Discussion:
Vim Li Cas Tsis Xav Hais Los Yuav Tau Hais Li Ne?
(too old to reply)
Yaj Tshaj Koob
2011-07-31 13:47:14 UTC
Permalink
Raw Message
Yog vim li cas peb tsob Hmoob muaj tus xeeb ceem cuj pwm ceeb tawv xij
muab txoj kev ntseeg kev cai DAB QHUAS no coj los thuam lwm tus lis
txoj kev ntseeg?

Lub 7 hli ntuj Hnub tim 30 xyoo 2011 no kuv tau mus txwg tuag rau ib
lub ntees ploj qaug nyob rau Saint Paul MN, lub ntees no yog ib lub
ntees ntawm cov kwv tij Hmoob uas tau coj kev cai Dab Qhuas Jesus
(Yesxus). Thaum cov Xib Fwb los cev lus rau tus tuag ntawd, ua ntej
uas yuav muab txoj kev qhuab qhia cov lus foom koob hmoov rau tsev
xyom cuab mas tus Xib Fwb yuav xub hais cov lus txom thuam cov uas coj
txoj qub kev cai Dab Qhuas uas ib txwm Hmoob yeej muaj los ua ntu zus
los txog rau Hnub no, tus XF cev lus tau hais li nram no tias.

Tus XF Ntsuab Pov los hais cov lus li no tias, tib neeg nyob ntiaj teb
tsav neeg twg quaj tus neeg uas tuag lawm heev tshaj plaws mas haiv
neeg ntawd muaj kev txom nyem loj tshaj nyob rau ntiaj teb, xw li muaj
haiv neeg (Tivbev) lawv muaj kev quaj tus tuag heev lawv tau txais
txoj kev txom nyem ib yam li peb cov Hmoob uas tseem coj Dab.

XF hais ntxiv tias kuv hais rau nej cov ntseeg hais tias nej twb pom
cov coj Dab mas muaj ib tsev neeg niam txiv tuag mas lawv cov txiv
qeej tshuab qeej tshais,qeej sus, qeej hmo thiab tus txiv xaiv los
foom kom mas lawv cov tub ki los txhos caug rau zaj no mas lawv pe pe
zaj no qawj tag ua cas thaum tseem muaj txoj sia nyob twb tsi hlub
niam thiab txiv li, cia niam thiab txiv txom nyem, thaum tuag no ho
thov txiv xaiv tuaj foom kom es nws ho tuaj nram txhos caug pe, taw
tes rau zaj ntawm qab li 3-4 dag ntawm lub hleb tus tuag, mas uas rau
cov niam tsev txiv tsev uas tuaj mloog nws cov lus qhuab ntuas ntawd
luag ib tsaug, tsi tag li ntawd tos hais tias Hmoob tsi tau koob hmoov
los ntawm Vajtswv ntuj los vim Hmoob tau thov koob hmoov rau thaum
tuag lawm tsi haum rau hauv tus tswvntuj lub siab mas Hmoob thiaj tsi
tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv ntuj, txoj kev pe hawm tus tuag
lawm li cov coj dab mas thiaj tsi tau koob hmoov ib qho hlo li rau
qhov nws twb tuag lawm nws txuas tsi tau lus rau tej tub ki uas tuaj
pe xyom ntawd li lawm tiag tiag, yog yuav thov foom koob hmoov ntawm
tej niam tej txiv ua cas tsi mus tua nyuj coj los ua nqaij hno zaub
mov qab qab rau niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob,
muab niam thiab txiv zaum tuaj sab pem es mus txhos caug pe hawm niam
thiab txiv thov nkawm pab foom koob hmoov rau thiaj tau koob hmoov, es
twb cia tuag lawm li tuaj txho caug pe xyom li ntawd yuav tsi tau koob
hmoov ib zaug hlo li.

XF hais ntxiv tias peb cov ntseeg Vajtswv ntuj peb ua raws li Vajtswv
txoj lug, peb tsi txhob txhos caug pe hawm tus tuag, peb tuaj xav nws
tus ntsuj plig mus cuag Vajtswv ntuj nrog Vajtswv nyob xwb, peb txoj
kev foom koob hmoov mas peb tsi hais ib hmos kaj ntug li cov coj dab,
peb foom tsawg tsawg xwb los peb tau koov hmoov, peb ua raws li
Vajlugkub hais tseg tias yog leej twg xav tau koob hmoov ntawm niam
thiab txiv mas yuav tau hlub lawv thiab tua tsiaj los ua qab qab rau
niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob mas niam thiab txiv
yuav foom koob hmoov kom Vajtswv muaj dej nag los yug qoob loo kom zoo
kom muaj noj muaj hau, muaj txiv hmab txiv ntiv ntoo noj, kom tau ua
nom ua tswv kav nws cov neeg li cov neeg Jew yav thaum ub muaj ib tus
laus, laus laus yuav tuag tau foom rau lawv cov tub ki tua tsiaj los
ua nqaij hno rau nws noj nws foom koob hmoov, tom qab foom koob hmoov
tag lawm lawv tej xeeb ntxwv thiaj muaj liaj av teb chaws nrog luag
kav muaj noj muaj hau khov kho.

1). kuv xav nug hais tias cov coj dab qhuas Hmoob, thaum lawv muaj ib
tug tau ploj qaug lawm, lawv puas tau hais cuam tshuam txob thuam txog
lwm txoj kev cai ntseeg dab qhuas rau hauv?

2). Yog li cas cov XF los sis cov ntseeg dab qhuas Jesus txoj kev
tshaj tawm Vajtswv txoj lug ntawd mas tsi hais tshaj tawm rau hauv
tsev tuag los sis hauv xov tooj cua,los sis hauv church los sis hauv
kev noj haus txhua yam uas yog XF tau hais lus mas yuav tsum muaj ntau
lo lus txob thuam txog cov ntseeg coj kev cai dab qhuas Hmoob qub tag
mus li?

3). Yog hais li tus XF Ntsuab Pov cov lus hais los saum mas ntxim cov
coj dab Yesxus lub neej mus tau deb heev lawm, cov coj qub kev cai dab
qhuas raws tsi cuag lawv li lawm ntag?

4). XF Ntsuab Pov tau hais ntxiv tias cov coj qub kev cai mas tsi
mloog lus tsi muaj kev qhuab qhia ntuas thiaj tsi muaj kev haum xeeb
Hmoob thiaj tsi muaj kev tsim txiaj los tau ntau txhiab xyoo, yog muaj
li nws hais tiag no, kuj xav paub tias cov uas los ntseeg Vajtswv txij
li thaum 1952 los txog rau tam sim no ho zoo thiab tsim txiaj npaum li
cas thiab lub neej ho mus siab npaum cas txog qhov twg lawm thiab ne
yuam?

5). XF Ntsuab Pov tau hais li hais los saum lawm no, yog ua cas cov
uas tau mus Church muaj kev cob qhia txhua txhua 7 hnub twg ib zaug
tseem ceeb nyob rau hauv Church kom sawv daws tsim txiaj tab sis sawv
daws tseem muaj kev tawg tshwj, xib txeeb XF ua, koj coj 10 tawm yim,
kuv coj 20 tawm yim, nyias mus ua yias ib lub church tsi sib koom, tsi
sib haum xeeb hlo li thiab ntag, tseem muaj tej zoo li hais no ntau
kawg li thiab ne, yog li tej lus uas nws hais puas tseem ceeb, puas
muaj tseeb li XF cov lus hais tawm ntawm lub ncauj thiab puas siv tau
thiab nws yog XF cuav los yog XF tseeb ne?

6). nyob rau hauv kev ua kab kes kev cai ntseeg dab qhuas Hmoob ploj
tuag thiab lwm yam mas kuv tsi tau hnov ib tug leej twg hais lus cuam
tshuam txob thuam cov ntseeg dab qhuas Yesxus hlo li ntag.


