Discussion:
Hais ib Zaj Txiv Xaiv Foom Kom lus Hmoob Xyaw lus Suav
(too old to reply)
Yaj Tshaj Koob
2010-03-29 02:12:53 UTC
Permalink
Raw Message
Hais zoo li os, ntuj tuam tshoj ais cia zoo mem toj ais, teb xov tsoj
ces cia zoo mem ntxa os qam ntxaws ywj looj kab txoos sis zoj ais, qas
nraus os yws lawm looj tswv koos sib cab, tsev txoos npoj xyom cuab
os, yws tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim os, muaj tsis nyog
lub ceeb siv tsis nyog lub lim tsuas thwj lawm toj siab teb yw zoo mus
laug ntev es looj mem laug tsis sib cev os, muab nws laus txam nkaus
rau nws laus peb teej ncog peb tis tw lwj ncog txws xeeb, yug tub yug
kiv os thiaj tsis tau tub tij ua luag qhev no! tsev txoos npoj xyom
cuab os.

Ywj tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim muaj tsis nyog lub ceeb
ais siv tsis nyog lub lim! tsuas thwj lawm toj siab teb kws os tuaj
mus zoo rau looj mem laug tsis paub os! muab nws laus coj mus txam
nkaus rau os nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj cog tsws xeeb
yug tub yug kiv ces niam txis tau tub kw ua luag tis pij koob no os!
tsev txoos npoj xyom cuab os! Ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os!
muaj nyog lub ceeb siv nyog lub lim! muab nws laus txam nkaus rau
txheej thawb yaws xab fab xab looj taij ais, nws laus peb txheej cog
peb tis txws lwj cog txws xeeb yug tub yug kiv ces txug nyob twb txug
huam txhaij os.

Tsev txoos npoj xyom cuab ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os! muaj
nyog lub ceeb os siv nyog lub lim, muab nws laus coj mus txam li nkaus
rau thawj thawb yaws xwm fab xwm kum looj kam, nws laus peb txheej cog
peb tis txws lwj cog txw xeeb cais yug tub yug kiv os txug cob twb
txug huaj vam! Tsev txoog npoj xyom cuab os muaj nyog lub sam xeeb,
muab nyog lub xyos tos! muab nws laus txam li nkaus rau ib qho! mus
zoo chaw nws laus zaum li doov tuaj saum yistxwv yeej ais! sawv li
nrov tuaj saum yis txwv chaw! nws laus peb txheej cog peb tis os! txw
lwj cog txw xeeb! xab theeb twb yaws yij teem hwj ais vas vas twb yaws
yij teem caw os! nruab hnub ces twb muaj nqaij noj ais, Hmo ntuj ces
twb muaj cawv haus no os tsev txoos npoj xyom cuab!

Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb os !!!
muaj tsis nyog lub xyom tom tsuas thwj nyog toj siab teb xyw mus zoo
xyuam yaj li rawv! looj mem laug lim nkaws los mus tsis ncaj ces muab
nws laus coj mus txam li nkaus rau nws laus peb txheej cog peb tis cog
txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv nem tis tau tub tij mus ua luag
tub tim khawv os!

Tsev txoos npoj xyom cuab! muaj tsis nyog lub sam xeeb muab tsis nyog
lub xyos tos, es tsuas thwj toj siab teb xyw tuaj zoo laug xywb es
looj mem! laug tsis sib twb ces muab nws laus coj mus txam nkaus
rau!! nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb yug tub yug
kiv niaj txis tau tub kw ua luag hwv no os! tsev txoos npoj xyom cuab.

Zoo li tsev txoog npooj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb muab nyog lub
xyos tos, muab nws laus coj mus txam lis nkaus rau txheej thawb yaws
puam looj puav vis sab es, nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj
cog txws xeeb yug tub yug kiv ces ntshai nim tis tau tub tij ua luag
tis veej kab os tsev txoog npoj xyom cuab.

Tsev txoog npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos
tos, muab nws laus coj mus txam nkaus rau os thawj thawb yaws caw looj
caw lis thwv ces, nws laus peb txheej ces cog lawm peb tis os txw lwj
cog txw xeeb yug tub yug kiv nim tis tau tub kwv ua luag tis veej tswv
no os tsev txoos npoj xyom cuab.

