Discussion:
qhia saib qaib hu plig thiab ntaus tus kuam
(too old to reply)
k***@aol.com
2007-11-12 14:03:17 UTC
Permalink
Raw Message
lub sij hawm tam sim no peb pej xeem hmoob nyob rau teb chaws mekas no
ces yog lub caij peb hmoob sawv saws pib hu plig tsiab peb caug. nej
ib co twb hu tag lub week tag los no lawm. nej ib co kuj tseem yuav hu
rau lub week yuav tuaj no los yog lub week tom ntej qub.

peb tuaj rau rooj teb no kuj muaj coob leej coob tus tuaj ua lub neej
nyob tsis muaj niam muaj txi los yog tsis muaj tej laus. tej co kuj
tseem muaj niam muaj txiv thiab los kuj nyias nyob nyias vaj nyias
tsev los yog ib leeg nyob ib lub xeev lawm log yog ib lub nroog.

tej zaum peb sawv daws pom xeeb yog ib tug txiv tsev lawm ces nyaj
nyias yuav paub paub thiab txawj txawj nyias lawm, tab sis kuv lam
qhia ib qho me me txog kev saib qaib hu plig thiab ntaus tus kuam.

1. no yog qhia txog ntaus kuam hlu plig nawb. yog koj hu plig peb
caug, dab tsis los xij. yog koj tsis muaj lub txiab neeg los koj siv
tus kuam hu xwb los yeej tau nawb. paub tsawg lo ces hu tsawg los
xwb. tab sis qhov kawg koj yuav tau los ntaus tus kuam. tus kuam ces
nws yog li no. yog koj tuav tus kuam tog nkhaus nkhaus tig rau sauv
ntuj no ces sab xis yog yaj sab ho sab laug yog yeeb sab nawb. thaum
koj ntaus tus kuam koj hais li no, "yaj kuam pov li nkaus, yeej kuam
tsa li hlo." koj pov tus kuam es yog sab xis kaw ho sab laug qhib
lawm no ces txhais tau hais tias tau lawm ntag no nawb.

2. qhia txog saib 2 tug qaib hu plig. yog koj tsis paub ces koj ci li
saib kiag cov ko taw thiab cov qhov muag xwb. yog cov ko taw nyem
nkaus thiab qhov muag puv puv ces yeej zoo lawm xwb. lwm yam tsis tas
saib lawm nawb.

qhov no yog qhia qhov me me thiab qhov yooj yooj yim xwb. yog nej
yeej tsis paub tiag tiag ces saib li no xwb tau lawm.

lam qhia me me li no xwb. nej leej twg ho paub ho twg los thov ho
qhia peb sawv daws thiab.
Born2beHmong
2007-11-12 15:21:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by k***@aol.com
lub sij hawm tam sim no peb pej xeem hmoob nyob rau teb chaws mekas no
ces yog lub caij peb hmoob sawv saws pib hu plig tsiab peb caug. nej
ib co twb hu tag lub week tag los no lawm. nej ib co kuj tseem yuav hu
rau lub week yuav tuaj no los yog lub week tom ntej qub.
peb tuaj rau rooj teb no kuj muaj coob leej coob tus tuaj ua lub neej
nyob tsis muaj niam muaj txi los yog tsis muaj tej laus. tej co kuj
tseem muaj niam muaj txiv thiab los kuj nyias nyob nyias vaj nyias
tsev los yog ib leeg nyob ib lub xeev lawm log yog ib lub nroog.
tej zaum peb sawv daws pom xeeb yog ib tug txiv tsev lawm ces nyaj
nyias yuav paub paub thiab txawj txawj nyias lawm, tab sis kuv lam
qhia ib qho me me txog kev saib qaib hu plig thiab ntaus tus kuam.
1. no yog qhia txog ntaus kuam hlu plig nawb. yog koj hu plig peb
caug, dab tsis los xij. yog koj tsis muaj lub txiab neeg los koj siv
tus kuam hu xwb los yeej tau nawb. paub tsawg lo ces hu tsawg los
xwb. tab sis qhov kawg koj yuav tau los ntaus tus kuam. tus kuam ces
nws yog li no. yog koj tuav tus kuam tog nkhaus nkhaus tig rau sauv
ntuj no ces sab xis yog yaj sab ho sab laug yog yeeb sab nawb. thaum
koj ntaus tus kuam koj hais li no, "yaj kuam pov li nkaus, yeej kuam
tsa li hlo." koj pov tus kuam es yog sab xis kaw ho sab laug qhib
lawm no ces txhais tau hais tias tau lawm ntag no nawb.
2. qhia txog saib 2 tug qaib hu plig. yog koj tsis paub ces koj ci li
saib kiag cov ko taw thiab cov qhov muag xwb. yog cov ko taw nyem
nkaus thiab qhov muag puv puv ces yeej zoo lawm xwb. lwm yam tsis tas
saib lawm nawb.
qhov no yog qhia qhov me me thiab qhov yooj yooj yim xwb. yog nej
yeej tsis paub tiag tiag ces saib li no xwb tau lawm.
lam qhia me me li no xwb. nej leej twg ho paub ho twg los thov ho
qhia peb sawv daws thiab.
qhov ua kom tua kuam tsa ne yog li cas?

