Discussion:
Kwv Tij Tsis Sis Hlub
(too old to reply)
dony
2010-05-12 18:33:51 UTC
Permalink
Raw Message
Cov phoojywg,

Kuv muaj ib tug kwv tij nrog kuv tham txog kev kwv tij tsis sis hlub.
Yog li thov nej sim pab tswv yim pub rau kuv saib kuv yuav muab tswv
yim li cas rau nws.

Qhov teeb meem nws hais li no: Lub sij hawm no ces lawv ob peb tug
kwv tij muaj noj muaj haus ces muaj ob peb tug lawv yeej tsis hu kom
nkawv ob niam txiv npaj khoom noj nrog lawv li. Thaum ze twb yuav noj
lawv mam hu rau nws kom mus nrog lawv noj xwb. Nws muab saib mas tej
txheeb ze twb paub tas lawm nws mam li paub. Yog zoo li no nws nug
kuv hais tias yog lawv hu no puas tsim nyog nws tsev neeg mus koom?
Kuv kuj teb me ntsis rau yawg tab sis xav paub saib nej ho yuav teb li
cas....dony
dawsdab hmoob
2010-05-12 19:03:26 UTC
Permalink
Raw Message
Koj puas ncu zaaj movie the lion king maj. Zaaj ntawm has tas yog luag
tig nraub qaum rua yug cais yug tig nrauj qaum rua luag hab xwb.
Nplajteb nuav yog luag tsi nyam koj mas txawm koj ua zoo los luag yeej
tsi laav paub le os. Yog kuv cais kuv ua ib sab muaj noj los kuv yeej
tsi hu hos puab muaj noj los kuv yeej tsi koom, kuv yeej tsi lawv tsi
qha kuv tej teeb meem rua le lawm. Ua neeg nyob cais tug twg ua zoo
rua yug los yug maam ua zoo rua tug ntawm xwb.
Hmong-Lao
2010-05-12 19:19:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dony
Cov phoojywg,
Kuv muaj ib tug kwv tij nrog kuv tham txog kev kwv tij tsis sis hlub.
Yog li thov nej sim pab tswv yim pub rau kuv saib kuv yuav muab tswv
yim li cas rau nws.
Qhov teeb meem nws hais li no:  Lub sij hawm no ces lawv ob peb tug
kwv tij muaj noj muaj haus ces muaj ob peb tug lawv yeej tsis hu kom
nkawv ob niam txiv npaj khoom noj nrog lawv li.  Thaum ze twb yuav noj
lawv mam hu rau nws kom mus nrog lawv noj xwb.  Nws muab saib mas tej
txheeb ze twb paub tas lawm nws mam li paub.  Yog zoo li no nws nug
kuv hais tias yog lawv hu no puas tsim nyog nws tsev neeg mus koom?
Kuv kuj teb me ntsis rau yawg tab sis xav paub saib nej ho yuav teb li
cas....dony
PY Phiajzeb,
Kom nws ua twb zoo xav seb nws tau ua li cas rau lawv tu siab lawm.
Nws yuav tau hloov tsis txhob ua li qub ntxiv lawm. Tsuav lawv tseem
hu ces kom nws yeejmeem mus koom thiab mus pab. Tsis txhob mus li yus
yog tus qhua, yuav tau mus li yog yus hauj lawm, yuav tsum lauj npab
ntshuas pab luag yam nkaus hauv yus lub tsev ntag. Mus pab thaum pib
kom txog thaum xaus kiag. Ua li no txog ib ob zaug xwb ces, lwm zaus
ces lawv yeej yuav nco ntsoov hu rau nws ua ntej xwb xwb.

HL
vimhlub
2010-05-12 19:23:08 UTC
Permalink
Raw Message
Qhov luag hu nws thaum yuav noj ces twb yog hu lawm. Qhov uas lawv
tsis hu koj tus kwvtij ntawm mus ua ntej mam tejzaum ntau zaus nws mus
los nws yeej tsis nrog lawv ua haujlwm thiab ces lawv thiaj li xav
tias cia ua tau kom siav tso mam li hu tuaj noj xwb no.

Yuav kom zoo mam yog kwv yog tij lawm, txawm luag hu tsis txog los,
hnov xwb ces yuav tau tsum mus koom nrog luag thiaj li yog. Thaum mus
txog lawm yuav tsum mus pab luag kom tsim nyog li yus yog kwv yog tij
luag thiaj li nco ntsoov hu yus.

Ib txhia ces tos luag tsis hu los:

1. Luag hu txog los nws yeej tsis mus;
2. Mus txog los sij tham tej niag qhov tsis yog lus, ua rau tej qhua
meem txom;
3. Mus txog yeej tsis pab luag leg dej leg num, nyob dawm kev xwb;
4. Luag hais kom zaum rooj xwb los sij tsis kam, sij yuav koom nrog
pojniam lub rooj xwb;

Yog tsis muaj tej li hais no ces luag yeej xav caw yus mus koom kawg.
phwvnyawm
2010-05-12 19:28:06 UTC
Permalink
Raw Message
Dony,

