Discussion:
Dr. Kao Ly Yang, Dr. Tzexa Lee and Dr. Gary Yia Lee all guilty for not supporting "Mong"
(too old to reply)
TUB
2010-03-05 01:12:44 UTC
Permalink
See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
associate).

http://mong.ws/email_response.htm
t***@msn.com
2010-03-05 02:15:19 UTC
Permalink
On Mar 4, 5:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> associate).
>
> http://mong.ws/email_response.htm

Tub Xyooj,

Hais txog zaj no mas txajmuag kawg. Kuv tsis hais Dr. Nkaujhli thiab
Dr. Gary nkawv ntiagntug. Kuv hais kuv ntiagtug xwb. Kuv tau txhawb
tus AB 78. Kuv xav kom muaj lub npe HMONG (nws tsis yog lus Hmoob;
nws yog lus Eekiv) nyob rau hauv US li keebkwm. Kuv thiaj tau txhawb
tus AB 78. Txoj kev txhawb Hmoob no kuv swb ob zaug lawm. Thawj zaug
yog xyoo 1988. Kuv proposed rau Jim Costa, Ca state congressman kom
muab Hmoob lub npe MEJKOOB mus txhab ntxiv rau CA txoj cai kom tso cai
rau cov mejkoob ua ntawv sibyuav tau rau Hmoob. Xws li, PASTOR,
JUDGE, PRIEST, RABBI, thiab MEJKOOB yog cov muaj cai muab neeg
sibyuav. Ziag ntawv yog cov mejkoob ua cov ua rau kom lub npe
mejkoob nkag tsis tau rau hauv US txoj cai. Ziag AB 78 yog Drs Pobzeb
thiab lub koomhaum MONG FEDERATION txoj kev tawmtsam Hmoob thiaj ua
rau Hmoob lub npe ploj hauv US keebkwm mus.

Kuv twb xampom lawm tias yog peb tsis tseg txoj kev tawmtsam ces yeej
ntsib txoj kev PLOJ HAIV. Kuv xav mas Dr. Gary thiab Dr. Nkaujhli
nkawv yeej xampom ib yam li kuv xampom thiab. Kuv thiaj tau cheem.
Nkawv los thiaj tau cheem.

Tub Xyooj, yog koj tso tsab ntawv no tawm qhia rau ntiaj teb paub hais
tias cov neeg txhawb Hmoob lub npe yog cov phem; cov nrhuav Hmoob lub
npe yog cov zoo, puas yog?

Tub Xyooj, Chimeng hais tias, "All those of you who know me, you know
that I care a lot about our people, both Mong/Hmong groups. I have
dedicated my life to serving all people." Puas yog nws thiab Dr.
Pobzeb thiab Mong Federation chawj Hmoob heev es lawv thiaj li siv tas
nrho lawv lub neej thiab txoj siav los noj Hmoob lub npe kom ploj kiag
hauv US keebkwm mus? Koj nyiam tus neeg hlub Hmoob zoo li no, puas
yog?

Txajxab
nkaj
2010-03-05 19:44:43 UTC
Permalink
On Mar 4, 6:15 pm, ***@msn.com wrote:
> On Mar 4, 5:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > associate).
>
> >http://mong.ws/email_response.htm
>
> Tub Xyooj,
>
> Hais txog zaj no mas txajmuag kawg. Kuv tsis hais Dr. Nkaujhli thiab
> Dr. Gary nkawv ntiagntug.  Kuv hais kuv ntiagtug xwb.  Kuv tau txhawb
> tus AB 78.  Kuv xav kom muaj lub npe HMONG (nws tsis yog lus Hmoob;
> nws yog lus Eekiv) nyob rau hauv US li keebkwm.  Kuv thiaj tau txhawb
> tus AB 78.  Txoj kev txhawb Hmoob no kuv swb ob zaug lawm.  Thawj zaug
> yog xyoo 1988.  Kuv proposed rau Jim Costa, Ca state congressman kom
> muab Hmoob lub npe MEJKOOB mus txhab ntxiv rau CA txoj cai kom tso cai
> rau cov mejkoob ua ntawv sibyuav tau rau Hmoob.  Xws li, PASTOR,
> JUDGE, PRIEST, RABBI, thiab MEJKOOB yog cov muaj cai muab neeg
> sibyuav.   Ziag ntawv yog cov mejkoob ua cov ua rau kom lub npe
> mejkoob nkag tsis tau rau hauv US txoj cai.  Ziag AB 78 yog Drs Pobzeb
> thiab lub koomhaum MONG FEDERATION txoj kev tawmtsam Hmoob thiaj ua
> rau  Hmoob lub npe ploj hauv US keebkwm mus.
>
> Kuv twb xampom lawm tias yog peb tsis tseg txoj kev tawmtsam ces yeej
> ntsib txoj kev PLOJ HAIV.  Kuv xav mas Dr. Gary thiab Dr. Nkaujhli
> nkawv yeej xampom ib yam li kuv xampom thiab.  Kuv thiaj tau cheem.
> Nkawv los thiaj tau cheem.
>
> Tub Xyooj, yog koj tso tsab ntawv no tawm qhia rau ntiaj teb paub hais
> tias cov neeg txhawb Hmoob lub npe yog cov phem; cov nrhuav Hmoob lub
> npe yog cov zoo,  puas yog?
>
> Tub Xyooj, Chimeng hais tias, "All those of you who know me, you know
> that I care a lot about our people, both Mong/Hmong groups.  I have
> dedicated my life to serving all people." Puas yog nws thiab Dr.
> Pobzeb thiab Mong Federation chawj Hmoob heev es lawv thiaj li siv tas
> nrho lawv lub neej thiab txoj siav los noj Hmoob lub npe kom ploj kiag
> hauv US keebkwm mus? Koj nyiam tus neeg hlub Hmoob zoo li no, puas
> yog?
>
> Txajxab

tzexa,

Wb sib jib ib zaug ntev los lawm nyob Fresno thaum sawvdaws tuaj mus
kho cov ntawv Hmoob Latin. Loj kuj tau muab cov ntawv Phajhauj tuaj
rau peb saib thiab.

Hais txog tus cai AB 78, kuv agree li koj hais. Yog txhob tim lawv tus
puav nyuag no ces Hmoob lub be nyob US history lawm. Vim lawv kev
kwvnyom lino ces lub be thiaj raug hloov ua Southeast Asia lawm.
Tusiab, yog lhub Hmoob es lhu li lawv tus puav no ces txhob khav tias
lhub Hmoob! Kuv ib tug thiab lau, cov support tus cai AB 78 no. Tsam
no cov tsis nyiam tus cai AB 78 thiab pheej muab Moob/Hmoob los sib
cav rau luag yuav tsim kom tau tus cai kom Hmoob nyob rau US history
hais tau dabtsi? Tej no lov, hais tias lhub Hmoob?
Hmoobvajusa
2010-03-05 20:26:59 UTC
Permalink
Nyob zoo peb Cov Saub HMoob ,
Tus Yawg Chimeng Yang no pus yog tus hais lus cemx GVP thiab Peb
Hmoob .
Yog hais tias nws Yog tus Wameng Yaj ( Blong Yang) no ces nej yeej
paub zoo
hais tias nws yog neeg dab tsi lawm . Txij ntawd no mus yog nws cov
video cem Hmoob
thiab thuam HMoob .
http://www.youtube.com/watch?v=Ff_NekIN-c0
http://www.youtube.com/user/MrPloverwi#p/u/0/-GM683U2WjA
http://www.youtube.com/watch?v=BqpXoVIf7U0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YRG5mHv3qxs&feature=related
This guy is communist agent .
dekfangkhong
2010-03-05 02:16:57 UTC
Permalink
On Mar 4, 5:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> associate).
>
> http://mong.ws/email_response.htm

Phoojywg Tub,

Chimeng Yang daim ntawv uas nws sau, nws yog nws ib leeg li opinion
xwb. Hos Dr. Kaoly Yang, Dr. Gary Lee Yia thiab tijlaug Txawjxab
lawv cov lus los tej zaum tsuas yog lawv li opinions thiab xwb. Nws
yuav tsi kav tau txhua tus Hmong/Mong txoj kev xav. Yog li peb txheev
rawm muab lawv label ua kev txhaum dab tsi. Tej zaum koj kuv peb twb
ho tsi xav li lawv xav thiab los kuj muaj. Yog li kuv xav kom suavdaws
tig rov muab lub ntsiab lus uas Chimeng tsi txaus siab ntawd coj rov
los xav dua saib yog suavdaws muab txhais yuam kev li cas lawm tiag?
Luag tej laus hais tias " Tub txawg los txawj yuam lus " no ces yog
tej no.

Lub nstiab lus uas Tsim Meej tsi txaus siab ntawd yog:

Is Mong a subgroup of Hmong?

Nej suavdaws tuaj teb saib nej ho pom li cas?
TUB
2010-03-05 04:30:14 UTC
Permalink
dekfangkhong -

Koj hais zoo lus. Kuv nkag siab tias Cheimeng Yang cov lus tsis yog
ib co lus sawv cev ntawm ib pawg Hmoob twg (dua li ntawv Mong
Federation lawm). Nws yeej yog Chimeng li kev xav xwb.

Raws li kuv twb teb rau Dr. Txajxab lawm, kuv tsis ntaus nqi hais tias
leej twg txhaum. Chimeng Yang yog tus hais tuav npe ntsees hais tias
Dr. Kaoly, Dr. Gary, thiab Dr. Txajxab yog cov uas yuam kev lawm.