qhov kom tus kuam pov nkaus ne li cas?

koj piav ob qhov meaning no thiab yuav ntau tus kuam li cas thiaj li
yog?

thanks in advance,

Born2beHmong....tseem yog cov hlua es tseem yuav kawm hus nplig
nawb...niam txiv tso yus tseg lawm ces yuav sawv los ua niam ua txiv
lawm...laj mus thov luag tej tuaj hus nplig dhau hwv lawm...thiaj li
noog nej cov ua tij kom yus hos paub ntau ntxiv nawb.
k***@aol.com
2007-11-12 15:41:26 UTC
Permalink
Raw Message
On Nov 12, 9:21 am, Born2beHmong >
Post by Born2beHmong
qhov ua kom tua kuam tsa ne yog li cas?
qhov kom tus kuam pov nkaus ne li cas?
koj piav ob qhov meaning no thiab yuav ntau tus kuam li cas thiaj li
yog?
kuv kwv-- qhov tseem ceeb tshaj yog qhov koj yuav tsum tau kawm kom
koj paub txog txwv kuam tias sab twg yog yaj sab, sab twg yog yeej sab
ua ntej tso. thaum koj paub txog tus kuam lawm ces thaum koj hu plig
koj xav ntau tsawg zaus thiab hais li cas los yeej tau tag.

hais txog txwm kuam ces yog koj tuav rau ntawm koj txhais te es koj
muab tog nkhaus nkhaus tig rau sauv ntuj ces sab xis yog yaj sab ho
sab laug yog yeej sab. yog koj tuav tig tog nkhaus nkhaus rau hauv av
no ces sab xis yog yeeb sab lawm ho sab laug yog yaj sab lawm nawb.
nco ntsoov li no xwb.

thaum koj hu plig ces koj yuav hais li cas los nyob ntawm koj txawj.
ib co kuj hais tias, "yaj kuam pov nkaus yeeb kuam pov nkaus." yog 2
sab khwb tag nrho ces yog tau lawm. yog ib sab qhib ib sab khwb los
yog 2 sab qhib tib si ces tsis tau nawb. ho yog koj hais tias, "yaj
kuam tsa hlo yeeb kuam txawb hlo" no es 2 sab qhib tag nrho ces tau
lawm. ib sab qhiab ib sab khwb los yog 2 sab khwb tib si ces tsis tau
thiab ov. lo lus "pov nkaus los yog khav nkaus" no mas yuav tsum yog
tus kuam khwb mas thiaj yog tau. "tsa hlo los yog txhawb hlo" no mas
yuav tsum yog qhib thiaj yog tau. tab sis koj yuav tsum tau hais kom
meej meej hais tias saib koj xav kom yaj kuam los yog yeeb kuam or
both pov nkaus los yog tsa hlo no nawb.

