Discussion:
VP tej qub KOOMTSISHAUM
(too old to reply)
z***@hotmail.com
2012-11-19 23:31:39 UTC
Permalink
Raw Message
Nyob zoo tsoom phooj ywg,

Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.

Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.

Nej muab xav seb yuav ua li cas peb thiaj li yuav:

1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.

2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?

3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?

Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...

zajlaughmoob
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-20 03:11:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
lub twg koomhaum ces yuav nyob ruaj ntseg lub twg koomtsishaum ces yeej yuav ploj zuj zus mus. tseem ze ze li 3-4 xyoos no mas hmoob yuav sib dob 4 tej lub ces yuav ploj mus tej lub mas thiaj yuav nyob. txhob txhawj2 tej no yog natural development. lub twg ncaj ncees ua rauhmoob nyiam yeej yuav nyob kav hmoob lub neej txoj sia lub twg lim hiam dag hmoob nyiaj NOJ ces yeej kawg yuav ploj. tsam no ces txog lub sij hawm peb hmoob yuav tau tsav thiab qhia txoj kev rau peb tej me tub menyuam mus kawm ntawv kom peb nyob taus rau lub ntuj vam meej nrog luag lwm haiv neeg. yog peb pheej tsaug zog tsis coj tej menyuam mus kawm ces yuav nyuaj peb lub siab tsis ntev tom ntej no.
Moghlub
2012-11-20 14:44:11 UTC
Permalink
Raw Message
Nyob zoo yawm Zajlaug,

Koj has yog lawm laiv. Kuv xaam pum has tas tej xwmtxheej koj has lug sau toj nuav yog tshwm sim lug ntawm tsoom neeg kws tseem ncu, hlub hab mov txug tug laug lub koob lub npe lub meejmom. Nwg lub npe yuav tsi tau pluj saix ib zag vim he had made great/worst dents in the social fabric of the societies he came to contact.

Yog yug tsoom neeg feem coob coj tau zoo ces tej yaam phem yeej yuav pluj zuj zug moog. Yog yug tsoom neeg feem coob coj tsi tau zoo ces tej yaam kws ib txha tsi xaav pum hab nov pheej yuav tshwm sim tsi tseg with out him. Yaam twg tsi zoo peb yuav tsum tsi txhob pheej naj nub taw teg hab lam quas nreeg rua tug laug aub/ev ces, kuv xaav tas, pheejxeeb (fair) lawm.
z***@hotmail.com
2012-11-22 09:52:03 UTC
Permalink
Raw Message
Dr. Pao,

Kuv kuj xav hnov thiab xav thov kom koj pab teb kuv cov questions hauv qhov post no seb puas tau yom?

Kuv ntseeg ib yam li koj hais thiab agreed li koj txoj vision hais txog VP, tiam sis kuj tsis paub tias koj qhov vision ntawv puas yuav possible, vim tias peb yuav ua cas thiaj li yuav address tau cov questions kuv nug nyob qhov post no mas?


zajlaug
DownUnder
2012-11-28 06:53:55 UTC
Permalink
Raw Message
Tej kuv ahis mas tsis yog tias yuav TSIS PUB hais txog GVP li lawm.

Kuv lub NTSIAB LUS mas yog hais tias ua ib tus neeg no yeej tsis perfect,.. peb yuav piav txog tus nom twg eg Napoleon los Bush, Clinton, Obama ecttt los lawm yeej muaj ntau yam dub, ntau yam daj, ntau yam uas thaum lawm uas mas lawv yeej xav tais yog YOG QHOV ZOO TSHAJ lawm tabsis tom qab no mam muaB luj tau tias tej tau ua dhau los ntawd mas TSIS ZOO thiab YUAm-KEV deb lawm.

For example, tom qa 9/11, Bush lawV yeej xav tais yauv tsum mus ua rog nrog Iraq lawm xwb mas thiaj li yuav tag vim Sadan Husseim muaj weapon of masS destruction. Tabsis tomqab no, SD thiab paub tias tej ntawd tsis mauj tseeb.

Tsis ntev los no, muaj qhov tus nom Nplog Liab tseem pheej hais txog qhov GVP yog ib tus neeg TAU tua neeg coob heev thiab raug muaj txiav-txim li SD paub. Thaum kuv nug tus nom Nplog ntawd tias kom lawm muaj lawm cov EVIDENCE txog GVP tua neeg coob npaum li lawm hais (NOT what people got killed in the battle field in war). Kuv nrog tus Nom Npolog ntawd sibcav tau ib hmov, wb haus taug 12 fwj vine... thaum kawg nws CONCLUDE tias, " If the US can claim that Sadan Huseein had weapon of mass destruction, and that was the reason to go to war in Iraq, WHY CAN'T LAOS say anything about GVP">

Tej no yog tej kuv tsis xav kom SD lam tau lam hais, liam tus ub tus no.
Tsis hais GVP xwb, peb cov members SCH no los kuj tseem sib liam ub liam no uas yeej tsis mauj pov-thawj dabtsis li ( li SD tau pom los lawm).

Lino, yog muaj tseeb, yuav tsum hais rau qhov tseeb. Tis yog tias, SD pheej hais tias..."kuv hnov tus ub tus no hais li no...".. Tej no yog lus pab lus cua.nws yog scondary... tretiary... lus pab lu cua...

Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias,experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred.

Secondly, once a FACT is established, i did suggest that IF it is a GOOD thing, then we should learn from it.

If it is BAD thing then we must make a personal pledge that we NEVER do that again... and teach to the younger and next generation NOT to repeat that ever again.

Lastly, there are so many things that we can learn from a person - a rich man, ib tus nom, ib tug neeg thoj-khawv, including GVP. There is always lesson to be leran... ay person can teach us so much if we are ready to learn... There is always room to improve, a better way to do thing when we look back to the past. In hindsight, it is easier to see thing. Use that as LESSON. TRy our best to do thing BETTER, even to surpass GVP, as I have stated earlier, in some areas.... this is the only way that we can move forward, be better and ablr to help ourselves and our people. This is the reason that there are libraries everywhere wher you can converse with dead man who can come alive, teach you about their highs, their low ect,,,, There are books documenting all the bad, the good and the ugly... so we can learmn and UNLEARN from the past, like climbing a stairs...by learning from the past mistakes of others, we do not have to start on the first step every time...

Peb Hmoob mas muaj lub siab lim hiam thiab QHIA-DUB HEEV. Yus paub yam twg lawm mas yus tsi xav kom lwm tus paub li. Li tej yus kws tshauj, nws yeej tsis kam qhia rau lwm tus li... tshuas qhia rau nws ib tus tub ib tug ki xwb. Tej tus paub khawv-koob ntau tabis yeej tsis kam qhia rau lwm tus tib yam. Xyoo 2010, kuv tuaj Fresno es kuv mus kawm khawv-koob. Muaj tej tug tseem tsis kam qhia rau kuv. Qhov twg tseem yuav tsem them nytiaj txog $100-500 /ib zag khawvkoob. It is not the money but the ATTITUDE.

Peb yawg koob tau qhia rau peb tias yuv ua neeg, yuav tsum tsis txog qia-dub txog yus kev txhawj kev ntse. Yus txhawj ib leeg xwb mas pab tsis tau yus. YUv paub lawm, yuv yuav tsum tsum qhia rau SD kpoom paub coob coob mas thiaj li yuav sib pab tau. Lino, kuv yeej nco ntsoov tej laus tej kev qhia - so... every where, every time, every opportunity...yus paub dabtsi, yus yeej qhia kiag rau lwm tus uas xav paub, xav kawm... li nyob haus SCH no, kuv yeej qhib siab dawb plawg qhia rau SD raws li yus paub.

Yog peb sib qhib-siab es sib qhia li kuv piav no, peb Hmoob thiaj li yuav vammeej mus lawm yav tom ntej.

Vim licas, tseem muaj qhov tus Hmoob uas pheej coj lub siab txawv-txawv, niaj hnub tuaj tsum lwm tus, tuaj laim tus ub tus no.. tuaj hais lus dag li ub li no...
LI peb sibtham hauv no, GVP twb tuag lawm, ua cas SD tseeem pheej yuav tuaj sij tshum ua luaj li? For what?

thaum GVP muaj sia nyob, ua cas ho tsis muaj cuab kav tuaj hais tej lus ntawd?

Tsis tag lino xwb. cov phej tuaj hais ub hais no rau hauv SCH thiab luw lub Internet forums kuj yog cov neeg tais-tais caus ua nws yeej tsis kam siv nws lub npe, nws lub xeem... yog yus noj tau hais tau tiag, li tej laus hais cia, plaub-qau dub-nciab lawm, yuav tsum hnav ris kom tau, hais los twg, noj kom tau lo ntawd;.... vim licas es tseem pheej hnav tiab tuaj qus rau ub rau no, li tej laus tau hais cia???

zajlaug.... kuv tshuas teb koj tau lino xwb. Kub yeej tsis muaj solution rau koj cov lus neg tuaj. Twb hais tsis tau ib los tseemceeb rau koj... thov txim ntau nawj.

Nojqab nyob zoo.
Nyob zoo xyoo tshiab.

du
Post by z***@hotmail.com
Dr. Pao,
Kuv kuj xav hnov thiab xav thov kom koj pab teb kuv cov questions hauv qhov post no seb puas tau yom?
Kuv ntseeg ib yam li koj hais thiab agreed li koj txoj vision hais txog VP, tiam sis kuj tsis paub tias koj qhov vision ntawv puas yuav possible, vim tias peb yuav ua cas thiaj li yuav address tau cov questions kuv nug nyob qhov post no mas?
zajlaug
TseemYeej
2012-11-28 18:24:20 UTC
Permalink
Raw Message
My ol flien doctawm pov Xaivkaub awd,
Post by DownUnder
Tej no yog tej kuv tsis xav kom SD lam tau lam hais, liam tus ub tus no.
Es koj twb tsis paub HH sab northbound yog tog twg and sab southbound yog tog twg li los koj twb lam tau lam liam tias HH yog Hmong turning point no ne. Hahaha... Txhob taw 1tug ntivtes rau luag es tseg 3tug rov taw rau yus maj.
Post by DownUnder
Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can
change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different
ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion
based on their personal bias,experience, level of education,
interest and loss or gain, love or hatred.
Yog kawg "Qhov TSEEB yeej TSEEB" las mas. Tus devpha rawskauv twg raws zoo, tus ntawd yeej tau noj daim nqaij loj las mas. Koj saib npluav rog vp no, leej twg thiaj noj 2 kham nyiaj maj? Puas yog cov noob XaivKaub? Leejtwg thiaj yog tus tuav tag nrog cov nyiaj CIA? Puas yog cov noob XaivKaub thiab?

Tsam no koj pom "Qhov TSEEB yeej TSEEB" lawm los tsis tau? Anyway, as you have said above "nothing can change the FACT".


Yor ol flien TseemYeej.
T***@yahoo.com
2012-11-28 19:05:48 UTC
Permalink
Raw Message
My ol flien doctawm pov Xaivkaub awd, On Tuesday, November 27, 2012 10:53:55 PM UTC-8, DownUnder wrote: > Tej no yog tej kuv tsis xav kom SD lam tau lam hais, liam tus ub tus no. Es koj twb tsis paub HH sab northbound yog tog twg and sab southbound yog tog twg li los koj twb lam tau lam liam tias HH yog Hmong turning point no ne. Hahaha... Txhob taw 1tug ntivtes rau luag es tseg 3tug rov taw rau yus maj. > Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can > change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different > ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion > based on their personal bias,experience, level of education, > interest and loss or gain, love or hatred. Yog kawg "Qhov TSEEB yeej TSEEB" las mas. Tus devpha rawskauv twg raws zoo, tus ntawd yeej tau noj daim nqaij loj las mas. Koj saib npluav rog vp no, leej twg thiaj noj 2 kham nyiaj maj? Puas yog cov noob XaivKaub? Leejtwg thiaj yog tus tuav tag nrog cov nyiaj CIA? Puas yog cov noob XaivKaub thiab? Tsam no koj pom "Qhov TSEEB yeej TSEEB" lawm los tsis tau? Anyway, as you have said above "nothing can change the FACT". Yor ol flien TseemYeej.
TY,

Koj hais raug zoo thiab yog kawg lawm. Peb tsis xav kom yus rov qab qhuas yus cia lwm tus qhuas yus. Peb ib co nyob rau hauv no tsis yog me nyuam yaus thiab tsis yog yug tom qab 1970s. Ib txhia yeej pom ntawm ob lub qhov muag kiag lawm. QHOV TSEEB MUAB UA CUAV TSIS and Vice-Versa li koj haus.

TX
TseemYeej
2012-11-28 23:59:15 UTC
Permalink
Raw Message
TX,
Post by T***@yahoo.com
Peb ib co nyob rau hauv no tsis yog me nyuam yaus thiab tsis yog yug
tom qab 1970s. Ib txhia yeej pom ntawm ob lub qhov muag kiag lawm.
QHOV TSEEB MUAB UA CUAV TSIS and Vice-Versa li koj haus.
Yog li koj hais, peb cov nov tsis yog yug tomqab 70's es yog cov second hand witnesses. Peb yeej pom qhov TSEEB thiaj hais. Peb yeej nyob nrog Lis Fwm, Muas TxiajXab, Lauj VamXeeb thiab Lauj NtxoovVaj lawv cov tsevneeg. Tus uas raug tua tsis tuag los peb yeej pom lawv thws lawv tej qhov nqaij uas raug vp xaaj tua rau peb saib ntau zaug, tsawg lwm los lawv yeej tham lo qub tias lawv pom tus tua yog leej twg. Cov ho raug tua tuag los peb yeej tau mus nrog lawv zov hmo, vim lawv tej tub tej ki yog peb ib phaum childhood, phoojywg kawm ntawv ua ke.

Ib tug uas kuv tau nrog tham yog Capt. Lauj ToojXeeb, nws los yeej raug vp xaaj tua pov tseg tib yam thiab. Sij hawm ntawd, nws twb txog caij retire lawm los vp tsis pub nws tawm li. Vp huv nws tuaj ntsib vp ces vp ciali kom thabham cab nws mus tua pov tseg xwb, nws thiaj hais tias:
-"Vaj Pov, koj pua nco thaum wb mus kawm ua ke, Nplog muab koj ntau yuav tuag es muab koj pov rau hauv hav dej. Kuv saib koj yuav tuag tiag-g, kuv thiaj muab kuv lub nrob qaum no mus tiv Nplog qws, muab kuv lub hauv siab thiab 2 txhais npab mus ntis koj kom koj tau chaw dim pa thiab npo koj tawm los, koj thiaj ciaj los txog niaj hnub no. Tsam no koj tau nom loj lawm no ces koj ho mom kuv txheej. Saum muaj ntuj ov." Vp swb cai ces vp thiaj ua txoj kom thab ham coj nws mus kawv tso mam hais. Tsis muaj tus muaj cuab kav los coj nws mus kaw ces nws ciali los tsev li lawm xwb.

Tsis tas li ntawd, 1997, kuv kuj tau nrog the legendary TsabKaim sib tham, nws tau hais rau kuv tias: "VP muab nyiaj rau NomTooj nqa tuaj ntiav kuv tua Lyteck pov tseg, tabsis, kuv hais tias Sayabory tsis yog LoojCeeb, it's none of my problem. Kuv tsis kam tua!". Niaj hnub no, TsabKaim tseem nyob, Santa Ana, nej tsis ntseeg los mus nug nws tau.

Tsis ntev dhau los no, 2012, cov kwvtij Hmoob HAWJ, MoosPheeb, tau tham tawm tias thaum LoojCeeb tawg zaum2, Hmoob LoojCeeb khiav los txog MoosPheeb. VP xaaj kom capt. PovLis Yaj tuaj tos kev tua cov noob PajTsab povtseg. Nws coj 1 pab tub rog tuaj nug cov Moob MoosPheeb. Lawv soj tau tias tseem nyob hauv khej MoosPheeb. Lawv thiaj rov los coj PovLis Yaj tuaj tua. Aub! ua txiav yog nws tus me yawm yij "NtxoovNab" ntag las sav. Nws ces nws ciali ua twj ywm rov dua Naxou lawm.


