Discussion:
Rau TseemYeej thiab VajNcuab
(too old to reply)
p***@yahoo.com
2016-11-17 01:54:43 UTC
Permalink
Raw Message
Uncle Tseemyeej,


Nej cov nyob pem hav Xas ua cas lawm xwb? Xas twb dua taw lawm ua cas tsis pom hmoob rov los tsev Fresno li.

Sawv daws mus ua twg tag lawm naj......kuv tuaj Fresno lub weekend tag los no ua cas sawv daws yuav nyob ntsiag to xwb.Tsis pom hmoob ua teb li lawm....xav-v noj zaub ntsuab los nrhiav tsis tau zaub ntsuab noj li lawm.
Hnov cov kwv tij los pem Hav Xas los hais tias coob-b tus kuj tau nyiaj ntau kawg....coob-b tus hma tseem fwv tuaj luaj ua rau tej tus plawv yuav luag nres no es pua muaj os Uncle tseemyeej? Tu siab kawg rau peb tsev hmoob....sawv daws tsis txawj ua luam....ua sib tua kom sawv daws ntog tag.

VajNcuab,

Raws li cov hmoob CA hais nej cov hmoob MN thiab hmoob qaum teb mas txo-o nqi ces ces sawv daws muag tsis tau nqi li no.tsaib no 1 phaus yog 900-1000 xyoo no ces muaj tej tswv ces muag 1 phaus 600-700 xwb ces hmoob twb rov tsis zoo siab rau hmoob lawm
Hmoob ces los yuav Av xwb los sib txeeb yuav cov Av thaum ub 1 thaj zoo cog xas 99 tsob 25-30 phav....zaum no 1 thaj 45-60 phav nyob pem Dej dawb mas tseem txog 100-200 phav lawm.nyob sab qab teb Ca mas cov niag Av seem twb tsis muaj neeg yuav hmoob los sib txeeb ces cia li nce nqi siab li siab.Thaj chaw hmoob los cog xa ntawd kuv twb mus tua mos lwj 1-2 zaug lawm.....av suab puam pob zeb li pob zeb xwb....tam sim no Meskas nce nqi siab kawg li lawm.Txij lub 1 hli 2017 mus peb neeg CA txhua-ua yim cog tau 6 tsob lawm ces ntshai hmoob cov nyob deb los yuav Av yuav poob peev lauj.Cov hmoob feem coob ces twb npaj ua Yub tos txog lub 1 hli ces cog lawm xwb laid.

Sib ntsib dua
unkown
2016-11-17 02:59:38 UTC
Permalink
Raw Message
Phwv aws...tam sim no tsis Txhob hais txog cog xas nyob rau CA lawm os, ib leeg twg muab 25 xyoo lawm Es muaj Peev xwm cog tau li 12 tsob lawm Es tsis tas yuav cog li, mus Tom park ces neeg yeej pub yus haus dawb lawm xwb os. Los nrog kuv mus cog maj blog teb Los ua ntaub xo xwb yuav tau nyiaj dua. Tsis ntev tom ntej no ces xas yuav muaj nqi li ib puab Luam yeeb lawm xwb os!!!
Vaj Ncuab
2016-11-17 03:53:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@yahoo.com
Uncle Tseemyeej,
Nej cov nyob pem hav Xas ua cas lawm xwb? Xas twb dua taw lawm ua cas tsis pom hmoob rov los tsev Fresno li.
Sawv daws mus ua twg tag lawm naj......kuv tuaj Fresno lub weekend tag los no ua cas sawv daws yuav nyob ntsiag to xwb.Tsis pom hmoob ua teb li lawm....xav-v noj zaub ntsuab los nrhiav tsis tau zaub ntsuab noj li lawm.
Hnov cov kwv tij los pem Hav Xas los hais tias coob-b tus kuj tau nyiaj ntau kawg....coob-b tus hma tseem fwv tuaj luaj ua rau tej tus plawv yuav luag nres no es pua muaj os Uncle tseemyeej? Tu siab kawg rau peb tsev hmoob....sawv daws tsis txawj ua luam....ua sib tua kom sawv daws ntog tag.
VajNcuab,
Raws li cov hmoob CA hais nej cov hmoob MN thiab hmoob qaum teb mas txo-o nqi ces ces sawv daws muag tsis tau nqi li no.tsaib no 1 phaus yog 900-1000 xyoo no ces muaj tej tswv ces muag 1 phaus 600-700 xwb ces hmoob twb rov tsis zoo siab rau hmoob lawm
Hmoob ces los yuav Av xwb los sib txeeb yuav cov Av thaum ub 1 thaj zoo cog xas 99 tsob 25-30 phav....zaum no 1 thaj 45-60 phav nyob pem Dej dawb mas tseem txog 100-200 phav lawm.nyob sab qab teb Ca mas cov niag Av seem twb tsis muaj neeg yuav hmoob los sib txeeb ces cia li nce nqi siab li siab.Thaj chaw hmoob los cog xa ntawd kuv twb mus tua mos lwj 1-2 zaug lawm.....av suab puam pob zeb li pob zeb xwb....tam sim no Meskas nce nqi siab kawg li lawm.Txij lub 1 hli 2017 mus peb neeg CA txhua-ua yim cog tau 6 tsob lawm ces ntshai hmoob cov nyob deb los yuav Av yuav poob peev lauj.Cov hmoob feem coob ces twb npaj ua Yub tos txog lub 1 hli ces cog lawm xwb laid.
Sib ntsib dua
Phwv;Kuv twb hais tias Hmoob cog xas nyob California ces yuav zoo ib yam li thaum 1980s es Hmoob khiav los ua teb Strawberry nyob Fresno,California, 1990s cog Ginseng nyob Wausau, Wisconsin, thiab yug qaib nyob Arkansas thaum 2000s no nes.

Hmoob Minnesota & Hmoob Wisconsin yeej los cog xas coob kawg li sawvdaws hnov, tabsi yuav poob peev lis ua strawberry, cog Ginseng thiab yug qaib. Zoo tsis zoo tseem yuav raug ntes, tseem yuav muaj plaub muaj ntug.
t***@gmail.com
2016-11-17 19:27:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@yahoo.com
Uncle Tseemyeej,
Nej cov nyob pem hav Xas ua cas lawm xwb? Xas twb dua taw lawm ua cas tsis pom hmoob rov los tsev Fresno li.
Sawv daws mus ua twg tag lawm naj......kuv tuaj Fresno lub weekend tag los no ua cas sawv daws yuav nyob ntsiag to xwb.Tsis pom hmoob ua teb li lawm....xav-v noj zaub ntsuab los nrhiav tsis tau zaub ntsuab noj li lawm.
Hnov cov kwv tij los pem Hav Xas los hais tias coob-b tus kuj tau nyiaj ntau kawg....coob-b tus hma tseem fwv tuaj luaj ua rau tej tus plawv yuav luag nres no es pua muaj os Uncle tseemyeej? Tu siab kawg rau peb tsev hmoob....sawv daws tsis txawj ua luam....ua sib tua kom sawv daws ntog tag.
Phwv awd...,

Txhob tham txog qhov hmoob yuav mus xawb hmoob 2 kag nyuag zaub QIAG los muag 6 koj noj kiag nawb. Nim no, peb cov me drs. thiab pabtha koomrhuav twb ya tag dua pem zos DD lawm thiab ne. Nyuam qhuav no, hmoob sib tua vim sib txeeb pim hmoob nplog, probably, zeb pojniam tuaj ped lawm thiab ov hahaha.....