qhia li no saib koj puas to taub.
phwvnyawm
2007-11-13 18:04:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by k***@aol.com
On Nov 12, 9:21 am, Born2beHmong >
Post by Born2beHmong
qhov ua kom tua kuam tsa ne yog li cas?
qhov kom tus kuam pov nkaus ne li cas?
koj piav ob qhov meaning no thiab yuav ntau tus kuam li cas thiaj li
yog?
kuv kwv-- qhov tseem ceeb tshaj yog qhov koj yuav tsum tau kawm kom
koj paub txog txwv kuam tias sab twg yog yaj sab, sab twg yog yeej sab
ua ntej tso. thaum koj paub txog tus kuam lawm ces thaum koj hu plig
koj xav ntau tsawg zaus thiab hais li cas los yeej tau tag.
hais txog txwm kuam ces yog koj tuav rau ntawm koj txhais te es koj
muab tog nkhaus nkhaus tig rau sauv ntuj ces sab xis yog yaj sab ho
sab laug yog yeej sab. yog koj tuav tig tog nkhaus nkhaus rau hauv av
no ces sab xis yog yeeb sab lawm ho sab laug yog yaj sab lawm nawb.
nco ntsoov li no xwb.
thaum koj hu plig ces koj yuav hais li cas los nyob ntawm koj txawj.
ib co kuj hais tias, "yaj kuam pov nkaus yeeb kuam pov nkaus." yog 2
sab khwb tag nrho ces yog tau lawm. yog ib sab qhib ib sab khwb los
yog 2 sab qhib tib si ces tsis tau nawb. ho yog koj hais tias, "yaj
kuam tsa hlo yeeb kuam txawb hlo" no es 2 sab qhib tag nrho ces tau
lawm. ib sab qhiab ib sab khwb los yog 2 sab khwb tib si ces tsis tau
thiab ov. lo lus "pov nkaus los yog khav nkaus" no mas yuav tsum yog
tus kuam khwb mas thiaj yog tau. "tsa hlo los yog txhawb hlo" no mas
yuav tsum yog qhib thiaj yog tau. tab sis koj yuav tsum tau hais kom
meej meej hais tias saib koj xav kom yaj kuam los yog yeeb kuam or
both pov nkaus los yog tsa hlo no nawb.
qhia li no saib koj puas to taub.
Born thiab Kwv tij,

Raws li kuv nco mas 2 sab kuam no yeej yog li Kwvtij hais yuav tsum
paub saib sab twg rau sab twg es thaum yus ntau kuam, kuam nyom-m piv
li koj ntau kom 2 sab qhib ntau pes tsawg kuam los yaj sab mas yeem-m
qhib ntau dua hos yeeb sab mas pheej khwb ntau xwb ces yog dab yeej
pheej tsis zoo siab no. Kuv mas kuv hos tsi nco li Kwvtij hais tab sis
kuv nco kuv yawg qhia tias thaum koj tuav kuam tus kuam yuav nkhaus li
cas los tau muaj ib txhia kuam mas ntsis nhkaus ned yom, tab sis koj
yeej paub tias tog loj ces yog tog hauv paus thaum koj ntaus kuam koj
yeej tsis lam tuaj tog me-e tig rau ntawm yus nad.......yog li kuv
yawg hais tias sab tuaj npuab koj xib teg ces yog yaj sab,kom nco li
ntawd.....ua kwv tij hais sab xis ces yog lawm.

Qhov koj twm tus kuam (read) tsuas muaj 3 yam xwb peb cov niag tsis
paub no, paub naj.......tab sis kuv hais 1 tswg kuam xwb od......cov
lawv siv 2-4 txwm mas kuv twm tsis tau lawm yuav tau mus kawm.

Born........koj nco li no xwb los mas.

1. ib sab qhib ib sab kaw ces yog neej thiab dab sib tham.

2. 2 sab qhib mas nws txhais tau 2-3 yam.Saib thaum lub caij ntawd koj
hais koj cov lus koj kom txwm kuam ua li cas.
piv li koj mus hus plig tom ib qhov chaw ib tug me nyuam poob rau hauv
ib lub pas dej es nws tau ntsai heev. Thaum koj hus tim ntug no ces
koj yeej hais sawv tsees los mus hus li koj hu tag ces koj mam ntau
tus kuam ces koj tsi yog hais koj khwb koj hais koj sawv los ces yog 2
sab yuav tsum qhib,yog koj ntau pes tsawg kuam los khwb xwv ces yog
plig tsis tau-au sawv tseem pw hauv paj dej, thaum no mas qhov 1 sab
khwb,ib sab ntxeev mas koj yeej tsis yuav lawm nawb.......koj kuj yuav
cim saib yaj sab yog pheej khwb ntau los yeeb sab pheej khwb ntau. Cov
laus mas hais li no yog yeeb sab qhib ntau dua ces dab yeej zoo siab
lawm, yaj sab qhib tsawg ces tus me nyuam yeej tseem muaj chaw tu siab
rau yus ua niam ua txiv no los mas......ces yuav tau hu plig npua tsis
yog qe thiab qaib. Thaum koj ntau-au tus kuam 2 sab qhib lawm lauj no
ces yog pli sawv los lawm. Npaj koj hus tom pas dej tag ces koj mam
los hu tom tsev no thiab,thaum hu tom tsev no.