TseemYeej.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-29 04:52:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
TX,
Post by T***@yahoo.com
Peb ib co nyob rau hauv no tsis yog me nyuam yaus thiab tsis yog yug
tom qab 1970s. Ib txhia yeej pom ntawm ob lub qhov muag kiag lawm.
QHOV TSEEB MUAB UA CUAV TSIS and Vice-Versa li koj haus.
Yog li koj hais, peb cov nov tsis yog yug tomqab 70's es yog cov second hand witnesses. Peb yeej pom qhov TSEEB thiaj hais. Peb yeej nyob nrog Lis Fwm, Muas TxiajXab, Lauj VamXeeb thiab Lauj NtxoovVaj lawv cov tsevneeg. Tus uas raug tua tsis tuag los peb yeej pom lawv thws lawv tej qhov nqaij uas raug vp xaaj tua rau peb saib ntau zaug, tsawg lwm los lawv yeej tham lo qub tias lawv pom tus tua yog leej twg. Cov ho raug tua tuag los peb yeej tau mus nrog lawv zov hmo, vim lawv tej tub tej ki yog peb ib phaum childhood, phoojywg kawm ntawv ua ke.
-"Vaj Pov, koj pua nco thaum wb mus kawm ua ke, Nplog muab koj ntau yuav tuag es muab koj pov rau hauv hav dej. Kuv saib koj yuav tuag tiag-g, kuv thiaj muab kuv lub nrob qaum no mus tiv Nplog qws, muab kuv lub hauv siab thiab 2 txhais npab mus ntis koj kom koj tau chaw dim pa thiab npo koj tawm los, koj thiaj ciaj los txog niaj hnub no. Tsam no koj tau nom loj lawm no ces koj ho mom kuv txheej. Saum muaj ntuj ov." Vp swb cai ces vp thiaj ua txoj kom thab ham coj nws mus kawv tso mam hais. Tsis muaj tus muaj cuab kav los coj nws mus kaw ces nws ciali los tsev li lawm xwb.
Tsis tas li ntawd, 1997, kuv kuj tau nrog the legendary TsabKaim sib tham, nws tau hais rau kuv tias: "VP muab nyiaj rau NomTooj nqa tuaj ntiav kuv tua Lyteck pov tseg, tabsis, kuv hais tias Sayabory tsis yog LoojCeeb, it's none of my problem. Kuv tsis kam tua!". Niaj hnub no, TsabKaim tseem nyob, Santa Ana, nej tsis ntseeg los mus nug nws tau.
Tsis ntev dhau los no, 2012, cov kwvtij Hmoob HAWJ, MoosPheeb, tau tham tawm tias thaum LoojCeeb tawg zaum2, Hmoob LoojCeeb khiav los txog MoosPheeb. VP xaaj kom capt. PovLis Yaj tuaj tos kev tua cov noob PajTsab povtseg. Nws coj 1 pab tub rog tuaj nug cov Moob MoosPheeb. Lawv soj tau tias tseem nyob hauv khej MoosPheeb. Lawv thiaj rov los coj PovLis Yaj tuaj tua. Aub! ua txiav yog nws tus me yawm yij "NtxoovNab" ntag las sav. Nws ces nws ciali ua twj ywm rov dua Naxou lawm.
TseemYeej.
hmoob tawv2 ncauj li os yog tsis heev baum vp ces tsis lam hais tau hmoob kiag li. twb yog vp heev txaus2 hmoob thiaj mloog lus zog tuaj lawm. cov hmoob looj ceeb mas kuv tsuas hnov siv power/ xaib xiv nkaus2 xwb. cov kauslaus nees ces xav tau yam twg xaj kiag xwb. tub rog pom tej tug tug rog khav nav bij bawj los lawv cov nom 5 kk.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-28 21:02:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov Xaivkaub awd,
Post by DownUnder
Tej no yog tej kuv tsis xav kom SD lam tau lam hais, liam tus ub tus no.
Es koj twb tsis paub HH sab northbound yog tog twg and sab southbound yog tog twg li los koj twb lam tau lam liam tias HH yog Hmong turning point no ne. Hahaha... Txhob taw 1tug ntivtes rau luag es tseg 3tug rov taw rau yus maj.
Post by DownUnder
Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can
change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different
ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion
based on their personal bias,experience, level of education,
interest and loss or gain, love or hatred.
Yog kawg "Qhov TSEEB yeej TSEEB" las mas. Tus devpha rawskauv twg raws zoo, tus ntawd yeej tau noj daim nqaij loj las mas. Koj saib npluav rog vp no, leej twg thiaj noj 2 kham nyiaj maj? Puas yog cov noob XaivKaub? Leejtwg thiaj yog tus tuav tag nrog cov nyiaj CIA? Puas yog cov noob XaivKaub thiab?
Tsam no koj pom "Qhov TSEEB yeej TSEEB" lawm los tsis tau? Anyway, as you have said above "nothing can change the FACT".
Yor ol flien TseemYeej.
neeg sab niag tes yeej nkaus li ntawd ne thaum taw ib tug ntiv tes mus rau tom ub ces yeej muab 3 tug nkaus rov rau yus xwb ne. yog xav kom taw tau zoo txhob rov taw rau yus ces kawg siv ncauj taw tias tus tod na! tus tod na tus tabtom noj noj candy tod na
dony
2012-11-29 06:39:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov Xaivkaub awd,
Post by DownUnder
Tej no yog tej kuv tsis xav kom SD lam tau lam hais, liam tus ub tus no.
Es koj twb tsis paub HH sab northbound yog tog twg and sab southbound yog tog twg li los koj twb lam tau lam liam tias HH yog Hmong turning point no ne. Hahaha... Txhob taw 1tug ntivtes rau luag es tseg 3tug rov taw rau yus maj.
Post by DownUnder
Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can
change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different
ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion
based on their personal bias,experience, level of education,
interest and loss or gain, love or hatred.
Yog kawg "Qhov TSEEB yeej TSEEB" las mas. Tus devpha rawskauv twg raws zoo, tus ntawd yeej tau noj daim nqaij loj las mas. Koj saib npluav rog vp no, leej twg thiaj noj 2 kham nyiaj maj? Puas yog cov noob XaivKaub? Leejtwg thiaj yog tus tuav tag nrog cov nyiaj CIA? Puas yog cov noob XaivKaub thiab?
Tsam no koj pom "Qhov TSEEB yeej TSEEB" lawm los tsis tau? Anyway, as you have said above "nothing can change the FACT".
Yor ol flien TseemYeej.
Uncle Tseemy,

Dr. Pov neb ob tug old fliend txawm tsis kam tuav tes ua "New Friend" rau peb celebrate li los? Kuv xav hais tias neb yuav tau txhob coj li Hmoob Looj Ceeb lawm nawb. Kav tsij muab tej niag ol prablims tso pov tseg las ma...Napheo Phiaj
DownUnder
2012-11-30 09:56:21 UTC
Permalink
Raw Message
Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb ua yuav muab peb tej sijhawm los mus nrog tej neeg zoo lino sib sibcav mom tau in los ntsiab plus tseemceeb.

Kub twb dam tag lawn los seem niaj hub xav tuaj sim nrau thiab. Koj saaib mad...news mad yoj kub lid yiag tau tsev neeg XAiVKAUB us peb yeej ua pen neej ntsiag to...

What for?

For me... There is
Nothing to gain.
Nothing to change. Why wasting time?

Dony.. Koj sim piav tuaj saib what good, if there is any, can come possibly come out by having a dialogue with such person?

If you see that there is any good. I will be glad to engage with him any time, any where, any how.

Having said all that I have had productive engagement with few Pacha family members who had visited me in Oz, including his colonel brother.
Du
DownUnder
2012-11-30 16:11:18 UTC
Permalink
Raw Message
Dony,

Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!

DU
Post by DownUnder
Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb ua yuav muab peb tej sijhawm los mus nrog tej neeg zoo lino sib sibcav mom tau in los ntsiab plus tseemceeb.
Kub twb dam tag lawn los seem niaj hub xav tuaj sim nrau thiab. Koj saaib mad...news mad yoj kub lid yiag tau tsev neeg XAiVKAUB us peb yeej ua pen neej ntsiag to...
What for?
For me... There is
Nothing to gain.
Nothing to change. Why wasting time?
Dony.. Koj sim piav tuaj saib what good, if there is any, can come possibly come out by having a dialogue with such person?
If you see that there is any good. I will be glad to engage with him any time, any where, any how.
Having said all that I have had productive engagement with few Pacha family members who had visited me in Oz, including his colonel brother.
Du
TseemYeej
2012-11-30 18:53:41 UTC
Permalink
Raw Message
My ol flien doctawm pov awd,

Koj twb yeej kom peb sawvdaws hais lo TSEEB xwb no ne: "Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias, experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred."

Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Post by DownUnder
Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!
Nev-v..Kuv yeej kuv hais ov, cov niag hu ua POV no yeej dag-g ov. Chivthawj, nws hais tsis yeej kuv ces nws hloov hais tias HH was "A TURNING POINT". Tsam no, nws ho rov tig hais tias: HH IS "THE TURNING POINT" lawm no lawv. Tos nws tsis paub HH northbound, southbound yog tog twg los vim nws daim title doctawm zoo coj mus sov quav xwb ne.

Pomxeeb claims tias yus yog ib tug doctawm diam mas yuav tsum paub qhov FACT tiag-g, tsis txhob lam tau lam muab 1 niag pas(soquav)coj mus yom wb yom no es dag yus cov patients tias tus pas ntawd yog muaj MAGIC no nawb. Koj lub me moo dag twb nrov tuaj txog peb tebchaws no lawm ov. Tej lus no puas yog kuv lam iab liam koj? Koj sim tham qhov TSEEB pub peb mloog soj?


Yor ol flien TseemYeej.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-30 19:00:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov awd,
Koj twb yeej kom peb sawvdaws hais lo TSEEB xwb no ne: "Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias, experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred."
Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Post by DownUnder
Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!
Nev-v..Kuv yeej kuv hais ov, cov niag hu ua POV no yeej dag-g ov. Chivthawj, nws hais tsis yeej kuv ces nws hloov hais tias HH was "A TURNING POINT". Tsam no, nws ho rov tig hais tias: HH IS "THE TURNING POINT" lawm no lawv. Tos nws tsis paub HH northbound, southbound yog tog twg los vim nws daim title doctawm zoo coj mus sov quav xwb ne.
Pomxeeb claims tias yus yog ib tug doctawm diam mas yuav tsum paub qhov FACT tiag-g, tsis txhob lam tau lam muab 1 niag pas(soquav)coj mus yom wb yom no es dag yus cov patients tias tus pas ntawd yog muaj MAGIC no nawb. Koj lub me moo dag twb nrov tuaj txog peb tebchaws no lawm ov. Tej lus no puas yog kuv lam iab liam koj? Koj sim tham qhov TSEEB pub peb mloog soj?
Yor ol flien TseemYeej.
seb OV tsam no zoo li lub teb chaws SCH no pib kub kub tuaj lawm thiab ov. SCH puas txawj kub nyhiab ne?
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-30 19:02:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov awd,
Koj twb yeej kom peb sawvdaws hais lo TSEEB xwb no ne: "Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias, experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred."
Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Post by DownUnder
Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!
Nev-v..Kuv yeej kuv hais ov, cov niag hu ua POV no yeej dag-g ov. Chivthawj, nws hais tsis yeej kuv ces nws hloov hais tias HH was "A TURNING POINT". Tsam no, nws ho rov tig hais tias: HH IS "THE TURNING POINT" lawm no lawv. Tos nws tsis paub HH northbound, southbound yog tog twg los vim nws daim title doctawm zoo coj mus sov quav xwb ne.
Pomxeeb claims tias yus yog ib tug doctawm diam mas yuav tsum paub qhov FACT tiag-g, tsis txhob lam tau lam muab 1 niag pas(soquav)coj mus yom wb yom no es dag yus cov patients tias tus pas ntawd yog muaj MAGIC no nawb. Koj lub me moo dag twb nrov tuaj txog peb tebchaws no lawm ov. Tej lus no puas yog kuv lam iab liam koj? Koj sim tham qhov TSEEB pub peb mloog soj?
Yor ol flien TseemYeej.
seb OV tsam no zoo li lub teb chaws SCH no pib kub kub tuaj lawm thiab ov. SCH puas txawj kub nyhiab ne?
kuv pom lawv zes taw 8 lawm ob peb zaug zoo li tsis txawj kub nyhiab os lub niag SCH nona
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-30 19:04:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov awd,
Koj twb yeej kom peb sawvdaws hais lo TSEEB xwb no ne: "Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias, experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred."
Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Post by DownUnder
Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!
Nev-v..Kuv yeej kuv hais ov, cov niag hu ua POV no yeej dag-g ov. Chivthawj, nws hais tsis yeej kuv ces nws hloov hais tias HH was "A TURNING POINT". Tsam no, nws ho rov tig hais tias: HH IS "THE TURNING POINT" lawm no lawv. Tos nws tsis paub HH northbound, southbound yog tog twg los vim nws daim title doctawm zoo coj mus sov quav xwb ne.
Pomxeeb claims tias yus yog ib tug doctawm diam mas yuav tsum paub qhov FACT tiag-g, tsis txhob lam tau lam muab 1 niag pas(soquav)coj mus yom wb yom no es dag yus cov patients tias tus pas ntawd yog muaj MAGIC no nawb. Koj lub me moo dag twb nrov tuaj txog peb tebchaws no lawm ov. Tej lus no puas yog kuv lam iab liam koj? Koj sim tham qhov TSEEB pub peb mloog soj?
Yor ol flien TseemYeej.
seb OV tsam no zoo li lub teb chaws SCH no pib kub kub tuaj lawm thiab ov. SCH puas txawj kub nyhiab ne?
thaum 90 tawm peb twb pib taum SCL ua ntej los hlawv baum li cas los nws nyob nws tus yees.
TXHEEVCOM
2012-11-30 19:31:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov awd,
Koj twb yeej kom peb sawvdaws hais lo TSEEB xwb no ne: "Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias, experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred."
Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Post by DownUnder
Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!
Nev-v..Kuv yeej kuv hais ov, cov niag hu ua POV no yeej dag-g ov. Chivthawj, nws hais tsis yeej kuv ces nws hloov hais tias HH was "A TURNING POINT". Tsam no, nws ho rov tig hais tias: HH IS "THE TURNING POINT" lawm no lawv. Tos nws tsis paub HH northbound, southbound yog tog twg los vim nws daim title doctawm zoo coj mus sov quav xwb ne.
Pomxeeb claims tias yus yog ib tug doctawm diam mas yuav tsum paub qhov FACT tiag-g, tsis txhob lam tau lam muab 1 niag pas(soquav)coj mus yom wb yom no es dag yus cov patients tias tus pas ntawd yog muaj MAGIC no nawb. Koj lub me moo dag twb nrov tuaj txog peb tebchaws no lawm ov. Tej lus no puas yog kuv lam iab liam koj? Koj sim tham qhov TSEEB pub peb mloog soj?
Yor ol flien TseemYeej.
Bawg tseemyeej...koj twb paub ces kavtsij maj zojzeeg piav kiag rau peb xwb mas...tsis tos dr.p li os. luag secret es luag yuav lam pub koj paub!!

piav tsuagxx hnub no yog friday thiaj khoom tuaj hauv no.weekend ces yuav mus pauvzog thiab paujzog lawd....heeeeeeeeee.
DownUnder
2012-12-01 12:39:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
My ol flien doctawm pov awd,
Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Yor ol flien TseemYeej.
Tej kev tua Col Lis FWm, there is NOTHING NEW!. Hmoob feemcoob, me inclusive, yeej paub tias Blia Yao Xaivkaub was one among the soldier GVP ordered kom mus zov kev tua Lis Fwm...???

The interesting thing is that Lis Fwm did NOT die. WHY???

Thirdly, this incident happens so long ago... at one point mys sister & Shawm were talking about possible maggirage (unformtunatelly that Shawm died - if not.. we could have been first degreee neejt=sa!! So... what is the pint to bring it out now?

HH yeej yog TURNING POINT... KOJ tus kheeg, my old friend, KOJ twb tau LEES tias HH yeej yog <TURNING POINT of your life> thiab sav.

Koj tsis nco qab koj cov LUS koj hais lod??? ..me old friend ed...... Yog koj nco tsis tau koj cov LUS lawm...YOU many Need to have your memory check???
For anyone over 50 there is a chance of developing one of the degenerative diseases of the brain, often called Dementia, or Senile Dementia or Alzheimer’s disease, the most common type.


du
k***@gmail.com
2012-12-01 14:08:09 UTC
Permalink
Raw Message
DU & TseemYeej,

Tsis ntev tas lawm twb tau cheem kom Cwjmem thiab TseemYeej nkawv tsum qhov sib cav sib ceg, zaum no ntshe yuav tau cheem neb thiab vob..?

Yog peb cov kwvtij Hmoob xwb ces ywj neb sib nraus rau peb saib kom kawg, tabsis muaj lwm tus neeg txawv tuaj hauv no thiab na, luag pom neb ob daim duab zoo licas lawm nawb.

Tej niag qub qub no yeej kho tsis tau lawm os, peb yim kov ces yim huab tsuas yus xwb. Nej cov ua tij yuav tau xyaum cho kom poob kom plam rau peb tej yau txheej tshiab no tau kawm thiab nawb. Neb cam txog qhov TseemYeej yeej kiag es TseemYeej tau dabtsi? DU Yeej kiag no DU tau dabtsi? Tej neeg txawv pom neb ob tug neeg paub qabhau (tubntse) no sib ntsuas zog luag xav licas thiab saib neb zoo licas?

Thaum txog caij tuaj sib lwv tswvyim ua tus thawj lawm no ces tso plhuav rau neb nthuav neb tej kev tshajlij, txujzuag thiab kobxwb rau peb txheeb seb leejtwg zoojloog qhov twg, leejtwg txaus peb ntseeg dua peb mam txhawb nawb.

Hmoob twb sib sib qhau, sib tawm tsam li tej tsiaj, lov kub, lov kaus, dam duav, dam ceg tas. Lis, Lauj, Vaj, Yaj thiab ??? Tsam no sawvdaws nyias nrig nyias pas lawm xwb, yus tus yeeb ncuab ces ntsia nruj nruj tus twg ib nyuag sawv tau ces lawv tib khob qws rau thiab tib lauj kotaw ces peb thiaj zoo li niaj hnub no.

Txoj kev tsis sib koomsiab thiab txoj kev sib tawg pib qhov twg los? Tsam no peb ua tiag ntxeem los sib yoog, sib zam nawb, dhau no mus ces peb Hmoob thiaj yuav ris tau lub npe tubtxawj tubntse. Cov tub txawj yijmeem nthuav tawm nej tej kev ua zoo, coj zoo thiab nej qhov intellect pub rau peb kawm thiab xyaum.

Thaum twg neb tuaj MN kuv mam coj neb mus noj fawm, thaumtwg neb mus txog CA mam kom phwvnyawm coj neb mus noj fawm. Luag ntxhi fim sawvdaws nawb.

X Z
TseemYeej
2012-12-01 19:08:44 UTC
Permalink
Raw Message
VajNcuab,
Post by Vaj Ncuab
Tej zaum tsevneeg Lis Paj Tsab yuav tu siab heev rau yawghlob Gen. Vaj
Pov. Txawm li ntawd los yawgloj Gen. Vang Pao tseem ua tau lub siab loj,
xyoo 1966 thaum Naikong Lis Paj Tsab tag sim neej nyob Looj Ceeb Gen.
Vaj Pov tseem nrog tsev xyomcuab nus faus Naikong Lis Paj Tsab.
Yam li koj paub daim tawv xwb, tseen paub tsis tseeb lub ntsiab.
Post by Vaj Ncuab
Yog Col. Lis Tub Pos hais tau Tswv Pheej Lis hais tias Tswv Pheej
koj ua siab loj, koj ua tus swb, koj zam kev rau Tub Xyooj ua...
Yog ua tau li no Tub Xyooj cov neeg, ib nrab ntawm Neo Hom cov neeg
yuav hwm Col. Lis Tub Pos. Kuv hais tsis dag.
Kuv tsis totaub tias ib tug respectful scholar li koj ko, VajNcuab, ho hais tau tej lus no tawm los. Raws li kuv xav mas, DEMOCRACY yog pejxeem ua tus pomzoo, yuav yeej yuav swb yog los ntawm pejxeem kev xaivtsa, tsis yog ntawm "nomtswv" tus ntivtes taw siab saib siab, taw qis saib qis.