Thaum yawg hlob TB thiab yawg hlob VP tseem ua neej nyob mas, sd sib txeeb yuav drs. thiab pabtha(pobtxha) nkaus xwb.

Tsam no, sd sib txeeb daim $$$$$$$$$$$ lawm xwb ne.

Nyob peb Sacto. no ces, muaj ploj muaj tuag twb nrhiav tsis tau niam ua mov lawm laiv. Vim li ntawd; sd thiaj kam hloov hnub samsab Monday los ua Sunday lawm, even, with an extra cost. Kuv xav tias yog ntees loj thiaj ua li xwb, tom ntej no, sd yuav txav ze zujzus rau "pognplas yawgnplas" zaj lawm xwb os.


Unko TseemYeej.
p***@yahoo.com
2016-11-19 02:25:17 UTC
Permalink
Raw Message
Uncle Tseem Yeej...aw,

Yog los mas yeej paub tias cov cog tau es tsis raug tas luav tuaj txiav ces yeej tau nyiaj kawg nawb......kuv cov txheeb ze tham xwb ces kuv yeej tso hauj lwm tseg kiag los ua ntag no.Tiam si ho mloog mus rau cov poob lawm mas txaus tu siab kawg.Tim yus tsob hmoob txoj kev tsis ua raws luag txoj cai.
Cov kuv paub xyoo no nkaus-s xwb 25 yig rau txiav pov tseg.

Thaum lub 10 hli nrab muaj ib tus yawm txiv hmoob Muas tham rau peb tias nws cov raug txiav lawv muaj 30 yim raug txiav lawv cog nyob ze Stockton.Twb yuav txog caij hlai ces tub ceev xwm tuaj hais rau lawv tias nej yuav tsum mus tsev peb yuav tuaj txiav tsam thaum ntawd peb txiav mob-b nej siab ces nej lam ua tej yam phem....zoo tiag ces nej khiav peb mam txiav...hnub lawv tuaj txiav ces lawv tso 2 tug tub hluas mus saib.....luag txiav 1 hnub ua nws du lug.
Peb nug tias nej ib yim poob nyiaj ntau npaum cas? nws hais tias tus tsis poob kiag yog 50 txhiab.Tej tus tseem tshaj 50 txhiab.Qhov teeb meem vim hmoob tsis nug kom meej saib tus tswv Av Meskas ntawd puas tau daim ntawv tso cai cog xas rau hauv nws cov Av.....city yeej hais ntau zaus rau nws lawm......cov Av ntawd hmoob twb mus cog tau muaj 2-3 xyoo dhau los lawm...nej saib maj hmoob mus xauj los yeej kim kawg tus yawm txiv ntawd tham tias 1 tsob xauj 100 cog no. 99 tsob
9900 ib cim.xauj Av 30X 9900=$297000.00. Poob dawb-b 30X50,000=1,500,000.00

Kuv cov me hmoob ceb muag ua cas yuav tu siab ua luaj.....muaj ib tug niam ntxawm hmoob Vaj kuj tham tias lawv tuaj txiav lawv cov yog 10 yim lawv ua nyob ze origan tseem yog av Ca.Sawv daws mas zoo -oo vim tus tau cov qoob mas zoo-oo li muaj ib hnub ces laug cov tub ceev xws cia tuaj txiav thawj thaj pib ces loj xov txiav tag nrho lawv 10 yim ua sib puab. Cov no los yeej poob nyiaj ntau kawg....cov mus cog xas no leej twg tsis muaj txog 50-100 txhiab mas mus cog tsis tau xas.....vim yeej siv nyiaj ntau los cog. Pab no yam tsis poob kiag twb yo 500 txhiab.

Muaj peb 2 tug cov caiv plawv....nkawv 2 kwv tij no mas ho yog ua tsis raws Ca txoj cai.....nkawv mus yuav tau 2 qhov av sib puab no los mas....luag tsuas pub cog 99 tsob....nkawv 2 leeeg cog kiag 1000 tsob. Cov kwv tij cog dua los cheem nkawv tias cog 99 xwb nad...nkawv hais tais nyob puag tom hav zoov leej twg yuav pom....thaum nkawv cov Xas loj-j tuaj lawm.....muaj ib hnub ces tos pom xwb ces tub ceev xwm tuaj luaj ua du lug.....luag tsuas hais tias neb cog tshaj....tsis muab neb ntes coj mus kaw ces zoo kawg.

Muaj 4 khub niam txiv los MN los ua 4 thaj. 1 khub no poob 100 txhiab 2 tug niam ua 2 thaj,2 tug txiv ua 2 thaj......lawv twb laus tsawv lawm 60-65 xyoo muab nyiaj qab nas los ua xas.Lawv tsis qhia qhov tseeb yog tim li cas.....lawv twb sau los cia txiav ib yim no tau 6070 phaus lawm.....tas luaj cia li tuaj puav lawv.....ces cia li khiav tso tej khoom pov tseg......hnub tom qab mam los xyuas ces cov txiav tau los tas lauj cov lawm du lug,cov tseem tsis tau-au txiav los luag sau lawm du lug......muaj 2 khub niam txiv ces chim-m siab ces rov mus tsev lawm (MN) muaj 2 khub ces los xyuas cov txheeb ze hauv Fresno...nkawv yeej tham tias nyiaj qab nas ces sau zog los cog xas...zaum no poob tag lawm txog caij yuav retire thiab tsis muaj 1 $ nyiaj li lawm tsis xav ua neeg li lawm.

VajNcuab,

Koj thiab kuv ces ntshai yuav nyob twj ywm retire tau pes tsawg los noj li ntawd tuag yus cav nqa tsis tau nrog yus mus.

Kuv pab kwv tij los ua rau sab CA qab teb......cov kwv tij nyob hauv peb zos no mus ntsib lawv.....lawv tseem hais rau lawv tias nej mus ntsib peb tij laug Phwv no ces txhob qhia tias nej tuaj ntsib peb tsam yawg lam cem peb.
Kuv kiag mss yeej tsis lam cem leej twg qhov loj lawv ua raws luag txoj cai ces yeej tsis muaj teeb meem.
Cov lawv los ua muaj-j teeb meem yog tim tib txoj kev tsis ua raws luag txoj cai nkaus-s xwb. Nej leej twg tuaj hauv no xav los cog xas no ces kuv qhia rau nej muaj 2 qhov los ua tsis tshua muaj teeb meem.