Kuv xav paub tias lawv pab kwv tij no puas mus tib hom kev ntseeg?
Tsis li ces lawv yeej muaj lawv teeb meem loj rau hauv lawv yim neeg
lawm.Kuv xav mas cov kwv tij yeej tsis muaj teeb meem yuav yog lawv
cov poj niam lawm nawb......kuv pom yuav luag txhua yim cov muaj kwv
tij 6-7....8-9 leeg kwv tij mas muaj teeb meem tag li........vim cov
poj niam xwb-b li nawb.....poj niam lub siab coj ti dhau.......thov
txim ntawm cov poj niam ua kuv tau hais siab lawv zog lawm.Kuv tsuas
hais qhov tseeb xwb.
kwvtijhmoob
2010-05-12 19:52:47 UTC
Permalink
Raw Message
peb ua neeg nyob tsis hais hmoob xeem dab tsi thiab pawg kwv tij twg
yeej zoo mus ib yam xwb. Thaum twg yog muaj tej tus neeg los yog tej
yim neeg es nws pawg kwv tij tsis tshua hu thiab tsis txib txog nws
los yog nws tsev neeg lawm ces txhais tau hais tias tus neeg ntawd los
yog yim neeg ntawd yeej ua ib qhov ua rau pawg kwv tij tu siab los yog
tsis muaj kev cia siab rau lawm. qhov no tsis yog tim pawg kwv tij
tsis zoo, tab sis yog tim tus neeg los yog yim neeg ntawd lwm nawb.
peb txhua pawg neeg yeej muaj 1-2 yim los yog 1-2 tug neeg zoo li kuv
hais no. tam sim no kuv pawg kwv tij kiag yeej muaj 1-2 tug peb yeej
tsis tshua hu los yog tsis nco qab hu lawm. kuv xav tias nej los yeej
yuav muab thiab.
Hmoob St. Paul
2010-05-12 20:33:04 UTC
Permalink
Raw Message
Kuv pom qee yam li no:
1. Tej zaum nkawd coj loj me ntsis lawm, lawv thiaj tsis tshua hu los
yog nasthis xudthaib mam hu kom raug ntsej raug muag xwb.
2. Tej zaum nkawd tsis tshua nyiam lawv tej zaub mov, lawv thiaj tsis
hais koj nkawd ua dab tsi nqa mus.
3. Tej zaum nkawd yeej nplaum me ntsis, tsis kam koom ces luag sib
koom thiab luag ua luag mus lawm.
4. Tej zaum nkawd yeej ua tau tej yam uas luag tsis nyiam lawm luag
thiaj treat nkawd li ntawd.

Tabsis kuj zoo qhov uas lawv tseem hu nkawd. Txawm luag tsis hais kom
yus nqaa dab tsi mus los yus yuav tsum paub cai es yus ho nqaa kiag ib
qho kom zoo tsawv thiab ntau tsawv mus xwb. Ua neeg no, yog koj qhia
kiag koj lub siab rau luag pom ces luag yeej paub yus xwb. Yog yus
lub siab yeej yog negative ces luag yuav pom yus negative, yog
positive ces luag yeej yuav pom yus positive xwb.
dony
2010-05-12 21:43:30 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Hmoob St. Paul
1. Tej zaum nkawd coj loj me ntsis lawm, lawv thiaj tsis tshua hu los
yog nasthis xudthaib mam hu kom raug ntsej raug muag xwb.
2. Tej zaum nkawd tsis tshua nyiam lawv tej zaub mov, lawv thiaj tsis
hais koj nkawd ua dab tsi nqa mus.
3. Tej zaum nkawd yeej nplaum me ntsis, tsis kam koom ces luag sib
koom thiab luag ua luag mus lawm.
4. Tej zaum nkawd yeej ua tau tej yam uas luag tsis nyiam lawm luag
thiaj treat nkawd li ntawd.
Tabsis kuj zoo qhov uas lawv tseem hu nkawd.  Txawm luag tsis hais kom
yus nqaa dab tsi mus los yus yuav tsum paub cai es yus ho nqaa kiag ib
qho kom zoo tsawv thiab ntau tsawv mus xwb.  Ua neeg no, yog koj qhia
kiag koj lub siab rau luag pom ces luag yeej paub yus xwb.  Yog yus
lub siab yeej yog negative ces luag yuav pom yus negative, yog
positive ces luag yeej yuav pom yus positive xwb.
Cov phoojywg,