Kuv tso Chimeng Yang daim ntawv tawm kom peb muaj evidence tuav ntawm
tes yog thaum twg peb hais txog Chimeng cov tswv yim. Txawm yuav hais
zaj twg los kom peb txhob hais lus cua, tiam sis hais lus muaj
evidence.

TUB
TUB
2010-03-05 04:38:11 UTC
Permalink
Mobsiab,

Txawm hais tias pab twg COOB dua los nws tsis tseem ceeb. Qhov tseem
ceeb yog qhov peb yuav tau siv ib lub npe xwb. Txawm lub npe ntawd
yuav hu ua "Hmoob", "Moob", "Tsiaj", "Neeg" los tsis ua cas. Qhov teeb
meem yog qhovsiv ob lub npe raws li Chimeng Yang pom zoo. Qhov no yog
kev thau haiv.

TUB
TUB
2010-03-05 05:04:05 UTC
Permalink
According to Chimeng Yang, "The bottom line is that Mong will always
be Mong and Hmong will always be Hmong. Mong Leng were born to be
Mong by blood and Hmong Der were born to be Hmong by blood with the
exception of the few who were born from those parents who were in the
inter-group marriages between the Mong and the Hmong at the turn of
the century."

I challenge Mr. Chimeng and his supporters to provide scientific
evidence that bloodline distinguishes Hmoob Dawb from Hmoob Lees. I
also challenge Mr. Chimeng and his supporters to provide historical
evidence that marriage between Hmoob Dawb and Hmoob Lees started at
turn of the century (either in 1900 or 2000).

Until evidence are provided, Chimeng Yang can expect educated
individuals to reject his claims.
cwjmem
2010-03-05 05:17:56 UTC
Permalink
Smart people will unite its own kind...So are these people call
themselve "Doctor" or "DOV TAW". What I have seen is that we Hmong
have too many "DOV TAW" and only small numbers of "DOCTOR". Neeg kawm
txawj yeej tsis ntse, Neeg ntse yeej tsis yof los ntawm kev kawm.

Hmoob dawb thiab Moob leeg yog ib pab neeg tsawg tshaj nyob rau lub
qab ntuj no. Cov coob yog lawm yam Hmoob xws li ntau yam Hmoob nyob
rau suav teb....Caomiao, Hmu, hmoob sib, Hmoob pes, Kanao, Hmoob paj,
Hmoob dub, Hmoob Liab, Hmoob Qos, Hmoob txhaij....Yog leej twg muaj
peev xws sau tau peb los tau los ua ke ua ib haiv Hmoob tus ntawm
thiaj yuav yog tus ntse....Hmoob Melika ces...twb hais tsis tau nws
tsev neeg....es yuav ua li cas hais tau lawm yam Hmoob los
nrog .....SAD eh!!!!


On Mar 4, 8:38 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> Mobsiab,
>
> Txawm hais tias pab twg COOB dua los nws tsis tseem ceeb.  Qhov tseem
> ceeb yog qhov peb yuav tau siv ib lub npe xwb.  Txawm lub npe ntawd
> yuav hu ua "Hmoob", "Moob", "Tsiaj", "Neeg" los tsis ua cas. Qhov teeb
> meem yog qhovsiv ob lub npe raws li Chimeng Yang pom zoo.  Qhov no yog
> kev thau haiv.
>
> TUB
Txawjcuab
2010-03-05 05:46:43 UTC
Permalink
On Mar 4, 9:17 pm, cwjmem <***@hotmail.com> wrote:
> Smart people will unite its own kind...So are these people call
> themselve "Doctor" or "DOV TAW".  What I have seen is that we Hmong
> have too many "DOV TAW" and only small numbers of "DOCTOR".  Neeg kawm
> txawj yeej tsis ntse, Neeg ntse yeej tsis yof los ntawm kev kawm.
>
> Hmoob dawb thiab Moob leeg yog ib pab neeg tsawg tshaj nyob rau lub
> qab ntuj no.  Cov  coob yog lawm yam Hmoob xws li ntau yam Hmoob nyob
> rau suav teb....Caomiao, Hmu, hmoob sib, Hmoob pes, Kanao, Hmoob paj,
> Hmoob dub, Hmoob Liab, Hmoob Qos, Hmoob txhaij....Yog leej twg muaj
> peev xws sau tau peb los tau los ua ke ua ib haiv Hmoob tus ntawm
> thiaj yuav yog tus ntse....Hmoob Melika ces...twb hais tsis tau nws
> tsev neeg....es yuav ua li cas hais tau lawm yam Hmoob los
> nrog .....SAD eh!!!!
>
> On Mar 4, 8:38 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > Mobsiab,
>
> > Txawm hais tias pab twg COOB dua los nws tsis tseem ceeb.  Qhov tseem
> > ceeb yog qhov peb yuav tau siv ib lub npe xwb.  Txawm lub npe ntawd
> > yuav hu ua "Hmoob", "Moob", "Tsiaj", "Neeg" los tsis ua cas. Qhov teeb
> > meem yog qhovsiv ob lub npe raws li Chimeng Yang pom zoo.  Qhov no yog
> > kev thau haiv.
>
> > TUB

Yawm Cwj,

Kuv los yeej pum le koj haas lawm thab laiv. Kuv yeej tsw tau qhuas
puab 2-3 yawm dov tawj anthropologists hov le haab ov. Tog yawm Tswm
Meej nim has le hov haab los puab cov yawm nuav yeej cuab tau txhaav
zog lawm. Kuv tsw tsaa leej twg cai le nawb. Lub npe H/Moob yog
suavdlawg tug. Caag es yuav moog haas tas Moob leeg yog ib sub-group
tsua Hmoob Dlawb nua ma? Yog yuav haas qhov tseeb ces suavdlawg puav
leej yog sub-group tsua ntawm lub npe H/Moob swb mas txhaaj yog ne. Ua
le koj haas, sov qhov tseeb tseem yog qhov twg? Sov peb yog Maio, Hmu,
qasxyoob, qasntoo peb tub tsw paub meej. Cov nyuas nuav ua memtxom kuv
heev xaav tuaj tsawm puab lu puav haab nav.
Hmong213
2010-03-05 05:48:33 UTC
Permalink
Hmoob ces tiam twg los yeej ua tsis txawv li. Ib tug ua ib tug tshum.
Thaum kawg sawv daws plag ntshav tas.

Xyoo lawv introduce daim AB 78 no tas kiag es 2 pab nyuag Hmoob txawj
ntse no tuaj mus sib cav ces peb coob leej yeej hais tias tog twg los
tsis nyoo li ces kawg plam. Thaum plam lawm ces koj taw tes rau kuv,
kuv taw tes rau koj xwb. Hmoob ib txwm yeej zoo li no, tsis txhob cem
tias cov LAUS Ruam no. Saib mus saib los mas zoo li cov niag hluas
tseem RUAM dua cov Laus lawm sub.

HM213


On 4 Mar, 21:17, cwjmem <***@hotmail.com> wrote:
> Smart people will unite its own kind...So are these people call
> themselve "Doctor" or "DOV TAW".  What I have seen is that we Hmong
> have too many "DOV TAW" and only small numbers of "DOCTOR".  Neeg kawm
> txawj yeej tsis ntse, Neeg ntse yeej tsis yof los ntawm kev kawm.
>
> Hmoob dawb thiab Moob leeg yog ib pab neeg tsawg tshaj nyob rau lub
> qab ntuj no.  Cov  coob yog lawm yam Hmoob xws li ntau yam Hmoob nyob
> rau suav teb....Caomiao, Hmu, hmoob sib, Hmoob pes, Kanao, Hmoob paj,
> Hmoob dub, Hmoob Liab, Hmoob Qos, Hmoob txhaij....Yog leej twg muaj
> peev xws sau tau peb los tau los ua ke ua ib haiv Hmoob tus ntawm
> thiaj yuav yog tus ntse....Hmoob Melika ces...twb hais tsis tau nws
> tsev neeg....es yuav ua li cas hais tau lawm yam Hmoob los
> nrog .....SAD eh!!!!
>
> On Mar 4, 8:38 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Mobsiab,
>
> > Txawm hais tias pab twg COOB dua los nws tsis tseem ceeb.  Qhov tseem
> > ceeb yog qhov peb yuav tau siv ib lub npe xwb.  Txawm lub npe ntawd
> > yuav hu ua "Hmoob", "Moob", "Tsiaj", "Neeg" los tsis ua cas. Qhov teeb
> > meem yog qhovsiv ob lub npe raws li Chimeng Yang pom zoo.  Qhov no yog
> > kev thau haiv.
>
> > TUB- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -
TUB
2010-03-05 06:36:53 UTC
Permalink
Hmong213:

Txhob tag kev cia siab rau haiv Hmoob. Txawm muaj ob peb tug coj
nqaim los Hmoob feem coob yeej tseem coj dav. Txawm muaj cov Dr. rho
haiv los yeej muaj cov Dr. txhawb haiv thiab.

Kuv yog Hmoob Lees. Kuv tseg nteeg, kuv cov kwv tij thiab neej tsav
Hmoob Lees yeej tsis tau tso cai rau Dr. Paoze Thao, Chimeng Yang,
lossis lwm tus neeg los mus sawv cev rau Hmoob Lees los mus nyom txog
peb lub npe.