YTK
surithay
2011-08-02 13:25:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Yaj Tshaj Koob
Yog vim li cas peb tsob Hmoob muaj tus xeeb ceem cuj pwm ceeb tawv xij
muab txoj kev ntseeg kev cai DAB QHUAS no coj los thuam lwm tus lis
txoj kev ntseeg?
Lub 7 hli ntuj Hnub tim 30 xyoo 2011 no kuv tau mus txwg tuag rau ib
lub ntees ploj qaug nyob rau Saint Paul MN, lub ntees no yog ib lub
ntees ntawm cov kwv tij Hmoob uas tau coj kev cai Dab Qhuas Jesus
(Yesxus). Thaum cov Xib Fwb los cev lus rau tus tuag ntawd, ua ntej
uas yuav muab txoj kev qhuab qhia cov lus foom koob hmoov rau tsev
xyom cuab mas tus Xib Fwb yuav xub hais cov lus txom thuam cov uas coj
txoj qub kev cai Dab Qhuas uas ib txwm Hmoob yeej muaj los ua ntu zus
los txog rau Hnub no, tus XF cev lus tau hais li nram no tias.
Tus XF Ntsuab Pov los hais cov lus li no tias, tib neeg nyob ntiaj teb
tsav neeg twg quaj tus neeg uas tuag lawm heev tshaj plaws mas haiv
neeg ntawd muaj kev txom nyem loj tshaj nyob rau ntiaj teb, xw li muaj
haiv neeg (Tivbev) lawv muaj kev quaj tus tuag heev lawv tau txais
txoj kev txom nyem ib yam li peb cov Hmoob uas tseem coj Dab.
XF hais ntxiv tias kuv hais rau nej cov ntseeg hais tias nej twb pom
cov coj Dab mas muaj ib tsev neeg niam txiv tuag mas lawv cov txiv
qeej tshuab qeej tshais,qeej sus, qeej hmo thiab tus txiv xaiv los
foom kom mas lawv cov tub ki los txhos caug rau zaj no mas lawv pe pe
zaj no qawj tag ua cas thaum tseem muaj txoj sia nyob twb tsi hlub
niam thiab txiv li, cia niam thiab txiv txom nyem, thaum tuag no ho
thov txiv xaiv tuaj foom kom es nws ho tuaj nram txhos caug pe, taw
tes rau zaj ntawm qab li 3-4 dag ntawm lub hleb tus tuag, mas uas rau
cov niam tsev txiv tsev uas tuaj mloog nws cov lus qhuab ntuas ntawd
luag ib tsaug, tsi tag li ntawd tos hais tias Hmoob tsi tau koob hmoov
los ntawm Vajtswv ntuj los vim Hmoob tau thov koob hmoov rau thaum
tuag lawm tsi haum rau hauv tus tswvntuj lub siab mas Hmoob thiaj tsi
tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv ntuj, txoj kev pe hawm tus tuag
lawm li cov coj dab mas thiaj tsi tau koob hmoov ib qho hlo li rau
qhov nws twb tuag lawm nws txuas tsi tau lus rau tej tub ki uas tuaj
pe xyom ntawd li lawm tiag tiag, yog yuav thov foom koob hmoov ntawm
tej niam tej txiv ua cas tsi mus tua nyuj coj los ua nqaij hno zaub
mov qab qab rau niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob,
muab niam thiab txiv zaum tuaj sab pem es mus txhos caug pe hawm niam
thiab txiv thov nkawm pab foom koob hmoov rau thiaj tau koob hmoov, es
twb cia tuag lawm li tuaj txho caug pe xyom li ntawd yuav tsi tau koob
hmoov ib zaug hlo li.
XF hais ntxiv tias peb cov ntseeg Vajtswv ntuj peb ua raws li Vajtswv
txoj lug, peb tsi txhob txhos caug pe hawm tus tuag, peb tuaj xav nws
tus ntsuj plig mus cuag Vajtswv ntuj nrog Vajtswv nyob xwb, peb txoj
kev foom koob hmoov mas peb tsi hais ib hmos kaj ntug li cov coj dab,
peb foom tsawg tsawg xwb los peb tau koov  hmoov,  peb ua raws li
Vajlugkub hais tseg tias yog leej twg xav tau koob hmoov ntawm niam
thiab txiv mas yuav tau hlub lawv thiab tua tsiaj los ua qab qab rau
niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob mas niam thiab txiv
yuav foom koob hmoov kom Vajtswv muaj dej nag los yug qoob loo kom zoo
kom muaj noj muaj hau, muaj txiv hmab txiv ntiv ntoo noj, kom tau ua
nom ua tswv kav nws cov neeg li cov neeg Jew yav thaum ub muaj ib tus
laus, laus laus yuav tuag tau foom rau lawv cov tub ki tua tsiaj los
ua nqaij hno rau nws noj nws foom koob hmoov, tom qab foom koob hmoov
tag lawm lawv tej xeeb ntxwv thiaj muaj liaj av teb chaws nrog luag
kav muaj noj muaj hau khov kho.
1). kuv xav nug hais tias cov coj dab qhuas Hmoob, thaum lawv muaj ib
tug tau ploj qaug lawm, lawv puas tau hais cuam tshuam txob thuam txog
lwm txoj kev cai ntseeg dab qhuas rau hauv?
2). Yog li cas cov XF los sis cov ntseeg dab qhuas Jesus txoj kev
tshaj tawm Vajtswv txoj lug ntawd mas tsi hais tshaj tawm rau hauv
tsev tuag los sis hauv xov tooj cua,los sis hauv church los sis hauv
kev noj haus txhua yam uas yog XF tau hais lus mas yuav tsum muaj ntau
lo lus txob thuam txog cov ntseeg coj kev cai dab qhuas Hmoob qub tag
mus li?
3). Yog hais li tus XF Ntsuab Pov cov lus hais los saum mas ntxim cov
coj dab Yesxus lub neej mus tau deb heev lawm, cov coj qub kev cai dab
qhuas raws tsi cuag lawv li lawm ntag?
4).  XF Ntsuab Pov tau hais ntxiv tias cov coj qub kev cai mas tsi
mloog lus tsi muaj kev qhuab qhia ntuas thiaj tsi muaj kev haum xeeb
Hmoob thiaj tsi muaj kev tsim txiaj los tau ntau txhiab xyoo, yog muaj
li nws hais tiag no, kuj xav paub tias cov uas los ntseeg Vajtswv txij
li thaum 1952 los txog rau tam sim no ho zoo thiab tsim txiaj npaum li
cas thiab lub neej ho mus siab npaum cas txog qhov twg lawm thiab ne
yuam?
5).  XF Ntsuab Pov tau hais li hais los saum lawm no, yog ua cas cov
uas tau mus Church muaj kev cob qhia txhua txhua 7 hnub twg ib zaug
tseem ceeb nyob rau hauv Church kom sawv daws tsim txiaj tab sis sawv
daws tseem muaj kev tawg tshwj, xib txeeb XF ua, koj coj 10 tawm yim,
kuv coj 20 tawm yim, nyias mus ua yias ib lub church tsi sib koom, tsi
sib haum xeeb hlo li thiab ntag, tseem muaj tej zoo li hais no ntau
kawg li thiab ne, yog li tej lus uas nws hais puas tseem ceeb, puas
muaj tseeb li XF cov lus hais tawm ntawm lub ncauj thiab puas siv tau
thiab nws yog XF cuav los yog XF tseeb ne?
6).  nyob rau hauv kev ua kab kes kev cai ntseeg dab qhuas Hmoob ploj
tuag thiab lwm yam mas kuv tsi tau hnov ib tug leej twg hais lus cuam
tshuam txob thuam cov ntseeg dab qhuas Yesxus hlo li ntag.
YTK
YTK, Welcome back. Koj ploj lawm ntev loo ua rau lub zos no tsis sov
kiag li lawm. Aman rau koj cov lus no. Muab koj tsab ntawv no xa rau
XF Ntsuab Pov kom nws pom.
yawgnomdub
2011-08-02 13:48:20 UTC
Permalink
Raw Message
Hlob Yaj Tshaj Koob aw

Cas koj yuav chim ua luaj rau cov ntseeg Vajtswv naj, peb haiv hmoob
twb yeej ib txhis nyiam cov dag muaj muaj ceem thiab ncauj nrov nrov
xwb nej. Yog koj qhia qhov zoo zoo xwb mas hmoob saib tsi taug koj
thiab tsi hwm koj os. Cov ncauj heev heev mas hmoob thiaj li thiaj nws
nej.