Tav nov tsev txoos npoj xyom cuab os muaj nyog lub xam xeeb os! muab
nyog lub xyos tos, muab nws laus txam li nkaus rau lawm niam mus ib
qhov mus zoo chaw! nws laus zaum ntsoov swm looj kwm sawv ntsoov swm
looj saib os, nws laus peb txheej cog peb tis, txw lwj cog txw xeeb
yug tub yug kiv ces ntshai cuj cuam vas vas twb yw yij xuam haim ais
zeej xeeb pheeb thais twb yaws zeej taij os hmo ntuj ces twb tau khau
rau os ruab hnub twb muaj neeg pab nqa nej khoom os tsev txoos npoj
xyom cuab............
Yaj Tshaj Koob
2010-03-29 12:36:40 UTC
Permalink
Raw Message
On Mar 28, 9:12 pm, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> Hais zoo li os, ntuj tuam tshoj ais cia zoo mem toj ais, teb xov tsoj
> ces cia zoo mem ntxa os qam ntxaws ywj looj kab txoos sis zoj ais, qas
> nraus os yws lawm looj tswv koos sib cab, tsev txoos npoj xyom cuab
> os, yws tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim os, muaj tsis nyog
> lub ceeb siv tsis nyog lub lim tsuas thwj lawm toj siab teb yw zoo mus
> laug ntev es looj mem laug tsis sib cev os, muab nws laus txam nkaus
> rau nws laus peb teej ncog peb tis tw lwj ncog txws xeeb, yug tub yug
> kiv os thiaj tsis tau tub tij ua luag qhev no! tsev txoos npoj xyom
> cuab os.
>
> Ywj tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim muaj tsis nyog lub ceeb
> ais siv tsis nyog lub lim! tsuas thwj lawm toj siab teb kws os tuaj
> mus zoo rau looj mem laug tsis paub os! muab nws laus coj mus txam
> nkaus rau os nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj cog tsws xeeb
> yug tub yug kiv ces niam txis tau tub kw ua luag tis pij koob no os!
> tsev txoos npoj xyom cuab os! Ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os!
> muaj nyog lub ceeb siv nyog lub lim! muab nws laus txam nkaus rau
> txheej thawb yaws xab fab xab looj taij ais, nws laus peb txheej cog
> peb tis txws lwj cog txws xeeb yug tub yug kiv ces txug nyob twb txug
> huam txhaij os.
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os! muaj
> nyog lub ceeb os siv nyog lub lim, muab nws laus coj mus txam li nkaus
> rau thawj thawb yaws xwm fab xwm kum looj kam, nws laus peb txheej cog
> peb tis txws lwj cog txw xeeb cais yug tub yug kiv os txug cob twb
> txug huaj vam! Tsev txoog npoj xyom cuab os muaj nyog lub sam xeeb,
> muab nyog lub xyos tos! muab nws laus txam li nkaus rau ib qho! mus
> zoo chaw nws laus zaum li doov tuaj saum yistxwv yeej ais! sawv li
> nrov tuaj saum yis txwv chaw! nws laus peb txheej cog peb tis os! txw
> lwj cog txw xeeb! xab theeb twb yaws yij teem hwj ais vas vas twb yaws
> yij teem caw os! nruab hnub ces twb muaj nqaij noj ais, Hmo ntuj ces
> twb muaj cawv haus no os tsev txoos npoj xyom cuab!
>
> Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb os !!!
> muaj tsis nyog lub xyom tom tsuas thwj nyog toj siab teb xyw mus zoo
> xyuam yaj li rawv! looj mem laug lim nkaws los mus tsis ncaj ces muab
> nws laus coj mus txam li nkaus rau nws laus peb txheej cog peb tis cog
> txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv nem tis tau tub tij mus ua luag
> tub tim khawv os!
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab! muaj tsis nyog lub sam xeeb muab tsis nyog
> lub xyos tos, es tsuas thwj toj siab teb xyw tuaj zoo laug xywb es
> looj mem!  laug tsis sib twb ces muab nws laus coj mus txam nkaus
> rau!! nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb yug tub yug
> kiv niaj txis tau tub kw ua luag hwv no os! tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Zoo li tsev txoog npooj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb muab nyog lub
> xyos tos, muab nws laus coj mus txam lis nkaus rau txheej thawb yaws
> puam looj puav vis sab es, nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj
> cog txws xeeb yug tub yug kiv ces ntshai nim tis tau tub tij ua luag
> tis veej kab os tsev txoog npoj xyom cuab.
>
> Tsev txoog npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos
> tos, muab nws laus coj mus txam nkaus rau os thawj thawb yaws caw looj
> caw lis thwv ces, nws laus peb txheej ces cog lawm peb tis os txw lwj
> cog txw xeeb yug tub yug kiv nim tis tau tub kwv ua luag tis veej tswv
> no os tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Tav nov tsev txoos npoj xyom cuab os muaj nyog lub xam xeeb os! muab
> nyog lub xyos tos, muab nws laus txam li nkaus rau lawm niam mus ib
> qhov mus zoo chaw! nws laus zaum ntsoov swm looj kwm sawv ntsoov swm
> looj saib os, nws laus peb txheej cog peb tis, txw lwj cog txw xeeb
> yug tub yug kiv ces ntshai cuj cuam vas vas twb yw yij xuam haim ais
> zeej xeeb pheeb thais twb yaws zeej taij os hmo ntuj ces twb tau khau
> rau os ruab hnub twb muaj neeg pab nqa nej khoom os tsev txoos npoj
> xyom cuab............Tsev txoos npoj xyom cuab os, muab nws laus txam lis nkaus rau os ib
qhov mus zoo chaw!! nws laus zaum ntsoov tuam swm looj pwm ais sawv li
ntsoov swm looj saw os, nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj txw
xeeb os yug tub yug kiv cuj xyuam vas vas twv yaws yij suam vuam zeej
xeeb txheeb theeb twb yaws chij muas taug kev tau rau khau paj ais,
caij nees yuav tis zoo eeb, tsam no tsev txoos npoj xyom cuab!!

Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab muaj tsis nyog lub sam xeeb muab tsis
nyog lub xyos tos, tsuas thwj toj siab os teb xyw tuaj mus zoo zuag!!
looj mem laug tsis sib luag, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau!
nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os yug tub yug
kiv niaj txis tau txij zeej yws txhawb cuab txij tom twb yws txhawb
muas no os tsev txoos npoj xyom cuab.

Muaj tsis nyog lub sam xeeb os , muab tsis nyog lub xyos tos, ntshai
tsuas thwj toj sib teb xyw zoo qos ntxwj ais looj mem laug tsis sib
xws, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau os, nws laus peb txheej
cog peb tis txw lwj txw xeeb ai, muab nyab yug ntxhais niaj txis tau
txij zeej ywj thawb kwj ais txij tom twb yws txhawb nywj os tsev txoos
npoj xyom cuab.

Muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos tos, muab nws laus coj
mus txam li nkaus rau os txheej thawb yaws hawm looj ais hawm looj yws
hawm sab nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txws xeeb, yug
tub yug kiv ces nej txis tau tub tij tab kab txheej thawb twb yaws
zeej fab no os tsev txoos npoj xyom cuab.

Muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos tos, muab nws laus coj
mus txam li nkaus rau hawm thawb os yaws hawm looj ais hawm looj yws
hawm thwv os nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb
os!!! yug tub yug kiv os ntshai niam txis tau tub kw tab kws thawj
thawb twb yws zeej kwm no os tsev txoos npoj xyom cuab os.

Zoo li tav on tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb
os muab tsis nyog lub xyos tos ho!! ntshai muab nws laus coj mus txam
li nkaus rau saum looj yws yuav puab mem ntxa ris lis tom ais, nws
laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os yug tub yug kiv
niaj tis tau tub ruag, tsis txawj mus nrog luag ua nom no os tsev
txoos npoj xyom cuab.

Tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb, muab tsis nyog
lub xyos tos, ntshai muab nws laus coj mus txam li nkaus rau choj looj
yws yuav puab os mem ntxa tsis yis hav os!!! nws laus peb txheej cog
peb tis txw lwj cog txw xeeb os, muab nyab yug ntxhais niaj tsxs tau
nkauj ruag tsis txawj mus nrog luag ua hnav no os tsev txoos npoj xyom
cuab!!.