Mong Federation, Inc., TSIS yog lub khoom hauv sawv ces rau tag nrho
cov neeg hais lus Hmoob Lees. Tsis tsim nyog Dr. Paoze lawv yuav niaj
hnub qw tias lawv lub tswv yim mam yog tsoom Hmoob Lees lub tswv yim.
Qhov no, txawm tus hlob tus yau, tus ruam tus ntshe saib los yeej mus
tsis taus. Saib xwb ces twb txaus txaj muag lawm.
dony
2010-03-05 07:05:20 UTC
Permalink
On Mar 4, 10:36 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> Hmong213:
>
> Txhob tag kev cia siab rau haiv Hmoob.  Txawm muaj ob peb tug coj
> nqaim los Hmoob feem coob yeej tseem coj dav.  Txawm muaj cov Dr. rho
> haiv los yeej muaj cov Dr. txhawb haiv thiab.
>
> Kuv yog Hmoob Lees.  Kuv tseg nteeg, kuv cov kwv tij thiab neej tsav
> Hmoob Lees yeej tsis tau tso cai rau Dr. Paoze Thao, Chimeng Yang,
> lossis lwm tus neeg los mus sawv cev rau Hmoob Lees los mus nyom txog
> peb lub npe.
>
> Mong Federation, Inc., TSIS yog lub khoom hauv sawv ces rau tag nrho
> cov neeg hais lus Hmoob Lees.  Tsis tsim nyog Dr. Paoze lawv yuav niaj
> hnub qw tias lawv lub tswv yim mam yog tsoom Hmoob Lees lub tswv yim.
> Qhov no, txawm tus hlob tus yau, tus ruam tus ntshe saib los yeej mus
> tsis taus.  Saib xwb ces twb txaus txaj muag lawm.

Cov phoojywg,

Thov peb sawvdaws ua siab ntev nawb. Peb ib leeg yeej tso tsis tau ib
leeg tseg txawm yuav yog Dawb thiab Lees los peb yeej yog tib tsob
xwb. Yog muaj ib tug neeg twg nws lam cem lam ntaus peb ib tug Dawb
ib tug Lees los mob peb siab tib yam. Peb yuav tau xyaum kom muaj
compromise. Yog peb yuav ua ib co neeg uas xav ua one take all ces
peb sawvdaws yeej kawg ua yoov ntxuav tes xwb. Yog peb cov hluas uas
yog tub txawj ntxhais ntse tsis paub compromise ces txawm peb yuav
tsim tau ib lub niag "Golden School" los xyov peb cov niag me nyuam
puas mus kawm thiab os.

Yog nej pheej hais tsis haum no ces nej ib leeg xa $1,000 tuaj rau
kuv, kuv mam muab qhov solution rau nej nawb. Qhov solution no yooj
yim kawg kiag thiab nws yog ib yam uas yuav satisfies peb txhua tus.
Tsis tas lintawd kuv twb npaj yuav mus ua ob lub charter school rau
Los Tsuas teb lawm. Yog nej leej twg xav koom ces kav tsij npaj thiab
muab npe rau kuv nawb....Cool Down Phiaj
vaajmoob
2010-03-05 13:53:46 UTC
Permalink
tub es, koj sob moog dlaag has tas koj yog moob leeg, yog koj yog moob
leeg ua caag koj ho sau tsi tau ntawv has ua lug moob leeg, yog has
tas koj yog moob leeg le koj has es ua dlaab tsi los sau ua lug moob
dlawb xwb ces koj kuj yog moob dlawb wantobe le chimeng has, cov
tuabneeg zoo le koj ces tsi ntev xwb tub yuav moob ua dlawb wantobe
hab,moob leeg los tsi yuav koj,kwvtij moob dlawb los tsi yuav koj og,
vmged

On Mar 5, 12:36 am, TUB <***@gmail.com> wrote:
> Hmong213:
>
> Txhob tag kev cia siab rau haiv Hmoob.  Txawm muaj ob peb tug coj
> nqaim los Hmoob feem coob yeej tseem coj dav.  Txawm muaj cov Dr. rho
> haiv los yeej muaj cov Dr. txhawb haiv thiab.
>
> Kuv yog Hmoob Lees.  Kuv tseg nteeg, kuv cov kwv tij thiab neej tsav
> Hmoob Lees yeej tsis tau tso cai rau Dr. Paoze Thao, Chimeng Yang,
> lossis lwm tus neeg los mus sawv cev rau Hmoob Lees los mus nyom txog
> peb lub npe.
>
> Mong Federation, Inc., TSIS yog lub khoom hauv sawv ces rau tag nrho
> cov neeg hais lus Hmoob Lees.  Tsis tsim nyog Dr. Paoze lawv yuav niaj
> hnub qw tias lawv lub tswv yim mam yog tsoom Hmoob Lees lub tswv yim.
> Qhov no, txawm tus hlob tus yau, tus ruam tus ntshe saib los yeej mus
> tsis taus.  Saib xwb ces twb txaus txaj muag lawm.
yawgnomdub
2010-03-05 14:32:55 UTC
Permalink
On Mar 5, 3:53 pm, vaajmoob <***@yahoo.com> wrote:
> tub es, koj sob moog dlaag has tas koj yog moob leeg, yog koj yog moob
> leeg ua caag koj ho sau tsi tau ntawv has ua lug moob leeg, yog has
> tas koj yog moob leeg le koj has es ua dlaab tsi los sau ua lug moob
> dlawb xwb ces koj kuj yog moob dlawb wantobe le chimeng has, cov
> tuabneeg zoo le koj ces tsi ntev xwb tub yuav moob ua dlawb wantobe
> hab,moob leeg los tsi yuav koj,kwvtij moob dlawb los tsi yuav koj og,
> vmged
>
> On Mar 5, 12:36 am, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Hmong213:
>
> > Txhob tag kev cia siab rau haiv Hmoob.  Txawm muaj ob peb tug coj
> > nqaim los Hmoob feem coob yeej tseem coj dav.  Txawm muaj cov Dr. rho
> > haiv los yeej muaj cov Dr. txhawb haiv thiab.
>
> > Kuv yog Hmoob Lees.  Kuv tseg nteeg, kuv cov kwv tij thiab neej tsav
> > Hmoob Lees yeej tsis tau tso cai rau Dr. Paoze Thao, Chimeng Yang,
> > lossis lwm tus neeg los mus sawv cev rau Hmoob Lees los mus nyom txog
> > peb lub npe.
>
> > Mong Federation, Inc., TSIS yog lub khoom hauv sawv ces rau tag nrho
> > cov neeg hais lus Hmoob Lees.  Tsis tsim nyog Dr. Paoze lawv yuav niaj
> > hnub qw tias lawv lub tswv yim mam yog tsoom Hmoob Lees lub tswv yim.
> > Qhov no, txawm tus hlob tus yau, tus ruam tus ntshe saib los yeej mus
> > tsis taus.  Saib xwb ces twb txaus txaj muag lawm.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -


Cas es yog tham txog hmong/mong mas ib pliag xwb nej twb sau tas ob
peb daim ntawv lawm naj. Zaj no mas yuav yog Zhen tuaj tsuag nrhav pim
rau thiaj li kho tau nawb. Tabsis tseemyeej muab qau hlau hloob hloob
niag pog lub pim duag tas lawm cais niag pog mus kho pim nriag to tsi
pom li lawm nej.
cwjmem
2010-03-05 16:50:42 UTC
Permalink
Yawm Moob Vaaj es,

Zaam txim rua TUB. Tub yog moob MEKAS es nwg has ib raab lug Hmoob
dawb, Moob Leeg, Blog, Thaib, hab SUAV...he he he...Le caag los xij,
lug peb sib qha has lug Hmoob/Moob. 2 languages are better than one.

Kuv xaav has tas peb cov nyob rua Amelika nuav tes hu peb hu ua Moob
Meka xwb. Sob sib cais lawm vim tas peb has lug Hmoob/Moobglish xwb.
Peb cov lug muaj lug MEKA (midwest, new yorker, Southern accent),
BLOG, MOOB/HMOOB, THAIB, hab SUAV es peb tub tsis paub has tas peb yog
pawg Moob twg le lawm. Cov Moob kws nyob rua Lostsuas, Nyablaj, Suav,
Faabkis, Thaib hab Suav tub tsis totaub peb cov Hmoob/Moobglish nuav
lawm. Sob sib tshe lawm ov...Kuv ces yog Hmoob MEKA kuv hais lus
Hmonglish nawb, he he he...


On Mar 5, 5:53 am, vaajmoob <***@yahoo.com> wrote:
> tub es, koj sob moog dlaag has tas koj yog moob leeg, yog koj yog moob
> leeg ua caag koj ho sau tsi tau ntawv has ua lug moob leeg, yog has
> tas koj yog moob leeg le koj has es ua dlaab tsi los sau ua lug moob
> dlawb xwb ces koj kuj yog moob dlawb wantobe le chimeng has, cov
> tuabneeg zoo le koj ces tsi ntev xwb tub yuav moob ua dlawb wantobe
> hab,moob leeg los tsi yuav koj,kwvtij moob dlawb los tsi yuav koj og,
> vmged
>
Born2beMhong
2010-03-05 17:23:49 UTC
Permalink
cov kwvtij hmoob,

zoo li hmoob vwm thiab puas hlwb lawm xwb tiag...twb tuaj kawm ntawd
txawj ntse tshaj 30 tawm lub xyoo no es peb tseem muaj tej nyuag
western spelling ua peb lam tau lam nrhiav li no los sibtog thiab
sibceg dajvog li on--kuj yog peb ruam dhau hwv lawm tiag aws.