Txhob chim chim es wb mam mus tsim dua ib lub church tshiab seb.
YawgLaus
2011-08-02 15:10:51 UTC
Permalink
Raw Message
Npawg yog yuav muab hais los mas cov coj kev cai dab qhuas qub zoo
tshaj cov coj kev cai yexus no lawm ntau 100 npaug.. Vim cov coj kev
cai qub no tsis thuam leej twg, muaj 18 xeem coj dab qhuas sib txawv
los lawv yeej 1 xeem tsis thuam 1 xeem li dab qhuas......Tab sis cov
hu tias ntseeg yexus mas twb tsis yog thuam cov coj dab qhuas xwb nws
tseem thuam nws cov ntseeg uas yog ntseeg nws lub church ntawd nws xub
ntiag..... Hais ncaj tias yog muaj ntuj ceeb tsheej ces peb cov coj
kev cai dab qhuas yog cov xub tau ua ntej no los mas... vim peb tsis
thuam leej twg, peb siab zoo 100%..........................


cov XF kawm tsis paub ces yeej zoo li os.....
Yaj Tshaj Koob
2011-08-02 15:55:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Yaj Tshaj Koob
Yog vim li cas peb tsob Hmoob muaj tus xeeb ceem cuj pwm ceeb tawv xij
muab txoj kev ntseeg kev cai DAB QHUAS no coj los thuam lwm tus lis
txoj kev ntseeg?
Lub 7 hli ntuj Hnub tim 30 xyoo 2011 no kuv tau mus txwg tuag rau ib
lub ntees ploj qaug nyob rau Saint Paul MN, lub ntees no yog ib lub
ntees ntawm cov kwv tij Hmoob uas tau coj kev cai Dab Qhuas Jesus
(Yesxus). Thaum cov Xib Fwb los cev lus rau tus tuag ntawd, ua ntej
uas yuav muab txoj kev qhuab qhia cov lus foom koob hmoov rau tsev
xyom cuab mas tus Xib Fwb yuav xub hais cov lus txom thuam cov uas coj
txoj qub kev cai Dab Qhuas uas ib txwm Hmoob yeej muaj los ua ntu zus
los txog rau Hnub no, tus XF cev lus tau hais li nram no tias.
Tus XF Ntsuab Pov los hais cov lus li no tias, tib neeg nyob ntiaj teb
tsav neeg twg quaj tus neeg uas tuag lawm heev tshaj plaws mas haiv
neeg ntawd muaj kev txom nyem loj tshaj nyob rau ntiaj teb, xw li muaj
haiv neeg (Tivbev) lawv muaj kev quaj tus tuag heev lawv tau txais
txoj kev txom nyem ib yam li peb cov Hmoob uas tseem coj Dab.
XF hais ntxiv tias kuv hais rau nej cov ntseeg hais tias nej twb pom
cov coj Dab mas muaj ib tsev neeg niam txiv tuag mas lawv cov txiv
qeej tshuab qeej tshais,qeej sus, qeej hmo thiab tus txiv xaiv los
foom kom mas lawv cov tub ki los txhos caug rau zaj no mas lawv pe pe
zaj no qawj tag ua cas thaum tseem muaj txoj sia nyob twb tsi hlub
niam thiab txiv li, cia niam thiab txiv txom nyem, thaum tuag no ho
thov txiv xaiv tuaj foom kom es nws ho tuaj nram txhos caug pe, taw
tes rau zaj ntawm qab li 3-4 dag ntawm lub hleb tus tuag, mas uas rau
cov niam tsev txiv tsev uas tuaj mloog nws cov lus qhuab ntuas ntawd
luag ib tsaug, tsi tag li ntawd tos hais tias Hmoob tsi tau koob hmoov
los ntawm Vajtswv ntuj los vim Hmoob tau thov koob hmoov rau thaum
tuag lawm tsi haum rau hauv tus tswvntuj lub siab mas Hmoob thiaj tsi
tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv ntuj, txoj kev pe hawm tus tuag
lawm li cov coj dab mas thiaj tsi tau koob hmoov ib qho hlo li rau
qhov nws twb tuag lawm nws txuas tsi tau lus rau tej tub ki uas tuaj
pe xyom ntawd li lawm tiag tiag, yog yuav thov foom koob hmoov ntawm
tej niam tej txiv ua cas tsi mus tua nyuj coj los ua nqaij hno zaub
mov qab qab rau niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob,
muab niam thiab txiv zaum tuaj sab pem es mus txhos caug pe hawm niam
thiab txiv thov nkawm pab foom koob hmoov rau thiaj tau koob hmoov, es
twb cia tuag lawm li tuaj txho caug pe xyom li ntawd yuav tsi tau koob
hmoov ib zaug hlo li.
XF hais ntxiv tias peb cov ntseeg Vajtswv ntuj peb ua raws li Vajtswv
txoj lug, peb tsi txhob txhos caug pe hawm tus tuag, peb tuaj xav nws
tus ntsuj plig mus cuag Vajtswv ntuj nrog Vajtswv nyob xwb, peb txoj
kev foom koob hmoov mas peb tsi hais ib hmos kaj ntug li cov coj dab,
peb foom tsawg tsawg xwb los peb tau koov  hmoov,  peb ua raws li
Vajlugkub hais tseg tias yog leej twg xav tau koob hmoov ntawm niam
thiab txiv mas yuav tau hlub lawv thiab tua tsiaj los ua qab qab rau
niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob mas niam thiab txiv
yuav foom koob hmoov kom Vajtswv muaj dej nag los yug qoob loo kom zoo
kom muaj noj muaj hau, muaj txiv hmab txiv ntiv ntoo noj, kom tau ua
nom ua tswv kav nws cov neeg li cov neeg Jew yav thaum ub muaj ib tus
laus, laus laus yuav tuag tau foom rau lawv cov tub ki tua tsiaj los
ua nqaij hno rau nws noj nws foom koob hmoov, tom qab foom koob hmoov
tag lawm lawv tej xeeb ntxwv thiaj muaj liaj av teb chaws nrog luag
kav muaj noj muaj hau khov kho.
1). kuv xav nug hais tias cov coj dab qhuas Hmoob, thaum lawv muaj ib
tug tau ploj qaug lawm, lawv puas tau hais cuam tshuam txob thuam txog
lwm txoj kev cai ntseeg dab qhuas rau hauv?
2). Yog li cas cov XF los sis cov ntseeg dab qhuas Jesus txoj kev
tshaj tawm Vajtswv txoj lug ntawd mas tsi hais tshaj tawm rau hauv
tsev tuag los sis hauv xov tooj cua,los sis hauv church los sis hauv
kev noj haus txhua yam uas yog XF tau hais lus mas yuav tsum muaj ntau
lo lus txob thuam txog cov ntseeg coj kev cai dab qhuas Hmoob qub tag
mus li?
3). Yog hais li tus XF Ntsuab Pov cov lus hais los saum mas ntxim cov
coj dab Yesxus lub neej mus tau deb heev lawm, cov coj qub kev cai dab
qhuas raws tsi cuag lawv li lawm ntag?
4).  XF Ntsuab Pov tau hais ntxiv tias cov coj qub kev cai mas tsi
mloog lus tsi muaj kev qhuab qhia ntuas thiaj tsi muaj kev haum xeeb
Hmoob thiaj tsi muaj kev tsim txiaj los tau ntau txhiab xyoo, yog muaj
li nws hais tiag no, kuj xav paub tias cov uas los ntseeg Vajtswv txij
li thaum 1952 los txog rau tam sim no ho zoo thiab tsim txiaj npaum li
cas thiab lub neej ho mus siab npaum cas txog qhov twg lawm thiab ne
yuam?
5).  XF Ntsuab Pov tau hais li hais los saum lawm no, yog ua cas cov
uas tau mus Church muaj kev cob qhia txhua txhua 7 hnub twg ib zaug
tseem ceeb nyob rau hauv Church kom sawv daws tsim txiaj tab sis sawv
daws tseem muaj kev tawg tshwj, xib txeeb XF ua, koj coj 10 tawm yim,
kuv coj 20 tawm yim, nyias mus ua yias ib lub church tsi sib koom, tsi
sib haum xeeb hlo li thiab ntag, tseem muaj tej zoo li hais no ntau
kawg li thiab ne, yog li tej lus uas nws hais puas tseem ceeb, puas
muaj tseeb li XF cov lus hais tawm ntawm lub ncauj thiab puas siv tau
thiab nws yog XF cuav los yog XF tseeb ne?
6).  nyob rau hauv kev ua kab kes kev cai ntseeg dab qhuas Hmoob ploj
tuag thiab lwm yam mas kuv tsi tau hnov ib tug leej twg hais lus cuam
tshuam txob thuam cov ntseeg dab qhuas Yesxus hlo li ntag.
YTK
Kwv tij Hmoob,