Koj hu kom txhij-j,kom txhua-ua li koj paub ces koj hais kom qhov rooj
qhib ces koj ntau kom 2 sab kuam qhib thaum 2 sab qhib lawm ces koj
mam hais rau tus plig tias qhov rooj qhib lug tos....... kom kav tsij
los niam txiv nrhiav-v hu li,koj mam ntau tus kuam kom pov loos los
hauv tsev ,txaj chaw.... zaum no 2 sab yuav tsum khwb,yog tsis khwb
ces koj hu dua,ho rov ntau dua,yuav tsum ntau-au kom 2 sab
khwb.......yog koj hu ntev tsawv pheej tsis khwb......ces yog plig
yeej tsiv tsawv yuav tau ua neeb kho no nawb.Hos yog thawj-j 1-2 kuam
ua ciaj khwb loos lawm ces yog plig los zoo-oo lawm no.

3. 2 sab khwb piv li thaum ib tug txiv neeb tuaj ua neeb nws yuam dab
tawm hauv tsev mus,los yog nws muaj tus cua nias tseg thaum nws muab
lub txiab neeb pov kiag rau hauv av ,cov txiaj los yeej yuam tau zoo
lawm ces koj mam ntau kuam rau 2 sab yuav tsum khwb nias tsis pub sawv
lawm. Kuv los tsi paub zoo-oo thiab ces lam piav qhov basic no rau koj
xwb.

Koj ho nug txog saib qaib ko taw thiab qhov muag: Ua ntej tshaj ces
koj kuj yuav tsum paub qaib sab laug,xis taw thiab qhov muag.

Koj muab tus qaib tig li koj kiag sab laug ces yog txiv neej sab,sab
xis ces yog poj niam sab.

Tus qaib koj yuav saib ko taw thiab qhov muag ntawd saib yog tua los
saib dab tsi? Saib koj hu plig noj 30 pauj,yuav mus ua plaub saib
pauj,yuav tsiv mus California saib pauj,yuav mus Nplog teb saib
pauj,yuav mus yuav niam yau saib pauj......etc.

Thaum koj ncwm 2 tug qaib ntawd ces koj yeej qhia lub ntsiab lus tias
koj yuav ua dab tsis.

Piv li koj yuav mus yuav niam yau lawm Nplog teb.Koj ncwm ces koj hais
li no.Neb 2 tug me qaib no tsis yug neb los ua kwv,ua tij,yug neb los
thaiv tes ,thaiv taw hais li koj txawv hais tag ces koj hais li yog
kuv mus yuav tsis zoo mas kom qhov muag los txhob puv-v ko taw los
txhob nyem zoo-oo.

Thaum koj tua 2 qaib tag muab vom siav coj los tso rau hauv phaj los
phiab......koj saib qhov muag ua ntej los tau ,saib ko tawm ua ntej
los tau.

Qhov muag ces sab laug yog koj sab,sab xis yog koj poj niam sab,saib
sab twg saus tag xwb,yog yeej tsis saus li ces zoo lawm nawb,mus yuav
nyaj yuav tsis ua cas.
Ko taws: Qaib txhais taw mas muaj 3 tug thiaj ntev xwb ned yom....kuv
kuj tsis paub ntau-au piv li sab laug tus tuaj sab nraud ces yog
luag,tus nrub nrab tsis paub, tus sab hauv ces yog yus,yog tias tus
sab nraum pau-au hos tus hauv tsev tsa-a ces yog zoo nawb,yog tus sab
nraum tsa-a siab hos tus hauv tsev pau-au qis-s ces koj mus yuav niam
yau ces kawg mag lawv khob kom them nyiaj ntau li ntau.Yog ko taw zoo
ces 3 tug yuav tsum koov ib yam tsis nhrab kiag.Yog nyias nrhab
nyias,nyias lem nyias ces tsis thas-s mus yuav nawb,yuav tau los txog
los yeej tsis zoo kawg zoo li ko taw qaib xwb ntag.