Twb yog tim tej cojnoj cojua pheej siv fwjchim nia ib tog lino es tej koom haum no thiaj piam sij tag li no ntag laud.


TseemYeej.


XZ awd,
Post by Vaj Ncuab
DU & TseemYeej,
Thaum twg neb tuaj MN kuv mam coj neb mus noj fawm, thaumtwg neb mus
txog CA mam kom phwvnyawm coj neb mus noj fawm. Luag ntxhi fim sawvdaws.
Wb twb sib ntsib dua lawm las mas, koj txhob txhawj txog qhov kuv tus my ol flien doctawm Pov Xaivkaub yuav chim rau kuv maj. Yog nws yog tseem politician tiag nws yeej tsis chim rau kuv nav, vim kuv yeej tsi ntua nws nruab pliag hais ntasg hov hahaha.... Koj puas paub tias yog vim licas kuv thiaj tuaj hauv SCH no maj? Twb yog vim my ol flien doctawm Pov tuaj visit kuv pem Sacramento. Kuv hais rau nws tias kuv pom nws tuaj blablabla hauv SCH. Muaj ntau yam lus cuav, lus taug xaiv, tsis yog sib tawm tswv8. Nws cimciav yaum kom cov asvubxaum li kuv tuaj koom sawvdaws thiaj lomzem no ne. Kuv tias yog kuv tuaj ses kuv yuav tham qhov ncaj, ntshe tsis nkag lawv kis. Nws tias ok, xav kom sawvdaws hais qhov tseeb ntag peb Hmoob thiaj mus tau ib ruam tom ntej no ne.

Koj sim nug seb nws puas tau tuaj nrog kuv tham maj?

Txhob tais-s caus nawb, txawm yog xav khob kom tej me doctawm no taug kev ncaj ke ntag laud. Kuv twb yeej kuv hais ntau zaus lawm tias:

"Tseem kub yeej tsis ntshai nplaim taws, yim hlawv yim hlaws"

Yog lam tau lam ntseeg luag khuxabnas tias nws txoj sawkub mas tseem kub 24k ntag no ces kawg poob nyiaj xwb. Xav paub seb puas tseem kub tiag ces pov rhees rau hauv qhovcub stove xwb. Yog tseem kub tiag ces nws yeej hlaws-s liab ploog hos yog cuav kub ces yeej dub nciab los sis dub tsheej thaj li ov, depends.

Kuv tuaj ces kuv ham tsis luaj zaj luaj zus yaws cov nyuag hais lus tsis ncaj tsis ncees ua nws ploj lawm yam "muaj tsis tus" li ne. Hahaha....Nws los nws tsuas nros nws pheej ev raws nws lub me title 24/7 tuaj yam tsis paub caij paub nyoog li, meem kuv txom, kuv thiaj xyuas nws thiab ntag laud Hahaha..


Txhob txhawj, kuv twb pom Romney thiab Obama nkawd sib tuav tes lawm.


Don't worry, be happy!


TseemYeej.
HEADSPINNER
2013-09-10 12:00:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
VajNcuab,
Post by Vaj Ncuab
Tej zaum tsevneeg Lis Paj Tsab yuav tu siab heev rau yawghlob Gen. Vaj
Pov. Txawm li ntawd los yawgloj Gen. Vang Pao tseem ua tau lub siab loj,
xyoo 1966 thaum Naikong Lis Paj Tsab tag sim neej nyob Looj Ceeb Gen.
Vaj Pov tseem nrog tsev xyomcuab nus faus Naikong Lis Paj Tsab.
Yam li koj paub daim tawv xwb, tseen paub tsis tseeb lub ntsiab.
Post by Vaj Ncuab
Yog Col. Lis Tub Pos hais tau Tswv Pheej Lis hais tias Tswv Pheej
koj ua siab loj, koj ua tus swb, koj zam kev rau Tub Xyooj ua...
Yog ua tau li no Tub Xyooj cov neeg, ib nrab ntawm Neo Hom cov neeg
yuav hwm Col. Lis Tub Pos. Kuv hais tsis dag.
Kuv tsis totaub tias ib tug respectful scholar li koj ko, VajNcuab, ho hais tau tej lus no tawm los. Raws li kuv xav mas, DEMOCRACY yog pejxeem ua tus pomzoo, yuav yeej yuav swb yog los ntawm pejxeem kev xaivtsa, tsis yog ntawm "nomtswv" tus ntivtes taw siab saib siab, taw qis saib qis.
Twb yog tim tej cojnoj cojua pheej siv fwjchim nia ib tog lino es tej koom haum no thiaj piam sij tag li no ntag laud.
TseemYeej.
XZ awd,
Post by Vaj Ncuab
DU & TseemYeej,
Thaum twg neb tuaj MN kuv mam coj neb mus noj fawm, thaumtwg neb mus
txog CA mam kom phwvnyawm coj neb mus noj fawm. Luag ntxhi fim sawvdaws.
Wb twb sib ntsib dua lawm las mas, koj txhob txhawj txog qhov kuv tus my ol flien doctawm Pov Xaivkaub yuav chim rau kuv maj. Yog nws yog tseem politician tiag nws yeej tsis chim rau kuv nav, vim kuv yeej tsi ntua nws nruab pliag hais ntasg hov hahaha.... Koj puas paub tias yog vim licas kuv thiaj tuaj hauv SCH no maj? Twb yog vim my ol flien doctawm Pov tuaj visit kuv pem Sacramento. Kuv hais rau nws tias kuv pom nws tuaj blablabla hauv SCH. Muaj ntau yam lus cuav, lus taug xaiv, tsis yog sib tawm tswv8. Nws cimciav yaum kom cov asvubxaum li kuv tuaj koom sawvdaws thiaj lomzem no ne. Kuv tias yog kuv tuaj ses kuv yuav tham qhov ncaj, ntshe tsis nkag lawv kis. Nws tias ok, xav kom sawvdaws hais qhov tseeb ntag peb Hmoob thiaj mus tau ib ruam tom ntej no ne.
Koj sim nug seb nws puas tau tuaj nrog kuv tham maj?
"Tseem kub yeej tsis ntshai nplaim taws, yim hlawv yim hlaws"
Yog lam tau lam ntseeg luag khuxabnas tias nws txoj sawkub mas tseem kub 24k ntag no ces kawg poob nyiaj xwb. Xav paub seb puas tseem kub tiag ces pov rhees rau hauv qhovcub stove xwb. Yog tseem kub tiag ces nws yeej hlaws-s liab ploog hos yog cuav kub ces yeej dub nciab los sis dub tsheej thaj li ov, depends.
Kuv tuaj ces kuv ham tsis luaj zaj luaj zus yaws cov nyuag hais lus tsis ncaj tsis ncees ua nws ploj lawm yam "muaj tsis tus" li ne. Hahaha....Nws los nws tsuas nros nws pheej ev raws nws lub me title 24/7 tuaj yam tsis paub caij paub nyoog li, meem kuv txom, kuv thiaj xyuas nws thiab ntag laud Hahaha..
Txhob txhawj, kuv twb pom Romney thiab Obama nkawd sib tuav tes lawm.
Don't worry, be happy!
TseemYeej.
lub topic no ciali nres tsis update lawm ib tug paub ho muab summary 7 peb tau khawas cia tsam no lawv nia ib tog kom nyob twj ywm los yog COURT pub ib tog yeej lawm na? tsam no GVP dhau muslawm ntev nws cov koomtsishaum nej piav2 ua cas lawm?
HEADSPINNER
2013-09-10 12:11:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
VajNcuab,
Post by Vaj Ncuab
Tej zaum tsevneeg Lis Paj Tsab yuav tu siab heev rau yawghlob Gen. Vaj
Pov. Txawm li ntawd los yawgloj Gen. Vang Pao tseem ua tau lub siab loj,
xyoo 1966 thaum Naikong Lis Paj Tsab tag sim neej nyob Looj Ceeb Gen.
Vaj Pov tseem nrog tsev xyomcuab nus faus Naikong Lis Paj Tsab.
Yam li koj paub daim tawv xwb, tseen paub tsis tseeb lub ntsiab.
Post by Vaj Ncuab
Yog Col. Lis Tub Pos hais tau Tswv Pheej Lis hais tias Tswv Pheej
koj ua siab loj, koj ua tus swb, koj zam kev rau Tub Xyooj ua...
Yog ua tau li no Tub Xyooj cov neeg, ib nrab ntawm Neo Hom cov neeg
yuav hwm Col. Lis Tub Pos. Kuv hais tsis dag.
Kuv tsis totaub tias ib tug respectful scholar li koj ko, VajNcuab, ho hais tau tej lus no tawm los. Raws li kuv xav mas, DEMOCRACY yog pejxeem ua tus pomzoo, yuav yeej yuav swb yog los ntawm pejxeem kev xaivtsa, tsis yog ntawm "nomtswv" tus ntivtes taw siab saib siab, taw qis saib qis.
Twb yog tim tej cojnoj cojua pheej siv fwjchim nia ib tog lino es tej koom haum no thiaj piam sij tag li no ntag laud.
TseemYeej.
XZ awd,
Post by Vaj Ncuab
DU & TseemYeej,
Thaum twg neb tuaj MN kuv mam coj neb mus noj fawm, thaumtwg neb mus
txog CA mam kom phwvnyawm coj neb mus noj fawm. Luag ntxhi fim sawvdaws.
Wb twb sib ntsib dua lawm las mas, koj txhob txhawj txog qhov kuv tus my ol flien doctawm Pov Xaivkaub yuav chim rau kuv maj. Yog nws yog tseem politician tiag nws yeej tsis chim rau kuv nav, vim kuv yeej tsi ntua nws nruab pliag hais ntasg hov hahaha.... Koj puas paub tias yog vim licas kuv thiaj tuaj hauv SCH no maj? Twb yog vim my ol flien doctawm Pov tuaj visit kuv pem Sacramento. Kuv hais rau nws tias kuv pom nws tuaj blablabla hauv SCH. Muaj ntau yam lus cuav, lus taug xaiv, tsis yog sib tawm tswv8. Nws cimciav yaum kom cov asvubxaum li kuv tuaj koom sawvdaws thiaj lomzem no ne. Kuv tias yog kuv tuaj ses kuv yuav tham qhov ncaj, ntshe tsis nkag lawv kis. Nws tias ok, xav kom sawvdaws hais qhov tseeb ntag peb Hmoob thiaj mus tau ib ruam tom ntej no ne.
Koj sim nug seb nws puas tau tuaj nrog kuv tham maj?
"Tseem kub yeej tsis ntshai nplaim taws, yim hlawv yim hlaws"
Yog lam tau lam ntseeg luag khuxabnas tias nws txoj sawkub mas tseem kub 24k ntag no ces kawg poob nyiaj xwb. Xav paub seb puas tseem kub tiag ces pov rhees rau hauv qhovcub stove xwb. Yog tseem kub tiag ces nws yeej hlaws-s liab ploog hos yog cuav kub ces yeej dub nciab los sis dub tsheej thaj li ov, depends.
Kuv tuaj ces kuv ham tsis luaj zaj luaj zus yaws cov nyuag hais lus tsis ncaj tsis ncees ua nws ploj lawm yam "muaj tsis tus" li ne. Hahaha....Nws los nws tsuas nros nws pheej ev raws nws lub me title 24/7 tuaj yam tsis paub caij paub nyoog li, meem kuv txom, kuv thiaj xyuas nws thiab ntag laud Hahaha..
Txhob txhawj, kuv twb pom Romney thiab Obama nkawd sib tuav tes lawm.
Don't worry, be happy!
TseemYeej.
tim ub mas yuav nia ib tog tau vim sawv daws tseem thwm tus coj hos tim meskas no mas yog 180 degree rov qab leej twg yuav nia ib tog txoj cai mas tog ntawd yeej tw 4 tw ntug mus nram COURT nkaus xwb tsam no peb pom lawv mus txog twg lawm na? sab tim ub mas cov nom thiab cov thawj muaj flexibilities los nia ib tog kom 4 tas zooli kuj yooj8 TABSIS tim USA no uali ntawd tsis tau mas yuav tsis yooj8 rau tus thawj tus coj lawm. timub mas nom yog nom. yog mus kho mob tom tsev kho mob mas cov kws tshuaj yeej saib nom yog SPECIAL nrog SPECIAL TRATMENT. tim meskas no ces nom tsis nomlos sawv daws mus koom ib lub tsev kho mob tus twg los yog insurance them nqe ces LOJ ib yam nkaus. kuv twb pom tus puav nom COL. LEVEL TUAJ MUS KHO MOB TIM usa NO MAS TSIS HAUM NWSSIAB ME2 LI vimj nws tsis muaj speci8al treatment nws tau zaum tos tom chav emerhency li 4-5 hours mammuaj ib tug nurse los kuaj kom meej vim lawv qhov first impression mas nws yammob yuav tsis DANGER puas tsawg lawv thiaj tsis kub. hos nws lub siab mas twb KUB2 HEEVLAWM. tsis tuav tus COL. LEVEL LUB NPE tabsis kuv xav yuav muaj coob dua ib tug MAG kev chim vim tsis muaj SPECIAL treamenrt li tim ub lawm.
HEADSPINNER
2013-09-10 22:05:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by HEADSPINNER
Post by TseemYeej
VajNcuab,
Post by Vaj Ncuab
Tej zaum tsevneeg Lis Paj Tsab yuav tu siab heev rau yawghlob Gen. Vaj
Pov. Txawm li ntawd los yawgloj Gen. Vang Pao tseem ua tau lub siab loj,
xyoo 1966 thaum Naikong Lis Paj Tsab tag sim neej nyob Looj Ceeb Gen.
Vaj Pov tseem nrog tsev xyomcuab nus faus Naikong Lis Paj Tsab.
Yam li koj paub daim tawv xwb, tseen paub tsis tseeb lub ntsiab.
Post by Vaj Ncuab
Yog Col. Lis Tub Pos hais tau Tswv Pheej Lis hais tias Tswv Pheej
koj ua siab loj, koj ua tus swb, koj zam kev rau Tub Xyooj ua...
Yog ua tau li no Tub Xyooj cov neeg, ib nrab ntawm Neo Hom cov neeg
yuav hwm Col. Lis Tub Pos. Kuv hais tsis dag.
Kuv tsis totaub tias ib tug respectful scholar li koj ko, VajNcuab, ho hais tau tej lus no tawm los. Raws li kuv xav mas, DEMOCRACY yog pejxeem ua tus pomzoo, yuav yeej yuav swb yog los ntawm pejxeem kev xaivtsa, tsis yog ntawm "nomtswv" tus ntivtes taw siab saib siab, taw qis saib qis.
Twb yog tim tej cojnoj cojua pheej siv fwjchim nia ib tog lino es tej koom haum no thiaj piam sij tag li no ntag laud.
TseemYeej.
XZ awd,
Post by Vaj Ncuab
DU & TseemYeej,
Thaum twg neb tuaj MN kuv mam coj neb mus noj fawm, thaumtwg neb mus
txog CA mam kom phwvnyawm coj neb mus noj fawm. Luag ntxhi fim sawvdaws.
Wb twb sib ntsib dua lawm las mas, koj txhob txhawj txog qhov kuv tus my ol flien doctawm Pov Xaivkaub yuav chim rau kuv maj. Yog nws yog tseem politician tiag nws yeej tsis chim rau kuv nav, vim kuv yeej tsi ntua nws nruab pliag hais ntasg hov hahaha.... Koj puas paub tias yog vim licas kuv thiaj tuaj hauv SCH no maj? Twb yog vim my ol flien doctawm Pov tuaj visit kuv pem Sacramento. Kuv hais rau nws tias kuv pom nws tuaj blablabla hauv SCH. Muaj ntau yam lus cuav, lus taug xaiv, tsis yog sib tawm tswv8. Nws cimciav yaum kom cov asvubxaum li kuv tuaj koom sawvdaws thiaj lomzem no ne. Kuv tias yog kuv tuaj ses kuv yuav tham qhov ncaj, ntshe tsis nkag lawv kis. Nws tias ok, xav kom sawvdaws hais qhov tseeb ntag peb Hmoob thiaj mus tau ib ruam tom ntej no ne.
Koj sim nug seb nws puas tau tuaj nrog kuv tham maj?
"Tseem kub yeej tsis ntshai nplaim taws, yim hlawv yim hlaws"
Yog lam tau lam ntseeg luag khuxabnas tias nws txoj sawkub mas tseem kub 24k ntag no ces kawg poob nyiaj xwb. Xav paub seb puas tseem kub tiag ces pov rhees rau hauv qhovcub stove xwb. Yog tseem kub tiag ces nws yeej hlaws-s liab ploog hos yog cuav kub ces yeej dub nciab los sis dub tsheej thaj li ov, depends.
Kuv tuaj ces kuv ham tsis luaj zaj luaj zus yaws cov nyuag hais lus tsis ncaj tsis ncees ua nws ploj lawm yam "muaj tsis tus" li ne. Hahaha....Nws los nws tsuas nros nws pheej ev raws nws lub me title 24/7 tuaj yam tsis paub caij paub nyoog li, meem kuv txom, kuv thiaj xyuas nws thiab ntag laud Hahaha..
Txhob txhawj, kuv twb pom Romney thiab Obama nkawd sib tuav tes lawm.
Don't worry, be happy!
TseemYeej.
tim ub mas yuav nia ib tog tau vim sawv daws tseem thwm tus coj hos tim meskas no mas yog 180 degree rov qab leej twg yuav nia ib tog txoj cai mas tog ntawd yeej tw 4 tw ntug mus nram COURT nkaus xwb tsam no peb pom lawv mus txog twg lawm na? sab tim ub mas cov nom thiab cov thawj muaj flexibilities los nia ib tog kom 4 tas zooli kuj yooj8 TABSIS tim USA no uali ntawd tsis tau mas yuav tsis yooj8 rau tus thawj tus coj lawm. timub mas nom yog nom. yog mus kho mob tom tsev kho mob mas cov kws tshuaj yeej saib nom yog SPECIAL nrog SPECIAL TRATMENT. tim meskas no ces nom tsis nomlos sawv daws mus koom ib lub tsev kho mob tus twg los yog insurance them nqe ces LOJ ib yam nkaus. kuv twb pom tus puav nom COL. LEVEL TUAJ MUS KHO MOB TIM usa NO MAS TSIS HAUM NWSSIAB ME2 LI vimj nws tsis muaj speci8al treatment nws tau zaum tos tom chav emerhency li 4-5 hours mammuaj ib tug nurse los kuaj kom meej vim lawv qhov first impression mas nws yammob yuav tsis DANGER puas tsawg lawv thiaj tsis kub. hos nws lub siab mas twb KUB2 HEEVLAWM. tsis tuav tus COL. LEVEL LUB NPE tabsis kuv xav yuav muaj coob dua ib tug MAG kev chim vim tsis muaj SPECIAL treamenrt li tim ub lawm.
pheej piav lo lus nia no mas xyov peb cov hauv SCH no puas paub lo lus hmoob ntawd cov laus zogli 490+ li kuv nyaj yuav hnov thiab siv lo lus nia dua lawm hos cov hluas zog tseem kawm tom U< mas xyov puas paub. nia==PRESS lus ENGLISH. thaum peb tias nia no mas yog yus YUAM/FORCE KOM TIB TOG giveup NWS KEV PURSUE NWS LUB HOM PHIAJ cov nom tim ub SIV
DownUnder
2012-12-02 14:50:59 UTC
Permalink
Raw Message
me olf firend...