Hais txog tej kev ntseeg kev cai dab qhuas ntawd mas yog tias thaum
yus muaj kev txawj ntse txaus thiab yus pom tias txoj kev yus ntseeg
ntawd yog txoj tseeb lawm tiag mas yus yuav tsi txhawj xeeb tsam lwm
tus tsi los ntseeg li yus ntseeg, yus mob siab rau rau yus lub luag
num kev ntseeg kom txaus xwb, tsi tas yuav mus txob thuam lwm tus li
kev ntseeg hlo li, thaum uas yus tseem muaj kev txob thuam lwm tus li
kev cai ntseeg dab qhuas ces txhais tau hais tias yus txoj kev ntseeg
tseem muaj kev ntau siab me tsam lwm tus yuav tsi los ntseeg li yus
ntseeg, ib txoj kev ntseeg uas tseeb lawm tsi tag koj yuav niaj hnub
nqua hu kom lwm tus los ntseeg li koj txoj kev ntseeg, muab piv txwv
li thaum koj muaj kev tshaib plab lawm koj yeej yuav paub hais tias
koj cov mov zaub yuav los cawm koj txoj sia nyob rau lub khw twg, tsi
muaj leej twg haub ntxias koj los koj lub siab xav ntsoov rau lub plab
ces kawg yuav tau mus nrhiav mov noj rau ntawm lub khw muaj zaub mov
xwb xwb thiaj tag.

Tsi tag koj yuav hais ua tshais, ua su, ua hmo qhuas hu txog koj txoj
kev ntseeg rau lwm leej lwm tus mloog, thaum peb mus tshaj tawm
Vajtswv rau tej tsev mob tsev tuag,peb yuav tsum tau hais ncaj nraim
raws li txoj kev ntseeg uas tau qhia peb qhov tseeb lawm xwb tsi txhob
lam txob thuam lwm tus li kev cai ntseeg, yog tias ib tus XF los sis
niam tsev txiv ntsev leej twg tseem muaj kev hais lus cuam tshuam txog
lwm tus li kev ntseeg ntau tas mus li no mas txhais tau hais tias tus
XF los sis tus neeg ntawd tseem tsi tau paub tab thiab tsi tau muaj
kev txawj ntse txaus.

XF Ntsuab pov Hawj tau hais lus yam uas saib lwm tus li txoj kev
ntseeg qis kawg nkaus, hais rau tej pawg ntseeg Jesus paub tias kuv
yog ib tug uas paub txog Jesus tej lus hais tseg zoo huj sim thiab,
Jesus tsi tau kom nej mus txob thuam lwm tus li niaj hnub no Hmoob ua
hnub ua hmo hais ntawd.

Kuv pom tau hais tias Hmoob txoj kev ntseeg Jesus ntawd tsi tshua Vam
Meej tsi huaj vam pes tsawg, vim sawv daws siab tseem me heev, nyob
tsi tau ua puab ua pawg coob rau ib lub Church, pom tau tias thaum twg
cov tswv cuab nce coob me ntsis tuaj lawm ces twb twg tshwj mus ua
ntau pab lawm, yog hais tias sawv daws muaj txoj kev ntseeg rau tus
tswvntuj Jesus npaum li sawv daws hais ntawd tiag ces twb tsim nyog
sawv daws txawj sib fwm thiab txawj sib hlub lawm, yuav tsi zoo li
niaj hnub nim no es sawv daws tau ua los lawm ntawd, sawv daws tau
tuaj mus hawm Vajtswv 7 hnub twg muaj ib zaug loj, nyob rau hauv tej
kev qhuab ntuas pub rau sawv daws ntawd mas kom sawv daws ua neeg coj
ncaj ua neeg zoo ua neeg muaj kev zam txim rau lwm leej lwm tus no uas
xws li Vajtswv ntuj tej lus twb tsi nyob rau hauv cov paj hlwb hlo li,
tseem coj phem ua phem rau hauv tej Church ib leeg ntxub ib leeg, tej
tswv cuab los kuj ntxub tej XF uas hais lus tau raug qhov yus ua,
nyiam tus XF no ntxub tus XF tom, ntxub tus txiv tsev niam tsev ub
niam tsev no, tseem muaj lus xaiv rau tej kev txwj laug tau los ntuas,
ua cas mus Church ntau npaum ntawd los Vajtswv tej lus qhuab qhia tsi
chaws pob ntseg li.