Qhov 1 yog lub zos pem lawv hu ua Dej dawb.Qhov 2 ces yog nyob Ca qab teb lub city Anza yog nyob rau Riverside county.
2 thaj chaw no vim li cas cog thiaj tsis muaj teeb meem.Cov meskas nyob 2 thaj chaw no lawv yeej cog kiag rau tom lawv tej qab vag tsib taug.....tiam sis luag tsuas cog raws txoj cai 1 yim cog tau 12 tsob, cog coj los haus nkaus-s xwb.Tub ceev xwm tuaj pom los luag yeej tsis hais.Yav dhau los mas CA txoj cai nyob CA laug yeej tau txiav tias cog tau 99 qhov no yog CA txoj cai.Hmoob ces luag tsuas pub cog 99 tsob nws mus cog 200,300,1000 tsob li ned ces kawg mag txiav pov tseg....xav tau noj ntau thaum kawg tsis tau yaim ces yog zoo li no.
Luag cov tub ceev xwm yeej tsis xav txiav kiag nawb yog ua tsis raws txoj cai thiaj mag txiav.
Muaj ib tug txiv ntxawm Hmoob Lis nws ua nyob pem dej dawb.....nws ua 2 cim rau xyoo no lawm. Xyoo no nws cog 99 tsob...muaj 2 tug YUB seem nws txawm coj mus cog rau puag nram qab teb.Tub ceev xwm cia li tuaj hais rau nws tias Mr Lee yog koj tsis xav kom peb txiav koj 99 tsob no ces koj yuav tsum muab 2 tsob nram qab teb ntov pov tseg......Mr Lee thiaj mus dob 2 tsob nram qab teb pov tseg....tub ceev xwm mas luag zoo kawg li ntawd lawm xwb nawb.

Tsis muaj dab tsis lam piav toob fab rau nej mloog....kev cog xas yeej tau nyiaj kawg nkaus......muaj ib hnub twg kuv mam nce mus xyuas Uncle Tseem Yeej thiab cov doctors cog xas pem dej dawb.
Vaj Ncuab
2016-11-19 10:57:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@yahoo.com
Uncle Tseem Yeej...aw,
Yog los mas yeej paub tias cov cog tau es tsis raug tas luav tuaj txiav ces yeej tau nyiaj kawg nawb......kuv cov txheeb ze tham xwb ces kuv yeej tso hauj lwm tseg kiag los ua ntag no.Tiam si ho mloog mus rau cov poob lawm mas txaus tu siab kawg.Tim yus tsob hmoob txoj kev tsis ua raws luag txoj cai.
Cov kuv paub xyoo no nkaus-s xwb 25 yig rau txiav pov tseg.
Thaum lub 10 hli nrab muaj ib tus yawm txiv hmoob Muas tham rau peb tias nws cov raug txiav lawv muaj 30 yim raug txiav lawv cog nyob ze Stockton.Twb yuav txog caij hlai ces tub ceev xwm tuaj hais rau lawv tias nej yuav tsum mus tsev peb yuav tuaj txiav tsam thaum ntawd peb txiav mob-b nej siab ces nej lam ua tej yam phem....zoo tiag ces nej khiav peb mam txiav...hnub lawv tuaj txiav ces lawv tso 2 tug tub hluas mus saib.....luag txiav 1 hnub ua nws du lug.
Peb nug tias nej ib yim poob nyiaj ntau npaum cas? nws hais tias tus tsis poob kiag yog 50 txhiab.Tej tus tseem tshaj 50 txhiab.Qhov teeb meem vim hmoob tsis nug kom meej saib tus tswv Av Meskas ntawd puas tau daim ntawv tso cai cog xas rau hauv nws cov Av.....city yeej hais ntau zaus rau nws lawm......cov Av ntawd hmoob twb mus cog tau muaj 2-3 xyoo dhau los lawm...nej saib maj hmoob mus xauj los yeej kim kawg tus yawm txiv ntawd tham tias 1 tsob xauj 100 cog no. 99 tsob
9900 ib cim.xauj Av 30X 9900=$297000.00. Poob dawb-b 30X50,000=1,500,000.00
Kuv cov me hmoob ceb muag ua cas yuav tu siab ua luaj.....muaj ib tug niam ntxawm hmoob Vaj kuj tham tias lawv tuaj txiav lawv cov yog 10 yim lawv ua nyob ze origan tseem yog av Ca.Sawv daws mas zoo -oo vim tus tau cov qoob mas zoo-oo li muaj ib hnub ces laug cov tub ceev xws cia tuaj txiav thawj thaj pib ces loj xov txiav tag nrho lawv 10 yim ua sib puab. Cov no los yeej poob nyiaj ntau kawg....cov mus cog xas no leej twg tsis muaj txog 50-100 txhiab mas mus cog tsis tau xas.....vim yeej siv nyiaj ntau los cog. Pab no yam tsis poob kiag twb yo 500 txhiab.
Muaj peb 2 tug cov caiv plawv....nkawv 2 kwv tij no mas ho yog ua tsis raws Ca txoj cai.....nkawv mus yuav tau 2 qhov av sib puab no los mas....luag tsuas pub cog 99 tsob....nkawv 2 leeeg cog kiag 1000 tsob. Cov kwv tij cog dua los cheem nkawv tias cog 99 xwb nad...nkawv hais tais nyob puag tom hav zoov leej twg yuav pom....thaum nkawv cov Xas loj-j tuaj lawm.....muaj ib hnub ces tos pom xwb ces tub ceev xwm tuaj luaj ua du lug.....luag tsuas hais tias neb cog tshaj....tsis muab neb ntes coj mus kaw ces zoo kawg.
Muaj 4 khub niam txiv los MN los ua 4 thaj. 1 khub no poob 100 txhiab 2 tug niam ua 2 thaj,2 tug txiv ua 2 thaj......lawv twb laus tsawv lawm 60-65 xyoo muab nyiaj qab nas los ua xas.Lawv tsis qhia qhov tseeb yog tim li cas.....lawv twb sau los cia txiav ib yim no tau 6070 phaus lawm.....tas luaj cia li tuaj puav lawv.....ces cia li khiav tso tej khoom pov tseg......hnub tom qab mam los xyuas ces cov txiav tau los tas lauj cov lawm du lug,cov tseem tsis tau-au txiav los luag sau lawm du lug......muaj 2 khub niam txiv ces chim-m siab ces rov mus tsev lawm (MN) muaj 2 khub ces los xyuas cov txheeb ze hauv Fresno...nkawv yeej tham tias nyiaj qab nas ces sau zog los cog xas...zaum no poob tag lawm txog caij yuav retire thiab tsis muaj 1 $ nyiaj li lawm tsis xav ua neeg li lawm.
VajNcuab,
Koj thiab kuv ces ntshai yuav nyob twj ywm retire tau pes tsawg los noj li ntawd tuag yus cav nqa tsis tau nrog yus mus.
Kuv pab kwv tij los ua rau sab CA qab teb......cov kwv tij nyob hauv peb zos no mus ntsib lawv.....lawv tseem hais rau lawv tias nej mus ntsib peb tij laug Phwv no ces txhob qhia tias nej tuaj ntsib peb tsam yawg lam cem peb.
Kuv kiag mss yeej tsis lam cem leej twg qhov loj lawv ua raws luag txoj cai ces yeej tsis muaj teeb meem.
Cov lawv los ua muaj-j teeb meem yog tim tib txoj kev tsis ua raws luag txoj cai nkaus-s xwb. Nej leej twg tuaj hauv no xav los cog xas no ces kuv qhia rau nej muaj 2 qhov los ua tsis tshua muaj teeb meem.
Qhov 1 yog lub zos pem lawv hu ua Dej dawb.Qhov 2 ces yog nyob Ca qab teb lub city Anza yog nyob rau Riverside county.
2 thaj chaw no vim li cas cog thiaj tsis muaj teeb meem.Cov meskas nyob 2 thaj chaw no lawv yeej cog kiag rau tom lawv tej qab vag tsib taug.....tiam sis luag tsuas cog raws txoj cai 1 yim cog tau 12 tsob, cog coj los haus nkaus-s xwb.Tub ceev xwm tuaj pom los luag yeej tsis hais.Yav dhau los mas CA txoj cai nyob CA laug yeej tau txiav tias cog tau 99 qhov no yog CA txoj cai.Hmoob ces luag tsuas pub cog 99 tsob nws mus cog 200,300,1000 tsob li ned ces kawg mag txiav pov tseg....xav tau noj ntau thaum kawg tsis tau yaim ces yog zoo li no.
Luag cov tub ceev xwm yeej tsis xav txiav kiag nawb yog ua tsis raws txoj cai thiaj mag txiav.
Muaj ib tug txiv ntxawm Hmoob Lis nws ua nyob pem dej dawb.....nws ua 2 cim rau xyoo no lawm. Xyoo no nws cog 99 tsob...muaj 2 tug YUB seem nws txawm coj mus cog rau puag nram qab teb.Tub ceev xwm cia li tuaj hais rau nws tias Mr Lee yog koj tsis xav kom peb txiav koj 99 tsob no ces koj yuav tsum muab 2 tsob nram qab teb ntov pov tseg......Mr Lee thiaj mus dob 2 tsob nram qab teb pov tseg....tub ceev xwm mas luag zoo kawg li ntawd lawm xwb nawb.
Tsis muaj dab tsis lam piav toob fab rau nej mloog....kev cog xas yeej tau nyiaj kawg nkaus......muaj ib hnub twg kuv mam nce mus xyuas Uncle Tseem Yeej thiab cov doctors cog xas pem dej dawb.
Phwv;