Just 3 points..

(1) I can find NO reason about Tou Pacha brighing ip the Lis Fum ambush... oonly that one of them member is my ulcle Blia Yao Saykao.... being the brother of Pao Thao Siab Tawv-Qhaus (in the Pathet lao Hmong).

Tej kev tua Col Li Fwm twb tau ntev npaum no, You Pacha tseem pheej yuav muaj los hais dabtsi thiab. What is his point? Whay does he want to proove??

THe story of LIs Fum ambush is very well known.

Leej twg los yeej paub txog qhob Vaj Pov kom Blia Yao Xaivkaub thiab Lwm Vaj nkaws mus zov tuav Lis Fwm. This is the Tong Pao L version:
Blai Yao thiab Lwm Vaj ho tua raug Lis Fwm ncej-puab xwb thiab raug tus nees xwb. One story mas hais tias Blia yao tsis kam tua es lam tua xwb vim Vaj Pov yog nkawv tus naim tau order nkawv kom tua kom tuag kaig. THIAJ RAWG Lis Fwm NCEJ PUAB XWB...Lis Fwm thiaj hus tias, ": Lwm vaj thiab Blia Yao, neb tua kuv dabtsi?".. Nkawv cia li khia lawm.

Lis Fwm ob tug thab ham uas nrog yawg thiaj coj Lis Fwm los ib hnub thiab los txog ib lus zov nplog.. Thiaj tau nyobhoom xav Lis Fwm mus kho nyob RAU Japan thiab Oz... Lis Fwm thiaB Vaj Pov thiab sib foob... Vaj Pob thiaj raug txim tau 6 hli, COV LOS NYOB TOM pdj... LOS QHIA TABHAM XWB. Qhov no yog qhov Vaj Pov, yog ib tug Major taBsis tsis muaj thabham... Vaj Pao pab thabham BV 21 tsis muaj tus kam. Tomqab, BV 21 thiab raug los rau kuv Txiv Ntxawm Neej Tswb Thoj ua tus tuas (los txog 1975).

Tau 2-3 xyyo tomqab, Kong Le pativat... so VP thiaj sawv los mus - tom qab Vaj Pov mus thov cov hmong Lis (Tong Pao Ly thiab Touby).. Vaj Pov thiaj los lav ua tus neeg zoo, tsis ntau neeg, tsis tuaj neeg, pauv lub siab lub ntswv los ua ib tus neeg zoo... Covg TojPov thiab Lis Foom n tseeg Vaj Pov. LAwv thiajKAM PAB Vaj Pov.. Lis Vaj Tong Paokom mus hu cov Hmoov Xeev tuaj pab Vap Pov... Yawg Tong Pao mus hu cov Hmooh Loojhej... 15 hnub tom qab, Hmoob tuaj pus Laj Huab.... so... Vaj Pov rule begam li SD paub.

(2) Qhovv Tou Paj Tshaj ub sib ntsib mas mas yog incisental...Kuv mus ncig txog Sacremento xyoo 2002... ces koj pojniam xav tau ib cov paj ntaub... wb thiab nkag mus hauv ib lus tsev muah khoom.... MUs txoh haus, kuv cia li mus ntxiv Col Lis Fwm thiab yawg pojniam tuaj hauv thiab... peb thiab sibtham txohg lawv tus tub ua tau tam sin neej... uas yog tseem muaj siv mas tejzaum Sawm twb yuav kuv tus muaj yau ua Lis Fwm lawm nyab lawm...peb sib tham txog tejno...... ces ,,, tham mus tham los,,, thiab ppom ib yawg hmoob tawm tom qab shop los... thiab paub tias yog Tou Paj Chab!!!

Tou Paj Chab ub tsis tau sibtham txoh tej kev sibtham hauv SCH li nawd... tabsis zoo siab tias tau sib ntsib ces, Tou Paj Chab thiab muab tau ib poov dej pepsi los rau peb hau... sibtham tib pliag xwb ces kuv thiaj tau excuse mus lawm vim kuv tabtom yuav ya mus MN.

(3) Hais txog HH.. Kuv tau hais tias HH yog ib qhov TURNING POINT rau Hmoob history nyob Laos. Tou Pachab mas rau hais ntau zaus txog kuv los lus TURNING POINT... to such riduculus tias kuv mas twb tsis paub txog tus Choj HH, even kuv tau mus xyuas xyoo 2006 thiab mus yeej daub tau, thoob tus choj (vim Japan tau sign agreement yuav pib ua tus choj tshiab). Koj xav tau ib cov duab txoh tus chik HH no cia ua dab muag...thiab ua Hmong history.. Tou pab Chab mas yeej hais tias kuv mas twb tsis paub txog tus choj HH... north & south... es tseem yuav ua tus Doctor,,, tsis tag lino xwb,,, tseem hais tau tawm tias HH yog Hmoob TURNING POINT thiab. Tej no, kuv kuj tsis paub paub tais tou Pachab yuav MOB SIAB ua luaj thiaj hais lus phem rau kuv tau ntev xyoo lo txog niaj hnub no. What is is AGENDA? Yog tsis muaj AGENDA tseemceen ces yog ib tus neeg VWM lawm xwb.


LOs txog hnub no, Tou Pa Chab tseem hais txog los lus TURNING POINT no thiab... tabsis Tou Pacha yog ib tusd neeg HLWB PUAS tag lawm... nws hais lus tag los nws yeej NCO TSIS TAU LI LAWM>.. Tej zaum nws twb mob DEMENTIA lawm!!!

Hnub tim Date: Wed, 29 Aug 2012 10:31:35 -0700 (PDT), TOu Pachah uas LOSS all memory thiab ridicule kuv tau ntau xyoo txog los lus TURNING POINT... tabsis tus TOU Pacha no, (li nws hais muaj TSEEB yuav tswm TSEEB),,, nws TUS KHEEJ khiag xwb twb SIV kuv los lus TURNING POINT no lawm tibsis - TABSIS HO TSIS TXAJ MUAG KHIAG LI!!.

To PROOVE my point tias Tou Pacha, uas ridicule KUV los tau ntau xoo, tabsis NEW HO TIG LOS SIv kuv (dr pao) LOS LUS "TURNING POINT" no lawm thiab...tabsis nws yeej tsis nco qab li... dementia must be setting in?? Muaj nyiaj ntau lawm, ua ib tug millionaire (li Tou Pa Cga) lawm siv kuv muaj heatlh effet nEGATIVE ntau yam, including mental health los mkuj muaj thiab laid!!

Cov npojyaig sawvdaws, nej sim los nyeen Tou Pa cha tsag post :
Date: Wed, 29 Aug 2012 10:31:35 -0700 (PDT)
https://groups.google.com/group/soc.culture.hmong/msg/4f17c52632b57ac3?dmode=source&output=gplain&noredirect

Tou Pacha tau sau tawm hauv SCH no tias:
<Finally Hinh Heup is a the turning point of our LIFE.>

Cia kuv mam ,uab sau emphasis rau SD nyeem...)

<<< FINALLY HINH HEUP Is A THE TURNING POINT OF OUR LIFE,>>>

https://groups.google.com/group/soc.culture.hmong/msg/4f17c52632b57ac3?dmode=source&output=gplain&noredirect


Received: by 10.66.74.40 with SMTP id q8mr380251pav.19.1346261495668;
Wed, 29 Aug 2012 10:31:35 -0700 (PDT)
Received: by 10.68.244.73 with SMTP id xe9mr492540pbc.10.1346261495535; Wed,
29 Aug 2012 10:31:35 -0700 (PDT)
Path: a8ni89864317pbd.1!nntp.google.com!4no25942120pbn.1!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: soc.culture.hmong
Date: Wed, 29 Aug 2012 10:31:35 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <e20866dd-4280-4f95-b7c4-***@qa3g2000pbc.googlegroups.com>
Complaints-To: groups-***@google.com
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=69.105.84.39; posting-account=FHOCcAoAAADakjU1avbbEkYcmr4BYNrN
NNTP-Posting-Host: 69.105.84.39
References: <7686ca13-76c3-4fd6-a266-***@u2g2000pbl.googlegroups.com>
<eece1e90-04c4-4e9f-ba52-***@l14g2000yqo.googlegroups.com>
<0341dcdd-0e8b-4b78-997a-***@googlegroups.com> <e967d65d-4227-459b-995d-***@b8g2000yqh.googlegroups.com>
<ff38255f-c4ec-43fa-b770-***@googlegroups.com> <e9bc51a8-febd-43ad-a605-***@r1g2000pbq.googlegroups.com>
<6eb00832-c8ca-4b48-838c-***@googlegroups.com> <e20866dd-4280-4f95-b7c4-***@qa3g2000pbc.googlegroups.com>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <54a6d205-b673-4a02-af84-***@googlegroups.com>
Subject: Re: Rau Victor Yang....
From: TseemYeej <***@gmail.com>
Injection-Date: Wed, 29 Aug 2012 17:31:35 +0000
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

CwjSoQuav,

You may not want to read my following statement, but someone else will, it =
is consciously written by me and it is good for everyone to read.
Hib hib hib...tub paj tsab,
Hin heup will haunt you for the rest of your life!!!! =20
It is TRUE, Hinh Heup haunts me and my family all this long, and after all =
this long propaganda storm, nothing can stop us, many of us, the PajTsab, h=
ave became millionaires, from North to South, from East to West, and intern=
ationally, from the US all the way to Laos and I am one of them. Hinh Heup =
is a major challenge between RIGHTEOUSNESS & EVIL-MIND for us. Li ntawd, pe=
b thiaj rau-au siab ua peb lub neej by LIVING in TODAY LIFE. Finally Hinh H=
eup is a the turning point of our LIFE. We never look at it as a GUILT, but=
a stimulus.=20

Qhov reason kuv pheej thab kom koj thiab nej cov neeg ILL-EVILS tham txog H=
inh Heup ces tsuas yog kuv xav paub tias tseem tshuav cov RUAM noj NKHAWB l=
i koj coob los tsawg xwb. Lub tswvyim no yog muab los ntawm zaj dabneeg Nuj=
Loob rho plaub haub rau niamntab niammuv mus ev kas los sev tseem tshuav ts=
ov zov hauv qab ntoos coob los tsawg.

In reciprocal, you and your DEV TOM DAB, taking the old propaganda as life =
and death situation, trying to revive LongCheng Era, you guys kept barking =
all the way till now. As the results of 37 years of propaganda, many of you=
guys got jailed or killed, corruptions all over the place. After the death=
of your master, nothing have been won excepted law suits among yourselves,=
betrayals are common. The propaganda has failed big time.=20
=20
find any sleeping pill that help your depression, simple just take
opium, will help you for awhile, ha ha ha ha ....
Whatever you express will always reflect your bad BEHAVIOR..opium... opium.=
.. opium...if I have to do opium I will do it myself without your suggestio=
n. Remember when you talked about my brother Yeej PajTsab, you were just te=
lling us that you were not any different than him, his wives divorced him a=
nd so did your wife, she did that to you too, he couldn't do anything about=
it and so did you too, as the matter of facts, you were even jailed for it=
. So your statement was ridiculously laughable, huh?=20

The differences between you and him are that he, Yeej Pajtsab, had remarrie=
d before he died but you not. He has kids, now millionaires, to carry his n=
ame and you still have nothing.

Wake up boy and Have a real life!


Tub PajTsab.=20


.........

DURING THIS LIFE. Tou Pa Cha and I have NOTHING in common, we are NOT even friend or ennemy. We have NEVER done anything together!!! We 0we each other NOTHING... only one can of drinkk from his shop in 002.

Only HH has haunted him, days & night... but what I have posted , over the yeras, about HH, including the discussion with his bother from Canada who visited me in Oz and we spent two days & 2 nights debateing about HH...it is clear that the Pa cha has defended Ly Teck for so long but there is NO one thread of evidence, even from Tou Pacha older brother, Pa cga family, to subtsnatiate their defence, based on all the evidence, information, misinformation, hearsay, rumors or what Quincy, DR Ly Yia and other scholars have write,.

My CONCLUSION on the case has been clear - I have SAID... there is NO verdict yet. This is as much, and as thruthful as I can made. If Tou Pacha is not happy, he can do what he like...until his last breath,, that is his RIGHT.

du
My ol flien doctawm pov awd,
Koj twb yeej kom peb sawvdaws hais lo TSEEB xwb no ne: "Qhov TSEEB yeej TSEEB... leej twg yuav hais licas los nothing can change the FACT. But ONE FACT can be interpreted in many different ways... but that is OK... people are entitle to their own opinion based on their personal bias, experience, level of education, interest and loss or gain, love or hatred."
Tsam no kuv hais lo tseeb no ces koj ho tias: "Tus nyuag old friend no ces tsis muaj dabtsi tseemceeb" no maj? Qhov TSEEB ces ham tsis yog vp xaaj kom ThojYob XaivKaub mus tos kev tua LisFwm ntag las mas. Koj tsis ntseeg no, koj tuaj es kuv mam coj koj mus nug kiag Lis Fwm nawb.
Post by DownUnder
Let me ADD ONE MORE THING: HH IS "THE TURNING POINT"...
THAT IS AN undeniable fact...even my old friend cannot even DENY that!!
Nev-v..Kuv yeej kuv hais ov, cov niag hu ua POV no yeej dag-g ov. Chivthawj, nws hais tsis yeej kuv ces nws hloov hais tias HH was "A TURNING POINT". Tsam no, nws ho rov tig hais tias: HH IS "THE TURNING POINT" lawm no lawv. Tos nws tsis paub HH northbound, southbound yog tog twg los vim nws daim title doctawm zoo coj mus sov quav xwb ne.
Pomxeeb claims tias yus yog ib tug doctawm diam mas yuav tsum paub qhov FACT tiag-g, tsis txhob lam tau lam muab 1 niag pas(soquav)coj mus yom wb yom no es dag yus cov patients tias tus pas ntawd yog muaj MAGIC no nawb. Koj lub me moo dag twb nrov tuaj txog peb tebchaws no lawm ov. Tej lus no puas yog kuv lam iab liam koj? Koj sim tham qhov TSEEB pub peb mloog soj?
Yor ol flien TseemYeej.
z***@hotmail.com
2012-11-29 00:53:29 UTC
Permalink
Raw Message
"Qhov tseeb yeej ua tsis tau qhov cuav"....