YTK
Yaj Tshaj Koob
2011-08-02 16:04:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Yaj Tshaj Koob
Yog vim li cas peb tsob Hmoob muaj tus xeeb ceem cuj pwm ceeb tawv xij
muab txoj kev ntseeg kev cai DAB QHUAS no coj los thuam lwm tus lis
txoj kev ntseeg?
Lub 7 hli ntuj Hnub tim 30 xyoo 2011 no kuv tau mus txwg tuag rau ib
lub ntees ploj qaug nyob rau Saint Paul MN, lub ntees no yog ib lub
ntees ntawm cov kwv tij Hmoob uas tau coj kev cai Dab Qhuas Jesus
(Yesxus). Thaum cov Xib Fwb los cev lus rau tus tuag ntawd, ua ntej
uas yuav muab txoj kev qhuab qhia cov lus foom koob hmoov rau tsev
xyom cuab mas tus Xib Fwb yuav xub hais cov lus txom thuam cov uas coj
txoj qub kev cai Dab Qhuas uas ib txwm Hmoob yeej muaj los ua ntu zus
los txog rau Hnub no, tus XF cev lus tau hais li nram no tias.
Tus XF Ntsuab Pov los hais cov lus li no tias, tib neeg nyob ntiaj teb
tsav neeg twg quaj tus neeg uas tuag lawm heev tshaj plaws mas haiv
neeg ntawd muaj kev txom nyem loj tshaj nyob rau ntiaj teb, xw li muaj
haiv neeg (Tivbev) lawv muaj kev quaj tus tuag heev lawv tau txais
txoj kev txom nyem ib yam li peb cov Hmoob uas tseem coj Dab.
XF hais ntxiv tias kuv hais rau nej cov ntseeg hais tias nej twb pom
cov coj Dab mas muaj ib tsev neeg niam txiv tuag mas lawv cov txiv
qeej tshuab qeej tshais,qeej sus, qeej hmo thiab tus txiv xaiv los
foom kom mas lawv cov tub ki los txhos caug rau zaj no mas lawv pe pe
zaj no qawj tag ua cas thaum tseem muaj txoj sia nyob twb tsi hlub
niam thiab txiv li, cia niam thiab txiv txom nyem, thaum tuag no ho
thov txiv xaiv tuaj foom kom es nws ho tuaj nram txhos caug pe, taw
tes rau zaj ntawm qab li 3-4 dag ntawm lub hleb tus tuag, mas uas rau
cov niam tsev txiv tsev uas tuaj mloog nws cov lus qhuab ntuas ntawd
luag ib tsaug, tsi tag li ntawd tos hais tias Hmoob tsi tau koob hmoov
los ntawm Vajtswv ntuj los vim Hmoob tau thov koob hmoov rau thaum
tuag lawm tsi haum rau hauv tus tswvntuj lub siab mas Hmoob thiaj tsi
tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv ntuj, txoj kev pe hawm tus tuag
lawm li cov coj dab mas thiaj tsi tau koob hmoov ib qho hlo li rau
qhov nws twb tuag lawm nws txuas tsi tau lus rau tej tub ki uas tuaj
pe xyom ntawd li lawm tiag tiag, yog yuav thov foom koob hmoov ntawm
tej niam tej txiv ua cas tsi mus tua nyuj coj los ua nqaij hno zaub
mov qab qab rau niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob,
muab niam thiab txiv zaum tuaj sab pem es mus txhos caug pe hawm niam
thiab txiv thov nkawm pab foom koob hmoov rau thiaj tau koob hmoov, es
twb cia tuag lawm li tuaj txho caug pe xyom li ntawd yuav tsi tau koob
hmoov ib zaug hlo li.
XF hais ntxiv tias peb cov ntseeg Vajtswv ntuj peb ua raws li Vajtswv
txoj lug, peb tsi txhob txhos caug pe hawm tus tuag, peb tuaj xav nws
tus ntsuj plig mus cuag Vajtswv ntuj nrog Vajtswv nyob xwb, peb txoj
kev foom koob hmoov mas peb tsi hais ib hmos kaj ntug li cov coj dab,
peb foom tsawg tsawg xwb los peb tau koov  hmoov,  peb ua raws li
Vajlugkub hais tseg tias yog leej twg xav tau koob hmoov ntawm niam
thiab txiv mas yuav tau hlub lawv thiab tua tsiaj los ua qab qab rau
niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob mas niam thiab txiv
yuav foom koob hmoov kom Vajtswv muaj dej nag los yug qoob loo kom zoo
kom muaj noj muaj hau, muaj txiv hmab txiv ntiv ntoo noj, kom tau ua
nom ua tswv kav nws cov neeg li cov neeg Jew yav thaum ub muaj ib tus
laus, laus laus yuav tuag tau foom rau lawv cov tub ki tua tsiaj los
ua nqaij hno rau nws noj nws foom koob hmoov, tom qab foom koob hmoov
tag lawm lawv tej xeeb ntxwv thiaj muaj liaj av teb chaws nrog luag
kav muaj noj muaj hau khov kho.
1). kuv xav nug hais tias cov coj dab qhuas Hmoob, thaum lawv muaj ib
tug tau ploj qaug lawm, lawv puas tau hais cuam tshuam txob thuam txog
lwm txoj kev cai ntseeg dab qhuas rau hauv?
2). Yog li cas cov XF los sis cov ntseeg dab qhuas Jesus txoj kev
tshaj tawm Vajtswv txoj lug ntawd mas tsi hais tshaj tawm rau hauv
tsev tuag los sis hauv xov tooj cua,los sis hauv church los sis hauv
kev noj haus txhua yam uas yog XF tau hais lus mas yuav tsum muaj ntau
lo lus txob thuam txog cov ntseeg coj kev cai dab qhuas Hmoob qub tag
mus li?
3). Yog hais li tus XF Ntsuab Pov cov lus hais los saum mas ntxim cov
coj dab Yesxus lub neej mus tau deb heev lawm, cov coj qub kev cai dab
qhuas raws tsi cuag lawv li lawm ntag?
4).  XF Ntsuab Pov tau hais ntxiv tias cov coj qub kev cai mas tsi
mloog lus tsi muaj kev qhuab qhia ntuas thiaj tsi muaj kev haum xeeb
Hmoob thiaj tsi muaj kev tsim txiaj los tau ntau txhiab xyoo, yog muaj
li nws hais tiag no, kuj xav paub tias cov uas los ntseeg Vajtswv txij
li thaum 1952 los txog rau tam sim no ho zoo thiab tsim txiaj npaum li
cas thiab lub neej ho mus siab npaum cas txog qhov twg lawm thiab ne
yuam?
5).  XF Ntsuab Pov tau hais li hais los saum lawm no, yog ua cas cov
uas tau mus Church muaj kev cob qhia txhua txhua 7 hnub twg ib zaug
tseem ceeb nyob rau hauv Church kom sawv daws tsim txiaj tab sis sawv
daws tseem muaj kev tawg tshwj, xib txeeb XF ua, koj coj 10 tawm yim,
kuv coj 20 tawm yim, nyias mus ua yias ib lub church tsi sib koom, tsi
sib haum xeeb hlo li thiab ntag, tseem muaj tej zoo li hais no ntau
kawg li thiab ne, yog li tej lus uas nws hais puas tseem ceeb, puas
muaj tseeb li XF cov lus hais tawm ntawm lub ncauj thiab puas siv tau
thiab nws yog XF cuav los yog XF tseeb ne?
6).  nyob rau hauv kev ua kab kes kev cai ntseeg dab qhuas Hmoob ploj
tuag thiab lwm yam mas kuv tsi tau hnov ib tug leej twg hais lus cuam
tshuam txob thuam cov ntseeg dab qhuas Yesxus hlo li ntag.
YTK
papaya
Hmoob St. Paul
2011-08-02 19:13:39 UTC
Permalink
Raw Message
YTK, ua cas koj tsis nug xibhwb Ntsuab Pov kiag kom nws abthibnpais
rau koj???
phwvnyawm
2011-08-02 23:39:10 UTC
Permalink
Raw Message
Tij laug Yajtshajkoob,

Tej lus koj tham no kuv ntseeg hais hais tias muaj tseeb nawb.Nej cov
tseem coj qub kev cai yuav tau zam txim rau cov XF thiab mog.......ua
li tej laus hais ntov too tsis saib ceg qhuav ces yog thaum cov XF tab
tom hais lus qhuab qhia ntag......nws hais kom cov ntseeg zoo-ooo siab
tiam si mob-b rau cov coj dab lawm ned.......peb coc XF los nyuam
qhuav los ntseeg xwb ces tseem tsis tau-au hais raws kiag li Yes Xus
tej lus qhia muaj tej tus ces hais tshaj-j los yog thuam lwm tus tshaj-
j ces mob luag dhau lawm....Yog txhua-ua tus XF hais kiag li NTUJ qhia
xwb mas tus neeg coj yam ntseeg twg los yeej txaus siab khaws NTUJ tej
lus ntawd mus ua neej nawb........qhov thuam no ua neeg chim siab
thiaj tsis los nrog peb ntseeg.......muaj tej tus neeg twb xav-v los
ntseeg los nws pheej chim-m siab tej lus cov XF tau hais dhau lawm ces
cia ua neeg nros tsis kam los ntseeg.......peb ua neeg nyob tsis hais
koj yuav ntseeg yam dab qhua twg.......swb kiag tus txawj zam txim rau
luag,siab ncaj cees,ua siab ntev-v,txhob ua pauj tej yam luag ua rau
yus.

Ua tsaug koj tej lus nawb: Peb yuav tau hais rau peb cov XF kom hloov
hais lawv tej lus kom haum txhua txhia tus neeg tuaj mloog thaum lawv
hais lus.