Nej sawvdaws cov lus yeej yog raug ntau lawm thiab. Kuv muab luj li
nws cov lus mas tej zaum yuav raug rau Phwvnyawm cov lus hais tias tim
lawv cov poj niam thiab lawv influent tau cov txiv. Lawv muaj 5 tug
kwv tij thiab raws li paub thiab hnov, vim lawv tsis nyob hauv kuv
zos,mas tus no yog ib tug pab nws cov kwv tij kawg. Raws li nws hais
mas zoo li tom qab no nws ob peb tug kwv tij ua neej ib yam li luag
teb luag chaw ces txawm muaj ntsis hais lus tuam mom yawg. Yog nws
tsis teb ces txawm tsis muaj dab tsi. Yog nws teb kom lawv ua zoo xav
tej uas nws tau pab lawv dhau lawm no ces lawv txawm koom ntxub yawg
ntag. Kuv kuj tsis tau hnov tog tom ub lus ces kuv share li no nrog
nej sawvdaws. Tej zaum lawv qhov teeb meem no kuj zoo rau peb txhua
tus kawm thiab..Dony/Phiaj
dawsdab hmoob
2010-05-12 21:48:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dony
Post by Hmoob St. Paul
1. Tej zaum nkawd coj loj me ntsis lawm, lawv thiaj tsis tshua hu los
yog nasthis xudthaib mam hu kom raug ntsej raug muag xwb.
2. Tej zaum nkawd tsis tshua nyiam lawv tej zaub mov, lawv thiaj tsis
hais koj nkawd ua dab tsi nqa mus.
3. Tej zaum nkawd yeej nplaum me ntsis, tsis kam koom ces luag sib
koom thiab luag ua luag mus lawm.
4. Tej zaum nkawd yeej ua tau tej yam uas luag tsis nyiam lawm luag
thiaj treat nkawd li ntawd.
Tabsis kuj zoo qhov uas lawv tseem hu nkawd.  Txawm luag tsis hais kom
yus nqaa dab tsi mus los yus yuav tsum paub cai es yus ho nqaa kiag ib
qho kom zoo tsawv thiab ntau tsawv mus xwb.  Ua neeg no, yog koj qhia
kiag koj lub siab rau luag pom ces luag yeej paub yus xwb.  Yog yus
lub siab yeej yog negative ces luag yuav pom yus negative, yog
positive ces luag yeej yuav pom yus positive xwb.
Cov phoojywg,
Nej sawvdaws cov lus yeej yog raug ntau lawm thiab.  Kuv muab luj li
nws cov lus mas tej zaum yuav raug rau Phwvnyawm cov lus hais tias tim
lawv cov  poj niam thiab lawv influent tau cov txiv.  Lawv muaj 5 tug
kwv tij thiab raws li paub thiab hnov, vim lawv tsis nyob hauv kuv
zos,mas tus no yog ib tug pab nws cov kwv tij kawg.  Raws li nws hais
mas zoo li tom qab no nws ob peb tug kwv tij ua neej ib yam li luag
teb luag chaw ces txawm muaj ntsis hais lus tuam mom yawg. Yog nws
tsis teb ces txawm tsis muaj dab tsi.  Yog nws teb kom lawv ua zoo xav
tej uas nws tau pab lawv dhau lawm no ces lawv txawm koom ntxub yawg
ntag.  Kuv kuj tsis tau hnov tog tom ub lus ces kuv share li no nrog
nej sawvdaws.  Tej zaum lawv qhov teeb meem no kuj zoo rau peb txhua
tus kawm thiab..Dony/Phiaj- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Le ntawm kuv txhaj has tas yog luag tig nraub qaum rua yug cais yug
tig nraub qaum rua hab xwb. Ua neeg nyob cais luag cais yug los yug
yeej has tas yug tsi kay kay luag hab nua xwb los muas. Tej nyuas kev
tshoob, kev pluj kev tuqag, kev plauib kev ntug ntawm yug yeej tsi
need cov nyuas kwv tij paab le hab nav. Yog sib paab los haj yam zoo
tabsis tsi paab los yug yeej tsi kay kay le hab os.
Tony
2010-05-13 00:48:00 UTC
Permalink
Raw Message
Tej ntawd ces yeej yog tej kws moob ib txwm coj xwb. Koj muab xaav
ntau ces kuj ntau xwb. Koj xaav hastas tsi muaj dlaabtsi ces kuj tsi
muaj xwb.

Thaus luas hu txug los cale moog. Thaus nov txug es tsi muaj dlaabtsi
ua los cale moog. Yog tsi khoom ces tsi txhob muab qhov nyuas kws
luas hu thaus yuav noj ntawd coj lug xaav ntau ntau. Yog xaav ntau
ces kuj yuav xaav yuamkev lawm hab.

Thawj lub sabxaav tau qhovtwg zoo ces ua qhovntawd xwb. Koj yeej ua
tsihum tej kwvtij, koj txuj quaspuj, losyog koj tugkheej lub sab le.
tseemyeej
2010-05-13 04:14:53 UTC
Permalink
Raw Message
Dony,

Raws li kuv nyeem koj 2 daim posts saum toj saud mas, tos taub tau
tias koj pab kw tij ntawd tabtom proclaim lawv txoj kev muaj
Emancipation tawm ntawm Hmoob txoj qub lw, uas thaum ub, ib tse neeg
muaj ib tug coj noj coj ua. Tej txheej xwm zoo li no tsis yog vim ib
tug ua txhaum ib tug loj-j, tabsis vim yog sawv daws txav ze zujzus
rau txoj kev yuav muaj vajhuam sib luag. Sij hawm twg yog tus hlob tus
yau muaj noj muaj hau sib nrawg nrwb nroos ces, thaum ntawd, yeej muaj
ib ntus sawv daws vwm li no, ib tug yuav tsis mloog ib tug hais li
lawm.

Tabsis, yog koj tau nrog koj tus kwvtij ntawd tham dua no ces, koj
hais rau nws tias, kom nws ua siab ntev, sij hawm mam txiav txim.
Thaum lub sij hawm dej sabsij huam, pobzeb lam txawj ntab, pobcav
qhuav lam txawj tog, dej ntshiab lam txawj nro. Tabsis, sij hawm mam
los txiav txim kom pob zeb tog mus, pob ca rov ntab tawm tuaj, kua av
mam txawj ntshiab zujzus mus. Ntiaj teb no, txhua tsav yam muaj pib
yeej muaj xaus, yog li no, muaj chim yeej yuav muaj zoo xwb. Nws yeej
ib txwm yog tus coj thiab tus paubtab ces, kav tsij ua kawm to qab
mus. Txawm lawv hu thiab tsis hu los, yeej meem mus koom. Muaj ib hnub
lawv rov sib tog lawv ces lawv mam fim tig rov los hwm nws dua.


unka TseemYeej.
Born2beMhong
2010-05-13 15:38:11 UTC
Permalink
Raw Message
kuv me npawg Phiajzeb,

nyeem nej sawv daws cov lus tag...mas nws muaj ntau yam rau peb lub
neej tamsimno nawb...kuv yog neeg siab ncaj thiab zoo ces cias kuv
piav kom ncaj ncaj ntag...LOLz!