Dr Paoze thiab Tsimmeng nkawv los tsi tsim nyog yuav nqi tes mus tshum
tej yam zoo li no rau haivneeg hmoob, hos peb txhob cem Dr Gary, Dr
Nkaujhli thiab Dr Tzexa lawv cov no thiab. peb yuav tsum ua zoo pib
question thaum lub hauvpaus los tso:

1. daim Bill no twb ua los rau haiv hmoob lawm...

2. tus xub xub pib tshum tsi pub daim Bill no ua Hmong twb yog lub
Mong Federation, Inc (Dr Paoze) ned...thaum no, 3 tug Dr. pom tias
ntshe yuav tsi ciaj ncaig lawm tiag tiag...lawv thiaj li tawm los sau
ntawv support qhov idea no li lawv opinion thiab pom kom Daim Bill nos
hos passed thiab dhau los ua ib tug qauv zoo rau hmoob keebkwm nyob
rau haiv neeg hmoob coj mus qhia rau tagnrho ntiajteb los yog neeg
txhua tus nyob California aws. yog lawv tsi pab tawm lub tswv8 los
support li no tiag, ces ham tsi yuav tsum plam thiab poob nrov poog
nram kwjhas xwb...qhov no, thiaj li yog tus neeg ntse ua nws ua txhua
yam los cawm nws "Haiv" neeg kom muaj suab nto npe.

3. tabsi thaum Tsimmeng pom lawv cov ntawv support no lawm, nws tseem
tua kiag twm rau lawv cab kiag kom daim Bill no tsi pub ciajsia li
lawm tiag...thaum kawg, thiaj li plam txhua yam--tsi yog "Haiv" neeg
Hmoob li tug li. qhov no, yog ib yam ua tsi paubtab thiab tsi ntse
kiag--yog yuav muab hais li nej cov ua tij tham hauv SCH no tiag os.

4. li kuv twb ib txwm muab kuv qhov opinion dhau los lawm ned...tus
spelling ua yog Hmong and Mong /Hmoob and Moob no yog western tej niam
ntawv es peb nqiv coj los kos kom yoog tau ua peb lub suab hais lus
xwb. peb txhua tus yeej yog hmoob tagnrho...99.9% ntawm peb txhua leej
yeej paub lwm tus hais lus tagnrho.

yog li no, tej no tim qhov twg thiab kis twg lawm---tim cov neeg
khavtheeb thiab nws xav kom nws yog ua ua tau nkau nkau xwb.

peb yua tsum tau yaum txoj kev ciaj Haiv, thiab yog ua rau Haiv .

yog li peb txhob tuav leej twg npe li, lub sijhawm no--peb twb plam
thiab poob npe lawm. nyias twb rov mus kawb kawb nyias kaubpuab
lawm...ziag no, lub Chapter School hauv Sactown twb yuav rov poob duas
ib zaug ntxiv...tsim nyog peb yuav los sib kho thiab nkagsiab tias--ua
rau haiv thiab ua kom muaj noj muaj haus xwb. yog kuv, kuv twb tsi
kam tso kuv tej me nyuam mus kawm cov school li no lawm.

li kuv ib txwm hais rau cov non-profit organization thiab tej Chapter
school li no os...yog nej tsi ua los, tej nyiaj peb tham tax rau
government no coj mus siv tsi muaj nuj nqi thiab lwm tus los yog lwm
haiv hos thov tau coj mus ua, ces lawv twb tau noj tau haus lawm.
nej hos thov tau los, cias nej hos nrog noj ib nrab thiab--txawm nej
tsi thov coj los noj thiab ua haujlawm los, nws yeej muaj nws ib cov
neeg thov coj mus siv dawb dawb li nej lawm thiab xwb. yog li, kuv
tsi chim--tabsi kuv tsi tso kuv tej me nyuam mus kawm xwb.

ua tsaug,

Born2beHmong
Born2beMhong
2010-03-05 17:28:22 UTC
Permalink
tsi nco qab lawm, yog neej leej twg hos nyob ze Dr Nkaujhli thiab Dr
Gary Yia nkawv los...hos mus tham rau nkawv paub...nkawv yeej ib txwm
nrog peb nyob hauv SCH no dhau los lawm thiab...seb nkawv puas yuav
tuaj faib tau dabtsi ntsiv pub rau peb sib cog kawm thiab nkawv li
opinion ntxiv.


dhau li ntawd, Dr HerLao...ua ib txwm nyob hauv SCH no thiab SCL, nws
busy heev thiab hos los qhia me me ntawd hauv ib lub Uninversity es
nws thiaj li tsi khoom tuaj lawm xwb. kuv tseem yuav coj nws mus nrog
kuv noj ib pluag Fawm...

Born
tseemyeej
2010-03-05 18:02:57 UTC
Permalink
All,

Cov nyuag tubtxawg ntxhaisntse no lawv zoo li tejnyuj tejtwm sibtxeeb
tshav kom tau kav covmaum xwb nav, yog tus twg nrau swb lawm ces tus
ntawd kawg khiavmus nogzaub kom rog-g tso mam rov los nraucuam dua xwb
las mas. Cia lawv nrau lawv kom ib tug poob tsua tuag kiag mas thiaj
tiav num thaum ntawd nav. Cov nyuag so called tubtxawg ntxhaisntse no
lam kawm kom tau daim nyuag ntawvpovthawj los dai hauvpliaj xwb, tsis
muaj tswvyim mus khwvnoj khwvhaus sabnraud ces thiaj rov los tshom
hauvtsev lino ne. Lawv sibtxeeb noj sibtxeeb haus xwb las mas, nej
pheej txhawj ua tu tsi naj.


Next month, kuv niag yawmyij HmoobLees thiab niag muam HmoobDawb nkawd
cov tubnyab ntxhaisvauv twb yuav ua ib lub koobtsheej (50th
anniversary) rau 2 tug laus. Cov niag tubnyab ntxhaisvauv no los lawv
twb mus ua neej HmoobDawb txuam HmoobLees tag li lawm thiab.

The question is yog cov niag tubtxawg ntxhaisntse uas nej tham txog no
lam sawv rog quavdev no kuv me yawmyij thiab me muam nkawd tsev neeg
yuav tuaj pab twg? I guess, they give no damn about it.


TseemYeej.
yawgnomdub
2010-03-05 17:27:58 UTC
Permalink
Kuv xav mas peb yuav tau txhob thuaj cov kawm tau doctor mob mob
thiab, ntiajteb no tsi hais koomhaum lossis tebchaws, yog lawv muaj
cov kawm siab coob mas lawv yeej mus tau zoo thiab vam meej dua. Nej
saib peb cov church hmoob tebchaws no xwb nej yeej paub lawm. Xws li
cov assembly of god mas lawv khav tias lawv muaj ntsujplig cais lawv
tsi hwm cov kawm ntawv tas 4 lossis 6 xyoo bible college los. Lawv
muab cov qw heev heev tias vajtswv hais li ub li no rau tsa los ua
xibhwb, cov no tsi muaj kev kawm li. Thiab lawv muab cov kawm bible
college tshem rau ib cag. Qhov no thiaj ua rau lawv tsi vam meej zoo
thiab nyob nyob ploj ib pab lawm ua rau tsawg zuj zus. Luag cov kawm
ntawv siab mas luag paub qhov yog thiab qhov tsi yog cais luag tsi lam
tau lam qw heev heev yam tsi muaj qab hau. Luag paub tias tyuav ua li
cas thiaj zoo thiab mus taus. Cais cov hmoob ruam txawm xav tias cov
no tsi ntse, cov qw qw thiaj li haib tabsis cov qw qw mas nws twb tsi
paub tias sov nws qw dab tsi. Cov church C&MA yog cov uas muaj cov
kawm ntawv siab los tswj los tuav mas thiaj ua rau lawv mus tau deb
dua. Txawm yuav hais li cas los xwj tiam twg peb tsi hwm cov kawm siab
los mas peb kev vam meej yeej tsi los ib zaug li. Txawm qw npaum twg
los kawg yeej ploj zuj zus mus xwb. Tes haujlwm loj thiab tseem ceeb
mas kawg yuav tau nrhiav cov kawm ntawv siab los tuav thiaj mus taus.
phwvnyawm
2010-03-05 21:02:49 UTC
Permalink
All,


Ua li cas nej yuav mus sib cav nyuaj ua luaj........cia kuv los qhia
qhov hmoob dawb/leeg sib haum rau nej saib.

Peb ua neeg nyob lub ntiaj teb no ces thaum twg lub P* thiab rab Q*
hais haum lawm ces tseev nej hais,hais-s tuag kiag los yeej tsis plam
li.

Nej puas paub tias thaum ub nyob ntuj qub qab mas tej laus txwv hmoob
dawb/leeg tsis pub sib yuav cov sib yuav mas tsawg kawg.Peb tawg teb
chaws tuaj txog yeej thoj nam teb chaws Thaib los txog rau hnub no.

Cov tub hmoob dawb/ntxhais hais tias cov tub hmoob leeg/ntxhais mas P*
thiaj loj,Q* thiaj loj ua mas zoo nyob tshaj plaws xaiv cov hmoob leeg
no yuav xwb-b.