Sib ntsib dua.
txh2maj
2011-08-03 00:50:49 UTC
Permalink
Raw Message
rau siab sib thuam cov coj yam tshiab thiab yam qub. nyias hais nyias hom yog thiab zoo tshaj ces nyias ua raws nyias siab. ywj raws siab nyiam. yuav sib thuam los thuam tiag seb leej twg tau mus ceeb tsheej leej twg tau mus dab teb.

yuav mus ceeb tsheej los yog dab teb los nyob tom cemetary park ib yam xwb mas.

cia lawv rau siab sib thuam mas. hnov lawv sib thuam ces kuv nkag nraum tseb... ntwg ntwg..... ntwg rov los pw tim tsev lawm xwb.
chia
2011-08-03 15:13:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Yaj Tshaj Koob
Yog vim li cas peb tsob Hmoob muaj tus xeeb ceem cuj pwm ceeb tawv xij
muab txoj kev ntseeg kev cai DAB QHUAS no coj los thuam lwm tus lis
txoj kev ntseeg?
Lub 7 hli ntuj Hnub tim 30 xyoo 2011 no kuv tau mus txwg tuag rau ib
lub ntees ploj qaug nyob rau Saint Paul MN, lub ntees no yog ib lub
ntees ntawm cov kwv tij Hmoob uas tau coj kev cai Dab Qhuas Jesus
(Yesxus). Thaum cov Xib Fwb los cev lus rau tus tuag ntawd, ua ntej
uas yuav muab txoj kev qhuab qhia cov lus foom koob hmoov rau tsev
xyom cuab mas tus Xib Fwb yuav xub hais cov lus txom thuam cov uas coj
txoj qub kev cai Dab Qhuas uas ib txwm Hmoob yeej muaj los ua ntu zus
los txog rau Hnub no, tus XF cev lus tau hais li nram no tias.
Tus XF Ntsuab Pov los hais cov lus li no tias, tib neeg nyob ntiaj teb
tsav neeg twg quaj tus neeg uas tuag lawm heev tshaj plaws mas haiv
neeg ntawd muaj kev txom nyem loj tshaj nyob rau ntiaj teb, xw li muaj
haiv neeg (Tivbev) lawv muaj kev quaj tus tuag heev lawv tau txais
txoj kev txom nyem ib yam li peb cov Hmoob uas tseem coj Dab.
XF hais ntxiv tias kuv hais rau nej cov ntseeg hais tias nej twb pom
cov coj Dab mas muaj ib tsev neeg niam txiv tuag mas lawv cov txiv
qeej tshuab qeej tshais,qeej sus, qeej hmo thiab tus txiv xaiv los
foom kom mas lawv cov tub ki los txhos caug rau zaj no mas lawv pe pe
zaj no qawj tag ua cas thaum tseem muaj txoj sia nyob twb tsi hlub
niam thiab txiv li, cia niam thiab txiv txom nyem, thaum tuag no ho
thov txiv xaiv tuaj foom kom es nws ho tuaj nram txhos caug pe, taw
tes rau zaj ntawm qab li 3-4 dag ntawm lub hleb tus tuag, mas uas rau
cov niam tsev txiv tsev uas tuaj mloog nws cov lus qhuab ntuas ntawd
luag ib tsaug, tsi tag li ntawd tos hais tias Hmoob tsi tau koob hmoov
los ntawm Vajtswv ntuj los vim Hmoob tau thov koob hmoov rau thaum
tuag lawm tsi haum rau hauv tus tswvntuj lub siab mas Hmoob thiaj tsi
tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv ntuj, txoj kev pe hawm tus tuag
lawm li cov coj dab mas thiaj tsi tau koob hmoov ib qho hlo li rau
qhov nws twb tuag lawm nws txuas tsi tau lus rau tej tub ki uas tuaj
pe xyom ntawd li lawm tiag tiag, yog yuav thov foom koob hmoov ntawm
tej niam tej txiv ua cas tsi mus tua nyuj coj los ua nqaij hno zaub
mov qab qab rau niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob,
muab niam thiab txiv zaum tuaj sab pem es mus txhos caug pe hawm niam
thiab txiv thov nkawm pab foom koob hmoov rau thiaj tau koob hmoov, es
twb cia tuag lawm li tuaj txho caug pe xyom li ntawd yuav tsi tau koob
hmoov ib zaug hlo li.
XF hais ntxiv tias peb cov ntseeg Vajtswv ntuj peb ua raws li Vajtswv
txoj lug, peb tsi txhob txhos caug pe hawm tus tuag, peb tuaj xav nws
tus ntsuj plig mus cuag Vajtswv ntuj nrog Vajtswv nyob xwb, peb txoj
kev foom koob hmoov mas peb tsi hais ib hmos kaj ntug li cov coj dab,
peb foom tsawg tsawg xwb los peb tau koov  hmoov,  peb ua raws li
Vajlugkub hais tseg tias yog leej twg xav tau koob hmoov ntawm niam
thiab txiv mas yuav tau hlub lawv thiab tua tsiaj los ua qab qab rau
niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob mas niam thiab txiv
yuav foom koob hmoov kom Vajtswv muaj dej nag los yug qoob loo kom zoo
kom muaj noj muaj hau, muaj txiv hmab txiv ntiv ntoo noj, kom tau ua
nom ua tswv kav nws cov neeg li cov neeg Jew yav thaum ub muaj ib tus
laus, laus laus yuav tuag tau foom rau lawv cov tub ki tua tsiaj los
ua nqaij hno rau nws noj nws foom koob hmoov, tom qab foom koob hmoov
tag lawm lawv tej xeeb ntxwv thiaj muaj liaj av teb chaws nrog luag
kav muaj noj muaj hau khov kho.
1). kuv xav nug hais tias cov coj dab qhuas Hmoob, thaum lawv muaj ib
tug tau ploj qaug lawm, lawv puas tau hais cuam tshuam txob thuam txog
lwm txoj kev cai ntseeg dab qhuas rau hauv?
2). Yog li cas cov XF los sis cov ntseeg dab qhuas Jesus txoj kev
tshaj tawm Vajtswv txoj lug ntawd mas tsi hais tshaj tawm rau hauv
tsev tuag los sis hauv xov tooj cua,los sis hauv church los sis hauv
kev noj haus txhua yam uas yog XF tau hais lus mas yuav tsum muaj ntau
lo lus txob thuam txog cov ntseeg coj kev cai dab qhuas Hmoob qub tag
mus li?
3). Yog hais li tus XF Ntsuab Pov cov lus hais los saum mas ntxim cov
coj dab Yesxus lub neej mus tau deb heev lawm, cov coj qub kev cai dab
qhuas raws tsi cuag lawv li lawm ntag?
4).  XF Ntsuab Pov tau hais ntxiv tias cov coj qub kev cai mas tsi
mloog lus tsi muaj kev qhuab qhia ntuas thiaj tsi muaj kev haum xeeb
Hmoob thiaj tsi muaj kev tsim txiaj los tau ntau txhiab xyoo, yog muaj
li nws hais tiag no, kuj xav paub tias cov uas los ntseeg Vajtswv txij
li thaum 1952 los txog rau tam sim no ho zoo thiab tsim txiaj npaum li
cas thiab lub neej ho mus siab npaum cas txog qhov twg lawm thiab ne
yuam?
5).  XF Ntsuab Pov tau hais li hais los saum lawm no, yog ua cas cov
uas tau mus Church muaj kev cob qhia txhua txhua 7 hnub twg ib zaug
tseem ceeb nyob rau hauv Church kom sawv daws tsim txiaj tab sis sawv
daws tseem muaj kev tawg tshwj, xib txeeb XF ua, koj coj 10 tawm yim,
kuv coj 20 tawm yim, nyias mus ua yias ib lub church tsi sib koom, tsi
sib haum xeeb hlo li thiab ntag, tseem muaj tej zoo li hais no ntau
kawg li thiab ne, yog li tej lus uas nws hais puas tseem ceeb, puas
muaj tseeb li XF cov lus hais tawm ntawm lub ncauj thiab puas siv tau
thiab nws yog XF cuav los yog XF tseeb ne?
6).  nyob rau hauv kev ua kab kes kev cai ntseeg dab qhuas Hmoob ploj
tuag thiab lwm yam mas kuv tsi tau hnov ib tug leej twg hais lus cuam
tshuam txob thuam cov ntseeg dab qhuas Yesxus hlo li ntag.
YTK
YTK,