Tseem yeej aws...yeej yog li koj hais lawm os. Yog muab xav xwb ces lub kua muag yeej poob los ntev lawm, hais txog txoj kev hlub thiab ntxub ntawm vp os.Nyob kuv lub neej ces kuv tsuas pom vp ib zaug ntawm kuv lub qhov muag xwb. Muab ntsia ntsia mas yeej hlub tus neeg laus kawg kiag li. Tab yog muab xav li nej cov hauv no ces, vp zoo li ib lub txiv hmab txiv ntoo uas sab nrauv mas zoo zoo nkauj thiab ntxim ntxim qab qab uas yus xav xav noj tas li xwb, tiam sis mas yog muab tev ces lub txiv muaj muaj pos nyob sab hauv xwb.


zajlaug
dony
2012-11-29 06:25:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
"Qhov tseeb yeej ua tsis tau qhov cuav"....
Tseem yeej aws...yeej yog li koj hais lawm os. Yog muab xav xwb ces lub kua muag yeej poob los ntev lawm, hais txog txoj kev hlub thiab ntxub ntawm vp os.
Nyob kuv lub neej ces kuv tsuas pom vp ib zaug ntawm kuv lub qhov muag xwb. Muab ntsia ntsia mas yeej hlub tus neeg laus kawg kiag li. Tab yog muab xav li nej cov hauv no ces, vp zoo li ib lub txiv hmab txiv ntoo uas sab nrauv mas zoo zoo nkauj thiab ntxim ntxim qab qab uas yus xav xav noj tas li xwb, tiam sis mas yog muab tev ces lub txiv muaj muaj pos nyob sab hauv xwb.
zajlaug
Zajlaug,

Koj ua ntsuas hais lus tas lauv hwv thiab lau. Koj twb pom GVP tshaj 3 zaug lawm las sav. Txawm pom los yeej tsis ua li cas li os. Tsis yog koj ntshai tsam ib txhia ho kwv qws caum koj los? Peb ua neeg ces yeej yuav tsum muaj qhov phem qhov zoo li nawb. Yog wb tau ua "Nom" los ntshai yuav muaj pos chob lwm tus tib yam li os. Hehhe... Cov niag "Nom " laus twb tuag yuav tas peb cov hluas uas sab nraud los yog paj sab hauv yog nyiaj thiab kub mam sawv los coj mas thiaj li ncaj ncees...Ab, xyov zoo li saib mus saib los peb cov niag hluas zoo li lub niag siab tseem phem tshaj laiv. Koj puas ntseeg li ntawd? Lwm zaus kuv mam piav cov hluas lub siab rau peb mloog...Phiaj
kojib leeg
2012-11-29 07:21:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Nej xav tias cov hluas uas nom yuav zoo tsaj nos lod,cov hluas uas mas ntshe tseem haj yam phem tshaj vp 10 npaug ntsia ocv tuaj hauv nos xwb ces paub lawm mas koj hais 6 kuv mas koj roob rauj 6 kuv nruab pliag xwb kuv hais 6 koj mas roob rauj koj nruab pliag xwb es, cias cov hluas nos uas mas kuv xav tias ntshe zoo lis Hitler tuas cov Jews aum,hehehehe hmoob lub siab yeej zoo lis.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-29 16:42:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kojib leeg
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Nej xav tias cov hluas uas nom yuav zoo tsaj nos lod,cov hluas uas mas ntshe tseem haj yam phem tshaj vp 10 npaug ntsia ocv tuaj hauv nos xwb ces paub lawm mas koj hais 6 kuv mas koj roob rauj 6 kuv nruab pliag xwb kuv hais 6 koj mas roob rauj koj nruab pliag xwb es, cias cov hluas nos uas mas kuv xav tias ntshe zoo lis Hitler tuas cov Jews aum,hehehehe hmoob lub siab yeej zoo lis.
hmoob siab dub/phem li ntawd yawm saub thiaj muab hmoob rheeb mus thoob ntuj yog muab hmoob lim kom hmoob tshuav tus siab zoo thiab ntev txaus2 mam li yuav pub los coj hmoob ntag. yog hmoob rov sawv taus ua ib haiv muaj ciam dej ciam av mas hmoob yuav vam meej sai2 tsis yog caum tau cov teb chaws vam meej lawm xwb hmoob tseem yuav nam kom zoo tshaj lawv cov twb vam meej mus lawm saum ub. ib theem yuav rov nyuaj rau hmoob yog saum nruab ntug/space. saud yuav muaj nws ib hom neeg/alians. hmoob yuav tau nrog cov ntawd sib tw mus txeeb ntuj/planets. lub sij hawm ntawd hmoob tsis yog yuav yug los ua neeg rau ntiaj teb li 120 xyoo li hmoob ib txwm hais lawm. hmoob yuav yug los nyob txhiab2 xyoo. peb cov hauv SCH no twb yug los nyob 9,800 xyoo lawm ntag. tsis txog sij hawm lawv tsis kam qhia rau hmoob xwb.
p***@yahoo.com
2012-11-29 17:12:16 UTC
Permalink
Raw Message
Idonotknow......


Koj mas tam tseeb......hmoob twb hais tsis tau hmoob niag pog laus....es yuav mus tham txog tej nruab ntug/space li koj hais. qhov yawm saub muab hmoob faib mus thoob ntuj yog ua li kom hmoob txhob muaj-j zog es 1 los 2 los lawg phom rau los mas.....yog hmoob tseem muaj teb chaws thiab mas hmoob yog cov neeg phem tshaj plaws neeg ntiaj teb no.Tsis yog tim dab tsis tim luag hais tias NOOB.NOOB siab phem ces yug pes tsawg tiam los yeej siab phem.Leej twg los kiav xeem ua hmoob ces cia phem li hmoob lawm......ha...ha...ha....sib tshum tiag koj ciaj khaub mas kuv zoo siab kawg li.

tcxiv hluas Dony,

Koj cia li nrhiav phom rau uncle Tseem Yeej thiab Dr Pov nkawv xwb ces wb hauj lwm tiav lawm los mas...ua cas pheej yuav cheem lauj koj naj.
TseemYeej
2012-11-29 17:26:27 UTC
Permalink
Raw Message
Vaj Ncuab,

In general, koj hais tau nkag kis lawm, tabsis, in details, tseem
tshuav ntau yam koj tshawb tsis tau ntxaws.
Post by Vaj Ncuab
Thaum Phaya Tub Npis Lisfoom coj Hmoob ntus 1946-1960 cov Liscuab tsis coob tabsi cov Liscuab
tag cov haujlwm tseemceeb.  Dhaus ntawm Lis Tub Ntxawg, Lis Tub Lia, Naikong Lis Tooj Pov,
Naikong Lis Paj Tsab, Lis Vaj Tooj Pov, lawv cov ua haujlwm rau hauv office of Muang Meo lawm
txhua tug nom yuav tsum yog cov Liscuab tuav.
Yog yuav sib liam xwb ces hais li koj hais no yog lus lawm, tabsis,
yog yuav kom hais txhij-j mas yuav tsum include luag lwm xeem rau
hauv TubNpis qhov governing body, xws li; Muas Txiaj Xab, Muas
SoobLwj, Muas Nom Lwm, Haam NtsuabYob, Yaj Ntsuab Pov, Lauj NpisTsu,
Vwj TxhiajYeeb, Vaj NchaivPov, Thoj TxhiajSuav etc...

About kuv txiv PajTsab mas nws yeej respected yawg Phanyas heev, nws
yeej tau served under TubNpis los lawm tiag, tabsis, nws lub title
Naikong tsis yog TubNpis zoo siab muab rau nws nawb, yog CobKheem
XayKham xa npe mus rau Fuabtais. Nws tos ntev-v tsis pom nws npe tawm,
thiaj rov mus nug CobKheem, luag thau ntawv los saib, twb muaj tus mus
xee lav noj nws cov nyiaj tau 3 xyoo lawm, nws tsis paub, txiv tsawb
poob liab tes ces hais tsis sawv lawm.
Post by Vaj Ncuab
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm
cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s.  Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus
npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg.  Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj
Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Hais txog kev neej kev tsav, koj qaib yeej pw kuv cooj, kuv os yeej pw
koj nkuaj, tsis hais thaum ub los yog nim no, s/d yeej sib related
tag. Lauj NpliajYob tus pojniam yog Lis ZamLaum ntxhais. Lis ZamLaum
yog col. NtsuabVaj thiab cobMoos NeejThoob yawg. Lauj NpliajYob tus
pojniam Hmoob Lis ntawd yug tau 2 ntxhais. Ib tug ces txawm yuav Vaj
NeejTswb( VP niam), ib tug ces txawm yuav LisFoom (TubNpis niam) ntag
ne. Hos tham txog cov THOJ los kuj very closed thiab las mas, Lyteck
niam ces twb yog Thoj TxhiajSuav tus muam ntag, hos VP tus niam
Ntxhiav ces txawm yog Thoj TxhiajSuav ntxhais thiab xwb. Cov Lauj
NpliajYob thiab peb los kuj related thiab ov, tomqab LisFoom tag los,
tam sim no, FaivNtaj ib tug tub kuj yuav kiag kuv tijlaug LisNplooj ib
tug ntxhais, hos FaivNtaj ib tug xeebntxwv kuj yuav kiag kuv tijlaug
Lyteck ib tug ntxhais thiab ne. Hahaha..funny but true, small world
huh?.
Post by Vaj Ncuab
Thaum Maj. Vaj Pov sawv 1960 Hmoob tig pab Maj. Vaj Pov (Gen. Vaj Pov) yog vim Vaj Pov yog ib tug
thawjcoj tshiab.  Gen. Vaj Pov yog tus MR2 Commander tiag tabsi cov nomtswv tseemceeb (positions)
tsis yog cov Vajncuab tuav.  Col. Suav Yaj hais tias yog Gen. Vaj Pov coj li ua ntej 1970 mas Gen. Vaj Pov
yuav coj 100 tiam los Col. Suav Yaj yeej kam thiab tsa tes rau Gen. Vaj Pov.
Vim tias thaum nws tua Nplog, 60, ntawd, nws yeej tau quaj hu ntuj
qaws thiab kem caug thov kom Hmoob sawvdaws pab nws ne. Yog tsis yeej
los tseg, yeej mas ib lub txhuv lov los yuav faib sawvdaws noj sib
npaug ntag no ne. Cov uas nrog nws tua Nplog plavtooj dhia txij hauv
caug ces txawm yog Yeej PajTsab, LaujThoob, PajZeb Vwj, Lis PajXyeem
lawv cov no ntag tiag. Thaum kawg lawv tau dabtsi? Sijhawm ntawd, Muas
SoobLwj, HaamChoj thiab Lis TubPos lawv tseem yog xeebveeb xwb nav, ua
cas thaum kawg lawv ho tau nom loj tshaj lawm maj?. Tej lus no, PajZeb
Vwj yog tus piav kuv mloog ntag ne.
Post by Vaj Ncuab
2012 Gen. Vaj Pov tuag mus lawm, tabsi Col. Lis Tub Pos yuav sawv los coj Hmoob.  Col. Lis Tub Pos
puas yuav hlub tau tag tsoom Hmoob? Hlub tau tag peb Hmoob 18 xeem?  Col. Lis Tub Pos puas yuav
kho tau Hmoob tej teebmeem kev tsis sib haumxeeb uas muaj niaj hnub no?
Tiam twg los puam chawj, yog tseem muab lub xeem los rhawv kev rau
sawvdaws taug xwb ces txhob tos kuv lawm nawb. Kuv li kuv tsuas pom
tias Lis yog Lis kwv Lis tij xwb, tsis yog Lis coj noj coj ua nawb.


Kuv tsis yog yuav hais thuam koj, VajNcuab, tabsis kuv hais kom
sawvdaws tig saib lwm angle tuaj thiab, xwv thiaj pom daim duab kom
tseeb tshaj qub.


"Tseem KUB tsis ntshais nplaim taws, yim hlawv yim
hlaws"


TseemYeej.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-29 17:58:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TseemYeej
Vaj Ncuab,
In general, koj hais tau nkag kis lawm, tabsis, in details, tseem
tshuav ntau yam koj tshawb tsis tau ntxaws.
Post by Vaj Ncuab
Thaum Phaya Tub Npis Lisfoom coj Hmoob ntus 1946-1960 cov Liscuab tsis coob tabsi cov Liscuab
tag cov haujlwm tseemceeb.  Dhaus ntawm Lis Tub Ntxawg, Lis Tub Lia, Naikong Lis Tooj Pov,
Naikong Lis Paj Tsab, Lis Vaj Tooj Pov, lawv cov ua haujlwm rau hauv office of Muang Meo lawm
txhua tug nom yuav tsum yog cov Liscuab tuav.
Yog yuav sib liam xwb ces hais li koj hais no yog lus lawm, tabsis,
yog yuav kom hais txhij-j mas yuav tsum include luag lwm xeem rau
hauv TubNpis qhov governing body, xws li; Muas Txiaj Xab, Muas
SoobLwj, Muas Nom Lwm, Haam NtsuabYob, Yaj Ntsuab Pov, Lauj NpisTsu,
Vwj TxhiajYeeb, Vaj NchaivPov, Thoj TxhiajSuav etc...
About kuv txiv PajTsab mas nws yeej respected yawg Phanyas heev, nws
yeej tau served under TubNpis los lawm tiag, tabsis, nws lub title
Naikong tsis yog TubNpis zoo siab muab rau nws nawb, yog CobKheem
XayKham xa npe mus rau Fuabtais. Nws tos ntev-v tsis pom nws npe tawm,
thiaj rov mus nug CobKheem, luag thau ntawv los saib, twb muaj tus mus
xee lav noj nws cov nyiaj tau 3 xyoo lawm, nws tsis paub, txiv tsawb
poob liab tes ces hais tsis sawv lawm.
Post by Vaj Ncuab
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm
cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s.  Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus
npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg.  Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj
Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Hais txog kev neej kev tsav, koj qaib yeej pw kuv cooj, kuv os yeej pw
koj nkuaj, tsis hais thaum ub los yog nim no, s/d yeej sib related
tag. Lauj NpliajYob tus pojniam yog Lis ZamLaum ntxhais. Lis ZamLaum
yog col. NtsuabVaj thiab cobMoos NeejThoob yawg. Lauj NpliajYob tus
pojniam Hmoob Lis ntawd yug tau 2 ntxhais. Ib tug ces txawm yuav Vaj
NeejTswb( VP niam), ib tug ces txawm yuav LisFoom (TubNpis niam) ntag
ne. Hos tham txog cov THOJ los kuj very closed thiab las mas, Lyteck
niam ces twb yog Thoj TxhiajSuav tus muam ntag, hos VP tus niam
Ntxhiav ces txawm yog Thoj TxhiajSuav ntxhais thiab xwb. Cov Lauj
NpliajYob thiab peb los kuj related thiab ov, tomqab LisFoom tag los,
tam sim no, FaivNtaj ib tug tub kuj yuav kiag kuv tijlaug LisNplooj ib
tug ntxhais, hos FaivNtaj ib tug xeebntxwv kuj yuav kiag kuv tijlaug
Lyteck ib tug ntxhais thiab ne. Hahaha..funny but true, small world
huh?.
Post by Vaj Ncuab
Thaum Maj. Vaj Pov sawv 1960 Hmoob tig pab Maj. Vaj Pov (Gen. Vaj Pov) yog vim Vaj Pov yog ib tug
thawjcoj tshiab.  Gen. Vaj Pov yog tus MR2 Commander tiag tabsi cov nomtswv tseemceeb (positions)
tsis yog cov Vajncuab tuav.  Col. Suav Yaj hais tias yog Gen. Vaj Pov coj li ua ntej 1970 mas Gen. Vaj Pov
yuav coj 100 tiam los Col. Suav Yaj yeej kam thiab tsa tes rau Gen. Vaj Pov.
Vim tias thaum nws tua Nplog, 60, ntawd, nws yeej tau quaj hu ntuj
qaws thiab kem caug thov kom Hmoob sawvdaws pab nws ne. Yog tsis yeej
los tseg, yeej mas ib lub txhuv lov los yuav faib sawvdaws noj sib
npaug ntag no ne. Cov uas nrog nws tua Nplog plavtooj dhia txij hauv
caug ces txawm yog Yeej PajTsab, LaujThoob, PajZeb Vwj, Lis PajXyeem
lawv cov no ntag tiag. Thaum kawg lawv tau dabtsi? Sijhawm ntawd, Muas
SoobLwj, HaamChoj thiab Lis TubPos lawv tseem yog xeebveeb xwb nav, ua
cas thaum kawg lawv ho tau nom loj tshaj lawm maj?. Tej lus no, PajZeb
Vwj yog tus piav kuv mloog ntag ne.
Post by Vaj Ncuab
2012 Gen. Vaj Pov tuag mus lawm, tabsi Col. Lis Tub Pos yuav sawv los coj Hmoob.  Col. Lis Tub Pos
puas yuav hlub tau tag tsoom Hmoob? Hlub tau tag peb Hmoob 18 xeem?  Col. Lis Tub Pos puas yuav
kho tau Hmoob tej teebmeem kev tsis sib haumxeeb uas muaj niaj hnub no?
Tiam twg los puam chawj, yog tseem muab lub xeem los rhawv kev rau
sawvdaws taug xwb ces txhob tos kuv lawm nawb. Kuv li kuv tsuas pom
tias Lis yog Lis kwv Lis tij xwb, tsis yog Lis coj noj coj ua nawb.
Kuv tsis yog yuav hais thuam koj, VajNcuab, tabsis kuv hais kom
sawvdaws tig saib lwm angle tuaj thiab, xwv thiaj pom daim duab kom
tseeb tshaj qub.
"Tseem KUB tsis ntshais nplaim taws, yim hlawv yim
hlaws"
TseemYeej.
txiv tsawb poob 6 liab tes ces tas. leej twg ho mus nqa nws qhov nyiaj nai koo lawm thiab na?
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-29 17:54:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@yahoo.com
Idonotknow......
Koj mas tam tseeb......hmoob twb hais tsis tau hmoob niag pog laus....es yuav mus tham txog tej nruab ntug/space li koj hais. qhov yawm saub muab hmoob faib mus thoob ntuj yog ua li kom hmoob txhob muaj-j zog es 1 los 2 los lawg phom rau los mas.....yog hmoob tseem muaj teb chaws thiab mas hmoob yog cov neeg phem tshaj plaws neeg ntiaj teb no.Tsis yog tim dab tsis tim luag hais tias NOOB.NOOB siab phem ces yug pes tsawg tiam los yeej siab phem.Leej twg los kiav xeem ua hmoob ces cia phem li hmoob lawm......ha...ha...ha....sib tshum tiag koj ciaj khaub mas kuv zoo siab kawg li.
tcxiv hluas Dony,
Koj cia li nrhiav phom rau uncle Tseem Yeej thiab Dr Pov nkawv xwb ces wb hauj lwm tiav lawm los mas...ua cas pheej yuav cheem lauj koj naj.
koj puas paub yog vim li cas hmoob hais tsis tau hmoob niag pog laus no ma? vim yawm saub pom hmoob heev thiab phem txaus2 yawmn saum thiaj muab hmoob lim lim kom hmoob zooj thiab txhob phem2 heev lawm. yawm saub muab lim lim ntau tom ces tsam no txiv neej hmoob thiaj zooj2 lawm nws niag pog laus xwb los twb tsis kam hais lus heev rauli lawm ntag laud. kuvv xav yuav txog lub sij hawm yawm saub cia hmoob rov muaj teb chaws laud tsam no hmoob twb zooj txaus2 lawm. nyob li thaum ub mas hmoob heev hos twb tsis hais lwm xeem hmoob li hos peb tsev no cov yawg uas khiav pem suav los rau daim av blog xwb twb tseem heev txaus. yog nws poj niam tawm mus tso zis nraum zoov rov los txog hauv tsev nws ham tsi plhus zog yog poj niam tseem ntub ntub hauv ob ceg ces liam kiag tias poj niamn mus tham hluas nraug nraum zoov los xwb ntag. hmuv twb ya nrov tsuaj rau tuag tug. hmoob los txog tim blog mas nws cov poj niam tuag coob. tsis muaj ib tug poj nism hluas nkauj kam yuav nws kiagli lawm vim yuav ces yog nce toj mus txoj kev tuag kiag lawm ntag. paub tseeb2 tias kawg tuag rau nws lub ntsis hmuv ib hnub xwb ntag. tsam no es peb tus yawg ntawd cov xeeb ntxwv ces am poog lawm xwb. poj niam tseem heev zog ces zaum quaj kua muag ntog dawb vog lawm xwb. yog kuv lam muaj txuj ci baum li peb tus yawg ntawd mas ntshekuv twb pom hmuv ya tsuaj tuag tug ntau zaus lawm. yog tau tus tawv2 ncauj li tej no thiab na. zoo qhov kuv am poog tsis txawj ib qho txuj ci hom ntaws kiagli ces thaum poj niam heev2 tuaj yus tseem yog tus zaum kua muag ntog dawb vog thjiab yws2 tawm ib co siab phem coob kawg tuaj li xwb .


