Discussion:
Nyiaj neeb Tsom
(too old to reply)
mivkuj
2007-06-11 12:16:17 UTC
Permalink
Raw Message
Nyiaj Neeb Tsom DJ hais lus xovtooj cua Hmoob Chiangmai raug Thai
Natiional Security Council investigate thiab kom so haujlwm vim:

1. Muaj feem tsim kev kubntxov rau thaibteb li kev thajyeeb
(security).

2. Muab lub xovtooj cua (This radio staiton is government's radio
station) siv rau personal benefit, xws li qhauxabnas muag nws cov
tshuaj, nws tsev neeg, thiab nws tuskheej.
Brian
2007-06-11 13:44:30 UTC
Permalink
Raw Message
What is your source for this?
k***@yahoo.com
2007-06-11 14:58:32 UTC
Permalink
Raw Message
Yog muaj tseeb tiag ces yeej pab tsi tau. Tsuav tsis txhog yog Nyiaj
Neeb raug cov neeg ua teb ua chaw ntiav los sis koom tes nrog cov
kubxaj xwb ces yuav tsis muaj txim loj. Txhawj tsam yawg lam maus haum
es siv lub xov tooj cua Chiang Mai no los hais kas moos li Hmoob Nplog
(VP) lawv lub pem MN ces nyuaj ntag.
Post by mivkuj
Nyiaj Neeb Tsom DJ hais lus xovtooj cua Hmoob Chiangmai raug Thai
1. Muaj feem tsim kev kubntxov rau thaibteb li kev thajyeeb
(security).
2. Muab lub xovtooj cua (This radio staiton is government's radio
station) siv rau personal benefit, xws li qhauxabnas muag nws cov
tshuaj, nws tsev neeg, thiab nws tuskheej.
N***@yahoo.com
2007-06-12 00:18:56 UTC
Permalink
Raw Message
All...

Pab xyoo tag los tom qab nws tuaj Meskas rov mus, kuv twb hnov muaj
coob tus complaint txog nws promote nws tuskheej hauv xovtoojcua. Not
surprised me at all.
noogdlej
2007-06-12 03:17:34 UTC
Permalink
Raw Message
Coj phoojywg HMoob aws.......


Cuaj tug nyob qhovtaub xwb twb txaus dlhau lawm. Yog tug HMoob twg
muaj peevxwm ces yijmeem muab dlig kuam tawm taag nrog tuaj es kuam
HMoob txhob tshuav suab tshuav npe nyob twg le lawm es suavdlawg lub
qhov vum txhaj puv mog.

Noogdlej
Post by N***@yahoo.com
All...
Pab xyoo tag los tom qab nws tuaj Meskas rov mus, kuv twb hnov muaj
coob tus complaint txog nws promote nws tuskheej hauv xovtoojcua. Not
surprised me at all.
Hmong213
2007-06-12 04:56:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by noogdlej
Coj phoojywg HMoob aws.......
Cuaj tug nyob qhovtaub xwb twb txaus dlhau lawm. Yog tug HMoob twg
muaj peevxwm ces yijmeem muab dlig kuam tawm taag nrog tuaj es kuam
HMoob txhob tshuav suab tshuav npe nyob twg le lawm es suavdlawg lub
qhov vum txhaj puv mog.
Noogdlej
Noogdlej, I totally agree with you. Li ntawd kuv thiab li tau hais
tias yog tas VP lawm ces Hmoob haj yam yuav tawg ntxiv thiab tsis sib
haum no. This is a test for the 21st Hmong generation.

Hm213.
Tubcajceszoo
2007-06-12 09:57:27 UTC
Permalink
Raw Message
Cov phooj ywg hmoob

Hmoob yuav yog phaj Ej thiab laib ces yog zaum no mas, Tiam si peb
yeej muaj lub mav tais thiab os, Nej sim xav seb puas tsim nyog peb
siv lub mav tais mas.

Tej nyuam teeb meem me me li no xwb, Peb hmoob yeej tsis ntshai kiag
li, Yog peb ntshai ces peb txhob hais txog haiv hmoob lawm xwb.

Vp Lawv cov neeg pab tswv yim xyov puas paub txog lub mav tais thiab
os. Yog tsis paub ces yuav tsum tau lees kom zoo zoo peb mam li los
piav thiab qhia lawv los tau, Yog tseem pheej sib tw khag tias koj
txawj kuv ntse no ces, peb yuav tsis kam qhia lawm, cia sawv daws tuag
ua ke thiaj lom zem os,

Tub caj ces zoo.
T***@gmail.com
2007-06-12 14:00:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mivkuj
Nyiaj Neeb Tsom DJ hais lus xovtooj cua Hmoob Chiangmai raug Thai
1. Muaj feem tsim kev kubntxov rau thaibteb li kev thajyeeb
(security).
2. Muab lub xovtooj cua (This radio staiton is government's radio
station) siv rau personal benefit, xws li qhauxabnas muag nws cov
tshuaj, nws tsev neeg, thiab nws tuskheej.
Cov phoojywg yog tias Nyiajneeb Tsom ua tau yuamkev lawm los yog yus
haivneeg yus yuav tau muab tswvyim pab rau nws thiab, kuv tsis xav
tias peb yuav paub nws qhov tseeb tiagtiag. tej uas nws hais rau nws
no tsis muaj txhaum li, ntxe nws hais tias yuav mus tua thaib no xwb
mas tsis paub hais!!, raws li kuv xav mas peb hais hmoob no, luag lwm
cov neeg ua peb nyob nrog lawv lub tebchaws ntawd yeej tsis pub ib tug
nyob muaj koob li, nyob txhua txhua lub tebchaws li. tsis yog nyob rau
meskas, thaib, laos, suab, and other. kom nej nkag siab li no, tamsim
no mas peb txhua tus yuav tau xyaum ua ib tug neeg ntse ua ruam, muaj
ua pluag, yeej los muab ua swb mas thiaj yuav haum rau lwm cov neeg
vim peb tsis tau muaj zog txaus. yuav tau tos zimtxwv tso txhob ntxaw
ntxaw nrov thiab yeej

Tshajplaws
Moghlub
2012-04-20 15:34:29 UTC
Permalink
Raw Message
Nyobzoo Tshajplaws,

Kuv nyiam li koj hais.

Ua tsaug,

m
m***@gmail.com
2016-10-16 18:43:19 UTC
Permalink
Raw Message
Nyiaj neeb tsoom is a crook.

s***@gmail.com
2012-04-20 07:03:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mivkuj
Nyiaj Neeb Tsom DJ hais lus xovtooj cua Hmoob Chiangmai raug Thai
1. Muaj feem tsim kev kubntxov rau thaibteb li kev thajyeeb
(security).
2. Muab lub xovtooj cua (This radio staiton is government's radio
station) siv rau personal benefit, xws li qhauxabnas muag nws cov
tshuaj, nws tsev neeg, thiab nws tuskheej.
yog vim li cas tau ntev2 los lawm peb tsi hnov nyiaj neeb xeem tsom cov lus hauv xov tooj cua teb chaws thaib ntawm lub xeev tseej maim lawm kuv xav paub
Loading...