Kuv nyeem koj cov lus koj sau tus xf. Ntsuab Pov cov lus saum toj no
nws tsis tau yog thuam nej cov tseem coj kev cai dab quas, nws cov lus
yog nws muab cov ntseeg Vajtswv thiab cov tsis ntseeg coj los sib
compare kom sawvdaws sib to taub xwb. Yeej yog li nws hais lawm, nej
cov tseem coj kevcai dab quas nej tsis txhais lub ntsiab rau nej tej
tub tej ki, nej thiaj tos txog thaum niam txiv tuag mam li ua ib puas
tsav yam rau tus tuag xwb. Yog li koj tsis txhob chim koj cia li kaw
yawg cov lus coj mus ua xwb koj thiaj tau koob hmoov los ntawd koj
niam koj txiv, yog tias koj niam thiab koj txiv tseem muaj txojsia
nyob. Vajtswv yog leej twg? Vajtswv yog tus Vajtswv Ntuj uas tsim
lub ntiajteb, lub ntuj, ib puas tsav yam ua muaj nyob hauv lub
ntiajteb thiab saum nruab ntug, tib neeg thiab tus dab Ntxoognyoog.
Tab sis Ntxoognyoog yog ib tug Vajtswv tsim tau nws thiab muab fwjchim
rau Ntxoognyoog. Thaum nws tau lub fwjchim ntawd Vajtswv lawm nws tau
ntxeev siab rau nws tus Tswv uas yog Vajtswv, Vajtswv thiaj muab
Ntxoognyoog ntiab tawm los nyob ib ntav ntuj nrog huab nrog cua lawm
xwb.

Vajtswv txojlus yeej qia tseg tias yog koj xav tau koob hmoov los
ntawd koj niam koj txiv koj yuav tau ua zoo rau thaum lawv tseem muaj
txojsia nyob thiab thov koob hmoov thaum lawv tseem muaj txojsia es
lawv txaus siab hlo foom koob hmoov rau koj mas koj thiaj yuav tau.
Tom qab lawv tuag tag lawv tus ntsuj nplig uas yog tus dawb huv yeej
tsis nrog lawv lub cev tuag nyob lawm, tus nyob yog dab lam yees ua
nws nyob xwb yog li nej pheej ua thaum tuag xwb ces nej yeej tsis tau
txais koob hmoov los ntawd nej niam nej txiv.

Koj tsis ntseeg los koj sim tig rov los ua tib zoo tshawb xyuas kom
meej meej seb cov Hmoob coj dab es ua tej kevcai no tau 5000 tawm lub
xyoos los lawm Hmoob tau txais yam dab tsi thiab nws puas muaj qab hau
thiab? Hmoob tus neeg saib memtoj puas yog ib tug neeg nom tswv los
yog nplua nuj, Hmoob tus neeg hais txivxaiv foom kom puas yog ib tug
neeg nplua nuj? Los yog neeg quav yeeb xwb! Peb ua neej nyob koj xav
ua nom koj yuav tau nrog cov neeg ua nom tham thiab kawm tswvyim, koj
xav muaj nyiaj koj yuav tau nrog cov neeg millionaire sib tham koj
thiaj yuav kaw tau coj los ua koj lub neej, thiab koj xav txawj ntse
koj yuav tau kawm los ntawd tus neeg txawj ntse. Yog nrog tus neeg
hauv yeeb ces koj yeeb yuav quav yeeb thiab yog koj nrog tus neeg twv
txiaj cev tsis ntev koj yeej twv txiaj li nws ntag.
Noogqejqawg
2011-08-10 10:23:41 UTC
Permalink
Raw Message
Nyob zoo suav dlawg,

Kuv los xaam pum le Chia has hab. Cov lug kws XF Ntsuab Pov has ntawd
tsi tau yog lug thuam. Ua ke ntawd yog peb muaj positive attitude mas
cov lug ntawd kuj los zoo kuab, zoo tshuaj rua peb. Tawm sis yog tas
peb yog neeg backward es tsi nyam txuj kev hloov hab kev txhim khu
txuj kev ntseeg nua ces peb txhaj le saib yog lug thuam.

Constructive cricticsm is a good part of our lives. Without it we
cannot improve or change for the better.

Ua tsaug,

nqq
noogdlej
2011-08-10 03:51:57 UTC
Permalink
Raw Message
Yawm Tsaaj aws.....

Nub twg koj lug ntsees Yexus lawm ces koj yeej moog tuab xislis le hov
hab tag. yaam twg yog yug tsi nyam hab tsi xis ces luas txawm ua pev
lug xwb los nim ntaub-b yug pob kub le tag. txawm le caag los yus cov
nam coj qub kev cais yeej ib txwj coj le kws luav pav-v hov hab ces
kavtsij ua twv ywv es txhob nroo-oo ntshaav txhaj tsis sab ov mag.

Ua koj has puab thuam los tub tsi yog thuam cov coj qub kevcais hab
puab tseev rov thuab puab le nuav ces kaavlam xwb os. nyaj has rua
nyag kev xaav xwb. Yexus cas tsi tau kuam thuam tug ub tug nuav. Yog
koj paub Yexus kev cais tag mas koj yuav tsi chim le vim Yexus kev
cais tsi qha kuam moog thuam tug ub tug nua. Nwg qha kuv muaj kev
hlub, kev zaam txim hab kev sib humxeeb xwb. Yog leejtwg qha tshaaj
lawm ces tsi yog Yexus le kevcai lawm ov mag.