Tsev txoos npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb, muab nyog lub xyos
tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej thawb os yws looj
hawm koos sis zoj ais, mem ntxa laug li ntsawg mus vis toj cais, nws
laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os, yug tub yug kiv
niaj tis tau tub txawg txawj mus nrog luag ua nom ais tau tub ntse mus
ua luag tus thawj coj os tsev txoos npoj xyom cuab os.

Tsev txoos npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb muab nyog lub xyos
tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau thawj thawb yaws looj vis
koos los sib cab!! mem toj laug li ntsaws los mus vis hav cais nws
laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb, yug tau ntxhai niaj
tis tau lawm nkauj txawg luag lawm tej sis nyav ais, muab nyab tau
nkauj txawg mus ua hnav mog tsev txoos npoj xyom cuab.

Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb os, muab nyog
lub xyos tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej thawb os
yaws teeb looj koos sis ntawb hawm thawb yaws looj koos sisb law!! nws
laus peb txheej cog peb tis os txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv
cais niaj tis tau tub tij txawj saus ntaub os tub kw txawj mus sau
ntawv os !! sau zees lawm niaj ib tsab nraug zees cuaj caum nqis tsav
fab os nrom nroos tuaj nruab lag thoob li tshoj tsoom mus vas kab sau
zees niaj mus ib phau os nraug li zees mus lawm cuaj caum tsav ntaub
nrom nroos tuaj ruab hwv ais thoob li tshoj tsoom mus fab tsw no tsev
txoos npoj xyom cuab.