Cov tubhmoobleeg/ntxhais hais tias tub hmoob dawb/ntxhais P* thiaj
luj,noov luj aim mas zoo nyob tshaj le....yog le hov puab tsham yuav
hmoob dlawb tag lawm.

Yog li peb hmoob dawb thiab leeg mas tsuas muaj hnub yuav sib haum loj
zuj zus mus xwb.Thaum ub tej laus twb tsis pub sib yuav lawv twb nyob
tau ua ke pes tsawg tiam los lawm,zaum no lauj yog lub zim txwv lawm
P* Q* hais haum tag lawm ces hauj lwm tiav lawm nawb.

Lub caij tom ntej nawb:

Leej twg yuav los coj yuav tsum coj kom ncaj-j cov hmoob dawb/leeg
naj.

Piv li no:

Tus hmoob dawb yuav poj niam hmoob dawb los coj yog coj tsis zoo/ncaj
ces kawg mag hmoob leeg muab lawb li Yawgnomdub hais.

Tus hmoob leeg yuav hmoob leeg los coj, coj tsis zoo/ncaj ces mag
hmoob dawb muab lawb li Phwvnyawm hais.

Tus yuav coj tau hmoob mas yog tus yuav poj niam/txiv hmoob dawb/leeg
mas thiaj yuav coj ncaj,coj tau.Vim tus no hlub tau 2 tsev
neeg.....Zoo li TUB Xyooj nawb.

Hmoob dawb yuav lawb los hmoob leeg txheem nkaus,hmoob leeg ho yuav
lawb los hmoob dawb txheem nkaus.

Tus neeg zoo li TUB xyooj mas hais ncaj nawb hais lus los yeej saib 2
sab,muaj noj los yeej pub tau rau 2 pab neeg noj,kev pab los nws yeej
mus pab 2 pab neeg,tiam dab qhua los yeej nqib qhov rooj lug tos 2 pab
neeg........yawg tsis xav ua tus coj los lawv yuav yuam yawg
ua......vim yawg hlub tau txhua tus ned.

Hos nej ib co ces lub ncauj lam hais tias kuv mas hlub nej kawg lub
niag siab khis tsheej daim.

Txij no mus mas hais ncaj leej twg coj tsis ncaj tsis hais hmoob dawb/
leeg kawg mag cov muab lawb xwb-b.

Thov sawv daws tsum nawb mog.
Victor
2010-03-05 02:28:12 UTC
Permalink
On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> associate).
>
> http://mong.ws/email_response.htm

Dear Tub,

I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
"ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.

Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
teb no.

Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
(los yog fab nom tswv kav pej xeem).

Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
sim tiag-tiag li niaj hnub no.

Victor
xyeejtsawg
2010-03-05 03:25:08 UTC
Permalink
On Mar 4, 6:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > associate).
>
> >http://mong.ws/email_response.htm
>
> Dear Tub,
>
> I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> teb no.
>
> Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> Victor

To suav dawd txog caij hmoob vwm lawm yeej meem
sib tog kom tuag tag huv tib sis es hmoob siab thiaj nqig
yog hmoob tuag tsis tas ces hmoob siab tsis nqig lis
uas lub mob lub aws rau hauv nruab siab lawm ces
kav tsij sib tog kom tuag tas nawb es lub mob lub aws
thiaj yaj mus.
nyob zoo.
tuamlijkoob
2010-03-05 04:00:59 UTC
Permalink
On Mar 4, 7:25 pm, xyeejtsawg <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 4, 6:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > > associate).
>
> > >http://mong.ws/email_response.htm
>
> > Dear Tub,
>
> > I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> > China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> > Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> > ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> > hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> > Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> > Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> > xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> > tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> > Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> > "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> > Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> > Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> > cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> > tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> > conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> > teb no.
>
> > Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> > Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> > coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> > Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> > tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> > xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> > Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> > (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> > Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> > Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> > WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> > issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> > Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> > sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> > Victor
>
> To suav dawd txog caij hmoob vwm lawm yeej meem
> sib tog kom tuag tag huv tib sis es hmoob siab thiaj nqig
> yog hmoob tuag tsis tas ces hmoob siab tsis nqig lis
> uas lub mob lub aws rau hauv nruab siab lawm ces
> kav tsij sib tog kom tuag tas nawb es lub mob lub aws
> thiaj yaj mus.
>  nyob zoo.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

Cov phooj ywg tsis muaj sij hawm los nrog nej tham hauv no li, hnub no
kuv pom nej ob lo lus no (Hmoob/Moob) ua rau kuv xav hais tias sawv
daws yuav tau los tawm suab es yuav ib lo xwb los yog muab kho dua ua
ib lo tshiab es kom los khoo tau peb Hmoob lub npe tiagx, kuv xav tias
cia kuv ntxiv ib lo rau thiab seb es sawv daws mam los vote rau:

1. Hmoob/Hmong
2. Moob/Mong
3. Mhoob/Mhong

Kuv xav mas cov kwv tij Hmoob Lees los tsis nyiam lo Hmoob, hos cov
kwv tij Hmoob dawb los tsis nyiam lo Moob ces cia peb sawv mus vote
dua tshiab. Npaj no cia kuv vote rau lo thib 3 nawb: MHOOB/MHONG
t***@msn.com
2010-03-05 09:22:38 UTC
Permalink
On Mar 4, 8:00 pm, tuamlijkoob <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 4, 7:25 pm, xyeejtsawg <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > On Mar 4, 6:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
>
> > > On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > > > associate).
>
> > > >http://mong.ws/email_response.htm
>
> > > Dear Tub,
>
> > > I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> > > China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> > > Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> > > ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> > > hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> > > Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> > > Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> > > xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> > > tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> > > Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> > > "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> > > Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> > > Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> > > cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> > > tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> > > conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> > > teb no.
>
> > > Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> > > Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> > > coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> > > Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> > > tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> > > xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> > > Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> > > (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> > > Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> > > Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> > > WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> > > issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> > > Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> > > sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> > > Victor
>
> > To suav dawd txog caij hmoob vwm lawm yeej meem
> > sib tog kom tuag tag huv tib sis es hmoob siab thiaj nqig
> > yog hmoob tuag tsis tas ces hmoob siab tsis nqig lis
> > uas lub mob lub aws rau hauv nruab siab lawm ces
> > kav tsij sib tog kom tuag tas nawb es lub mob lub aws
> > thiaj yaj mus.
> >  nyob zoo.- Hide quoted text -
>
> > - Show quoted text -
>
> Cov phooj ywg tsis muaj sij hawm los nrog nej tham hauv no li, hnub no
> kuv pom nej ob lo lus no (Hmoob/Moob) ua rau kuv xav hais tias sawv
> daws yuav tau los tawm suab es yuav ib lo xwb los yog muab kho dua ua
> ib lo tshiab es kom los khoo tau peb Hmoob lub npe tiagx, kuv xav tias
> cia kuv ntxiv ib lo rau thiab seb es sawv daws mam los vote rau:
>
> 1.  Hmoob/Hmong
> 2.  Moob/Mong
> 3. Mhoob/Mhong
>
> Kuv xav mas cov kwv tij Hmoob Lees los tsis nyiam lo Hmoob, hos cov
> kwv tij Hmoob dawb los tsis nyiam lo Moob ces cia peb sawv mus vote
> dua tshiab.  Npaj no cia kuv vote rau lo thib 3 nawb:  MHOOB/MHONG

Tuamlijkoob,

Zoo li koj yeej tsis paub tseeb tias Hmoob thiab Moob yog dab tsi. Kuv
mam hais koj yam lus xob rau koj.

tuam lij koob,
theeb sam nib txaim
tim xyuam nib kham
vim nab yam nib puj tswb
vim nab yam nib puj kham
tseeb tseeb tawj laus
Hmoob xwm taub swm Moob xwm
Moob xwm yej swm Hmoob xwm
Moob Hmoob taub swm ib cuab tsoom
Moob Hmoob taub swm ib cuab zeej
nib xwm swm Hmoob xwm
nib xwm yej swm Moob xwm
feeb puj meej puj yob suab
feeb puj tshum puj yob tham
tseeb tawj laus nib puj swm tuam lij koob
tseeb tawj laus nib puj swm tuam lij yawm
tuam lij yawm puj feeb tsoom
tuam lij koob puj feeb zeej
peem tawj laus tuam lij koob
tseeb tawj laus tuam lij peem

Ziag no yog hais koj yam lus lawm tej zaum koj yuav totaub mentsis.

Txawjxab
TUB
2010-03-05 10:56:32 UTC
Permalink
Txajxab -

Please tell us a bit more about the "Mej Koob" issue when you have
time. Thanks.

