Discussion:
Hmoob Government in Exile
(too old to reply)
b***@gmail.com
2016-08-30 23:24:31 UTC
Permalink
Raw Message
Kev txawj Verse Kev Ntse
Yav tag dhau los lawv Meo tsuas txawj xwb tsis tau nste. Nim no Hmoob pib ntse zuj zus lawm. Kuv xav hais tia tshe yuav tau rov gab mus pib dua ib qhov tshiab rau cov hluas hmoob ntse enter into the Political arena uas hu hais tia Hmooob Government in exile.
Cov hnub nyoog zoo li koj thiab kuv uas twb yog 50+ lawv ces tsis muaj zog khiav hauj lwm lawv. Tabsis tabtom muaj tswv yim zoo pub rau cov hluas uas xa nrhiav kev rau Hmoob lub Hom phiaj yam tom ntej.
Cov nam tuab neeg txawj has tas nyob blaj teb nuav tsis muaj ib dlaim av rua Hmoob nyob au hmoob tug hlo le lawv. Ua li cag yuav vwm ua luaj.
Tabsis cov neeg Hmoob nste pom deb tshaj ghov cov taub neeg txawj pum. Cov neeg nste paub beyond natwm cov neeg txawj pom.
Example: Thaum 1975 only 151 Countries were in the World map. Now 198 countries are in the United nations and more flags waiting to raise @ the Un head quarter. That is what cov Hmoob Ntse lub vision.
Cov neeg txawj xav kom pom kiag huab tais ntuj ntawm lawv lub ghov muaj. Tabsis cov neeg ntse paub tia ghov koj thiab kus pom ntawm ghov muaj yog dab pob ntawb xwb.
Tsis ntev no tej zaum yuav yog koj tus tub los yog kuv tus ntxhai ntag los coj Hmoob lub zeem muag Muaj mus muaj tebchaws. Former JFK hais tia txob tos se blub tebchaws ua dej num rau koj, tsis saib seb koj yuav ua tau li cas rau lub tebchaws. Ghov nos yog kev ntse.
unkown
2016-08-31 05:33:29 UTC
Permalink
Raw Message
Hahaha!!!
unkown
2016-08-31 05:33:31 UTC
Permalink
Raw Message
Hahaha!!!
unkown
2016-08-31 05:33:34 UTC
Permalink
Raw Message
Hahaha!!!

Loading...