1. ces yog li tijlaug phwnyawm hais...tim cov pojniam siab ti me me,
ces tus kwvtij tov cov pojniam los sib ti ib yam thiab...muab hais los
ces peb cov txivneej yeej tsi tshua yog txivneej lawm no mas. pojniam
hais tias, peb li no--txhob hais rau ces tej kwvtij los txawm tsi hais
li ntag. twb tos txog kiag thaum tis tis lawm ces yus cov kwvtij tsi
zoo hais dabtsi ces nws thiaj li lam hus ib los tuaj kom txhob tusiab
xwb. tabsi, li ntawd los yuav tsum mus nawb yog tias yus yeej yog tus
zoo thiab qhov muag pom kev deb lawm tiag os. txhob muab tej nyuag
kev ti no los ua ib txoj kev chim nyob rau hauv yus nruabsiab li ntag.

2. ib yam li phwvnyawm hais lawm thiab, yog txoj kev ntsheeg kev cai
qub thiab tshiab no--tej tus ces koj hus nws tuaj los, tuaj txog nws
yeej tsi noj li ntag...rooj los twb tsi kam zaum. ua ntev mus ntev
tuaj ces koj muaj ib pluag noj los koj cias li tsi nco txog nws li
lawm--txawm yog kwvtij kiag niam txiv ib plab yug los yeej mus zoo li
ntawd nawb.

3. yog li kuv me npawg Vimhlub hais lawm ntag...seb nws puas yog koj,
kuv, phwvnyawm thiab peb cov qhabnab tham tham lus no xwb...es peb mus
txog ces yeej ua Naiphoo thiab Naikoo ntau xwb ntag. yus yeej tsi
tshua cev tes pab li ntag, tsua yog mus tham lus thiab zaum rooj no
mov xwb. yog li no tiag ces, thaum luag yuav ua zaub ua mov luag yeej
tsi tshua hus yus--vim luag yeej paub tias yus yog hom neeg tham lus
dawb dawb thiab zaum noj xwb. txoj cai yuav noj mam li hus...li no
los, yus txhob tusiab thiab tiag laud, vim yus yeej yog hom neeg no
lawm ces yus tsuas yog mus npaj noj lawm xwb tiag ned....LOLz!

4. zoo ib yam li kuv me Yawmtxiv Tseemyeej hais, lub sijhawm no--twb
tsi hais cov ua ua lub neej xws luag naj...tsuav yog tus muaj txoj me
haujlwm company ua es kom tau nyiaj siv xwb...luag twb hais lus tsi
saib tau koj lawm nawb. yog li no, yus yog tus neeg nkagsiab thiab
paubtab lawm, tshuav luag hus txog xwb ces yus cias li coj plab mus
ntim xwb ntag hod...

5. dhau li ntawd, lub sijhawm no mas twb yog peb hloov lawm ntau
nawb...vim tias nej cov ua tij no lam khav khav tsoo Beer xwb, kuv xav
mas zoo li Phiajzeb kiag, mus txog los yeej yog mus zaumtham xwb, tsi
ces tes ua--thaum kom zaum rooj los pheej hais tias, haus tsi tau Beer
li lawm ntag....haus dejdawb thiab xwb. muaj ntau zaus li npawg
Vimhlub hais os, tseem yuav mus noj nrog Pojniam Rooj mov thiab xwb.
li no, ces luag yeej tsi hus yus ua ntej li nawb, tabsi tsuav yog hus
txog lawm xwb ces li kuv hais dhau los lawm os--kwv plab mus nti ntag
kom luag pom yus xwb ntag hod.

6. peb yuav ua ib tug txivneej hmoob no mas nyuab kawg kiag, koj tsi
pab luag ua qav ua num los tsi zoo ib zaug--thaum yog kwv yog tij lawm
tiag tiag os. koj tsi zaum zaum rooj noj mov nrog kwvtij neejtsav
haus dej haus caw es koj pheej yig ntau ces zoo li yus txawm poob npe
"Noj Mov Ncig Zos" lawm thiab ntag...LOLz! ua zajtwg los yeej tsi zoo
tag li lawm

koj hais rau nws tias, tsuav tseem yog kwv yog tij thiab thaum noj
kiag luag mam li hus los kom kavtsij mus no nawb...nco ntsoov tias,
thaum yuav tuag, tus ntawd thiaj li tuaj saib koj tim hospital thiab
tuaj nrog koj nyob xwb. koj tej me xabyeeb phoojywg zoo zoo ces luag
tuaj ntev kawg kiag yog 30 minutes xwb no nawb mog. hais li no rau xwb
ces OK kawg kiag lawm mas...

LOLz...es tus koj tham no puas yog kuv me Npawg Phiajzeb mas? zoo li
peb cov ua tsi yog Plab Naikoo thiab Naiphoo no seb luag yeej tsi
tshua hus noj mov nawb...tsi zoo li kuv tijlaug Phwvnyawm lawv cov ua
ib zaug no tsa kiag 2 rau 3 poom Bias los OK laiv...hahahhaa LOLz!

