Discussion:
College de Samthong
(too old to reply)
s***@gmail.com
2019-08-05 15:39:06 UTC
Permalink
Any one in this forum is from College de Samthong?
... thinking of a College de Samthong Reunion????
Pao
s***@gmail.com
2019-08-10 16:29:12 UTC
Permalink
Any one in this forum is from College de Samthong?
... thinking of a College de Samthong Reunion????
Pao
Nyob zoo tsoom phooj ywg [College Samthong] hmov tshua thiab nco txhua leej txhua tus.Kuv Yog Suav Yaj[Shoua Yang],kuv tau tham txog qhov Reunion no los tau 7-8 lub xyoos lo lawm,vim yog peb txoj kev phooj ywg thaum hluas,kawm ntawv ua ke,koom kev lom zem,peb lub school no yog ib lub tseem ceeb heev rau peb lub xeev[Xieng Khuang],peb muaj kev sib raug zoo,muaj dab neeg zoo zoo tso tseg rau hauv,tsis hais phaum phooj ywg cov lawm tij xub xub thawj los rau cov kwv yau tom qab es tau tawg teb chaws tuaj.Kuv xav komm peb muaj lub Reunion no xwb xwb thiaj tsim nyog rau peb lub School no.Lub 7 hli ntuj,2019 dhau los no kuv thov kom Xyooj yaj pab tawm tswv yim es yuav ua cas peb cov phooj ywg thiaj sib nrhiav tau yooj yim, yawg kuj lees ua tus khiav qhov dej num no,created lub web.[College Samthong.com],kuv thov ua nws tsaug ntau ntau[Xyooj yaj nyob sheboygan,WI.].Tsis tas li ntawd xwb Tus Phooj ywg Tub lwj thoj nyob Fresno ,Ca.kuj tau nrog kuv tham tib yam nkaus thiab,vim wb yog phooj ywg zoo heev nws hais tias peb yuav tsum muaj [Reunion] ib yam nkaus,ua tsaug rau tus kwv Tub lwj thiab.Qhov no zoo li Xyooj yaj tau nrog peb tus Tij laug Yaj Kuam [Hmong tus Guardian#1] nyob MN. tham kom tij laug yaj Kuam pab nrhiav saib puas tau chaw rau xyoo 2020 lub 7 hli ntuj.Tej no yog pib plan lawm,vim peb sib ncaim tau ntau xyoo kuj tsis xav kom tos ntev ntev ntxiv.Yog sawv daws muaj comments li cas los nej contact xyooj yaj thiab Tub lwj thoj saib ho yuav ua mus tau li cas.Yog peb cov phooj ywg xav tau li cas los xyooj yaj mam npaj ib lub conferrence sib tham ua ke saum huab cua txog sawv daws cov kev pom zoo.Xaus no thov kom vaj tswv,yawm saub foom koob hmoov rau peb tsoom phooj ywg tsuas muaj kev noj qab nyob zoo dawb hau paub nrig caug.
Loading...