TUB
Yaj Tshaj Koob
2010-03-07 14:25:21 UTC
Permalink
On Mar 5, 3:22 am, ***@msn.com wrote:
> On Mar 4, 8:00 pm, tuamlijkoob <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 4, 7:25 pm, xyeejtsawg <***@hotmail.com> wrote:
>
> > > On Mar 4, 6:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
>
> > > > On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > > > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > > > > associate).
>
> > > > >http://mong.ws/email_response.htm
>
> > > > Dear Tub,
>
> > > > I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> > > > China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> > > > Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> > > > ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> > > > hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> > > > Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> > > > Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> > > > xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> > > > tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> > > > Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> > > > "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> > > > Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> > > > Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> > > > cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> > > > tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> > > > conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> > > > teb no.
>
> > > > Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> > > > Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> > > > coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> > > > Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> > > > tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> > > > xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> > > > Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> > > > (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> > > > Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> > > > Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> > > > WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> > > > issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> > > > Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> > > > sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> > > > Victor
>
> > > To suav dawd txog caij hmoob vwm lawm yeej meem
> > > sib tog kom tuag tag huv tib sis es hmoob siab thiaj nqig
> > > yog hmoob tuag tsis tas ces hmoob siab tsis nqig lis
> > > uas lub mob lub aws rau hauv nruab siab lawm ces
> > > kav tsij sib tog kom tuag tas nawb es lub mob lub aws
> > > thiaj yaj mus.
> > >  nyob zoo.- Hide quoted text -
>
> > > - Show quoted text -
>
> > Cov phooj ywg tsis muaj sij hawm los nrog nej tham hauv no li, hnub no
> > kuv pom nej ob lo lus no (Hmoob/Moob) ua rau kuv xav hais tias sawv
> > daws yuav tau los tawm suab es yuav ib lo xwb los yog muab kho dua ua
> > ib lo tshiab es kom los khoo tau peb Hmoob lub npe tiagx, kuv xav tias
> > cia kuv ntxiv ib lo rau thiab seb es sawv daws mam los vote rau:
>
> > 1.  Hmoob/Hmong
> > 2.  Moob/Mong
> > 3. Mhoob/Mhong
>
> > Kuv xav mas cov kwv tij Hmoob Lees los tsis nyiam lo Hmoob, hos cov
> > kwv tij Hmoob dawb los tsis nyiam lo Moob ces cia peb sawv mus vote
> > dua tshiab.  Npaj no cia kuv vote rau lo thib 3 nawb:  MHOOB/MHONG
>
> Tuamlijkoob,
>
> Zoo li koj yeej tsis paub tseeb tias Hmoob thiab Moob yog dab tsi. Kuv
> mam hais koj yam lus xob rau koj.
>
> tuam lij koob,
> theeb sam nib txaim
> tim xyuam nib kham
> vim nab yam nib puj tswb
> vim nab yam nib puj kham
> tseeb tseeb tawj laus
> Hmoob xwm taub swm Moob xwm
> Moob xwm yej swm Hmoob xwm
> Moob Hmoob taub swm ib cuab tsoom
> Moob Hmoob taub swm ib cuab zeej
> nib xwm swm Hmoob xwm
> nib xwm yej swm Moob xwm
> feeb puj meej puj yob suab
> feeb puj tshum puj yob tham
> tseeb tawj laus nib puj swm tuam lij koob
> tseeb tawj laus nib puj swm tuam lij yawm
> tuam lij yawm puj feeb tsoom
> tuam lij koob puj feeb zeej
> peem tawj laus tuam lij koob
> tseeb tawj laus tuam lij peem
>
> Ziag no yog hais koj yam lus lawm tej zaum koj yuav totaub mentsis.
>
> Txawjxab- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -


Tus kwv Tzaxa, koj cov lus mas yawg Tuam lij koob tsis paub li laus,
nyaj kuv paub qho lo thiab, kuv yuav hais ob los li, thev sam tuaj lij
koob tim xyuam tuam lij koob, tuam lij koob tuam thawj zeej kav mas
laij kav mas laij txaws pov hwm yaj ceeb zeej lauj.

YTK
TUB
2010-03-05 04:20:23 UTC
Permalink
Txajxab,

Koj nug tias, "yog koj (kuv) tso tsab ntawv no tawm qhia rau ntiaj teb
paub hais tias cov neeg txhawb Hmoob lub npe yog cov phem; cov nrhuav
Hmoob lub npe yog cov zoo, puas yog?"

Kuv tej koj hais tias, tso tsab ntawv no tawm tsis tau yuav ntaus nqi
tias leej twg lossis tog twg phem. Kuv tso tsab ntawv no tawm kom peb
tau nyeem Chi Meej Yaj, uas yog ib tug sawv cev hauv Mong Federation,
Inc., cov lus tseeb tseeb. Tso tawm kom peb muaj evidence tuav ntawm
tes, tsis yog lam liam tias Cim Meej Yaj tau hais li ub li no txog tus
ub tus no. Raws li koj twb pom, Chi Meej yeej tau sau tuav npe ntseeg
hais tias Dr. Nkauj Hli Yaj, Dr. Gary Yias Lis, thiab koj (Dr.
Txajxab) nej yog ob peb tug ntawm cov uas tsis txawb nqa Mong
Federation lub tswv yim.

Koj nug ntxiv tias, puas yog kuv nyiam cov neeg hlub Hmoob li Dr.
Paoze Thao thiab Chimeng Yang. Kuv teb koj tias.

My title (Dr. Kao Ly Yang, Dr. Tzexa Lee and Dr. Gary Yia Lee all
guilty for not supporting Mong) is NOT my argument. Let me repeat, it
is not my argument. Rather, it is the essence of Chimeng Yang's
implication (and he makes no secret about it).

I have argued against the ideas of Mong Federation and I have pointed
to a number of contradictions in their arguments (here on
Soc.Culture.Hmong).

TUB
Yaj Tshaj Koob
2010-03-05 13:14:22 UTC
Permalink
On Mar 4, 8:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > associate).
>
> >http://mong.ws/email_response.htm
>
> Dear Tub,
>
> I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> teb no.
>
> Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> Victor


Nyob zoo tus kwv Victor,

Kuv nyeem koj cov lus yeej yog li koj hais lawm, yog muab xyuas meej
meej ces Hmoob tsis tsim nyog yuav ub hais no lawm, tas nrho cov tub
kawm txawj tsis ntse coob, peb twb paub tias ib tug tub txawj nws twb
kho tsis tau ib rooj nyuag plaub hauv kwv tij, yuav ua cas kho tau
Hmoob, peb txhob xav tias tsuav yog kawv ntawv siab lawm ces txawm siv
tau no, qhov kev kawm ntawv ces yog leej twg rau siab kawm ces txawm
tau Dr. xwb, tus neeg ntse kawm tau ntawv ntse, tus ruam zog kuj kawm
tau ntawv ruam thiab, muaj ntau tus kawm ntawv siab twb los hais lus
rau public twb tsis muaj neeg xav mloog, twb tsis piv tej tus neeg
tsis muaj kev kawm.

Thiab kuv kuj pom li Chimeng Yang hais thiab, kuj siv tau lawm thiab,
peb Hmoob tsis muaj ob peb pawg Hmoob es nyias tshwm sim nyias los ib
qho los, peb Hmoob tsis yog ncau los ntawm ntiaj teb, los yog hlav los
ntawm ntiaj nrog, peb Hmoob yog lub ntuj tsim ib yam li luag txhua
haiv thiab.

Muaj ntau tus hais hauv no mas zoo li Hmoob muaj ob hom Hmoob / Moob
li ntawd tab sis Hmoob Moob yog lub suab xwb hais tawm los lus xwb,
kuv pom Mobsiab tseem sau tias muab ib pab ua cov coob muab ib pab ua
cov tsawg tsawg li ntawd, peb tsis yog cov neeg uas nyias hais muaj
nyias lus es yuav muab hu tau ua majority los sis hu ua manority li
ntawd tau, peb txhua tus nyaj yuav paub txog lub suab yog dab tsis
lawm thiab los tsis paub, yog paub tias kev hais lus yog lub suab
txawv qee los lus, thiab peb twb tsis tau muab coj los tshawb fawb
hais tais tej lus tsis sib thooj ntawd tej zaum yog txuam lwm hom neeg
uas txawv tus Hmoob li cov lus rau hauv Hmoob tsev neeg lawm.

Piv txawv lus Hmoob dawb hu tias "kab tsib" kab tsib yog lus suav
lawm, lus Hmoob yog "quav ntsuas" quav ntsuas thiaj yog lus Hmoob.
Moob Leeg hu tias "xaab cum" xaab cum yog lus suav lawm, lus Hmoob yog
"lub kos" nej muab ob qho no coj los xyuas xwb nej yeej paub zoo tias
Hmoob txuam lwm yam lus ntau heev lawm ces Hmoob / Moob thiaj txawm
cia li tsis sib txheeb lawm.

Cwjmem koj sau tau ib cov lus yog lus heev thiab meej lawm tiag vim
muaj cov Dov Taws coob xwb cov tau Dr. ces twb tsis muaj pes tsawg
leej, hais lus li cov Dov taws hais xwb ces Hmoob tseem yuav tawg ua
ntau tshaj nov ntxiv. Ua ca los kuv ntseeg tias yuav muaj ib tug txawj
thiab ntse tiag tiag los kho tau Hmoob xwb xwb tab sis tsis yog cov
Dov taws ntawd kho. Cov Dov taws ntawd tsua txawj tus nyuag ntawv xwb
yuav kho tsis tau Hmoob.

Hais txog lub suab tias Hmoob / Moob no muaj coob leej mus suav teb
twb paub tsis txog tias muaj pes tsawg hom hais lus tawm lub suab tias
Hmoob, thiab ho muaj pes tsawg hom hais tawm lub suab tias Moob no.
Kuv twb muab qhia rau peb ntau zaug lawm sawv daws yeej tsis nkag siab
li nyias tsuas qhuas nyias luj txw ua tau xwb.