Born2beHmong
phwvnyawm
2010-05-13 16:28:37 UTC
Permalink
Raw Message
Txiv hluas Phiaj....aw,

Ua tsaug nawb hnub no mas koj muab tau qhov topic no los hais mas kuv
kawm tau ntau yam coj mus ua neej thiab sawv daws yeej qhia tau tej
yam yog-g xwb.Muaj tej yam ntaub nkaus yus hauv pliaj laid.......yog
li yus yuav tau hloov thiab.......koj los kuv pom yeej ntaub nkaus koj
thiab........wb yuav tau tseg qhov Born thiab Vimhlub hais.......pheej
ua naikoo sawv tham tsis ua dab tsi......pheej nrog poj niam koom rooj
nraum zoov........kuv yeej pom koj ua ntau zaus lawm thiab
laid........kuv mas yog cov txheeb-b lawm kuv tseem nrog lawv tsa beer
zaum puav.......ho koj ces tsis hau beer thiab ces pheej nrog poj niam
noj mov ntau xwb.......pheej keb-b tias muaj hauj lwm yuav mus
church........cov ntseeg nim need yus mus pab lawv.

Tus hais tau ceev zog ces yog Dawsdab Hmoob......tus no mas ntshai
yuav yog peb yawg Nomdub cov kwv tij ntag.......hais dab tsi ces npaj
qhov lawb kiag.......luag tsis kkk ces yus tsis kkk thiab xwb.

Dawsdab laid.......ua neeg nyob yus yeej khawb tsis tau yus nrab qaum
ib zaug nawb mog.........hmoob los lus no mas tseem ceeb
hos........yog li ib tug yuav tau ua siab ntev rau ib tug.
dony
2010-05-13 17:15:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by phwvnyawm
Txiv hluas Phiaj....aw,
Ua tsaug nawb hnub no mas koj muab tau qhov topic no los hais mas kuv
kawm tau ntau yam coj mus ua neej thiab sawv daws yeej qhia tau tej
yam yog-g xwb.Muaj tej yam ntaub nkaus yus hauv pliaj laid.......yog
li yus yuav tau hloov thiab.......koj los kuv pom yeej ntaub nkaus koj
thiab........wb yuav tau tseg qhov Born thiab Vimhlub hais.......pheej
ua naikoo sawv tham tsis ua dab tsi......pheej nrog poj niam koom rooj
nraum zoov........kuv yeej pom koj ua ntau zaus lawm thiab
laid........kuv mas yog cov txheeb-b lawm kuv tseem nrog lawv tsa beer
zaum puav.......ho koj ces tsis hau beer thiab ces pheej nrog poj niam
noj mov ntau xwb.......pheej keb-b tias muaj hauj lwm yuav mus
church........cov ntseeg nim need yus mus pab lawv.
Tus hais tau ceev zog ces yog Dawsdab Hmoob......tus no mas ntshai
yuav yog peb yawg Nomdub cov kwv tij ntag.......hais dab tsi ces npaj
qhov lawb kiag.......luag tsis kkk ces yus tsis kkk thiab xwb.
Dawsdab laid.......ua neeg nyob yus yeej khawb tsis tau yus nrab qaum
ib zaug nawb mog.........hmoob los lus no mas tseem ceeb
hos........yog li ib tug yuav tau ua siab ntev rau ib tug.
Born,Phwv thiab cov phoojywg,

Nej tej advice mas yeej zoo kawg li. Kuv los yeej ua li Phwvnyawm
hais kuv tus kheej kiag los yeejkawm tau ntau yam los ntawd nej
sawvdaws. Yog kuv yawg kwv tij ntawd lam zoo li peb sawvdaws es muaj
internet mas kuv yeej kom yawg tuaj koom peb mas kab hais tias yuav
tsis qig lus kiag ntag. Kuv yawg kwv tij ces nws yeej hais li Dawsdab
hmoob hais tias tu siab hwv lawm ces tsis kkk no xwb tiag. Li cas los
kuv yuav muab nej cov tswv yim summarize thiab xa mus rau yawg nyeem.
Kuv ntseeg hais tias tej zaum yawg yuav kaj siab ntau..

Txicc laus Phwv, kuv ces ham tsis yog ib niag Naikoo li kwv Born hais
ntag las as. Kuv sais tseem yog ib tug naikoo tham vuas twb sis yog
cov naikoo uas thaum ub VP tsa laiv. Kuv mus txog luag rooj noj mas
tseem mus kom lawv qhia saib cov poj niam ua salad yog leej twg thiab
puas rau hnab looj tes thiab cov ua laj yog leej twg puas rau hnab
looj tes thiab puas muab tes mus khaws laj coj los saj tas es ho rov
muab tes mus do...Heehhe zoo li no ces kawg luag yuav tsi hu mus noj
mov tiag laiv yom..Txiv laus Phwv, kuv laj tos tsoo beer nrog koj hwv
lawm las...Yog koj tsis tshai kuv no wb kuj teem caij tsoo beer yom?

Unko Tseem Yeej, Koj cov lus mas tsis yog dog dig nawb. Kuv muab saib
mas ntshai yuav yog power struggle within the family li koj hais nawb
raws li mloog nws cov lus os.