ua cas yawg lawv tsis qhia me me pub peb tau tiv thaiv yus tus kheej thiab ne.

tos kuv hais lki ntawd los kuv yawg tiam ze ze kuv tshaj twb txawj me ntsis thiab na. thaum peb hla dej tim blog los rau thaib teb. ib tug tub sab thaib tuaj poobn peb nram ntug dej. tub sab yuav kom peb cia li muab peb tej khoom tso tseg rau ntawm nws ko taw ces peb mam tawm mus lawm pem kev tsheb. nws kwv ib rab m16 yoj yawv yiag thiab taw zoj 6 tub ub tus no. peb tsis muaj neeg txawj nrog niag tub sab tham tsuas yog kuv yawg thiaj paub lus blog nrog niag tub sab tham xwb. tub sab txawm txav ze ze nrog yawg tham kom tso nyiaj tso khoom tseg nws thiab pub peb tawm mus lawm pemkev tsheb. kuv yawg ces zaum ntawv av suab zeb thov thov kom tub sab tso peb mus xwb. tub sab chim crs pheej muab lub kawb teeb phom m16 ib hom rau kuv yawg thaub hau. tubsab sib zog tom ub li nws ntau tiag2 tabsis thaum lub kaqwb teeb phom los ze kiag yawg taub hau ces tubsab kuj nres tsis pub raug kiag kuv yawg li thiab ntag. kuv yawg kom kuv yawg mam nrog nws tham kom peb kaj tsi xuas kab lawm pem kev tsheb. peb txawm mus tuj tauv lawm tiag niag tub sab haj yam chim sai ces nws txawm rov mus xuas kawb teeb phom quj kuv yawg. yawg saib zoo li tsis ntis ces raug tiag2 zaum no. kuv yawg mam tsa loo lub nrig thaiv kiag lub kawb teeb phom nrawj no ces tubsab rab phom dhia rhees rau hauv av suab zeb vim lub nrig theev lub kawb teeb phom muaj zog me ntsis tub sab tuav rab phom tsis khov ces phom poob kiag tseg. kuv yawg mam khaws nkaus rab phom muab lub mos txwv hauv rab phom laug kiag tawm thiab tib nyem lub xav xaws mos txwv poob kiag hauv suab puam. yawg muablub mos txwv thiab lub xav xaws cuam kiag rau tom dej naj khoom. yawg mam muab rab phom pob rhees tseg rau ntawm tub sab ib sab. peb ces maj nroos rau pem kev tsheblawm.

muab xav mas tsis yog peb cov yawg los pem suav los thiaj txawj txuj ci xwb os. kuv yawg kiag los yeej tseem txawj ntag vim yawg nqa zog lub nrig xwb ces tubsab rab phom twb plam plaws ntawm tub sab tes lawm. muab mos txwvlaug tawm tas mam tso phom rov rau tub sab los tub sab paub zoo nws ua tsis tau dabtsi li lawm peb thiaj dsim dawb zaum ntawd.

niag am poog li kuv mas xav mus kawm ib yam nyuag los tiv thaiv yus los hmoov tsis muaj yawg ncaim lawm ntev ces tsam no kawg yus nyob khaws quaj yog ntsib kev nyuaj siab tuaj.
Vaj Ncuab
2012-11-29 11:24:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Dony;


Thaum Phaya Tub Npis Lisfoom coj Hmoob ntus 1946-1960 cov Liscuab tsis coob tabsi cov Liscuab tuav tag cov haujlwm tseemceeb. Dhaus ntawm Lis Tub Ntxawg, Lis Tub Lia, Naikong Lis Tooj Pov, Naikong Lis Paj Tsab, Lis Vaj Tooj Pov, lawv cov ua haujlwm rau hauv office of Muang Meo lawm txhua tug nom yuav tsum yog cov Liscuab tuav. Lis Suav Tuam tseem ua Tasseng Kheng Khouoei, Lis Nom Txos ua Tasseng Phac Boum thiab tseem ua Tasseng Phou Sa Bok hloov Nkaj Pov Vaj (Col. Nyiaj Lwm Vaj txiv). Nyob sab Muang Pha (Pha Khao) Npliaj Riam Lis yuav tsum ua Tasseng Muang Pha hloov Npliaj Pov Yaj thiaj tag. Thaum Nchaiv Pov Vaj tso tus Tasseng Na Vang tseg thiab yuav tsis mus rau Dong Danh, muaj coob tug xav ua Tasseng tabsi thaum kawg Phaya Tub Npis Lis Foom pom zoo muab rau Naikong Paj Txoos Lis.

Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.

Thaum Maj. Vaj Pov sawv 1960 Hmoob tig pab Maj. Vaj Pov (Gen. Vaj Pov) yog vim Vaj Pov yog ib tug thawjcoj tshiab. Gen. Vaj Pov yog tus MR2 Commander tiag tabsi cov nomtswv tseemceeb (positions) tsis yog cov Vajncuab tuav. Col. Suav Yaj hais tias yog Gen. Vaj Pov coj li ua ntej 1970 mas Gen. Vaj Pov yuav coj 100 tiam los Col. Suav Yaj yeej kam thiab tsa tes rau Gen. Vaj Pov.

2012 Gen. Vaj Pov tuag mus lawm, tabsi Col. Lis Tub Pos yuav sawv los coj Hmoob. Col. Lis Tub Pos puas yuav hlub tau tag tsoom Hmoob? Hlub tau tag peb Hmoob 18 xeem? Col. Lis Tub Pos puas yuav kho tau Hmoob tej teebmeem kev tsis sib haumxeeb uas muaj niaj hnub no? Col. Lis Tub Pos yuav ua tau yuav tsum yog tag cov Hmoob txhawb, Hmoob yuav txhawb yuav tsum yog Gen. Vaj Pov pab neeg txhawb. Yog Gen. Vaj Pov pab neeg tsis txhawb Col. Lis Tub Pos mus tsis txog qhov twg. Gen. Vaj Pov tuag lawm tabsi Gen. Vaj Pov pab neeg tseem nyob. Hmoob 18 Council yuav kov yeej Hmong International New Year tsis yooj yim.
Vajncuab 5
T***@yahoo.com
2012-11-29 15:48:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Dony;
Thaum Phaya Tub Npis Lisfoom coj Hmoob ntus 1946-1960 cov Liscuab tsis coob tabsi cov Liscuab tuav tag cov haujlwm tseemceeb. Dhaus ntawm Lis Tub Ntxawg, Lis Tub Lia, Naikong Lis Tooj Pov, Naikong Lis Paj Tsab, Lis Vaj Tooj Pov, lawv cov ua haujlwm rau hauv office of Muang Meo lawm txhua tug nom yuav tsum yog cov Liscuab tuav. Lis Suav Tuam tseem ua Tasseng Kheng Khouoei, Lis Nom Txos ua Tasseng Phac Boum thiab tseem ua Tasseng Phou Sa Bok hloov Nkaj Pov Vaj (Col. Nyiaj Lwm Vaj txiv). Nyob sab Muang Pha (Pha Khao) Npliaj Riam Lis yuav tsum ua Tasseng Muang Pha hloov Npliaj Pov Yaj thiaj tag. Thaum Nchaiv Pov Vaj tso tus Tasseng Na Vang tseg thiab yuav tsis mus rau Dong Danh, muaj coob tug xav ua Tasseng tabsi thaum kawg Phaya Tub Npis Lis Foom pom zoo muab rau Naikong Paj Txoos Lis.
Vim li cas Phanya Tub Npis thiaj lis xaiv cov Lis Cuab los tuav cov chaw tseem ceeb li hais, peb yuav tau nug tsoom Hmoob lub sij hawm ntaw tso tso.
Post by Vaj Ncuab
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Thaum Maj. Vaj Pov sawv 1960 Hmoob tig pab Maj. Vaj Pov (Gen. Vaj Pov) yog vim Vaj Pov yog ib tug thawjcoj tshiab. Gen. Vaj Pov yog tus MR2 Commander tiag tabsi cov nomtswv tseemceeb (positions) tsis yog cov Vajncuab tuav. Col. Suav Yaj hais tias yog Gen. Vaj Pov coj li ua ntej 1970 mas Gen. Vaj Pov yuav coj 100 tiam los Col. Suav Yaj yeej kam thiab tsa tes rau Gen. Vaj Pov.
Neeg thaum pib mas leej twg los ua li tus txawj coj kawg tiam sis thaum pom nyiaj tuaj lawm tsis yog tus qub lawm.

SD xav paub mas yuav tsum nug hais tias vim li cas Maj. Lis Choj tsis kam haus dej dab pem Looj ceeb nrog yawm Pov thiab Hmoob cov thawj coj thaum 1962-63. Yog vim tej kev dag no ntag.
Post by Vaj Ncuab
2012 Gen. Vaj Pov tuag mus lawm, tabsi Col. Lis Tub Pos yuav sawv los coj Hmoob. Col. Lis Tub Pos puas yuav hlub tau tag tsoom Hmoob? Hlub tau tag peb Hmoob 18 xeem? Col. Lis Tub Pos puas yuav kho tau Hmoob tej teebmeem kev tsis sib haumxeeb uas muaj niaj hnub no? Col. Lis Tub Pos yuav ua tau yuav tsum yog tag cov Hmoob txhawb, Hmoob yuav txhawb yuav tsum yog Gen. Vaj Pov pab neeg txhawb. Yog Gen. Vaj Pov pab neeg tsis txhawb Col. Lis Tub Pos mus tsis txog qhov twg. Gen. Vaj Pov tuag lawm tabsi Gen. Vaj Pov pab neeg tseem nyob. Hmoob 18 Council yuav kov yeej Hmong International New Year tsis yooj yim.
Leej twg yuav hlub tau Hmoob ces yog thaum nws yog trillionnaire lawm xwb. Muaj ces ces hais lus nrov, ua dab tsi yog dab tsi. Dag los Hmoob hais tias tiag, tiag los Hmoob hais tias tiag. Tsis muaj nyiaj ces ncauj puam suab khawv tes taw tuag zawv.

Leej twg los xav los coj Hmoob, peb yuav tau ntsia lawm yav tom ntej seb zoo li cas?
Post by Vaj Ncuab
Vajncuab 5
TXHEEVCOM
2012-11-29 19:52:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Dony;
Thaum Phaya Tub Npis Lisfoom coj Hmoob ntus 1946-1960 cov Liscuab tsis coob tabsi cov Liscuab tuav tag cov haujlwm tseemceeb. Dhaus ntawm Lis Tub Ntxawg, Lis Tub Lia, Naikong Lis Tooj Pov, Naikong Lis Paj Tsab, Lis Vaj Tooj Pov, lawv cov ua haujlwm rau hauv office of Muang Meo lawm txhua tug nom yuav tsum yog cov Liscuab tuav. Lis Suav Tuam tseem ua Tasseng Kheng Khouoei, Lis Nom Txos ua Tasseng Phac Boum thiab tseem ua Tasseng Phou Sa Bok hloov Nkaj Pov Vaj (Col. Nyiaj Lwm Vaj txiv). Nyob sab Muang Pha (Pha Khao) Npliaj Riam Lis yuav tsum ua Tasseng Muang Pha hloov Npliaj Pov Yaj thiaj tag. Thaum Nchaiv Pov Vaj tso tus Tasseng Na Vang tseg thiab yuav tsis mus rau Dong Danh, muaj coob tug xav ua Tasseng tabsi thaum kawg Phaya Tub Npis Lis Foom pom zoo muab rau Naikong Paj Txoos Lis.
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Thaum Maj. Vaj Pov sawv 1960 Hmoob tig pab Maj. Vaj Pov (Gen. Vaj Pov) yog vim Vaj Pov yog ib tug thawjcoj tshiab. Gen. Vaj Pov yog tus MR2 Commander tiag tabsi cov nomtswv tseemceeb (positions) tsis yog cov Vajncuab tuav. Col. Suav Yaj hais tias yog Gen. Vaj Pov coj li ua ntej 1970 mas Gen. Vaj Pov yuav coj 100 tiam los Col. Suav Yaj yeej kam thiab tsa tes rau Gen. Vaj Pov.
2012 Gen. Vaj Pov tuag mus lawm, tabsi Col. Lis Tub Pos yuav sawv los coj Hmoob. Col. Lis Tub Pos puas yuav hlub tau tag tsoom Hmoob? Hlub tau tag peb Hmoob 18 xeem? Col. Lis Tub Pos puas yuav kho tau Hmoob tej teebmeem kev tsis sib haumxeeb uas muaj niaj hnub no? Col. Lis Tub Pos yuav ua tau yuav tsum yog tag cov Hmoob txhawb, Hmoob yuav txhawb yuav tsum yog Gen. Vaj Pov pab neeg txhawb. Yog Gen. Vaj Pov pab neeg tsis txhawb Col. Lis Tub Pos mus tsis txog qhov twg. Gen. Vaj Pov tuag lawm tabsi Gen. Vaj Pov pab neeg tseem nyob. Hmoob 18 Council yuav kov yeej Hmong International New Year tsis yooj yim.
Vajncuab 5
Vajncuab...kuv pom tias txawm yog lub sijhawm twg los yog tseemmuaj cov tswv8 qub zoo li VP thiab Ntsuabrwg, Tubpos Lis lawv cov no ces Hmooblub neej txoj kev coj yeej tsis txawv li 35 xyoo tag los .

Hais txog ntawd Tubpos Lis sawv los ntawd tsis yog Tubpos lub homphiaj....yog los ntawd Hmoob 18 xeem thiab tus Pao Xiong dag xwb. tubpos yeej tshaj tawm rau s/d tias kuv tsis yog tus yuav los ua nej/ peb s/d tus thawjcoj nawb.....kom s/d cov tub txawj tub ntse, cov koom haum thoob ntiajteb tuaj sibtham nej nyiam leejtwg ua ...nej mam li tsa tus ntawd ua. kuv xav tias nws yeej hais qhov tseeb lawm...

Qhov 18xeem yuav kov yeej thiab tsis yeej HINY ntawd ces yog neeg sib txeeeb nyiaj noj xwb nav...tsis yog yuav los ua tus neeg coj Hmoob. Thaum ub ces lawv sibkoom nrog VP noj Hmoob ...tabsis VP xav kom VP cov neeg yog tus tuav nyiajxwb....muaj coob tus tsis pomzoo, txawm leejtwg los kuj xav noj nyiaj dawb thiab ....lawv noj 10 zaus , ces yus kuj xav noj ib zaug thiab...thaum kawg thiaj li sibtawg mus zoo li peb pom tamsim no. Qhov uas tamsim no 18xeem ho swb raws txojcai nyob teb chaws no ces twb yog vim VP pheejcheem tsis pub lawv ua...yog lawv ntxov mus suavphaj li tamsim no ..puag thaum i ces...HINY suab ntsiag los ntev lawm os....tabsis cov niag neeg no los lawv pheej xav hais tias VP yuav tseg mentsis quav rau lawv noj no ces thiaj pheej tosxxxxx ....tabsis luag tebchaws vammeeej no luag muaj STATUE OF LIMITAION nav.....yog koj tsis txaus siab cas tsis hais 10 xyoo yav nramntej ub.....thaumkawg ces thiaj plagntshav.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-30 00:06:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by TXHEEVCOM
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Dony;
Thaum Phaya Tub Npis Lisfoom coj Hmoob ntus 1946-1960 cov Liscuab tsis coob tabsi cov Liscuab tuav tag cov haujlwm tseemceeb. Dhaus ntawm Lis Tub Ntxawg, Lis Tub Lia, Naikong Lis Tooj Pov, Naikong Lis Paj Tsab, Lis Vaj Tooj Pov, lawv cov ua haujlwm rau hauv office of Muang Meo lawm txhua tug nom yuav tsum yog cov Liscuab tuav. Lis Suav Tuam tseem ua Tasseng Kheng Khouoei, Lis Nom Txos ua Tasseng Phac Boum thiab tseem ua Tasseng Phou Sa Bok hloov Nkaj Pov Vaj (Col. Nyiaj Lwm Vaj txiv). Nyob sab Muang Pha (Pha Khao) Npliaj Riam Lis yuav tsum ua Tasseng Muang Pha hloov Npliaj Pov Yaj thiaj tag. Thaum Nchaiv Pov Vaj tso tus Tasseng Na Vang tseg thiab yuav tsis mus rau Dong Danh, muaj coob tug xav ua Tasseng tabsi thaum kawg Phaya Tub Npis Lis Foom pom zoo muab rau Naikong Paj Txoos Lis.
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Thaum Maj. Vaj Pov sawv 1960 Hmoob tig pab Maj. Vaj Pov (Gen. Vaj Pov) yog vim Vaj Pov yog ib tug thawjcoj tshiab. Gen. Vaj Pov yog tus MR2 Commander tiag tabsi cov nomtswv tseemceeb (positions) tsis yog cov Vajncuab tuav. Col. Suav Yaj hais tias yog Gen. Vaj Pov coj li ua ntej 1970 mas Gen. Vaj Pov yuav coj 100 tiam los Col. Suav Yaj yeej kam thiab tsa tes rau Gen. Vaj Pov.
2012 Gen. Vaj Pov tuag mus lawm, tabsi Col. Lis Tub Pos yuav sawv los coj Hmoob. Col. Lis Tub Pos puas yuav hlub tau tag tsoom Hmoob? Hlub tau tag peb Hmoob 18 xeem? Col. Lis Tub Pos puas yuav kho tau Hmoob tej teebmeem kev tsis sib haumxeeb uas muaj niaj hnub no? Col. Lis Tub Pos yuav ua tau yuav tsum yog tag cov Hmoob txhawb, Hmoob yuav txhawb yuav tsum yog Gen. Vaj Pov pab neeg txhawb. Yog Gen. Vaj Pov pab neeg tsis txhawb Col. Lis Tub Pos mus tsis txog qhov twg. Gen. Vaj Pov tuag lawm tabsi Gen. Vaj Pov pab neeg tseem nyob. Hmoob 18 Council yuav kov yeej Hmong International New Year tsis yooj yim.
Vajncuab 5
Vajncuab...kuv pom tias txawm yog lub sijhawm twg los yog tseemmuaj cov tswv8 qub zoo li VP thiab Ntsuabrwg, Tubpos Lis lawv cov no ces Hmooblub neej txoj kev coj yeej tsis txawv li 35 xyoo tag los .
Hais txog ntawd Tubpos Lis sawv los ntawd tsis yog Tubpos lub homphiaj....yog los ntawd Hmoob 18 xeem thiab tus Pao Xiong dag xwb. tubpos yeej tshaj tawm rau s/d tias kuv tsis yog tus yuav los ua nej/ peb s/d tus thawjcoj nawb.....kom s/d cov tub txawj tub ntse, cov koom haum thoob ntiajteb tuaj sibtham nej nyiam leejtwg ua ...nej mam li tsa tus ntawd ua. kuv xav tias nws yeej hais qhov tseeb lawm...
Qhov 18xeem yuav kov yeej thiab tsis yeej HINY ntawd ces yog neeg sib txeeeb nyiaj noj xwb nav...tsis yog yuav los ua tus neeg coj Hmoob. Thaum ub ces lawv sibkoom nrog VP noj Hmoob ...tabsis VP xav kom VP cov neeg yog tus tuav nyiajxwb....muaj coob tus tsis pomzoo, txawm leejtwg los kuj xav noj nyiaj dawb thiab ....lawv noj 10 zaus , ces yus kuj xav noj ib zaug thiab...thaum kawg thiaj li sibtawg mus zoo li peb pom tamsim no. Qhov uas tamsim no 18xeem ho swb raws txojcai nyob teb chaws no ces twb yog vim VP pheejcheem tsis pub lawv ua...yog lawv ntxov mus suavphaj li tamsim no ..puag thaum i ces...HINY suab ntsiag los ntev lawm os....tabsis cov niag neeg no los lawv pheej xav hais tias VP yuav tseg mentsis quav rau lawv noj no ces thiaj pheej tosxxxxx ....tabsis luag tebchaws vammeeej no luag muaj STATUE OF LIMITAION nav.....yog koj tsis txaus siab cas tsis hais 10 xyoo yav nramntej ub.....thaumkawg ces thiaj plagntshav.
koj hais lis tubpos sawv es yog sawv li cas na?

