Discussion:
Counting number, Day of the week, and Month of the year in Hmong
(too old to reply)
m***@gmail.com
2016-10-25 19:56:04 UTC
Permalink
Raw Message
Nej sawv daws tau sib nug txog lus Hmoob, suav zauv Hmoob. Kuv yeej
xav kom peb cov tub txawj tub ntse tig rov los xyaum hais lus Hmoob dua
kawg, thiab nrhiav Hmoob lus rau Hmoob hais. Cov nram qab no yog kuv
sau nyob rau hau kuv phau ntawv "PHAJ HAUJ HMOOB YUB LAS PWV XHAUM
NYEEM PHAU OB" COV counting Number, Day of the week, Month of the year.
0 = cua
10 = caum
100 = pua
1,000 = txhiab
10,000 = vam
100,000 = ntsuab
1000,000 = roob
10,000,000 = tw
100,000,000 = neev
1,000,000,000 = taw
10,000,000,000 = ruav
100,000,000,000 = kem
l,000,000,000,000 = tav
Day of the week
Sunday = Zwjhnub
Money = Zwjhli
Tuesday = Zwjquag
Wednesday = Zwjfeej
Thursday = Zwjteeb
Friday = Zwjkuab
Saturday = Zwjcag
Weekend = feemsomphiablij
Month of the year.
thijlijxyom = Jan
Tholeejlwmxyom = Feb.
Lijxwmleejfab = March
Xyolooj = April
Xijlijyam = May
Tsoblij = June
kicua = July
xyuamxeemmeempem = Aug.
Saukau = Sept.
Saulijsaucom = Oct.
Theejhwj = Nov.
Fajxomphiajlij = Decm.
Cov no yog cov peb yeej qhia rau cov mi nyuam Hmoob kawm ntawv Hmoob
thiab lus Hmoob lawm. Tam sij no nws Officialy used qhia rau Hmoob lawm.
seb nej leej twg ho paub lwm yam no ho post rau peb kawm thiab.
TeejHmoob.
Thov kom Hmoob vammeej thiab tau txoj kev thajyeeb nyabxeeb.
* Sent from RemarQ http://www.remarq.com The Internet's Discussion Network *
The fastest and easiest way to search and participate in Usenet - Free!
m***@gmail.com
2016-10-25 20:01:07 UTC
Permalink
Raw Message
Ua ib leeg neeg, txawm yog mi nyuam ti gaus rau laus rig pas lawm los yuav tau qheb yus li lub qhov rooj kawm tas mus li. Yus thiaj li yuav pom thiab paub txog txoj kev vam meej.
Nej sawv daws tau sib nug txog lus Hmoob, suav zauv Hmoob. Kuv yeej
xav kom peb cov tub txawj tub ntse tig rov los xyaum hais lus Hmoob dua
kawg, thiab nrhiav Hmoob lus rau Hmoob hais. Cov nram qab no yog kuv
sau nyob rau hau kuv phau ntawv "PHAJ HAUJ HMOOB YUB LAS PWV XHAUM
NYEEM PHAU OB" COV counting Number, Day of the week, Month of the year.
0 = cua
10 = caum
100 = pua
1,000 = txhiab
10,000 = vam
100,000 = ntsuab
1000,000 = roob
10,000,000 = tw
100,000,000 = neev
1,000,000,000 = taw
10,000,000,000 = ruav
100,000,000,000 = kem
l,000,000,000,000 = tav
Day of the week
Sunday = Zwjhnub
Money = Zwjhli
Tuesday = Zwjquag
Wednesday = Zwjfeej
Thursday = Zwjteeb
Friday = Zwjkuab
Saturday = Zwjcag
Weekend = feemsomphiablij
Month of the year.
thijlijxyom = Jan
Tholeejlwmxyom = Feb.
Lijxwmleejfab = March
Xyolooj = April
Xijlijyam = May
Tsoblij = June
kicua = July
xyuamxeemmeempem = Aug.
Saukau = Sept.
Saulijsaucom = Oct.
Theejhwj = Nov.
Fajxomphiajlij = Decm.
Cov no yog cov peb yeej qhia rau cov mi nyuam Hmoob kawm ntawv Hmoob
thiab lus Hmoob lawm. Tam sij no nws Officialy used qhia rau Hmoob lawm.
seb nej leej twg ho paub lwm yam no ho post rau peb kawm thiab.
TeejHmoob.
Thov kom Hmoob vammeej thiab tau txoj kev thajyeeb nyabxeeb.
* Sent from RemarQ http://www.remarq.com The Internet's Discussion Network *
The fastest and easiest way to search and participate in Usenet - Free!
Loading...