Kuv tseem hnv xov tias cov kwv tij nyob Sheboygan, WI lawv los ua xas nram koj mas ua ua tu siab tag. Muaj ib tug phauj 4 tug menyuam cog Xas nyob qaum teb California, lawv 4 leeg ua 4 thaj, muaj 2 thaj raug luag txiav pov tseg thiab tseem raug ntes, raug kaws, poob nyiaj mus tso thiab nyob probation mas chim lawv kawg.

Teeb meem yog Hmoob sib tw cog Xas coob dhau lawm, txawm cog raws state California txoj cai los yuav tsis muaj company yuav, kawg muag tom kev xwb. Thaum muag tom kev ces yog yuav raug teeb meem.

Yog kwvtij Hmoob leej twg tseem muaj haujlwm ua ces ua haujlwm twj ywm, txhob mus phov phov tag mag hlob li kuv tus phauj 4 tug menyuam.
t***@gmail.com
2016-11-20 00:07:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by p***@yahoo.com
Uncle Tseem Yeej...aw,
Yog los mas yeej paub tias cov cog tau es tsis raug tas luav tuaj txiav ces yeej tau nyiaj kawg nawb......kuv cov txheeb ze tham xwb ces kuv yeej tso hauj lwm tseg kiag los ua ntag no.Tiam si ho mloog mus rau cov poob lawm mas txaus tu siab kawg.Tim yus tsob hmoob txoj kev tsis ua raws luag txoj cai.
Cov kuv paub xyoo no nkaus-s xwb 25 yig rau txiav pov tseg.
Thaum lub 10 hli nrab muaj ib tus yawm txiv hmoob Muas tham rau peb tias nws cov raug txiav lawv muaj 30 yim raug txiav lawv cog nyob ze Stockton.Twb yuav txog caij hlai ces tub ceev xwm tuaj hais rau lawv tias nej yuav tsum mus tsev peb yuav tuaj txiav tsam thaum ntawd peb txiav mob-b nej siab ces nej lam ua tej yam phem....zoo tiag ces nej khiav peb mam txiav...hnub lawv tuaj txiav ces lawv tso 2 tug tub hluas mus saib.....luag txiav 1 hnub ua nws du lug.
Peb nug tias nej ib yim poob nyiaj ntau npaum cas? nws hais tias tus tsis poob kiag yog 50 txhiab.Tej tus tseem tshaj 50 txhiab.Qhov teeb meem vim hmoob tsis nug kom meej saib tus tswv Av Meskas ntawd puas tau daim ntawv tso cai cog xas rau hauv nws cov Av.....city yeej hais ntau zaus rau nws lawm......cov Av ntawd hmoob twb mus cog tau muaj 2-3 xyoo dhau los lawm...nej saib maj hmoob mus xauj los yeej kim kawg tus yawm txiv ntawd tham tias 1 tsob xauj 100 cog no. 99 tsob
9900 ib cim.xauj Av 30X 9900=$297000.00. Poob dawb-b 30X50,000=1,500,000.00
Kuv cov me hmoob ceb muag ua cas yuav tu siab ua luaj.....muaj ib tug niam ntxawm hmoob Vaj kuj tham tias lawv tuaj txiav lawv cov yog 10 yim lawv ua nyob ze origan tseem yog av Ca.Sawv daws mas zoo -oo vim tus tau cov qoob mas zoo-oo li muaj ib hnub ces laug cov tub ceev xws cia tuaj txiav thawj thaj pib ces loj xov txiav tag nrho lawv 10 yim ua sib puab. Cov no los yeej poob nyiaj ntau kawg....cov mus cog xas no leej twg tsis muaj txog 50-100 txhiab mas mus cog tsis tau xas.....vim yeej siv nyiaj ntau los cog. Pab no yam tsis poob kiag twb yo 500 txhiab.
Muaj peb 2 tug cov caiv plawv....nkawv 2 kwv tij no mas ho yog ua tsis raws Ca txoj cai.....nkawv mus yuav tau 2 qhov av sib puab no los mas....luag tsuas pub cog 99 tsob....nkawv 2 leeeg cog kiag 1000 tsob. Cov kwv tij cog dua los cheem nkawv tias cog 99 xwb nad...nkawv hais tais nyob puag tom hav zoov leej twg yuav pom....thaum nkawv cov Xas loj-j tuaj lawm.....muaj ib hnub ces tos pom xwb ces tub ceev xwm tuaj luaj ua du lug.....luag tsuas hais tias neb cog tshaj....tsis muab neb ntes coj mus kaw ces zoo kawg.
Muaj 4 khub niam txiv los MN los ua 4 thaj. 1 khub no poob 100 txhiab 2 tug niam ua 2 thaj,2 tug txiv ua 2 thaj......lawv twb laus tsawv lawm 60-65 xyoo muab nyiaj qab nas los ua xas.Lawv tsis qhia qhov tseeb yog tim li cas.....lawv twb sau los cia txiav ib yim no tau 6070 phaus lawm.....tas luaj cia li tuaj puav lawv.....ces cia li khiav tso tej khoom pov tseg......hnub tom qab mam los xyuas ces cov txiav tau los tas lauj cov lawm du lug,cov tseem tsis tau-au txiav los luag sau lawm du lug......muaj 2 khub niam txiv ces chim-m siab ces rov mus tsev lawm (MN) muaj 2 khub ces los xyuas cov txheeb ze hauv Fresno...nkawv yeej tham tias nyiaj qab nas ces sau zog los cog xas...zaum no poob tag lawm txog caij yuav retire thiab tsis muaj 1 $ nyiaj li lawm tsis xav ua neeg li lawm.
VajNcuab,
Koj thiab kuv ces ntshai yuav nyob twj ywm retire tau pes tsawg los noj li ntawd tuag yus cav nqa tsis tau nrog yus mus.
Kuv pab kwv tij los ua rau sab CA qab teb......cov kwv tij nyob hauv peb zos no mus ntsib lawv.....lawv tseem hais rau lawv tias nej mus ntsib peb tij laug Phwv no ces txhob qhia tias nej tuaj ntsib peb tsam yawg lam cem peb.
Kuv kiag mss yeej tsis lam cem leej twg qhov loj lawv ua raws luag txoj cai ces yeej tsis muaj teeb meem.
Cov lawv los ua muaj-j teeb meem yog tim tib txoj kev tsis ua raws luag txoj cai nkaus-s xwb. Nej leej twg tuaj hauv no xav los cog xas no ces kuv qhia rau nej muaj 2 qhov los ua tsis tshua muaj teeb meem.
Qhov 1 yog lub zos pem lawv hu ua Dej dawb.Qhov 2 ces yog nyob Ca qab teb lub city Anza yog nyob rau Riverside county.
2 thaj chaw no vim li cas cog thiaj tsis muaj teeb meem.Cov meskas nyob 2 thaj chaw no lawv yeej cog kiag rau tom lawv tej qab vag tsib taug.....tiam sis luag tsuas cog raws txoj cai 1 yim cog tau 12 tsob, cog coj los haus nkaus-s xwb.Tub ceev xwm tuaj pom los luag yeej tsis hais.Yav dhau los mas CA txoj cai nyob CA laug yeej tau txiav tias cog tau 99 qhov no yog CA txoj cai.Hmoob ces luag tsuas pub cog 99 tsob nws mus cog 200,300,1000 tsob li ned ces kawg mag txiav pov tseg....xav tau noj ntau thaum kawg tsis tau yaim ces yog zoo li no.
Luag cov tub ceev xwm yeej tsis xav txiav kiag nawb yog ua tsis raws txoj cai thiaj mag txiav.
Muaj ib tug txiv ntxawm Hmoob Lis nws ua nyob pem dej dawb.....nws ua 2 cim rau xyoo no lawm. Xyoo no nws cog 99 tsob...muaj 2 tug YUB seem nws txawm coj mus cog rau puag nram qab teb.Tub ceev xwm cia li tuaj hais rau nws tias Mr Lee yog koj tsis xav kom peb txiav koj 99 tsob no ces koj yuav tsum muab 2 tsob nram qab teb ntov pov tseg......Mr Lee thiaj mus dob 2 tsob nram qab teb pov tseg....tub ceev xwm mas luag zoo kawg li ntawd lawm xwb nawb.
Tsis muaj dab tsis lam piav toob fab rau nej mloog....kev cog xas yeej tau nyiaj kawg nkaus......muaj ib hnub twg kuv mam nce mus xyuas Uncle Tseem Yeej thiab cov doctors cog xas pem dej dawb.
Phwv;
Kuv tseem hnv xov tias cov kwv tij nyob Sheboygan, WI lawv los ua xas nram koj mas ua ua tu siab tag. Muaj ib tug phauj 4 tug menyuam cog Xas nyob qaum teb California, lawv 4 leeg ua 4 thaj, muaj 2 thaj raug luag txiav pov tseg thiab tseem raug ntes, raug kaws, poob nyiaj mus tso thiab nyob probation mas chim lawv kawg.
Teeb meem yog Hmoob sib tw cog Xas coob dhau lawm, txawm cog raws state California txoj cai los yuav tsis muaj company yuav, kawg muag tom kev xwb. Thaum muag tom kev ces yog yuav raug teeb meem.
Yog kwvtij Hmoob leej twg tseem muaj haujlwm ua ces ua haujlwm twj ywm, txhob mus phov phov tag mag hlob li kuv tus phauj 4 tug menyuam.
Phwv & VajNcuab,