koj hais 18xeem thiab HINY tsam no lawv ua cas lawm na? tsis yog ib lub ntog lawm los yog li cas? zoo li kuv pom mas 18xeem txoj num tsi yog ua 30 li HINY xwb 18xeem tsim muaj cai 6 hmoob kev cai tshoob kos thiab lwm yam cai rau hmoob. hmoob 18xeem muaj cov los txiav txim 6 hmoob tej 4. lawv ua tsis tau li ib tug judge kiag nyob teb chaws no tabsis lawv ua tau tus moderator los yog arbitrator. lawv taw tes leej twg yeej ces txawm mus ntsib judge los judge tsuas tias tus ntawd yeej no xwb mas cov los nyob lub rooj arbitrator yeej tsis ruam ua luaj li cas thiab ov.18xeem yuav siv cai hmoob thiab zoo li tsis paub lus meskas zoo tabsis kom nej saib zoo zoo lawv muaj lawv ib co los ua research txog cai meskas rau lawv kawm ces thaum lawv txiav txim lawv twb luj zoo zoo seb nqe twg yuav daig nqe twg yuav tsis daig lawv mam txiav kiag rau hmoob rooj 4 ces yog hmoob txawm tsis yuav li lawv hais hmoob yuav mus ntsib judge xwb los tsis txawv deb ntawm qhov hmoob 18xeem tau txiav tseg.
DownUnder
2012-12-03 02:17:41 UTC
Permalink
Raw Message
Tej Vaj Ncuab hais txog no yog ib cov history uas peb tseb neeg yeej tsis xav hais txog kiag li lawm.

Yog yuav muab los piav rau sawvdaws Hmloog kom tag mas, yuav shock SD coob tus heev thiab yuav hais raug cov Nom Hmoob Lis kev lis-hiam thiab lawv tej kev ua tus coj peejxeem Hmoob.

Vaj Ncuab tau piav txog lawm es kuv thiaj lam hais ntxiv tias there are still more of the dark side hauv Hmoob history...There is a vast different when one compare the period Licuab in power vs GVP in power.

But all thes dark things gave happen long time ago, and we have NEVER hold any grudge against any one. Yog tias peb tsev Hmoob Thoj tseem ua npaum li Hmoob coob coob tus uas niaj hnub hais txog GVP, ntxub GVP lis SD niaj hnub hais no mas, Hmoob Thoj thiab Hmoob Lis yeej tsis fim ntsej fim muag tau li od!.

But the past is past. Let them buried and move one with life... so this is the reason that people do not heard the Hmong Thoj talked about what the Hmong Lis had done to them in Nonghet in the past...

Let's forget and forgive.

DUdu
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Post by Vaj Ncuab
Vajncuab 5
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-12-03 03:34:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by DownUnder
Tej Vaj Ncuab hais txog no yog ib cov history uas peb tseb neeg yeej tsis xav hais txog kiag li lawm.
Yog yuav muab los piav rau sawvdaws Hmloog kom tag mas, yuav shock SD coob tus heev thiab yuav hais raug cov Nom Hmoob Lis kev lis-hiam thiab lawv tej kev ua tus coj peejxeem Hmoob.
Vaj Ncuab tau piav txog lawm es kuv thiaj lam hais ntxiv tias there are still more of the dark side hauv Hmoob history...There is a vast different when one compare the period Licuab in power vs GVP in power.
But all thes dark things gave happen long time ago, and we have NEVER hold any grudge against any one. Yog tias peb tsev Hmoob Thoj tseem ua npaum li Hmoob coob coob tus uas niaj hnub hais txog GVP, ntxub GVP lis SD niaj hnub hais no mas, Hmoob Thoj thiab Hmoob Lis yeej tsis fim ntsej fim muag tau li od!.
But the past is past. Let them buried and move one with life... so this is the reason that people do not heard the Hmong Thoj talked about what the Hmong Lis had done to them in Nonghet in the past...
Let's forget and forgive.
DU
du
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Post by Vaj Ncuab
Vajncuab 5
ib fab ntawm ob xeem no ho tsis ua ncha teb chaws los lawv sib txheeb ze ze ces lawv tsis xav kom thaum kawg ua li cov lauj thiab cov lis dua. cov lis thiab cov vaj los pib com nyom thaum gvp lub ntees zoo li cov lis twb chim chim bo bo pa. lawv yog nom ib yam tabsis zoo li tsis tau txais lub kiaj mus 6 lub ntees ces lawv twb muab pa kos kos kab ntawm hav suab zeb tias lwm hnub tseem chwv ib ceg mas yuav nom nov rau ntxiv tod rau. zoo li bo bo pa thiab chim2 xwb tsis tau pom blaim cig kiag nyaj ntev ob peb xyoos no yuav khees zog lawm ne.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-12-03 03:35:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
Post by DownUnder
Tej Vaj Ncuab hais txog no yog ib cov history uas peb tseb neeg yeej tsis xav hais txog kiag li lawm.
Yog yuav muab los piav rau sawvdaws Hmloog kom tag mas, yuav shock SD coob tus heev thiab yuav hais raug cov Nom Hmoob Lis kev lis-hiam thiab lawv tej kev ua tus coj peejxeem Hmoob.
Vaj Ncuab tau piav txog lawm es kuv thiaj lam hais ntxiv tias there are still more of the dark side hauv Hmoob history...There is a vast different when one compare the period Licuab in power vs GVP in power.
But all thes dark things gave happen long time ago, and we have NEVER hold any grudge against any one. Yog tias peb tsev Hmoob Thoj tseem ua npaum li Hmoob coob coob tus uas niaj hnub hais txog GVP, ntxub GVP lis SD niaj hnub hais no mas, Hmoob Thoj thiab Hmoob Lis yeej tsis fim ntsej fim muag tau li od!.
But the past is past. Let them buried and move one with life... so this is the reason that people do not heard the Hmong Thoj talked about what the Hmong Lis had done to them in Nonghet in the past...
Let's forget and forgive.
DU
du
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pov tsevneeg (Nyiaj Lwm Thoj family's) los ntsib tej xwmtsheej ntxov siab ntaus yam los ntawm cov thawjcoj Hmoob Looj Hej thaum late 1940s. Photong Neej Tswb Vaj (Gen. Vaj Pov txiv) yog tus npos thiab yog tus cawm Nyiaj Lwm Thoj tsevneeg. Qhov uas Tsevneeg Vaj Neej Tswb thiab Thoj Nyiaj Lwm muaj kev sib hlub tshwjxeeb yog los ntawm tej txiag ntsig kev sib pab no.
Post by Vaj Ncuab
Vajncuab 5
ib fab ntawm ob xeem no ho tsis ua ncha teb chaws los lawv sib txheeb ze ze ces lawv tsis xav kom thaum kawg ua li cov lauj thiab cov lis dua. cov lis thiab cov vaj los pib com nyom thaum gvp lub ntees zoo li cov lis twb chim chim bo bo pa. lawv yog nom ib yam tabsis zoo li tsis tau txais lub kiaj mus 6 lub ntees ces lawv twb muab pa kos kos kab ntawm hav suab zeb tias lwm hnub tseem chwv ib ceg mas yuav nom nov rau ntxiv tod rau. zoo li bo bo pa thiab chim2 xwb tsis tau pom blaim cig kiag nyaj ntev ob peb xyoos no yuav khees zog lawm ne.
nyias npog nyias quav kom txhob tsw mus rau lwm xeem hmoob paub/hnov xwb ntag.
TseemYeej
2012-12-03 18:11:48 UTC
Permalink
Raw Message
Doctawm Pov,

With your degree, your writing habbit may mislead people to believe
that Aussie English is unbearable.
(1)Tej kev tua Col Li Fwm twb tau ntev npaum no, You Pacha tseem
pheej yuav muaj los hais
dabtsi thiab. What is his point? Whay does he want to proove??
Qhov point uas kuv pheej hais, tsis so, ces twb yog xav hnov koj hais
kiag tias yog “Vaj Pov kom Blia Yao Xaivkaub thiab Lwm Vaj nkaws mus
zov tuav Lis Fwm” lino ntag tiag. Now, it is cleared that tej kwvtij
Hmoob/Nplog uas raug tua tuag, xub zoo xub tsuag, nyob PhamKhao/
LongCheng ces puav leej yog VP “txoj cai ntsis phom” xwb. Raws li koj
hais no ces, txhais tau tias VP thawj pab hitmen ces yog... Hmmm ..
now I know who did it.
Tomqab, BV 21 thiab raug los rau kuv Txiv Ntxawm Neej Tswb Thoj ua
tus tuas (los txog 1975).
Koj sob lus no tseem khuam s/d siab kawg, koj tus uncle pw ua kugtxeg-
kugtxeg xwb es ua cas ho tau saib BV21 thiab tseem coj mus ntxeev tau
2 kham nyiaj noj thiab? VP tsis paub li lov? Los yog muaj condition
dab tsi? Tham kom meej peb mloog thiab soj.
(2) Qhovv Tou Paj Tshaj ub sib ntsib mas mas yog incisental...Kuv
mus ncig txog Sacremento xyoo
2002... ces koj pojniam xav tau ib cov paj ntaub... wb thiab nkag mus hauv ib lus tsev muah khoom..
” incisental” (incidental) or not, bottom line was wb tau sib ntsib
lawm, no denial. Hais lus hais kom meej me ntsis mas. Koj hais koj
pojniam los kuv pojniam xav tau paj ntaub naj, rov mus nyeem koj cov
ntawv dua soj Hahaha…. Yog yuav dag mas dag kom khws thiab meb.
MUs txoh haus, kuv cia li mus ntxiv Col Lis Fwm thiab yawg pojniam
tuaj hauv thiab... ces ,,,tham mus
tham los,,, thiab ppom ib yawg hmoob tawm tom qab shop los... thiab paub tias yog Tou Paj Chab!!!
Aub…cov niag hu ua POV no yeej dag tiag. Ncaim ntev tav no lawm, koj
tsis lam paub Col. Lis Fwm thiab nws poj niam zoo npaum li kaj? Cas
txog ntua xwb es nim yuav tham mus tham los ntev npaum li diam es tsis
tau nrog kuv tham li naj? Tseeb tiag, peb yeej tham peb pov khawv
lawm, neb 2 niamtxiv mam nkag los. Tus qab ntxhiab dab tsi es kuv yuav
nkaum tos nej tham ntev npaud es mam tawm tom qab shop los naj.
DURING THIS LIFE. Tou Pa Cha and I have NOTHING in common, we are
NOT even friend
or ennemy. We have NEVER done anything together!!! We 0we each
other NOTHING... only
one can of drinkk from his shop in 002.
Kuv xav hnov qhov tseeb li koj hais saum no ntag, koj txhob txhawj
tsam Tub PajTsab tsis muaj phoojywg. Kuv yeej ib txwm paub tias wb
tsis yog phoojywg sibswm noj uake nyob uake. Qhov kuv paub koj ces yog
thaum ub, cov phoojywj tuaj meeting nram Foyer Simuang es los tham
tias muaj ib tug hu ua Pov Thoj tuaj college Samthong tuaj mas
khavtheeb thiab nthe nrov kawg. Tsis ntev ces txawm hnov tias nej
pabtibvav nej cov XibFwb tom Fagnum no xwb. Lo lus “My old friend” no
yog koj lam hais rau hauv SCH kom s/d ntseeg xwb nav. Kuv tus kheej
yeej tsis ntseeg thiaj txhob txwm caws rooj ntxiab no tos ntag. Seb
zaum no rooj ntxiab txhais lawm, yog li kuv xav tiag . Yeah, we have
nothing in common. Dag li koj, txij hnub no mus, koj txhob dag-g tias
koj nim yog cov Hmoob ua haujlwm rau tseemfwv Nplog tej phoojywg no
nawb. Thaum ub koj twb tsis tau nrog lawv kawmntawv uake ne. Peb twb
kawm uake kiag, nim no peb sib ntsib lwm puav los, kuv twb tsis muaj
cuab kav tso lawv ib daig duab tawm hauv SCH no nav. Phim xoomhuam
thiab khavtheeb li ko txhob mus thab-b lawv lawm nawb.
Tou Paj Chab ub tsis tau sibtham txoh tej kev sibtham hauv SCH li
nawd...
Common sense, nej twb formed lub forum SCL/SCH no ua ntej y2k lawm,
kuv tsis tau nkag, you can track back. Wb sib ntsib, sib tham tag,
xyoo 2002. Kuv mam tuaj hauv SCH no. Therefore, you can’t deny that we
never met nor talked. Cov neeg zoo li koj mas, tsis zoo coj mus raws
dais nawb.
..tabsis zoo siab tias tau sib ntsib ces, Tou Paj Chab thiab muab
tau ib poov dej pepsi los rau peb hau.
Wow.. Tub PajTsab qiadub npaud ntag? Hais li koj hais ses, kuv muab ib
poos dej pepsi rau nej haus xwb no laiv? Hais lus hais kom phim yus
lub meejmom thiab maj, kam yog 1 tug doctor diam naj. Tsis yog laig
dab es siv ib poos xwb los tau nav, dab li dab muaj pobntseg xwb, tsis
muaj qhov muag ov, yus hais cas yog cas nawb. Leej tib neeg mas muaj
pobntseg, muaj qhovmuag thiab muaj qhovncauj tib si laiv. Neeg niag
qhovncauj mas loj tas-s nawb, seb twb tau dej haus los tseem xyav tias
muab ib poos xwb no tiag. Kuv nco tau mas, kuv offered peb mus noj
mov uake, koj tsuas nros koj maj-j ne.
sibtham tib pliag xwb ces kuv thiaj tau excuse mus lawm vim kuv
tabtom yuav ya mus MN.
At first, you said your wife needed to buy pajntaub, now you leave
without buying anything. Txhais tau tias koj tsis yog los nrhiav
pajntaub, koj yeej los saib kuv tiag-g. Thaum neb nkag phlo los, koj
yeej hais tias ntev lawm, pom xeeb tuaj ib lom lawm, txhob txawm los
kom pom kuv ib pliag tso mam mus MN no ne.
(3) ... tabsis Tou Pacha yog ib tusd neeg HLWB PUAS tag lawm... nws hais lus tag los nws yeej
NCO TSIS TAU LI LAWM.. Tej zaum nws twb mob DEMENTIA lawm!!!
Nyeem koj cov ntawv thiab kuv cov mas, kuv xav tias kuv tseem sau
ntawd meej pem zog koj sub nav, ua cas kuv txawm siv mob DEMENTIA
thaum twg lawm thiab? Koj hais li es kuv cav muab kuv test thiab tiag.
Yam li kuj tseem paub ntaus ntawv thiab ntau guitar sabxis/sablaug 2
sab tibsi thiab nav. Yog koj xav mloog thawj tug Hmoob ntau tau guitar
sabxis/sablaug no, rov tuaj kuv mam ntau pub koj mloog nawb.
Hnub tim Date: Wed, 29 Aug 2012 10:31:35 -0700 (PDT), TOu Pachah uas LOSS all memory thiab
ridicule kuv tau ntau xyoo txog los lus TURNING POINT... tabsis tus TOU Pacha no, (li nws hais
muaj TSEEB yuav tswm TSEEB),,, nws TUS KHEEJ khiag xwb twb SIV kuv los lus TURNING POINT
no lawm tibsis - TABSIS HO TSIS TXAJ MUAG KHIAG LI!!.
Doctawm Pov XaivKaub awd, ua cas lub siab yuav me tshaj lub pim nag
tsuag lawm thiab naj? Ntshe luaj lub pim yoov lawm xwb pob. Lo lus
TURNING POINT no yog lus ENGLISH, tsis yog doctawm POV txua tawm los.
ENGLISH is a GLOBAL LANGUAGE. Anybody can use it, POV DAG tsis paub
txaj muag thiaj claims ownership rau tej lus no. Txhob pab kuv txaj
muag, kavtsij pab koj tus kheej txaj muag xwb nawb. Exception, yog
siv koj cov lus koj txua tshiab nram no mas kuv thiaj yog tus txhaum
--“ incisental...ennemy ….drinkk ….subtsnatiate …To PROOVE ….. NEW … SIv .. …(li Tou Pa Cga) … heatlh effet nEGATIVE … mkuj …!! Thruthful… debateing… blablabla ….…”
Zoo siab tau nyeem koj tej lus, kuv qhov muag pom kev tseeb lawm lauj.
TseemYeej.
Vaj Ncuab
2012-11-30 01:35:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Uncle TseemYeej;


Thaum US Sen. Paul Wellstone thiab Mayer Norm Coleman nkawd sib tws US Senate xyoo 2002 mas nkawd sib ceg heev, koj thuam kuv sab, kuv thuam koj nyhav, leej twg los xav kom yeej. Sen. Paul Wellstone yog Democratic-Farmer-Labor Party (DFL), Mayer Norm Coleman yog Republican. 1 week ua ntej hnub xaiv tsa (October 25, 2002) hmoov tsis muaj US Sen. Paul Wellstons poob davhlaus tuag. Thaum paub tseeb hais tias Sen. Paul Wellstone tuag lawm Mayer Norm Coleman cancel nws qhov campaign 1 hnub thiab hawm Sen. Paul Wellstone.