Phiaj
phwvnyawm
2010-05-13 20:45:56 UTC
Permalink
Raw Message
Txiv hluas Phiaj....aw,
Post by dony
..Txiv laus Phwv, kuv laj tos tsoo beer nrog koj hwv
lawm las...Yog koj tsis tshai kuv no wb kuj teem caij tsoo beer yom?
Kuv li ib txwm kuv yeej tsis hais dag nawb........kuv niaj hnub hais
kom sawv daws tuaj no ces tuaj peb mus noj fawm........yog leej twg
hais tiag-g kuv yeej coj mus tiag-g ho tsis yog tso dag nawb.

Hos Dr Fajkhaum neb mas kuv yeej tsis cia siab lawm nawb. Xyov yog neb
cauj lus tsawg es coj li ntawd mad los yog yeej tsis nyiam kuv.

Koj li mas thaum nej tus kwv tij hmoob Vaj tus lawv xaiv tau los coj
nej tsev neeg hmoob Vaj nyob ib cheeb tsam hauv lub tiaj (Valley) no
nws poj niam ua ib rooj mov tshawb siab rau nws...... kuv twb tuaj
koom tau los tuav kiag koj tes zoo li koj txawm tsis tshua xav nrog
kuv tham ces kuv thiaj tsis qhia kuv rau koj tias kuv yog koj txiv
laus Phwvnyawm......dhua li muaj ntau zaus mas yeej tsis tau los sib
tham tsuas yog tuav tes tag nyias mus nyias lawm xwb.

Hos Dr Faj nad.......xyoo tag los no peb mus noj 30......yawg txawm
tuaj ces yawg tuaj sawv ntawd ib tsob qab ntoo kuv ncaj qha mus tuav
yawg tes hais nyob zoo tag.......yawg cia li ua tug zoo li tsis tau-
au paub kuv dua ces kuv txawm muaj tsis txaj qhov muag........kuv xav
zov oib-...oib....yus paub luag zoo npaum....luag tsis paub yus li ces
kav liam......ces kuv thiaj mus nrog yawg cov kwv tij sib tham rau tom
ntej zog lawm........yog koj hais tiag ces email rau kuv wb mam teem
caij saib khoom thaum twg xwb tiag....kuv yeej paub koj thiab Dr Faj
neb tso beer tseg ntev lawm......mam tsoo pepsi li koj hais los tau
nawb.

Sib ntsib dua.
dekfangkhong
2010-05-13 22:17:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by phwvnyawm
Txiv hluas Phiaj....aw,
Post by dony
..Txiv laus Phwv, kuv laj tos tsoo beer nrog koj hwv
lawm las...Yog koj tsis tshai kuv no wb kuj teem caij tsoo beer yom?
Kuv li ib txwm kuv yeej tsis hais dag nawb........kuv niaj hnub hais
kom sawv daws tuaj no ces tuaj peb mus noj fawm........yog leej twg
hais tiag-g kuv yeej coj mus tiag-g ho tsis yog tso dag nawb.
Hos Dr Fajkhaum neb mas kuv yeej tsis cia siab lawm nawb. Xyov yog neb
cauj lus tsawg es coj li ntawd mad los yog yeej tsis nyiam kuv.
Koj li mas thaum nej tus kwv tij hmoob Vaj tus lawv xaiv tau los coj
nej tsev neeg hmoob Vaj nyob ib cheeb tsam hauv lub tiaj (Valley) no
nws poj niam ua ib rooj mov tshawb siab rau nws...... kuv twb tuaj
koom tau los tuav kiag koj tes zoo li koj txawm tsis tshua xav nrog
kuv tham ces kuv thiaj tsis qhia kuv rau koj tias kuv yog koj txiv
laus Phwvnyawm......dhua li muaj ntau zaus mas yeej tsis tau los sib
tham tsuas yog tuav tes tag nyias mus nyias lawm xwb.
Hos Dr Faj nad.......xyoo tag los no peb mus noj 30......yawg txawm
tuaj ces yawg tuaj sawv ntawd ib tsob qab ntoo kuv ncaj qha mus tuav
yawg tes hais nyob zoo tag.......yawg cia  li ua tug zoo li tsis tau-
au paub kuv dua ces kuv txawm muaj tsis txaj qhov muag........kuv xav
zov oib-...oib....yus paub luag zoo npaum....luag tsis paub yus li ces
kav liam......ces kuv thiaj mus nrog yawg cov kwv tij sib tham rau tom
ntej zog lawm........yog koj hais tiag ces email rau kuv wb mam teem
caij saib khoom thaum twg xwb tiag....kuv yeej paub koj thiab Dr Faj
neb tso beer tseg ntev lawm......mam tsoo pepsi li koj hais los tau
nawb.
Sib ntsib dua.
Niag tsov tom Phwvnyawm aw,

Nej pab qhabnaj tuav tsiab 30 nyob Santa Ana mas kuv yeej paub nej
busy kawg las mas. Kawg los tuav tes twb tsi khoom tag nrho ne. He he
he