Tsev txoos npoj xyom cuab, muaj nyog lub sam xeeb, muab nyog lub xyos
tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej thawb yws looj
thawj koos sis ntaub os thawj thawb yaws looj vis koos sib law! nws
laus peb txheej cog peb tis os txw lwj cog txw xeeb ais muab nyab cais
niaj txis tau lawm nkauj txawg txawj txiav ntaub os yug ntxhais tau
nkauj txawg txawv txiav ntawv txiav zees niaj ib rau ais xaws zees
cuaj caum nqis tsav ntau, nrom lim nroos tuaj tom ntej ais thoob li
choj tsoom fab zej ho, txiav zees niaj ib rauv os xaws zees cuaj caum
nqis tsav ntau, nrom nroos tuaj tom no!! poob li choj tsoom mus fab
zos cuaj lees saib nraug ua zaj ais yim leeb saib nraug ua ntau, leej
twg pom los qhoob tias yuav tuaj muab tus qauv paj ais, nkawm twg pom
los qhub tias yuav tuaj muab tus qauv laug no os tsev txoos npoj xyom
cuab.
Yaj Tshaj Koob
2010-03-30 11:43:43 UTC
Permalink
Raw Message
On Mar 29, 7:36 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 28, 9:12 pm, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > Hais zoo li os, ntuj tuam tshoj ais cia zoo mem toj ais, teb xov tsoj
> > ces cia zoo mem ntxa os qam ntxaws ywj looj kab txoos sis zoj ais, qas
> > nraus os yws lawm looj tswv koos sib cab, tsev txoos npoj xyom cuab
> > os, yws tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim os, muaj tsis nyog
> > lub ceeb siv tsis nyog lub lim tsuas thwj lawm toj siab teb yw zoo mus
> > laug ntev es looj mem laug tsis sib cev os, muab nws laus txam nkaus
> > rau nws laus peb teej ncog peb tis tw lwj ncog txws xeeb, yug tub yug
> > kiv os thiaj tsis tau tub tij ua luag qhev no! tsev txoos npoj xyom
> > cuab os.
>
> > Ywj tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim muaj tsis nyog lub ceeb
> > ais siv tsis nyog lub lim! tsuas thwj lawm toj siab teb kws os tuaj
> > mus zoo rau looj mem laug tsis paub os! muab nws laus coj mus txam
> > nkaus rau os nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj cog tsws xeeb
> > yug tub yug kiv ces niam txis tau tub kw ua luag tis pij koob no os!
> > tsev txoos npoj xyom cuab os! Ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os!
> > muaj nyog lub ceeb siv nyog lub lim! muab nws laus txam nkaus rau
> > txheej thawb yaws xab fab xab looj taij ais, nws laus peb txheej cog
> > peb tis txws lwj cog txws xeeb yug tub yug kiv ces txug nyob twb txug
> > huam txhaij os.
>
> > Tsev txoos npoj xyom cuab ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os! muaj
> > nyog lub ceeb os siv nyog lub lim, muab nws laus coj mus txam li nkaus
> > rau thawj thawb yaws xwm fab xwm kum looj kam, nws laus peb txheej cog
> > peb tis txws lwj cog txw xeeb cais yug tub yug kiv os txug cob twb
> > txug huaj vam! Tsev txoog npoj xyom cuab os muaj nyog lub sam xeeb,
> > muab nyog lub xyos tos! muab nws laus txam li nkaus rau ib qho! mus
> > zoo chaw nws laus zaum li doov tuaj saum yistxwv yeej ais! sawv li
> > nrov tuaj saum yis txwv chaw! nws laus peb txheej cog peb tis os! txw
> > lwj cog txw xeeb! xab theeb twb yaws yij teem hwj ais vas vas twb yaws
> > yij teem caw os! nruab hnub ces twb muaj nqaij noj ais, Hmo ntuj ces
> > twb muaj cawv haus no os tsev txoos npoj xyom cuab!
>
> > Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb os !!!
> > muaj tsis nyog lub xyom tom tsuas thwj nyog toj siab teb xyw mus zoo
> > xyuam yaj li rawv! looj mem laug lim nkaws los mus tsis ncaj ces muab
> > nws laus coj mus txam li nkaus rau nws laus peb txheej cog peb tis cog
> > txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv nem tis tau tub tij mus ua luag
> > tub tim khawv os!
>
> > Tsev txoos npoj xyom cuab! muaj tsis nyog lub sam xeeb muab tsis nyog
> > lub xyos tos, es tsuas thwj toj siab teb xyw tuaj zoo laug xywb es
> > looj mem!  laug tsis sib twb ces muab nws laus coj mus txam nkaus
> > rau!! nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb yug tub yug
> > kiv niaj txis tau tub kw ua luag hwv no os! tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> > Zoo li tsev txoog npooj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb muab nyog lub
> > xyos tos, muab nws laus coj mus txam lis nkaus rau txheej thawb yaws
> > puam looj puav vis sab es, nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj
> > cog txws xeeb yug tub yug kiv ces ntshai nim tis tau tub tij ua luag
> > tis veej kab os tsev txoog npoj xyom cuab.
>
> > Tsev txoog npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos
> > tos, muab nws laus coj mus txam nkaus rau os thawj thawb yaws caw looj
> > caw lis thwv ces, nws laus peb txheej ces cog lawm peb tis os txw lwj
> > cog txw xeeb yug tub yug kiv nim tis tau tub kwv ua luag tis veej tswv
> > no os tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> > Tav nov tsev txoos npoj xyom cuab os muaj nyog lub xam xeeb os! muab
> > nyog lub xyos tos, muab nws laus txam li nkaus rau lawm niam mus ib
> > qhov mus zoo chaw! nws laus zaum ntsoov swm looj kwm sawv ntsoov swm
> > looj saib os, nws laus peb txheej cog peb tis, txw lwj cog txw xeeb
> > yug tub yug kiv ces ntshai cuj cuam vas vas twb yw yij xuam haim ais
> > zeej xeeb pheeb thais twb yaws zeej taij os hmo ntuj ces twb tau khau
> > rau os ruab hnub twb muaj neeg pab nqa nej khoom os tsev txoos npoj
> > xyom cuab............
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab os, muab nws laus txam lis nkaus rau os ib
> qhov mus zoo chaw!! nws laus zaum ntsoov tuam swm looj pwm ais sawv li