DLF of Minnesota xaiv kiag Former Vice President Walter Mondale los hloov Sen. Paul Wellstone twv nrog Mayer Norm Coleman. Vim Mayer Norm Coleman siab loj txawm yog DLF yuav cem nws nyhav npaum twg los nws tsis chim, tseem tham luag ntxhi thiab piav nws tej homphiaj zeemmuag rau pejxeem Minnesota paub. November 5, 2002 Norm Coleman yeej kev xaiv tsa thiab tau ua US Senate 2002 - 2008.

Tej zaum tsevneeg Lis Paj Tsab yuav tu siab heev rau yawghlob Gen. Vaj Pov. Txawm li ntawd los yawgloj Gen. Vang Pao tseem ua tau lub siab loj, xyoo 1966 thaum Naikong Lis Paj Tsab tag sim neej nyob Looj Ceeb Gen. Vaj Pov tseem nrog tsev xyomcuab nus faus Naikong Lis Paj Tsab.

2012 Hmoob Amelicas cov thawjcoj tsis muaj tsawg tus lawm. Cov laus, cov thawj tubrog tshuav Col. Lis Tub Pos, Col. Lis Teeb, Col. Tub Lwj Muas, Col. Muas Xwm, Col. Vam Xeeb Vaj, Col. Xaiv Ntaj Xyooj, Col. Soob Leej Xyooj, Col. Ntsuab Pov Xyooj, Col. Tub Looj Yaj thiab Col. Nyiaj Xub Yaj. Tag lawv 10 leej no Col. Lis Tub Pos yog the most qualify yuav los coj Hmoob.

Nyob Looj Ceeb 3 tug Thawj tubrog Hmoob tseemceeb yog: Maj. Gen. Vaj Pov MR2 Commander, Col. Suav Yaj MR2 Assistant Commander & Chief of Operation & Col. Lis Tub Pos MR2 SGU Chief of Staff. Gen. Vaj Pov & Col. Suav Yaj tuag lawm (out of picture), Hmoob qi muag los tshuav Col. Lis Tub Pos, Hmoob ruas muag los tshuav Col. Lis Tub Pos. Txhob me siab rau tej nyuag kev tu siab 37 lub xyoo dhaus los lawm, kav tsij loj npab pab Col. Lis Tub Pos, mloog thiab nug saib Hmoob xav kom Col. Lis Tub Pos ua dab tsis rau Hmoob? Lub tswv yim twg zoo siv lub tswvyim ntawd los coj Hmoob thiab tsim kho Hmoob. Yog ua tau li no Col. Lis Tub Pos yuav yog Hmoob tus thawjcoj yav tom ntej.


Kuv twb hais ib zaug lawm hais tias xyoo 1968 thaum Gen. Vaj Pov kom Capt. Tooj Vas Lauj the BG 202 Commander mus kawm thiab Gen. Vaj Pov xa Capt. Ntxoov Tswb Yaj mus hloov, thaum Capt. Ntxoov Tswb Yaj mus txog Sam Neua Capt. Hwm Vaj the BG 202 Assistant Commander tsis txaus siab, Gen. Vaj pov hais rau Capt. Hwm Vaj hais tias Hwm cia Ntxoov Tswb ua, koj mus nrog kuv nyob Looj Ceeb, 1 hli kuv mam muab 50,000 Kip rau koj. Plaub tag, kam tiav.... Tam sim no Lao Family Community of Minnesota thiab Lao Family Social Services sam sim tawg... Yog Col. Lis Tub Pos hais tau Tswv Pheej Lis hais tias Tswv Pheej koj ua siab loj, koj ua tus swb, koj zam kev rau Tub Xyooj ua... Yog ua tau li no Tub Xyooj cov neeg, ib nrab ntawm Neo Hom cov neeg yuav hwm Col. Lis Tub Pos. Kuv hais tsis dag.
Vajncuab 5
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-11-30 15:13:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Uncle TseemYeej;
Thaum US Sen. Paul Wellstone thiab Mayer Norm Coleman nkawd sib tws US Senate xyoo 2002 mas nkawd sib ceg heev, koj thuam kuv sab, kuv thuam koj nyhav, leej twg los xav kom yeej. Sen. Paul Wellstone yog Democratic-Farmer-Labor Party (DFL), Mayer Norm Coleman yog Republican. 1 week ua ntej hnub xaiv tsa (October 25, 2002) hmoov tsis muaj US Sen. Paul Wellstons poob davhlaus tuag. Thaum paub tseeb hais tias Sen. Paul Wellstone tuag lawm Mayer Norm Coleman cancel nws qhov campaign 1 hnub thiab hawm Sen. Paul Wellstone.
DLF of Minnesota xaiv kiag Former Vice President Walter Mondale los hloov Sen. Paul Wellstone twv nrog Mayer Norm Coleman. Vim Mayer Norm Coleman siab loj txawm yog DLF yuav cem nws nyhav npaum twg los nws tsis chim, tseem tham luag ntxhi thiab piav nws tej homphiaj zeemmuag rau pejxeem Minnesota paub. November 5, 2002 Norm Coleman yeej kev xaiv tsa thiab tau ua US Senate 2002 - 2008.
Tej zaum tsevneeg Lis Paj Tsab yuav tu siab heev rau yawghlob Gen. Vaj Pov. Txawm li ntawd los yawgloj Gen. Vang Pao tseem ua tau lub siab loj, xyoo 1966 thaum Naikong Lis Paj Tsab tag sim neej nyob Looj Ceeb Gen. Vaj Pov tseem nrog tsev xyomcuab nus faus Naikong Lis Paj Tsab.
2012 Hmoob Amelicas cov thawjcoj tsis muaj tsawg tus lawm. Cov laus, cov thawj tubrog tshuav Col. Lis Tub Pos, Col. Lis Teeb, Col. Tub Lwj Muas, Col. Muas Xwm, Col. Vam Xeeb Vaj, Col. Xaiv Ntaj Xyooj, Col. Soob Leej Xyooj, Col. Ntsuab Pov Xyooj, Col. Tub Looj Yaj thiab Col. Nyiaj Xub Yaj. Tag lawv 10 leej no Col. Lis Tub Pos yog the most qualify yuav los coj Hmoob.
Nyob Looj Ceeb 3 tug Thawj tubrog Hmoob tseemceeb yog: Maj. Gen. Vaj Pov MR2 Commander, Col. Suav Yaj MR2 Assistant Commander & Chief of Operation & Col. Lis Tub Pos MR2 SGU Chief of Staff. Gen. Vaj Pov & Col. Suav Yaj tuag lawm (out of picture), Hmoob qi muag los tshuav Col. Lis Tub Pos, Hmoob ruas muag los tshuav Col. Lis Tub Pos. Txhob me siab rau tej nyuag kev tu siab 37 lub xyoo dhaus los lawm, kav tsij loj npab pab Col. Lis Tub Pos, mloog thiab nug saib Hmoob xav kom Col. Lis Tub Pos ua dab tsis rau Hmoob? Lub tswv yim twg zoo siv lub tswvyim ntawd los coj Hmoob thiab tsim kho Hmoob. Yog ua tau li no Col. Lis Tub Pos yuav yog Hmoob tus thawjcoj yav tom ntej.
Kuv twb hais ib zaug lawm hais tias xyoo 1968 thaum Gen. Vaj Pov kom Capt. Tooj Vas Lauj the BG 202 Commander mus kawm thiab Gen. Vaj Pov xa Capt. Ntxoov Tswb Yaj mus hloov, thaum Capt. Ntxoov Tswb Yaj mus txog Sam Neua Capt. Hwm Vaj the BG 202 Assistant Commander tsis txaus siab, Gen. Vaj pov hais rau Capt. Hwm Vaj hais tias Hwm cia Ntxoov Tswb ua, koj mus nrog kuv nyob Looj Ceeb, 1 hli kuv mam muab 50,000 Kip rau koj. Plaub tag, kam tiav.... Tam sim no Lao Family Community of Minnesota thiab Lao Family Social Services sam sim tawg... Yog Col. Lis Tub Pos hais tau Tswv Pheej Lis hais tias Tswv Pheej koj ua siab loj, koj ua tus swb, koj zam kev rau Tub Xyooj ua... Yog ua tau li no Tub Xyooj cov neeg, ib nrab ntawm Neo Hom cov neeg yuav hwm Col. Lis Tub Pos. Kuv hais tsis dag.
Vajncuab 5
Vajncuab 5 zoo li koj tsisxaus lus txog ntawm lIS Tub Pos (LTP) zoo li koj yuav kom hmoob koom pab LTP es koom li cas na? pab nyiaj li neohom lod los yog pab dag zog na? hmoob ces kuv pab tau 17 xyoo lawm zoo li tsis mus twg li ces kuv yuav so mus nuv ntses tsam puav yog pom hmoob sib pab muaj lub hom phiaj thiab muaj chaw mus lawm tiag no kuv mam rov los pab dua. yog muaj num kub tes kub taw no nyaj kuv yuav pom vim kuv nqa laptop nrog kuv mus nuv ntses nrog mobile-phone muaj internet. kuv mam tuaj koom SCH nov ib hnub ib hnub. yog lub tswb ntawm tus pas nuv ntses nrov no ces kuv mam mus rub ntses rau saum nkoj xwb.
Vaj Ncuab
2012-11-30 02:08:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Uncle TseemYeej;


Thov txim, kuv thov correct los lus Mayer (Mayor). Norm Coleman former Mayor of Saint Paul, Minnesota.


Thov txim;Vajncuab 5
dony
2012-11-30 06:41:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Uncle TseemYeej;
Thov txim, kuv thov correct los lus Mayer (Mayor). Norm Coleman former Mayor of Saint Paul, Minnesota.
Thov txim;
Vajncuab 5
Tijlaug Vajncuab 5,

Kuv pom hais tias koj tus ua tij txawm hais tsis "Ncaj Nruab Nrab" 100% los yeej siv tau lawm. Yog kuv thiab peb sawvdaws,cov hluas feem coob, ua tau 70% li koj cov lus xwb ces peb Hmoob tej kev tsis sib haum yuav muaj "Tsawg". Peb ib txhia pheej cem hais tias tim cov laus tsis txawj coj tab sis niaj hnub no cov ua "PLaub Loj" tsis yog cov laus tab sis yog cov hluas li peb sawvdaws ntag. Kuv pom ntau rooj plaub uas tshwm sim mus txog hauv "Court" tsis yog cov laus pib. Cov laus tseem cheem kom sib zam vim peb yog Hmoob neej Hmoob tsav tab sis cov hluas yeej dhia rhees hais tias peb tsis ua li Hmoob thiab vim sawvdaws pheej coj li Hmoob thiaj tsis muaj kev "Vam Meej". Yog li txog thaum kawg peb sawvdaws thiaj muaj kev sib tu siab tag...Phiaj
nres
2012-11-30 09:05:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
666666666666666666666666666666666666666

Zaj Laug,

ua neeg ib zaug lawm ces txawm tuag lawm los yeej tseem tshuav koob tshuav npe. tshuav caj tshuav ces. Kuv li mas yeej tsis yog tsis pub hais txog cov tuag. hais los yeej tau kawg. Tiam sis qhov kuv tsis nyiam mas peb hmoob mas nyiam hais luag qhov phem thiab hais lus xaiv tom luag pob twg xwb. qhov no mas yog qhov kuv dhuav hmoob tus cwj pwm tshaj plaws. Luag qhov zoo mas ysu yeej tsis hais ib zaug, yeeej tsis hais kom haum pheej li.... yus twb tsis muaj peev xwm cuag luag ( tsis hais VP los DYD los tus muaj koob muaj npe twg) los yus ua moj them nkag kab, lawv lawv qab , tom lawv tag zog. Qhov nov mas yog qhov kuv tsis nyiam ntawm peb hmoob. Yus laj lim plab plaw tswv yim, peev xwm twb tsis sawv txij luag dab taw, yus yuav pab luag tus ntse, yus xij yuav rub luag ko taw thiab !!! mas peb hmoob tos ciaj tsis tau ib pab ib pawg, ib haiv neeg, vim COV NTSE COOB TSHAJ COV RUAM LAWM......Kuv li , leej twg ua tau dab tsi los kuv yeej qhua tag nrho. Vim kuv tsis muaj peev xwm npaum lawv. Tus kuv tsis qhuas mas yog tus nyob dawb dawb, taw ncauj taw tes rau luag...xwb.
txawm tuag lawm, luag tseem hais txog los vim tus ntawd ua neej nyob yeej muaj koob muaj npe, tuag lawm los lub npe thiaj tsem nyob. Tus niag tuag lawm lso laug tsis hais txog ces thaum nws ua neej nyob lso yeej tsis muaj koob muaj npe, muaj txiaj muaj ntsim rau luag hais ....vim luag twb tsis niam paub tias muaj nws nyob ntiaj teb no li ....

Nyob zoo xyoo tshiab.
Nres
k***@gmail.com
2012-11-30 13:56:24 UTC
Permalink
Raw Message
Zaj Laug, ua neeg ib zaug lawm ces txawm tuag lawm los yeej tseem tshuav koob tshuav npe. tshuav caj tshuav ces. Kuv li mas yeej tsis yog tsis pub hais txog cov tuag. hais los yeej tau kawg. Tiam sis qhov kuv tsis nyiam mas peb hmoob mas nyiam hais luag qhov phem thiab hais lus xaiv tom luag pob twg xwb. qhov no mas yog qhov kuv dhuav hmoob tus cwj pwm tshaj plaws. Luag qhov zoo mas ysu yeej tsis hais ib zaug, yeeej tsis hais kom haum pheej li.... yus twb tsis muaj peev xwm cuag luag ( tsis hais VP los DYD los tus muaj koob muaj npe twg) los yus ua moj them nkag kab, lawv lawv qab , tom lawv tag zog. Qhov nov mas yog qhov kuv tsis nyiam ntawm peb hmoob. Yus laj lim plab plaw tswv yim, peev xwm twb tsis sawv txij luag dab taw, yus yuav pab luag tus ntse, yus xij yuav rub luag ko taw thiab !!! mas peb hmoob tos ciaj tsis tau ib pab ib pawg, ib haiv neeg, vim COV NTSE COOB TSHAJ COV RUAM LAWM......Kuv li , leej twg ua tau dab tsi los kuv yeej qhua tag nrho. Vim kuv tsis muaj peev xwm npaum lawv. Tus kuv tsis qhuas mas yog tus nyob dawb dawb, taw ncauj taw tes rau luag...xwb. txawm tuag lawm, luag tseem hais txog los vim tus ntawd ua neej nyob yeej muaj koob muaj npe, tuag lawm los lub npe thiaj tsem nyob. Tus niag tuag lawm lso laug tsis hais txog ces thaum nws ua neej nyob lso yeej tsis muaj koob muaj npe, muaj txiaj muaj ntsim rau luag hais ....vim luag twb tsis niam paub tias muaj nws nyob ntiaj teb no li .... Nyob zoo xyoo tshiab. Nres

PY nres,

Xav kom peb cov kwvtij Hmoob feem coob xav raws ib yam li koj, tej lus koj hais yeej siv tau lawm nawb, tsa ntivtes xoo rau koj.

X Z
h***@gmail.com
2016-11-12 02:38:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by z***@hotmail.com
Nyob zoo tsoom phooj ywg,
Dr. Pao tau hais tias kom peb tsis txhob tham tham txog vip lawm. Nws xav kom vp tau zoo pw tsaug zog. Kuv loa yeej pom zoo ib yam li Dr. Pao hais thiab.
Ib qhov kuv xav kom peb muab xav seb yuav ua li cas es peb thiaj li tso tau VP tseg, es cia nws tsaug nws zog.
1. Hais tom tau vp tej qub koomtsishaum kom tsum kiag lawv tej kaasmees; kom lawv shut down tag nrho lawv cov komtsishaum.
2. Ua cas vp twb tuag lawm es zoo li haj yam muaj cov koomtsishaum sawv cooj zuj zus tuaj lawm thiab. i.e. saib hauv nej lub zos seb yog vim li cas tej xov tooj cua pheej hais txog vp lub npe tas li xwb?
3. Nej puas ntseeg li Dr. Yang Dao tau sau tseg tias, yuav tau muab cov "illegal" koomtsishaum no tshuav tshem kom tas?
Yuav ua li cas VP thiaj li tsaug zog tau mas, yog tias pheej muaj cov tsis kam tsum thiab tso nws mas ...
zajlaughmoob
Loading...