Ib ntus no pheej tsi tsha sib ntsib lawm mas vim yog kuv khiav mus
nrog Phiaj lawv nyob rau Fresno lawm xwb. Lwm xyoo kuv tseem yuav rov
tuaj nrog nej noj 30 thiab. Peb mam sib tsoo kua taum xwb mas. ha ha ha
T***@yahoo.com
2010-05-14 02:42:19 UTC
Permalink
Raw Message
Phiajzeb, ntshai koj nam kwv tij hov tes yog cov tais maum xwb poj,
quas puj xaaj le caag tes ntshai nwg yog hom puab has tas xib him
phaim toob fas qhua phaim xwb poj. Koj yuav tau has kuas nwg sim ua
tuab zoo xaav seb nwg ua le caag rua puab lawm es puab txhaj le yuav
tsis kk nwg. Yog tsis kk nwg kuj yog ib tug xwb but yog tas taag puab
cuab kwv tij lawm tes it clearly shows that koj tug kwv tij hov yeej
muaj issue rua huv ob tug tug cooj pwm lawm ntaag.
Post by dony
Post by phwvnyawm
Txiv hluas Phiaj....aw,
Ua tsaug nawb hnub no mas koj muab tau qhov topic no los hais mas kuv
kawm tau ntau yam coj mus ua neej thiab sawv daws yeej qhia tau tej
yam yog-g xwb.Muaj tej yam ntaub nkaus yus hauv pliaj laid.......yog
li yus yuav tau hloov thiab.......koj los kuv pom yeej ntaub nkaus koj
thiab........wb yuav tau tseg qhov Born thiab Vimhlub hais.......pheej
ua naikoo sawv tham tsis ua dab tsi......pheej nrog poj niam koom rooj
nraum zoov........kuv yeej pom koj ua ntau zaus lawm thiab
laid........kuv mas yog cov txheeb-b lawm kuv tseem nrog lawv tsa beer
zaum puav.......ho koj ces tsis hau beer thiab ces pheej nrog poj niam
noj mov ntau xwb.......pheej keb-b tias muaj hauj lwm yuav mus
church........cov ntseeg nim need yus mus pab lawv.
Tus hais tau ceev zog ces yog Dawsdab Hmoob......tus no mas ntshai
yuav yog peb yawg Nomdub cov kwv tij ntag.......hais dab tsi ces npaj
qhov lawb kiag.......luag tsis kkk ces yus tsis kkk thiab xwb.
Dawsdab laid.......ua neeg nyob yus yeej khawb tsis tau yus nrab qaum
ib zaug nawb mog.........hmoob los lus no mas tseem ceeb
hos........yog li ib tug yuav tau ua siab ntev rau ib tug.
Born,Phwv thiab cov phoojywg,
Nej tej advice mas yeej zoo kawg li.  Kuv los yeej ua li Phwvnyawm
hais kuv tus kheej kiag los yeejkawm tau ntau yam los ntawd nej
sawvdaws.   Yog kuv yawg kwv tij ntawd lam zoo li peb sawvdaws es muaj
internet mas kuv yeej kom yawg tuaj koom peb mas kab hais tias yuav
tsis qig lus kiag ntag.  Kuv yawg kwv tij ces nws yeej hais li Dawsdab
hmoob hais tias tu siab hwv lawm ces tsis kkk no xwb tiag. Li cas los
kuv yuav muab nej cov tswv yim summarize thiab xa mus rau yawg nyeem.
Kuv ntseeg hais tias tej zaum yawg yuav kaj siab ntau..
Txicc laus Phwv, kuv ces ham tsis yog ib niag Naikoo li kwv Born hais
ntag las as.  Kuv sais tseem yog ib tug naikoo tham vuas twb sis yog
cov naikoo uas thaum ub VP tsa laiv.  Kuv mus txog luag rooj noj mas
tseem mus kom lawv qhia saib cov poj niam ua salad yog leej twg thiab
puas rau hnab looj tes thiab cov ua laj yog leej twg puas rau hnab
looj tes thiab puas muab tes mus khaws laj coj los saj tas es ho rov
muab tes mus do...Heehhe zoo li no ces kawg luag yuav tsi hu mus noj
mov tiag laiv yom..Txiv laus Phwv, kuv laj tos tsoo beer nrog koj hwv
lawm las...Yog koj tsis tshai kuv no wb kuj teem caij tsoo beer yom?
Unko Tseem Yeej, Koj cov lus mas tsis yog dog dig nawb.  Kuv muab saib
mas ntshai yuav yog power struggle within the family li koj hais nawb
raws li mloog nws cov lus os.
Phiaj- Hide quoted text -
- Show quoted text -
dony
2010-05-14 04:56:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by T***@yahoo.com
Phiajzeb, ntshai koj nam kwv tij hov tes yog cov tais maum xwb poj,
quas puj xaaj le caag tes ntshai nwg yog hom puab has tas xib him
phaim toob fas qhua phaim xwb poj. Koj yuav tau has kuas nwg sim ua
tuab zoo xaav seb nwg ua le caag rua puab lawm es puab txhaj le yuav
tsis kk nwg. Yog tsis kk nwg kuj yog ib tug xwb but yog tas taag puab
cuab kwv tij lawm tes it clearly shows that koj tug kwv tij hov yeej
muaj issue rua huv ob tug tug cooj pwm lawm ntaag.
Post by dony
Post by phwvnyawm
Txiv hluas Phiaj....aw,
Ua tsaug nawb hnub no mas koj muab tau qhov topic no los hais mas kuv
kawm tau ntau yam coj mus ua neej thiab sawv daws yeej qhia tau tej
yam yog-g xwb.Muaj tej yam ntaub nkaus yus hauv pliaj laid.......yog
li yus yuav tau hloov thiab.......koj los kuv pom yeej ntaub nkaus koj
thiab........wb yuav tau tseg qhov Born thiab Vimhlub hais.......pheej
ua naikoo sawv tham tsis ua dab tsi......pheej nrog poj niam koom rooj
nraum zoov........kuv yeej pom koj ua ntau zaus lawm thiab
laid........kuv mas yog cov txheeb-b lawm kuv tseem nrog lawv tsa beer
zaum puav.......ho koj ces tsis hau beer thiab ces pheej nrog poj niam
noj mov ntau xwb.......pheej keb-b tias muaj hauj lwm yuav mus
church........cov ntseeg nim need yus mus pab lawv.
Tus hais tau ceev zog ces yog Dawsdab Hmoob......tus no mas ntshai
yuav yog peb yawg Nomdub cov kwv tij ntag.......hais dab tsi ces npaj
qhov lawb kiag.......luag tsis kkk ces yus tsis kkk thiab xwb.
Dawsdab laid.......ua neeg nyob yus yeej khawb tsis tau yus nrab qaum
ib zaug nawb mog.........hmoob los lus no mas tseem ceeb
hos........yog li ib tug yuav tau ua siab ntev rau ib tug.
Born,Phwv thiab cov phoojywg,
Nej tej advice mas yeej zoo kawg li.  Kuv los yeej ua li Phwvnyawm
hais kuv tus kheej kiag los yeejkawm tau ntau yam los ntawd nej
sawvdaws.   Yog kuv yawg kwv tij ntawd lam zoo li peb sawvdaws es muaj
internet mas kuv yeej kom yawg tuaj koom peb mas kab hais tias yuav
tsis qig lus kiag ntag.  Kuv yawg kwv tij ces nws yeej hais li Dawsdab
hmoob hais tias tu siab hwv lawm ces tsis kkk no xwb tiag. Li cas los
kuv yuav muab nej cov tswv yim summarize thiab xa mus rau yawg nyeem.
Kuv ntseeg hais tias tej zaum yawg yuav kaj siab ntau..
Txicc laus Phwv, kuv ces ham tsis yog ib niag Naikoo li kwv Born hais
ntag las as.  Kuv sais tseem yog ib tug naikoo tham vuas twb sis yog
cov naikoo uas thaum ub VP tsa laiv.  Kuv mus txog luag rooj noj mas
tseem mus kom lawv qhia saib cov poj niam ua salad yog leej twg thiab
puas rau hnab looj tes thiab cov ua laj yog leej twg puas rau hnab
looj tes thiab puas muab tes mus khaws laj coj los saj tas es ho rov
muab tes mus do...Heehhe zoo li no ces kawg luag yuav tsi hu mus noj
mov tiag laiv yom..Txiv laus Phwv, kuv laj tos tsoo beer nrog koj hwv
lawm las...Yog koj tsis tshai kuv no wb kuj teem caij tsoo beer yom?
Unko Tseem Yeej, Koj cov lus mas tsis yog dog dig nawb.  Kuv muab saib
mas ntshai yuav yog power struggle within the family li koj hais nawb
raws li mloog nws cov lus os.
Phiaj- Hide quoted text -
- Show quoted text -- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Uncle Tseemyeej thiab cov phoojywg,