Neb 2 yawm naphews no txhob hem-m kuv ov. Me ntsis kuv rho nyiaj $$$ nplawm neb tiag laiv...Kuv twb yog tus nqes tes ua kiag ntag, kuv twb tsis pom tej teeb meem neb hais-s no li as. Kuv tsuas pom nyiaj $$$$ ya cuag muv tsiv xwb as. Hahahaha.....

Tag VP lawm es sd ham tsis tsi ntsees 6 daim sign $ xwb thiaj tau noj las as. Thaum VP tseem tsis tau tsa taw mas, nyob-b yawg kuj chob 1 lub nyuag hnub qaub rau sd coj mus dag kwvtij seb nyiaj puas zeeg... Nej puas pom vp dag LisCeeb nkawd 2 txiv tub poob $20k mam muab 30 rau LisCeeb ua, tabsis, thaum kawg, yawm liabtij cev loos $40k rau niamNtxhoo 2 ceg, ces tus niam kom muab 6 yawm liab tij xwb. Vp kom thim rov 6 LisCeeb los, tus niam kom vp heev ces los dawj xwb. Laus lawm, tshuaj tawv nruj tsis vawj lawm ces thiaj pem txwv tias yog cov Lis yuav ntxeev vp taw rooj no ne....


Hiv...hiv...om...