noogdlej
Post by Yaj Tshaj Koob
Yog vim li cas peb tsob Hmoob muaj tus xeeb ceem cuj pwm ceeb tawv xij
muab txoj kev ntseeg kev cai DAB QHUAS no coj los thuam lwm tus lis
txoj kev ntseeg?
Lub 7 hli ntuj Hnub tim 30 xyoo 2011 no kuv tau mus txwg tuag rau ib
lub ntees ploj qaug nyob rau Saint Paul MN, lub ntees no yog ib lub
ntees ntawm cov kwv tij Hmoob uas tau coj kev cai Dab Qhuas Jesus
(Yesxus). Thaum cov Xib Fwb los cev lus rau tus tuag ntawd, ua ntej
uas yuav muab txoj kev qhuab qhia cov lus foom koob hmoov rau tsev
xyom cuab mas tus Xib Fwb yuav xub hais cov lus txom thuam cov uas coj
txoj qub kev cai Dab Qhuas uas ib txwm Hmoob yeej muaj los ua ntu zus
los txog rau Hnub no, tus XF cev lus tau hais li nram no tias.
Tus XF Ntsuab Pov los hais cov lus li no tias, tib neeg nyob ntiaj teb
tsav neeg twg quaj tus neeg uas tuag lawm heev tshaj plaws mas haiv
neeg ntawd muaj kev txom nyem loj tshaj nyob rau ntiaj teb, xw li muaj
haiv neeg (Tivbev) lawv muaj kev quaj tus tuag heev lawv tau txais
txoj kev txom nyem ib yam li peb cov Hmoob uas tseem coj Dab.
XF hais ntxiv tias kuv hais rau nej cov ntseeg hais tias nej twb pom
cov coj Dab mas muaj ib tsev neeg niam txiv tuag mas lawv cov txiv
qeej tshuab qeej tshais,qeej sus, qeej hmo thiab tus txiv xaiv los
foom kom mas lawv cov tub ki los txhos caug rau zaj no mas lawv pe pe
zaj no qawj tag ua cas thaum tseem muaj txoj sia nyob twb tsi hlub
niam thiab txiv li, cia niam thiab txiv txom nyem, thaum tuag no ho
thov txiv xaiv tuaj foom kom es nws ho tuaj nram txhos caug pe, taw
tes rau zaj ntawm qab li 3-4 dag ntawm lub hleb tus tuag, mas uas rau
cov niam tsev txiv tsev uas tuaj mloog nws cov lus qhuab ntuas ntawd
luag ib tsaug, tsi tag li ntawd tos hais tias Hmoob tsi tau koob hmoov
los ntawm Vajtswv ntuj los vim Hmoob tau thov koob hmoov rau thaum
tuag lawm tsi haum rau hauv tus tswvntuj lub siab mas Hmoob thiaj tsi
tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv ntuj, txoj kev pe hawm tus tuag
lawm li cov coj dab mas thiaj tsi tau koob hmoov ib qho hlo li rau
qhov nws twb tuag lawm nws txuas tsi tau lus rau tej tub ki uas tuaj
pe xyom ntawd li lawm tiag tiag, yog yuav thov foom koob hmoov ntawm
tej niam tej txiv ua cas tsi mus tua nyuj coj los ua nqaij hno zaub
mov qab qab rau niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob,
muab niam thiab txiv zaum tuaj sab pem es mus txhos caug pe hawm niam
thiab txiv thov nkawm pab foom koob hmoov rau thiaj tau koob hmoov, es
twb cia tuag lawm li tuaj txho caug pe xyom li ntawd yuav tsi tau koob
hmoov ib zaug hlo li.
XF hais ntxiv tias peb cov ntseeg Vajtswv ntuj peb ua raws li Vajtswv
txoj lug, peb tsi txhob txhos caug pe hawm tus tuag, peb tuaj xav nws
tus ntsuj plig mus cuag Vajtswv ntuj nrog Vajtswv nyob xwb, peb txoj
kev foom koob hmoov mas peb tsi hais ib hmos kaj ntug li cov coj dab,
peb foom tsawg tsawg xwb los peb tau koov  hmoov,  peb ua raws li
Vajlugkub hais tseg tias yog leej twg xav tau koob hmoov ntawm niam
thiab txiv mas yuav tau hlub lawv thiab tua tsiaj los ua qab qab rau
niam thiab txiv noj thaum tseem muaj txoj sia nyob mas niam thiab txiv
yuav foom koob hmoov kom Vajtswv muaj dej nag los yug qoob loo kom zoo
kom muaj noj muaj hau, muaj txiv hmab txiv ntiv ntoo noj, kom tau ua
nom ua tswv kav nws cov neeg li cov neeg Jew yav thaum ub muaj ib tus
laus, laus laus yuav tuag tau foom rau lawv cov tub ki tua tsiaj los
ua nqaij hno rau nws noj nws foom koob hmoov, tom qab foom koob hmoov
tag lawm lawv tej xeeb ntxwv thiaj muaj liaj av teb chaws nrog luag
kav muaj noj muaj hau khov kho.
1). kuv xav nug hais tias cov coj dab qhuas Hmoob, thaum lawv muaj ib
tug tau ploj qaug lawm, lawv puas tau hais cuam tshuam txob thuam txog
lwm txoj kev cai ntseeg dab qhuas rau hauv?
2). Yog li cas cov XF los sis cov ntseeg dab qhuas Jesus txoj kev
tshaj tawm Vajtswv txoj lug ntawd mas tsi hais tshaj tawm rau hauv
tsev tuag los sis hauv xov tooj cua,los sis hauv church los sis hauv
kev noj haus txhua yam uas yog XF tau hais lus mas yuav tsum muaj ntau
lo lus txob thuam txog cov ntseeg coj kev cai dab qhuas Hmoob qub tag
mus li?
3). Yog hais li tus XF Ntsuab Pov cov lus hais los saum mas ntxim cov
coj dab Yesxus lub neej mus tau deb heev lawm, cov coj qub kev cai dab
qhuas raws tsi cuag lawv li lawm ntag?
4).  XF Ntsuab Pov tau hais ntxiv tias cov coj qub kev cai mas tsi
mloog lus tsi muaj kev qhuab qhia ntuas thiaj tsi muaj kev haum xeeb
Hmoob thiaj tsi muaj kev tsim txiaj los tau ntau txhiab xyoo, yog muaj
li nws hais tiag no, kuj xav paub tias cov uas los ntseeg Vajtswv txij
li thaum 1952 los txog rau tam sim no ho zoo thiab tsim txiaj npaum li
cas thiab lub neej ho mus siab npaum cas txog qhov twg lawm thiab ne
yuam?
5).  XF Ntsuab Pov tau hais li hais los saum lawm no, yog ua cas cov
uas tau mus Church muaj kev cob qhia txhua txhua 7 hnub twg ib zaug
tseem ceeb nyob rau hauv Church kom sawv daws tsim txiaj tab sis sawv
daws tseem muaj kev tawg tshwj, xib txeeb XF ua, koj coj 10 tawm yim,
kuv coj 20 tawm yim, nyias mus ua yias ib lub church tsi sib koom, tsi
sib haum xeeb hlo li thiab ntag, tseem muaj tej zoo li hais no ntau
kawg li thiab ne, yog li tej lus uas nws hais puas tseem ceeb, puas
muaj tseeb li XF cov lus hais tawm ntawm lub ncauj thiab puas siv tau
thiab nws yog XF cuav los yog XF tseeb ne?
6).  nyob rau hauv kev ua kab kes kev cai ntseeg dab qhuas Hmoob ploj
tuag thiab lwm yam mas kuv tsi tau hnov ib tug leej twg hais lus cuam
tshuam txob thuam cov ntseeg dab qhuas Yesxus hlo li ntag.
YTK
Zoo
2011-08-10 19:59:40 UTC
Permalink
Raw Message
YTK
There was some insurance commercial while ago ' you cna't handle the
truth". That is what ir is.

Ntsuab Pov have some thruth in it and some of you cannot handle them.

Frist of all, phaum hluas no neither know nor understand, not even the
language itself, leave alone the purpose of it. You all should take a
closer look and listen to the foomkom and the movement and gesture of
tus hais xaiv. It make no senses at all.
Secondky, those people in the room are so noisy, even with loud
speakers, still having difulty hearinfg what the txivxaiv hais.

Let dump the crap and move on to something new even if you don't like
plain langauge, calm and quiet like the christian way, do something
that is a bit more civilized way.
n***@gmail.com
2016-12-16 23:32:20 UTC
Permalink
Raw Message
Nyeem koj cov lus tag no ntse koj mam kom tus XF ko tuaj teb ntshe yuav zoo dua.
Vim peb tsis paub nws txoj kev xav, tej zaum kev xav tsis raws li nws xav.

Ntawm kev sib txob thuam. Kuv yeej hnov ob tog tibsi. Koj yuav tsis nov koj lub zejzos, tiamsis kuv yeej hnov kiag cov thawj coj dab, txiv neeb yog cov hais tuam cov coj kev cai ntshiab. Koj xav hnov los kuv mam li tau sau kiag. Muab hais los cob kuv xav tias ob tog puav leej sib tawm tsam tag mus li.

Kuv tsuas xaus tias "kev ntseeg yog kev ntseeg, ib tug yuam tsis tau ib tug. Tus los ntseeg nws yeej pom tias zoo, pab, txhawb cawm nws thia los ntseeg." Tus nws tsis los yeem vim yog nws tsis pom tias "pab tau txhawb tau" nws thiaj tsis los. Ua neej nyob nyias xaiv nyias tsis muaj leejtwg xaiv rau yus.

Kev ntseeg yog kev sib haum xeeb, zam tau rau tus ua txhaum rau yus, thuam yus, tsawm yus. Yog leejtwg muaj txoj kev ntseeg tsis hais hom kev ntseeg twg es pheej tsim teebmeem, tsis sib haum xeeb, sib zam tsis tau ces txoj kev ntseeg ntawv yuav tsis yog txojzoo.

Koj nug txog ua li cov uas ntseeg ho tsimtxiaj npaum licas? Kuv hais tias "kev tsim txiaj kuj tsis yog 100 % los ntawm kev ntseeg, tus ntseeg los yeej muaj cov tsim txiaj, tus tsis ntseeg los yeej muaj cov tsim txiaj."

Txhob muaj kev ntseeg los cais kwv cais tij, cais nkauj cais muam. Kev ntseeg yog kev noj qab nyob zoo, kev cia siab, lub neej yav pem Suab xwb. Thov kom peb sib hlub ntu neej uas Vajtswv cia peb los nyob luv luv hauv ntiajteb no xwb.
Loading...