Kuv muab nej cov lus/tswv yim piav tag rau tus kwv tij lawm. Qhov ua
rau nws quaj yog Uncle Tseemyeej cov lus. Nws cia li tsa suabrau kuv
thaum kuv nyeem Uncle Tseemyeej daim e-mail. Nws hais tias ua l icas
Uncle yuav hais tau ncaj ua luaj. Tsis tas li nws thov ua nej swvdaws
tsaug ntau ntau thiab kuv los thov ua nej tsaug thiab nawb. Kuv
ntseeg hais tias tus kwv tij no yuav kaj siab thiab tej yam nws kuj
yuav pauv thiab..

Uncle Thorn, Yog yuav hais tias lawv cov coob ces lawv yeej no tab
sis yog xyuas kom ntxaws ces tej yam lawv yeej ua tsis yog rau yawg
lawm thiab... Yuav tau xyuas hais tias thaum lawv txom nyem yawg yeej
rho loo zog/nyiaj txiag thiab tswv yim pab lawv thiab..Tej no cov neeg
ob cag yeej hais tias muaj tseeb.

Phiaj
t***@gmail.com
2016-11-02 11:25:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dony
Cov phoojywg,
Kuv muaj ib tug kwv tij nrog kuv tham txog kev kwv tij tsis sis hlub.
Yog li thov nej sim pab tswv yim pub rau kuv saib kuv yuav muab tswv
yim li cas rau nws.
Qhov teeb meem nws hais li no: Lub sij hawm no ces lawv ob peb tug
kwv tij muaj noj muaj haus ces muaj ob peb tug lawv yeej tsis hu kom
nkawv ob niam txiv npaj khoom noj nrog lawv li. Thaum ze twb yuav noj
lawv mam hu rau nws kom mus nrog lawv noj xwb. Nws muab saib mas tej
txheeb ze twb paub tas lawm nws mam li paub. Yog zoo li no nws nug
kuv hais tias yog lawv hu no puas tsim nyog nws tsev neeg mus koom?
Kuv kuj teb me ntsis rau yawg tab sis xav paub saib nej ho yuav teb li
cas....dony
yog lawv yuav txawj sib hlub mas yuav tsum yog lawv muaj tus tij uas twb tuag theej lawv lawm lawv thiaj sib hlub tau koj puag xav paub tus ntawm
Loading...