TseemYeej.
Vaj Ncuab
2016-11-20 02:44:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by p***@yahoo.com
Uncle Tseem Yeej...aw,
Yog los mas yeej paub tias cov cog tau es tsis raug tas luav tuaj txiav ces yeej tau nyiaj kawg nawb......kuv cov txheeb ze tham xwb ces kuv yeej tso hauj lwm tseg kiag los ua ntag no.Tiam si ho mloog mus rau cov poob lawm mas txaus tu siab kawg.Tim yus tsob hmoob txoj kev tsis ua raws luag txoj cai.
Cov kuv paub xyoo no nkaus-s xwb 25 yig rau txiav pov tseg.
Thaum lub 10 hli nrab muaj ib tus yawm txiv hmoob Muas tham rau peb tias nws cov raug txiav lawv muaj 30 yim raug txiav lawv cog nyob ze Stockton.Twb yuav txog caij hlai ces tub ceev xwm tuaj hais rau lawv tias nej yuav tsum mus tsev peb yuav tuaj txiav tsam thaum ntawd peb txiav mob-b nej siab ces nej lam ua tej yam phem....zoo tiag ces nej khiav peb mam txiav...hnub lawv tuaj txiav ces lawv tso 2 tug tub hluas mus saib.....luag txiav 1 hnub ua nws du lug.
Peb nug tias nej ib yim poob nyiaj ntau npaum cas? nws hais tias tus tsis poob kiag yog 50 txhiab.Tej tus tseem tshaj 50 txhiab.Qhov teeb meem vim hmoob tsis nug kom meej saib tus tswv Av Meskas ntawd puas tau daim ntawv tso cai cog xas rau hauv nws cov Av.....city yeej hais ntau zaus rau nws lawm......cov Av ntawd hmoob twb mus cog tau muaj 2-3 xyoo dhau los lawm...nej saib maj hmoob mus xauj los yeej kim kawg tus yawm txiv ntawd tham tias 1 tsob xauj 100 cog no. 99 tsob
9900 ib cim.xauj Av 30X 9900=$297000.00. Poob dawb-b 30X50,000=1,500,000.00
Kuv cov me hmoob ceb muag ua cas yuav tu siab ua luaj.....muaj ib tug niam ntxawm hmoob Vaj kuj tham tias lawv tuaj txiav lawv cov yog 10 yim lawv ua nyob ze origan tseem yog av Ca.Sawv daws mas zoo -oo vim tus tau cov qoob mas zoo-oo li muaj ib hnub ces laug cov tub ceev xws cia tuaj txiav thawj thaj pib ces loj xov txiav tag nrho lawv 10 yim ua sib puab. Cov no los yeej poob nyiaj ntau kawg....cov mus cog xas no leej twg tsis muaj txog 50-100 txhiab mas mus cog tsis tau xas.....vim yeej siv nyiaj ntau los cog. Pab no yam tsis poob kiag twb yo 500 txhiab.
Muaj peb 2 tug cov caiv plawv....nkawv 2 kwv tij no mas ho yog ua tsis raws Ca txoj cai.....nkawv mus yuav tau 2 qhov av sib puab no los mas....luag tsuas pub cog 99 tsob....nkawv 2 leeeg cog kiag 1000 tsob. Cov kwv tij cog dua los cheem nkawv tias cog 99 xwb nad...nkawv hais tais nyob puag tom hav zoov leej twg yuav pom....thaum nkawv cov Xas loj-j tuaj lawm.....muaj ib hnub ces tos pom xwb ces tub ceev xwm tuaj luaj ua du lug.....luag tsuas hais tias neb cog tshaj....tsis muab neb ntes coj mus kaw ces zoo kawg.
Muaj 4 khub niam txiv los MN los ua 4 thaj. 1 khub no poob 100 txhiab 2 tug niam ua 2 thaj,2 tug txiv ua 2 thaj......lawv twb laus tsawv lawm 60-65 xyoo muab nyiaj qab nas los ua xas.Lawv tsis qhia qhov tseeb yog tim li cas.....lawv twb sau los cia txiav ib yim no tau 6070 phaus lawm.....tas luaj cia li tuaj puav lawv.....ces cia li khiav tso tej khoom pov tseg......hnub tom qab mam los xyuas ces cov txiav tau los tas lauj cov lawm du lug,cov tseem tsis tau-au txiav los luag sau lawm du lug......muaj 2 khub niam txiv ces chim-m siab ces rov mus tsev lawm (MN) muaj 2 khub ces los xyuas cov txheeb ze hauv Fresno...nkawv yeej tham tias nyiaj qab nas ces sau zog los cog xas...zaum no poob tag lawm txog caij yuav retire thiab tsis muaj 1 $ nyiaj li lawm tsis xav ua neeg li lawm.
VajNcuab,
Koj thiab kuv ces ntshai yuav nyob twj ywm retire tau pes tsawg los noj li ntawd tuag yus cav nqa tsis tau nrog yus mus.
Kuv pab kwv tij los ua rau sab CA qab teb......cov kwv tij nyob hauv peb zos no mus ntsib lawv.....lawv tseem hais rau lawv tias nej mus ntsib peb tij laug Phwv no ces txhob qhia tias nej tuaj ntsib peb tsam yawg lam cem peb.
Kuv kiag mss yeej tsis lam cem leej twg qhov loj lawv ua raws luag txoj cai ces yeej tsis muaj teeb meem.
Cov lawv los ua muaj-j teeb meem yog tim tib txoj kev tsis ua raws luag txoj cai nkaus-s xwb. Nej leej twg tuaj hauv no xav los cog xas no ces kuv qhia rau nej muaj 2 qhov los ua tsis tshua muaj teeb meem.
Qhov 1 yog lub zos pem lawv hu ua Dej dawb.Qhov 2 ces yog nyob Ca qab teb lub city Anza yog nyob rau Riverside county.
2 thaj chaw no vim li cas cog thiaj tsis muaj teeb meem.Cov meskas nyob 2 thaj chaw no lawv yeej cog kiag rau tom lawv tej qab vag tsib taug.....tiam sis luag tsuas cog raws txoj cai 1 yim cog tau 12 tsob, cog coj los haus nkaus-s xwb.Tub ceev xwm tuaj pom los luag yeej tsis hais.Yav dhau los mas CA txoj cai nyob CA laug yeej tau txiav tias cog tau 99 qhov no yog CA txoj cai.Hmoob ces luag tsuas pub cog 99 tsob nws mus cog 200,300,1000 tsob li ned ces kawg mag txiav pov tseg....xav tau noj ntau thaum kawg tsis tau yaim ces yog zoo li no.
Luag cov tub ceev xwm yeej tsis xav txiav kiag nawb yog ua tsis raws txoj cai thiaj mag txiav.
Muaj ib tug txiv ntxawm Hmoob Lis nws ua nyob pem dej dawb.....nws ua 2 cim rau xyoo no lawm. Xyoo no nws cog 99 tsob...muaj 2 tug YUB seem nws txawm coj mus cog rau puag nram qab teb.Tub ceev xwm cia li tuaj hais rau nws tias Mr Lee yog koj tsis xav kom peb txiav koj 99 tsob no ces koj yuav tsum muab 2 tsob nram qab teb ntov pov tseg......Mr Lee thiaj mus dob 2 tsob nram qab teb pov tseg....tub ceev xwm mas luag zoo kawg li ntawd lawm xwb nawb.
Tsis muaj dab tsis lam piav toob fab rau nej mloog....kev cog xas yeej tau nyiaj kawg nkaus......muaj ib hnub twg kuv mam nce mus xyuas Uncle Tseem Yeej thiab cov doctors cog xas pem dej dawb.
Phwv;
Kuv tseem hnv xov tias cov kwv tij nyob Sheboygan, WI lawv los ua xas nram koj mas ua ua tu siab tag. Muaj ib tug phauj 4 tug menyuam cog Xas nyob qaum teb California, lawv 4 leeg ua 4 thaj, muaj 2 thaj raug luag txiav pov tseg thiab tseem raug ntes, raug kaws, poob nyiaj mus tso thiab nyob probation mas chim lawv kawg.
Teeb meem yog Hmoob sib tw cog Xas coob dhau lawm, txawm cog raws state California txoj cai los yuav tsis muaj company yuav, kawg muag tom kev xwb. Thaum muag tom kev ces yog yuav raug teeb meem.
Yog kwvtij Hmoob leej twg tseem muaj haujlwm ua ces ua haujlwm twj ywm, txhob mus phov phov tag mag hlob li kuv tus phauj 4 tug menyuam.
Phwv & VajNcuab,
Neb 2 yawm naphews no txhob hem-m kuv ov. Me ntsis kuv rho nyiaj $$$ nplawm neb tiag laiv...Kuv twb yog tus nqes tes ua kiag ntag, kuv twb tsis pom tej teeb meem neb hais-s no li as. Kuv tsuas pom nyiaj $$$$ ya cuag muv tsiv xwb as. Hahahaha.....
Tag VP lawm es sd ham tsis tsi ntsees 6 daim sign $ xwb thiaj tau noj las as. Thaum VP tseem tsis tau tsa taw mas, nyob-b yawg kuj chob 1 lub nyuag hnub qaub rau sd coj mus dag kwvtij seb nyiaj puas zeeg... Nej puas pom vp dag LisCeeb nkawd 2 txiv tub poob $20k mam muab 30 rau LisCeeb ua, tabsis, thaum kawg, yawm liabtij cev loos $40k rau niamNtxhoo 2 ceg, ces tus niam kom muab 6 yawm liab tij xwb. Vp kom thim rov 6 LisCeeb los, tus niam kom vp heev ces los dawj xwb. Laus lawm, tshuaj tawv nruj tsis vawj lawm ces thiaj pem txwv tias yog cov Lis yuav ntxeev vp taw rooj no ne....
Hiv...hiv...om...
TseemYeej.
Uncle TseemYeej;Pab Thas Tswv Pheej Lis thiab Loos Pab Thas Pov Yaj (Nkias Tub Yaj) nkawd txawm yog 2 tug uas muab Lao Family Community of Minnesota Inc. lub tsev (building) mus txais nyiaj thiab ya los ua Xas nyob Northern California lawm. Kuv yawm kwv txawm yog taug Dauv Tawm Vam Huas thiab Dauv Tawm Lis Pov Yaj nkawd qab ntag.