Cov uas hais lus tawm lub suab tias "Hmoob" no mas muaj xws li Hmoob
dawb, Hmoob Leeg, Hmoob Ntsuab, Hmoob Peg, Hmoob pua, Hmoob Xauv,
Hmoob Yob sua, thiab lwm hom uas hais lus peb tsis tsha paub lawv cov
lus zoo ntawd los tseem hu los lus tias Hmoob no ua "Hmoob thiab". Cov
uas ho hais lus lub suab tawm tias "Moob" no tsuas muaj tib pab thiaj
hais tawm lub suab tias Moob no xwb, pab no yog hu ua Moob Sib no peb
Hmoob leej twg sau ntawv yog sau tus tsiaj ntawv tawm lub suab tias
Moob no ces nej yog Moob Sib lawm nej tsis yog Hmoob leeg, leej twg
tsis ntseeg los thov sawv daws mus kawm ntxiv kom paub hmoob zoo zoo
tso mam los sib cam, sib kho.

Haam Choj Txoov tuam thawj coj Hmoob nyob suav teb tau hais ib cov lus
txaus Hmoob Meskas tus siab yog txawj xav, Haam Choj Txoov hais li no,
nws hais tias Hmoob nyob suav teb lawv coob heev lawv tseem koom tau
los hnav ib lub ris ua ke, Hmoob meskas tsawg heev twb koom tsis tau
ib lub ris hnav nws hais li, thiab Hmoob asmeskas mas khav theeb heev
ua tsis tau daab tsis, thaum xub thawj lawv kuj cia siab rau Hmoob
asmeskas, tab sis lawv muab ntsia mus ntsia los Hmoob meskas thiab cov
kiav rau xov tshoj txawm yog cov uas rhuav Hmoob ntag.

Tus yuav los coj Hmoob tsis yog cov hais lus li pab uas peb tseem tab
tom hais no, kuv ntsia mas lam kawm tau lub nyuag npe xwb twb tsis
niam muaj txuj ci ib nyuag qhov li, tsuas hais qhov uas yuav muab cais
nyias nyob nyias xwb ces yog ruam tshaj nov tsis muaj lawm os cov Dov
taws Moob /Hmoob ai!!!. Ntxiv ib los rau tus kwv Cwjmem koj pom txog
txoj kev kuv pom thiaj kuv txhawb koj lub zog uas zoo, yuav los nrog
kho Moob /Hmoob.


YTK
mobsiab
2010-03-05 14:45:07 UTC
Permalink
On Mar 5, 7:14 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 4, 8:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > > associate).
>
> > >http://mong.ws/email_response.htm
>
> > Dear Tub,
>
> > I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> > China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> > Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> > ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> > hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> > Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> > Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> > xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> > tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> > Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> > "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> > Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> > Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> > cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> > tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> > conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> > teb no.
>
> > Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> > Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> > coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> > Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> > tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> > xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> > Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> > (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> > Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> > Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> > WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> > issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> > Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> > sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> > Victor
>
> Nyob zoo tus kwv Victor,
>
> Kuv nyeem koj cov lus yeej yog li koj hais lawm,  yog muab xyuas meej
> meej ces Hmoob tsis tsim nyog yuav ub hais no lawm, tas nrho cov tub
> kawm txawj tsis ntse coob, peb twb paub tias ib tug tub txawj nws twb
> kho tsis tau ib rooj nyuag plaub hauv kwv tij, yuav ua cas kho tau
> Hmoob, peb txhob xav tias tsuav yog kawv ntawv siab lawm ces txawm siv
> tau no, qhov kev kawm ntawv ces yog leej twg rau siab kawm ces txawm
> tau Dr. xwb, tus neeg ntse kawm tau ntawv ntse, tus ruam zog kuj kawm
> tau ntawv ruam thiab, muaj ntau tus kawm ntawv siab twb los hais lus
> rau public twb tsis muaj neeg xav mloog, twb tsis piv tej tus neeg
> tsis muaj kev kawm.
>
> Thiab kuv kuj pom li Chimeng Yang hais thiab,  kuj siv tau lawm thiab,
> peb Hmoob tsis muaj ob peb pawg Hmoob es nyias tshwm sim nyias los ib
> qho los, peb Hmoob tsis yog ncau los ntawm ntiaj teb, los yog hlav los
> ntawm ntiaj nrog, peb Hmoob yog lub ntuj tsim ib yam li luag txhua
> haiv thiab.
>
> Muaj ntau tus hais hauv no mas zoo li Hmoob muaj ob hom Hmoob / Moob
> li ntawd tab sis Hmoob Moob yog lub suab xwb hais tawm los lus xwb,
> kuv pom Mobsiab tseem sau tias muab ib pab ua cov coob muab ib pab ua
> cov tsawg tsawg li ntawd, peb tsis yog cov neeg uas nyias hais muaj
> nyias lus es yuav muab hu tau ua majority los sis hu ua manority li
> ntawd tau, peb txhua tus nyaj yuav paub txog lub suab yog dab tsis
> lawm thiab los tsis paub, yog paub tias kev hais lus yog lub suab
> txawv qee los lus, thiab peb twb tsis tau muab coj los tshawb fawb
> hais tais tej lus tsis sib thooj ntawd tej zaum yog txuam lwm hom neeg
> uas txawv tus Hmoob li cov lus rau hauv Hmoob tsev neeg lawm.
>
> Piv txawv lus Hmoob dawb hu tias "kab tsib" kab tsib yog lus suav
> lawm, lus Hmoob yog "quav ntsuas" quav ntsuas thiaj yog lus Hmoob.
> Moob Leeg hu tias "xaab cum" xaab cum yog lus suav lawm, lus Hmoob yog
> "lub kos" nej muab ob qho no coj los xyuas xwb nej yeej paub zoo tias
> Hmoob txuam lwm yam lus ntau heev lawm ces Hmoob / Moob thiaj txawm
> cia li tsis sib txheeb lawm.
>
> Cwjmem koj sau tau ib cov lus yog lus heev thiab meej lawm tiag vim
> muaj cov Dov Taws coob xwb cov tau Dr. ces twb tsis muaj pes tsawg
> leej, hais lus li cov Dov taws hais xwb ces Hmoob tseem yuav tawg ua
> ntau tshaj nov ntxiv. Ua ca los kuv ntseeg tias yuav muaj ib tug txawj
> thiab ntse tiag tiag los kho tau Hmoob xwb xwb tab sis tsis yog cov
> Dov taws ntawd kho. Cov Dov taws ntawd tsua txawj tus nyuag ntawv xwb
> yuav kho tsis tau Hmoob.
>
> Hais txog lub suab tias Hmoob / Moob no muaj coob leej mus suav teb
> twb paub tsis txog tias muaj pes tsawg hom hais lus tawm lub suab tias
> Hmoob, thiab ho muaj pes tsawg hom hais tawm lub suab tias Moob no.
> Kuv twb muab qhia rau peb ntau zaug lawm sawv daws yeej tsis nkag siab
> li nyias tsuas qhuas nyias luj txw ua tau xwb.
>
> Cov uas hais lus tawm lub suab tias "Hmoob" no mas muaj xws li Hmoob
> dawb, Hmoob Leeg, Hmoob Ntsuab, Hmoob Peg, Hmoob pua, Hmoob Xauv,
> Hmoob Yob sua, thiab lwm hom uas hais lus peb tsis tsha paub lawv cov
> lus zoo ntawd los tseem hu los lus tias Hmoob no ua "Hmoob thiab". Cov
> uas ho hais lus lub suab tawm tias "Moob" no tsuas muaj tib pab thiaj
> hais tawm lub suab tias Moob no xwb, pab no yog hu ua Moob Sib no peb
> Hmoob leej twg sau ntawv yog sau tus tsiaj ntawv tawm lub suab tias
> Moob no ces nej yog Moob Sib lawm nej tsis yog Hmoob leeg, leej twg
> tsis ntseeg los thov sawv daws mus kawm ntxiv kom paub hmoob zoo zoo
> tso mam los sib cam, sib kho.
>
> Haam Choj Txoov tuam thawj coj Hmoob nyob suav teb tau hais ib cov lus
> txaus Hmoob Meskas tus siab yog txawj xav, Haam Choj Txoov hais li no,
> nws hais tias Hmoob nyob suav teb lawv coob heev lawv tseem koom tau
> los hnav ib lub ris ua ke, Hmoob meskas tsawg heev twb koom tsis tau
> ib lub ris hnav nws hais li, thiab Hmoob asmeskas mas khav theeb heev
> ua tsis tau daab tsis, thaum xub thawj lawv kuj cia siab rau Hmoob
> asmeskas, tab sis lawv muab ntsia mus ntsia los Hmoob meskas thiab cov
> kiav rau xov tshoj txawm yog cov uas rhuav Hmoob ntag.
>
> Tus yuav los coj Hmoob tsis yog cov hais lus li pab uas peb tseem tab
> tom hais no, kuv ntsia mas lam kawm tau lub nyuag npe xwb twb tsis
> niam muaj txuj ci ib nyuag qhov li, tsuas hais qhov uas yuav muab cais
> nyias nyob nyias xwb ces yog ruam tshaj nov tsis muaj lawm os cov Dov
> taws Moob /Hmoob ai!!!. Ntxiv ib los rau tus kwv Cwjmem koj pom txog
> txoj kev kuv pom thiaj kuv txhawb koj lub zog uas zoo, yuav los nrog
> kho Moob /Hmoob.
>
> YTK