> ntsoov swm looj saw os, nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj txw
> xeeb os yug tub yug kiv cuj xyuam vas vas twv yaws yij suam vuam zeej
> xeeb txheeb theeb twb yaws chij muas taug kev tau rau khau paj ais,
> caij nees yuav tis zoo eeb, tsam no tsev txoos npoj xyom cuab!!
>
> Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab muaj tsis nyog lub sam xeeb muab tsis
> nyog lub xyos tos, tsuas thwj toj siab os teb xyw tuaj mus zoo zuag!!
> looj mem laug tsis sib luag, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau!
> nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os yug tub yug
> kiv niaj txis tau txij zeej yws txhawb cuab txij tom twb yws txhawb
> muas no os tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Muaj tsis nyog lub sam xeeb os , muab tsis nyog lub xyos tos, ntshai
> tsuas thwj toj sib teb xyw zoo qos ntxwj ais looj mem laug tsis sib
> xws, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau os, nws laus peb txheej
> cog peb tis txw lwj txw xeeb ai, muab nyab yug ntxhais niaj txis tau
> txij zeej ywj thawb kwj ais txij tom twb yws txhawb nywj os tsev txoos
> npoj xyom cuab.
>
> Muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos tos, muab nws laus coj
> mus txam li nkaus rau os txheej thawb yaws hawm looj ais hawm looj yws
> hawm sab nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txws xeeb, yug
> tub yug kiv ces nej txis tau tub tij tab kab txheej thawb twb yaws
> zeej fab no os tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos tos, muab nws laus coj
> mus txam li nkaus rau hawm thawb os yaws hawm looj ais hawm looj yws
> hawm thwv os nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb
> os!!! yug tub yug kiv os ntshai niam txis tau tub kw tab kws thawj
> thawb twb yws zeej kwm no os tsev txoos npoj xyom cuab os.
>
> Zoo li tav on tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb
> os muab tsis nyog lub xyos tos ho!! ntshai muab nws laus coj mus txam
> li nkaus rau saum looj yws yuav puab mem ntxa ris lis tom ais, nws
> laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os yug tub yug kiv
> niaj tis tau tub ruag, tsis txawj mus nrog luag ua nom no os tsev
> txoos npoj xyom cuab.
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb, muab tsis nyog
> lub xyos tos, ntshai muab nws laus coj mus txam li nkaus rau choj looj
> yws yuav puab os mem ntxa tsis yis hav os!!! nws laus peb txheej cog
> peb tis txw lwj cog txw xeeb os, muab nyab yug ntxhais niaj tsxs tau
> nkauj ruag tsis txawj mus nrog luag ua hnav no os tsev txoos npoj xyom
> cuab!!.
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb, muab nyog lub xyos
> tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej thawb os yws looj
> hawm koos sis zoj ais, mem ntxa laug li ntsawg mus vis toj cais, nws
> laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os, yug tub yug kiv
> niaj tis tau tub txawg txawj mus nrog luag ua nom ais tau tub ntse mus
> ua luag tus thawj coj os tsev txoos npoj xyom cuab os.
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb muab nyog lub xyos
> tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau thawj thawb yaws looj vis
> koos los sib cab!! mem toj laug li ntsaws los mus vis hav cais nws
> laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb, yug tau ntxhai niaj
> tis tau lawm nkauj txawg luag lawm tej sis nyav ais, muab nyab tau
> nkauj txawg mus ua hnav mog tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb os, muab nyog
> lub xyos tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej thawb os
> yaws teeb looj koos sis ntawb hawm thawb yaws looj koos sisb law!! nws
> laus peb txheej cog peb tis os txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv
> cais niaj tis tau tub tij txawj saus ntaub os tub kw txawj mus sau
> ntawv os !! sau zees lawm niaj ib tsab nraug zees cuaj caum nqis tsav
> fab os nrom nroos tuaj nruab lag thoob li tshoj tsoom mus vas kab sau
> zees niaj mus ib phau os nraug li zees mus lawm cuaj caum tsav ntaub
> nrom nroos tuaj ruab hwv ais thoob li tshoj tsoom mus fab tsw no tsev
> txoos npoj xyom cuab.
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab, muaj nyog lub sam xeeb, muab nyog lub xyos
> tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej thawb yws looj
> thawj koos sis ntaub os thawj thawb yaws looj vis koos sib law! nws
> laus peb txheej cog peb tis os txw lwj cog txw xeeb ais muab nyab cais
> niaj txis tau lawm nkauj txawg txawj txiav ntaub os yug ntxhais tau
> nkauj txawg txawv txiav ntawv txiav zees niaj ib rau ais xaws zees
> cuaj caum nqis tsav ntau, nrom lim nroos tuaj tom ntej ais thoob li
> choj tsoom fab zej ho, txiav zees niaj ib rauv os xaws zees cuaj caum
> nqis tsav ntau, nrom nroos tuaj tom no!! poob li choj tsoom mus fab
> zos cuaj lees saib nraug ua zaj ais yim leeb saib nraug ua ntau, leej
> twg pom los qhoob tias yuav tuaj muab tus qauv paj ais, nkawm twg pom
> los qhub tias yuav tuaj muab tus qauv laug no os tsev txoos npoj xyom
> cuab.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb, muab
tsis nyog lub xyos tos cai!! tsuas thwj toj siab os teb xyw mus zoo
ncees, looj mem laug tsis sib txig, muab nws laus coj mus txam li
nkaus rau os, nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb,
muab nyab yug ntxhais niaj txis tau nkauj plees tuaj tsis kib yig no
os tsev txoos npoj xyom cuab.