Ua ntej tau ntse, lawv qab tau nab. Cov uas xub ua teb Xas ua ntej mas pom thiab yeej muaj $$$ txog puas txhiab txog vam txhiab tiag, tabsi cov uas tom qab no (last year) mas coob tug khaub hlab lawm. Vim rau luag puaj, vim koj muaj $1000, kuv muag $800, yawm tosmuaj $700.

Uncle TseemYeej, Phwv neb nyob nram koj kuv mus sim ua ib ob cim saib?
t***@gmail.com
2016-11-20 17:34:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Uncle TseemYeej, Phwv neb nyob nram koj kuv mus sim ua ib ob cim saib?
Es, kuv twb hais saude lawm tias; kuv txawm yog tus xub nqestes ua ntag no ne. Kawg YTK TsoobNiam twb paub es koj tseem tsis paub tias kuv ua no lov?


Anka TseemYeej.
h***@gmail.com
2016-11-21 12:48:26 UTC
Permalink
Raw Message
Yawg Tseem Qhuav Hlaub mob stroke aw…. Niam no koj mob stroke lawm es koj thiaj tsis meej pem lawm xwb. Qhov Lis Ceeb txiv tuag ntawd twb vim txoj kev saib tsis taus luag tus laus VP ntag ne. Lis Ceeb lawv lub 30 poob peev los vim Lis Ceeb txoj kev khav theeb saib tsis tau luag tus laus VP ces thiaj npam poob peev tsam no thiaj ua tsis tau 30 lawm ne. Koj txiv tuag lwj kas dhi vim saib tsis tau VP es thiaj npam ne. Koj tij laug Ly Tek raug Nplog liab coj mus pub ntses pem pas dej tauv vim saib tsis tau VP ne. Tam sim no koj mob stroke zaum hauv laub vim saib tsis tau VP ne. Koj mas tej tub ki los tseem yuav npam zoo tib yam li koj txiv nej cov nyuag txiv tub dev thiab ov yog tsis txhos caug tsa te thov thiab teev hawm VP nas.

Aus... hnov tias xyoo no tas luaj pheej txiav2 Hmoob cov xas es Hmoob muag xas kim2 lawm, koj yuav tsis tau xas haus pab koj tus mob stroke lawm es koj tus mob tsuas getting worse and worse lawm xwb no ne puas yog. Zoo..zoo..zoo, nyaj tshuav tsis ntev no lawm xwb koj yuav tau mus nyob pem zos dov dev lawm lauv hiv..hiv…hiv…om…
t***@gmail.com
2016-11-21 17:13:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by h***@gmail.com
Yawg Tseem Qhuav Hlaub mob stroke aw…. Niam no koj mob stroke lawm es koj
Yaiv-v-v Thaub YTK tsoobniam tawm tuaj lawm tiag laiv.....Hawv-v-v-v.... TsoobNiam txaus lawm ces, kavtsij tawm tuaj nthuav koj cov me kauvmaim hais ua lus MAB thiaj sovzej sovzo os nawb. Xav-v pom koj cov me kauvmaim hais ua lus Fabkis, lus Meskas thiab lus Nplog tuaj 6 peb nyeem dua nawb.... Nyeem koj cov lus tag mas yam li koj tseem ntse tshaj DYD lawm thiab laiv. Koj cov lus hais li nram no ne:

YTK Tsoobniam quaj khaws khiam
YTK tsoobpog quaj maws mog....

Hawv-v-v-v...


TseemYeej.
h***@gmail.com
2016-11-22 02:09:57 UTC
Permalink
Raw Message
Koj xav tham txog sab ko heev li yom. Cia kuv mam tham mas tab sis ua zoo tsam stroke loos koj plawv nres xwb lauv. Hnov tias koj pojniam pob tw tseem nruj kawg no. Koj yuav mus nyob pem zos dov dev kuj mus tshuag2 kuv nyob kuv mam saib xyuas koj pojniam mas. Yog koj pojniam ntsib cov 1 dos nrig nphau thiab taub hau pluav txev cuag taub hau nab raj kub sai li peb cov no tas ces nws yeej tsis nco qab xa zaub xa mov tuaj rau koj noj pem zos dov dev li lawm no los mas hiv..hiv..hiv..ov.
t***@gmail.com
2016-11-22 18:39:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by h***@gmail.com
Koj xav tham txog sab ko heev li yom. Cia kuv mam tham mas tab sis ua zoo tsam stroke loos koj plawv nres xwb lauv. Hnov tias koj pojniam pob tw tseem nruj kawg no. Koj yuav mus nyob pem zos dov dev kuj mus tshuag2 kuv nyob kuv mam saib xyuas koj pojniam mas. Yog koj pojniam ntsib cov 1 dos nrig nphau thiab taub hau pluav txev cuag taub hau nab raj kub sai li peb cov no tas ces nws yeej tsis nco qab xa zaub xa mov tuaj rau koj noj pem zos dov dev li lawm no los mas hiv..hiv..hiv..ov.
Thaub awd...,

Kuv twb pom koj sau puag nag hmo los tau 15 hrs lawm. Sau nyuag li xwb, twb nrog quav nrog zis lawm tag lawm ne.

Hom tsiaj nruab nrag li koj ko ces; tsis kwm, tsis pom lw, yim kwm yim pom lw xwb moj thaub c..sovquav awd.