Muaj ntaus yam piav tab sis tsi muaj caij lwm zaus tso mam piav rau
koj nawb.
k***@aol.com
2007-11-14 13:36:06 UTC
Permalink
Raw Message
phwvnyawm-- kuv xav tias koj mus vajtswv lawm ces koj yuav tsis paub
txog tej kev cai hmoob qub no lawm no laiv. koj kuj tsis yog quav
qaib kiag thiab laiv yom. yog koj thiab kuv tau ua ke mas kab hais
tias tsawg lub roob plig los ntshe wb yeej kawg tau zaum ua ke pem toj
xwb li lau. thiab tom tsev txias los ntshe wb yuav yog 2 tug kav tag
nrho cov niam ua mov xwb ntag laus haj...haj....haj...
phwvnyawm
2007-11-14 16:56:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by k***@aol.com
phwvnyawm-- kuv xav tias koj mus vajtswv lawm ces koj yuav tsis paub
txog tej kev cai hmoob qub no lawm no laiv. koj kuj tsis yog quav
qaib kiag thiab laiv yom. yog koj thiab kuv tau ua ke mas kab hais
tias tsawg lub roob plig los ntshe wb yeej kawg tau zaum ua ke pem toj
xwb li lau. thiab tom tsev txias los ntshe wb yuav yog 2 tug kav tag
nrho cov niam ua mov xwb ntag laus haj...haj....haj...
Kwvtij....aw,

Hu ua tus me nyuam hmoob no ces yeej kawm los ntawm tej laus los xwb
los mas......tej nyuam hmoob kev cai dab qhua no ces kuv yeej pib kawm
puag thaum kuv muaj li 5 xyoo los lawm ned.Kuv twb muaj 16-17 xyoo mam
los coj kev ntseeg tej no twb tsis yog kev teev hawm ned.Kuv mus
ntseeg vim kuv ntseeg tias tswv ntuj yog tus loj dua tej dab qhua
hmoob teev xwb os......piv li yus pheej mus nrog tus tswv teb chaws
tham tuaj yeem qaib los npua rau nws.......yog li kuj hais ncaj qha
rau saum tus tswv ntuj tus loj kom nws hais tus nws tsim nad.......Vim
yog tswv ntuj tsim nws ces nws yuav mloog tswv ntuj hais dua li yus
pheej mus hais nas.

Yog nej leej twg tsis paub dab tsi tuaj nug ntawd kuv, kuv mam qhia
tau kawg nawb.......nej cov tsi paub dab qhuas naj.

Piv li laig dab,hu plig, tsawv neeb,fiv yeem,thov ib tug tuaj pab yus
ib lub ntees tuag,ua tsaug neeb,pes neeb,ntau kuam thaum tus txiv neeb
khav ntsuj plig.

Cov ho xav kawm thov Vajtswv los kuv yeej paub tuaj kawm ntawm kuv los
tau nawb. Tej no tsis yog dab thawj li hmoob hais yog neeg qhia xwb
nad........ha...ha...ha...ha.....yog...yog....yog....wb tau nyob ua ke
mas kab hais tias wb yog 1 qhab nab li koj hais ntag
nawb........ntshai nqaij mas noj tsis tag li lauj yom.......poj nrauj
los tau tham........kuv ces kuv yeej ntshai tsawv lawm od.......vim
cov poj nrauj niam ua mov pheev hais-s nqaij los rau kuv noj, tseg
zias tej qhov qab-b rau yus.......yus tsis noj los coj los cheem kiag
rau yus.......yus ho noj los tsi raug ntsej ,raug muag......yus yog
neeg muaj poj nad.....dhau qhov hais qaij noj ces pheej de
yus......thiab thaum hais lus txaus luag ces pheej ntaus yus.....ntaus
dag.
l***@gmail.com
2016-11-24 06:30:50 UTC
Permalink
Raw Message
qhia zaj hu plig qhi thwv rau kuv thiab seb
n***@gmail.com
2017-01-24 14:10:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by l***@gmail.com
qhia zaj hu plig qhi thwv rau kuv thiab seb
Es ua li ned kuv los kuj xav paub thiab txog rau ntawm ib nqi ua thaum yus ntuas-s yus cov lus tas es yus pov 2 sab kuam los yog ntaus txwm kuam ntawv es nws pheej kiv pes lees rov tog ntsis kuam los rau yus xwb es ntawv ned ho yog li cas? thiab 2 txwm kuam pheej sib-b caij, tog paus ua yog tog loj sib caij lor sis 2 lub hau kuam pheej los sib caij sib nwj ntawv txhais tau li cas please help me? txog rau 2 3 nqis no seb cov tij laug.
Loading...