Tav no tsev txoos npoj xyom cuab!!! muaj tsis nyog lub sam xeeb os
muab tsis nyog lub xyos tos, tsuas thwj toj siab teb xyw os tuaj mus
zoo ncees, loj mem laug tsis sib luag ais, muab nws laus coj mus txam
li nkaus os, nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj txw xeeb cai!!!
muab nyab yug ntxhais niaj txis tau lawm nkauj plees tsis kib cuab no
os tsev txoos npoj xyom cuab.

Tav nov tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb os,
muab tsis nyog lub xyos tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau
chauj looj xws tawv nqaij ais, nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj
cog txw xeeb os yug tub yug kiv cai!! txug nyob tsis txug huaj txhaij
ais, tseg tub tseg kiv ntshaw luag nqaij os tsev txoos npoj xyom cuab.

Tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb, muab tsis nyog
lub xyos tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau au!! choj looj
hws kawv sab! nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb os
yug tub yug kiv cais, txug nyob txug tsis huaj vam tseg tub tseg kiv
mus ntshaw luag qav no os tsev txoos npoj xyom cuab.

Zoo li tav no tsev txoos npoj xyom cuab, muaj nyog lub sam xeeb os,
muab nyog lub xyos tos, muab nws laus coj mus txam li nkaus rau txheej
thawb yaws caws looj caws xwm fab ais, xwm fab xwm looj fab, nws laus
peb txheej cog tis txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv!! txug nyob
txug huaj vam ais, tseg tub tseg kiv tsis ntshaw luag qav av! tub tij
tab kab txheej thawb twb yaws zeej kham os tsev txoos npoj xyom cuab.

Zoo li tav no tsev txoos npoj xyom cuab, muaj nyog lub sam xeeb, muab
nyog lub xyos tos, muab nws laus txam nkaus rau hawj thawb yaws caws
looj caws twb xab ais, xwm fab xwm looj fab nws laus peb txheej cog
peb tis txw lwj cog txw xeeb ais, yug tub yug kiv txug nyob txug huaj
vam!! tseg tub tseg kiv tsis ntshaw luag qa, tub kwv xav tsis hawj
thawb twb yws zeej kham no os tsev txoos npoj xyom cuab os.