Yog haib npaum li koj hais; twb tsis mag hlob kav hlau las mas thaub!!!... Heev npaum ko, ua cas yus pojniam hov cuab 6 dub xa ntsaj lawv thiab maj??? Chim siab npaum twg, txhob ua heev-v 6 pojniam, luag tsis tau zoo mloog dub rab ntsaj thiaj hu tub ceevxwm tuaj cab mus hlob kav hlau lawm ne Hahaha.......

Mag hlob ntev li cas naj?????...

TseemYeej.
Vaj Ncuab
2016-11-23 01:12:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by t***@gmail.com
Post by h***@gmail.com
Koj xav tham txog sab ko heev li yom. Cia kuv mam tham mas tab sis ua zoo tsam stroke loos koj plawv nres xwb lauv. Hnov tias koj pojniam pob tw tseem nruj kawg no. Koj yuav mus nyob pem zos dov dev kuj mus tshuag2 kuv nyob kuv mam saib xyuas koj pojniam mas. Yog koj pojniam ntsib cov 1 dos nrig nphau thiab taub hau pluav txev cuag taub hau nab raj kub sai li peb cov no tas ces nws yeej tsis nco qab xa zaub xa mov tuaj rau koj noj pem zos dov dev li lawm no los mas hiv..hiv..hiv..ov.
Thaub awd...,
Kuv twb pom koj sau puag nag hmo los tau 15 hrs lawm. Sau nyuag li xwb, twb nrog quav nrog zis lawm tag lawm ne.
Hom tsiaj nruab nrag li koj ko ces; tsis kwm, tsis pom lw, yim kwm yim pom lw xwb moj thaub c..sovquav awd.
Yog haib npaum li koj hais; twb tsis mag hlob kav hlau las mas thaub!!!... Heev npaum ko, ua cas yus pojniam hov cuab 6 dub xa ntsaj lawv thiab maj??? Chim siab npaum twg, txhob ua heev-v 6 pojniam, luag tsis tau zoo mloog dub rab ntsaj thiaj hu tub ceevxwm tuaj cab mus hlob kav hlau lawm ne Hahaha.......
Mag hlob ntev li cas naj?????...
TseemYeej.
Hnubt... & Uncle TseemYeej;The good news yog Steve Ly tau raug xaiv los ua Mayor nyob rau Elk Grove, CA., Lee Lor tau ua Merced County Board Supervisor, Mai Vang tau ua Sacramento City School Board, Brandon Vang tau los ua Sanger School Board, Susan Kaying Pha yeej Brooklyn Park City Council (MN), Fue Lee yeej MN House Representative, nrog rau Fong Hawj rov raug xaiv tau los ua MN State Senate.

Cov hluas Hmoob tiam tshiab no (2016) mas lawv tsis hais txog koj pab kuv pawg, koj xeev kuv xeem, tsuav yog tus Hmoob xwb ces sawvdaws sau nthwv mus txhawb thiab mus pov ntawv rau. Vim li no Steve Ly thiaj tau los ua tus Chao Mouang rau ib lub nroog (muang) uas muaj pej xeem coob txog 167,000 tus, Fue Lee thiaj yeej MN District 59A uas muaj neeg Amelicas coob.

Tabsi tu siab uas ob hnub no muaj ntaus yam xov phem: Lao Family Foundation foob Hmong Family Foundation (Lao Family Community of MN. Inc.) txog Hmong Minnesota New Year & Hmong MN July 4 July 5. Sawvdaws puav leej yog Hmoob, puav leej yog xyom cuab, puav leej yog Neo Hom, puav leej yog members rau Lao Family Community of MN. Inc.

SCH los neb 2 tug me kwvtij kwv nplawg (Hnubt... & TseemYeej) tseem tas zog sib dob es yuav ua cas SCH thiaj yuav muaj peace? Txoj me kev ceeb nyeej xav ua tus loj, tus siab ces txawm yog zoo li ntag. Hmong International New Year yeej Hmong 18 Council los Lao Family Foundation yeej Hmong Family Foundation. Tog twg, leej twg, tus twg los yeej tsis zoo kiag.

Thov neb tsum txhob sib sib nraus lawm, tsum peb mus cheem Tswv Pheej Lis thiab Neej Vam Vaj lawv.
t***@gmail.com
2016-11-23 17:38:38 UTC
Permalink
Raw Message
VajNcuab,
Post by Vaj Ncuab
Thov neb tsum txhob sib sib nraus lawm, tsum peb mus cheem Tswv Pheej Lis thiab Neej Vam Vaj lawv.
Kuv twb pom koj cov ntawv nag hmo lawm, kuv yeej YUAV koj lus lawm ntag, tabsis, koj sim saib, hnubno, nws teb koj li cas maj?

Qhiav koj paub tias thaub no mas, ib sij phliszoj rau ub, phiszoj rau no, li ntag laiv. Tabsis, phlis tau li niag ruam npuav qau tsawv, lam taw 1 tug ntivtes rau kuv xwb, 3tug yeej taw ntshis rov rau nws ne.

Kevyug, kevmob, kevtuag no, yog NTUJ txojkab, txojke nav, tsis muaj leej twg khiav dim tej no li os. Tabsis, muaj tej tug kuj txawjmob, txawjzoo, txawjtuag kuj txawjciaj rov los li kuv thiab. Nws lam liam tias; kuv zaum laub xwb. Yawm MoobSib twb nyuam qhuav tuaj nrog kuv noj FAWM no niv, kuj nug nws seb kuv puas zaum laub xwb.

Tej nyuag hmoob pheej sib-b foob li koj hais ces, yog sib txeeb nyiaj xwb mas, tsis tas yuav mus cheem leej twg li os. Nyiaj tag ces SUABNTSIAG xwb. Peb cov nyob pem zos D.D ces 1leeg yeej ev rawv 1roog4 li os.

Hos cov(qeeleej) tau ua mayor/city consults no los yeej khiav tsis dhau yus lub me qhov rooj li thiab os. Which, I don't mind landinf a hand to... Yog qab-tsuas txawj hu ces qaum-tsua yeej txawj teb xwb.

TseemYeej.

h***@gmail.com
2016-11-23 12:58:45 UTC
Permalink
Raw Message
VajNcuab,

Tus dev liam txwv cib nyeej no es tsawg daim post los tsoob niam, tsa taw. Nws twb mob stroke tuag tsis tu siav tau 2-3 weeks es nws cov niam tub twb muab nws nyiav nyoos txaus nkaus. Niaj hnub niam no nws zaum hauv laub lawm xwb los nws yeej tseem tsis txawj tu siab thiab tsis thim xav li thiab no laiv.

Koj tseem yuav kom nws mus nrog cheem Tswv Pheej Lis thiab mas plaub haj yam hais tsis tas ne. Leej twg tuav kiag txog lub xeem “Lis” xwb ces yeej mob ntob nkaus nws lub taub hau qau tam sim ntawd li lawm no ne. Tus dev liam txwv cib nyeej no mas yuav tsum yog cov av pem zos dov dev muab nws lim tawm mus es mam rov los thawj dua tshiab saib nws puas txawj pauv lawm xwb laus. Yog tsis li ntawd ces nws txoj kev cib nyeej yeej tsis muaj hnub xaus li ov tus dev liam txwv no nas.
Loading...