Zaj no xaus li no tseem tshuav tej zaj zoo dua zaj no thiab.
u***@gmail.com
2016-12-06 13:04:54 UTC
Permalink
Raw Message
Vào 09:12:53 UTC+7 Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2010, Yaj Tshaj Koob đã viết:
> Hais zoo li os, ntuj tuam tshoj ais cia zoo mem toj ais, teb xov tsoj
> ces cia zoo mem ntxa os qam ntxaws ywj looj kab txoos sis zoj ais, qas
> nraus os yws lawm looj tswv koos sib cab, tsev txoos npoj xyom cuab
> os, yws tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim os, muaj tsis nyog
> lub ceeb siv tsis nyog lub lim tsuas thwj lawm toj siab teb yw zoo mus
> laug ntev es looj mem laug tsis sib cev os, muab nws laus txam nkaus
> rau nws laus peb teej ncog peb tis tw lwj ncog txws xeeb, yug tub yug
> kiv os thiaj tsis tau tub tij ua luag qhev no! tsev txoos npoj xyom
> cuab os.
>
> Ywj tsis nyog lub xeeb rau tsis nyog lub sim muaj tsis nyog lub ceeb
> ais siv tsis nyog lub lim! tsuas thwj lawm toj siab teb kws os tuaj
> mus zoo rau looj mem laug tsis paub os! muab nws laus coj mus txam
> nkaus rau os nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj cog tsws xeeb
> yug tub yug kiv ces niam txis tau tub kw ua luag tis pij koob no os!
> tsev txoos npoj xyom cuab os! Ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os!
> muaj nyog lub ceeb siv nyog lub lim! muab nws laus txam nkaus rau
> txheej thawb yaws xab fab xab looj taij ais, nws laus peb txheej cog
> peb tis txws lwj cog txws xeeb yug tub yug kiv ces txug nyob twb txug
> huam txhaij os.
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab ywj nyog lub xeeb rau nyog lub sim os! muaj
> nyog lub ceeb os siv nyog lub lim, muab nws laus coj mus txam li nkaus
> rau thawj thawb yaws xwm fab xwm kum looj kam, nws laus peb txheej cog
> peb tis txws lwj cog txw xeeb cais yug tub yug kiv os txug cob twb
> txug huaj vam! Tsev txoog npoj xyom cuab os muaj nyog lub sam xeeb,
> muab nyog lub xyos tos! muab nws laus txam li nkaus rau ib qho! mus
> zoo chaw nws laus zaum li doov tuaj saum yistxwv yeej ais! sawv li
> nrov tuaj saum yis txwv chaw! nws laus peb txheej cog peb tis os! txw
> lwj cog txw xeeb! xab theeb twb yaws yij teem hwj ais vas vas twb yaws
> yij teem caw os! nruab hnub ces twb muaj nqaij noj ais, Hmo ntuj ces
> twb muaj cawv haus no os tsev txoos npoj xyom cuab!
>
> Zoo li tsev txoos npoj xyom cuab, muaj tsis nyog lub sam xeeb os !!!
> muaj tsis nyog lub xyom tom tsuas thwj nyog toj siab teb xyw mus zoo
> xyuam yaj li rawv! looj mem laug lim nkaws los mus tsis ncaj ces muab
> nws laus coj mus txam li nkaus rau nws laus peb txheej cog peb tis cog
> txw lwj cog txw xeeb yug tub yug kiv nem tis tau tub tij mus ua luag
> tub tim khawv os!
>
> Tsev txoos npoj xyom cuab! muaj tsis nyog lub sam xeeb muab tsis nyog
> lub xyos tos, es tsuas thwj toj siab teb xyw tuaj zoo laug xywb es
> looj mem! laug tsis sib twb ces muab nws laus coj mus txam nkaus
> rau!! nws laus peb txheej cog peb tis txw lwj cog txw xeeb yug tub yug
> kiv niaj txis tau tub kw ua luag hwv no os! tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Zoo li tsev txoog npooj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb muab nyog lub
> xyos tos, muab nws laus coj mus txam lis nkaus rau txheej thawb yaws
> puam looj puav vis sab es, nws laus peb txheej cog peb tis txws lwj
> cog txws xeeb yug tub yug kiv ces ntshai nim tis tau tub tij ua luag
> tis veej kab os tsev txoog npoj xyom cuab.
>
> Tsev txoog npoj xyom cuab muaj nyog lub sam xeeb os muab nyog lub xyos
> tos, muab nws laus coj mus txam nkaus rau os thawj thawb yaws caw looj
> caw lis thwv ces, nws laus peb txheej ces cog lawm peb tis os txw lwj
> cog txw xeeb yug tub yug kiv nim tis tau tub kwv ua luag tis veej tswv
> no os tsev txoos npoj xyom cuab.
>
> Tav nov tsev txoos npoj xyom cuab os muaj nyog lub xam xeeb os! muab
> nyog lub xyos tos, muab nws laus txam li nkaus rau lawm niam mus ib
> qhov mus zoo chaw! nws laus zaum ntsoov swm looj kwm sawv ntsoov swm
> looj saib os, nws laus peb txheej cog peb tis, txw lwj cog txw xeeb
> yug tub yug kiv ces ntshai cuj cuam vas vas twb yw yij xuam haim ais
> zeej xeeb pheeb thais twb yaws zeej taij os hmo ntuj ces twb tau khau
> rau os ruab hnub twb muaj neeg pab nqa nej khoom os tsev txoos npoj
> xyom cuab............
Loading...