Tus kwvtij YTK, koj yog ib tus kuv respect tias koj paub lus hmoob
ntau thiab keeb kwm hmoob zoo. Kuv xav mas koj sau tias koj pomzoo
lis Chimeng thiab Victor nkawd hais thiab pom hais tia kuv yog tus
hais cov coob ua majority ,cov tsawg yog minority. Kuv xav, tej zaum
koj yuam kev lawm koj tsis support kawd , koj againt nkawd.Koj yuav
tau rov qab ua twbzoo nyeem:1- Victor cov lus ntawd qhov subgroup saib
nws hais li cas, 2- Tub cov lus hais rau kuv( qhov tseem ceeb yog
yuav siv lub npe twg Hmoob los moob) yog siv ob lub ces yog THAU HAIV
" lo lus no raws kuv totaub mas txhais tias tshem haiv ua kom puas,
los yos tsis sibhaum,sibtxeeb..." 3- koj hais tias kabtsib lus hmoob
yog quav ntsuas ,ua quav ntsuas ne koj hov hu li cas? 4- Koj muab cov
Drs tso rau qhov qis (put them down) koj yuav muab dabtsi coj los ua
tus ncej tas ( lus nplog hais tias Lat. base on what ?) hais tias tus
neeg ntawd paub tab ,muaj kev txawj ntse. Nyob mekas no,kuv paub mas
luag tsuas siv daim diploma thiab degree coj los ua reference. Ua
tsaug ntau kawm tau ntau yam los ntawm koj.
Hmong-Lao
2010-03-05 15:34:56 UTC
Permalink
Cov phoojywg sawvdaws,
Kuv yeej agree li Tsimmeej Yaj hais thiab, hais tias Moob Lees tsis
yog subgroup ntawm Hmoob Dawb or vise versa. Qhov tseeb, peb txhua tus
yeej lees hais tias peb yog ib haiv xwb. Tabtxawm Tsimmeej Yaj kiag
los nws yeej hais tias peb yauv tsum sib koom ua ke, ua ib qhoo mas
peb thiaj tsis ploj. Tabsis kuv tsis agree hais tias Moob ces yog Moob
Lees xwb, hos lo Hmoob no ces yog Moob Dawb xwb lis Tsimmeej thiab
pawg Mong Federation Inc hais. Hauv tsab ntawd, tshajmeej xaus lus li
no:

"Friends, SEPARATE WE VANISH; TOGETHER WE SURVIVE. LET’S WORK
TOGETHER TO INCLUDE THE TERM “MONG” WITH THE TERM “HMONG” IN AB 78 TO
SHOW THE INCLUSION OF THE TWO GROUPS. IF THE TERM “MONG” IS NOT
INCLUDED IN THE BILL, PLEASE OPPOSE AB 78 BECAUSE IT DISCRIMINATES
AGAINST THE MONG AMERICANS IN CALIFORNIA and IN THE UNITED STATES.
Please write to the California State Senators and tell them not to
support AB 78 because this bill will only create more problems for the
Mong/Hmong communities."

Qhov teebmeem ces yog Mong Federation Inc pawg neeg (Chimeng Yang, Dr.
Paoze Thao, Rev. Txer Pau Vang, Dr. and etc...) lawv tsis lees hais
tias Moob thiab Hmoob yog tib lo lus tabsis hais tawm lub suab txawv
xwb, lawv tsis lees hais tias yog sau ua lus Askiv ces sau ua "Hmong"
no xwb los tam tau sawvdaws lawm. Lawv lam hais ntawm lub ncauj hais
tias, lo lus "Hmoob (Hmong)" no yog tam Moob Dawb xwb, hos lo lus
"Moob (Mong) no ces tam Moob Lees xwb, tabsis hauv lawv lub siab thiab
thaum lawv sau ntawv losis hais lus, lawv hais tias "Moob (Mong)" no
ces yeej yog refer rau tag nrho txhua txhua cajces Moob lawm.

Yog Mong Federation Inc yuav muab cais kom meej no, ua li peb cov Moob
Txaij, Moob Dub, Moob Ntsuab, Moob Peg thiab Moob Sib ned, lawv yuav
nrhia lo twg los tam kom tau peb thiab? Teebmeem yuav loj zujzus
ntxiv, yog nyias yuav ua kom zoo nyias lub siab xwb os. Hos peb cov
half Hmong - half Lao, thiab cov Half Moob Dawb - Half Moob Lees no
ned, yuav hu peb li cas thiab?

HL
kwvtijhmoob
2010-03-05 16:10:04 UTC
Permalink
kwv tij hmoob-- ua cas nej cov hluas pheej yuav sib cam npaum li no
mas. kuv tus laus no xav nug nej hais tias, nej puas tau paub qhov
tseeb hais tias, peb haiv neeg puas yog hu (pronounce) ua "hmoob/moob"
no tiag mas? before anyone go any further, i think we need to go back
and do research to find out what we really are first originally. kuv
ntseeg hais tias originally, peb haiv neeg yeej tsis yog hu ua "hmoob/
moob" no ib zaug. lo lus (term) "hmoob/moob" no nyuam qhuav tshwm sim
hauv nplog teb los xwb. kuv tseem yuav npaj siab mus tshawb nrhiav
qhov tseeb tso.

the question we need to ask ourselves now is, yog peb sawvdaws (hmoob
dawb, hmoob leeg, hmoob dub, etc) yeej yog ib haiv neeg hu ua "hmoob"
tiag tiag no, why can't hmoob leeg people pronounce the term "Hmong"
then? The rule of thumb is that if you cannot pronouce your own word,
chances are you are more likely not or belong to that haiv neeg. This
is not to say that hmoob leeg is not hmoob. but what i meant to say
is that we (hmoob dawb, leeg, dub,etc) may not even "hmoob or moob."
who said we are "hmoob or moob?" where are the evidences? can anyone
prove it? no, i don't think so.
Chao
2010-03-05 16:31:00 UTC
Permalink
Txawm yuav sau ua "Hmong" los yog "Mong" los yeej tseem yog lus
English ces cov neeg American thiab neeg ntiaj teb yeej tseem nyeem ua
"Mong" no ntau xwb, vim lawv hais tsis tau "Hmoob" no li peb hais. Yog
peb sau "Hmong" no ces peb nyeem tawm tau tias "Hmong" thiab "Mong"
tib si, tab sis yog sau ua "Mong" no xwb ces nyeem yuav nyeem tsis
tawm "Hm-ong" no lawm.

Lub npe Hmong no yeej xam tag nrho txhua pab pawg neeg Hmoob, Moob,
thiab Miao tib si rau hauv lawm. Ua ntsuas nkhaus heev thiab.

Yog yuav ua kom raug raug sawv daws siab mas, tus nws nplaig txhav es
nws hais tsis tau tias "Hmoob" or "Moob" no, tab sis nws hais tau
"Oob" ("Ong") no xwb ne yog nws yuav kom sau li nws hais no peb ua
puas tau thiab? Yog peb yuav cais ces yeej tsis tau kawg li, vim peb
tseem tshuav cov tseem tab tom loj hlob uas hais lus Hmoob thiab lus
Moob tsis meej ntawd, tej zaum lawv tseem yuav muab kho dua kom nyeem
raug li qhov lawv hais tau. Yog cov coj siab dav thiab pom haiv Hmoob
txoj kev pauv no, tej zaum sawv daws sib zam tau.

Txawm peb yuav muab sau ua "Hmong" or "Mong" los nws tsuas yog qhov
kev sau xwb, tus nyeem thiab tus hais yeej yuav hais txawv ib tug dhau
ib tug zuj zus.

Ib yam li cov nyob Thailand and Laos, lawv kawm ntawv thiab lus Thaib
lus Nplog. Thaib thiab Nplog tsis muaj lub suab "HM" ces lawv yuav sau
thaib nyeem ua "Mong" no. Thaum dhau los ob peb tiam ces sawv daws
hais Moob no lawm xwb. Teb chaws America no ib yam nkaus thiab. Cov
hluas niam no twb hais "Moos" no lawm xwb thiab, twb tsis yog Moob/
Hmoob lawm.

Dua li ntawd lawm, pes tsawg pab pawg neeg nyob rau America no yog
American? Tag nrho cov uas yog citizen ces yeej yog American tag nrho,
txawm lawv yuav yog dub, dawb, daj, liab, doog li cas los qhov ntawd
lawv tsuj ua lawv tug xwb. Thaum sawv daws yog American citizen lawm
ces sawv daws yog ib teb chaw neeg lawm.

Txawm nej yuav hais lus suab txawv li cas, noj txawv li cas, hnav
txawv li cas los xij peem. Yog thaum nej hnov ib tug neeg twg cuab
suab hu "Hmoob" no es raug nej, nej teb ntua hauv siab thaib tig loo
mus mloog ces nej puav leej yog "Hmoob" tag nrho. Tus uas luag twb
cuab suab hu nrov nrov los nws tsis hnov los yog tsis raug nws siab es
nws tsis teb ces tus ntawd tej zaum yeej tsis yog Hmoob tiag.
Yaj Tshaj Koob
2010-03-06 13:57:58 UTC
Permalink
On Mar 5, 8:45 am, mobsiab <***@gmail.com> wrote:
> On Mar 5, 7:14 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 4, 8:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
>
> > > On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > > > associate).
>
> > > >http://mong.ws/email_response.htm
>
> > > Dear Tub,
>
> > > I agree with what was written in Chimeng Yang's letter. I went to
> > > China in 98. I from Kunming, I traveled to Kuj Cawm, Huj khaw,Maum
> > > Kuas , Paj Tawg, Mooj Ntxw. Txhua-txhua qhov chaw kuv mus, kuv tsis
> > > ntsib ib tug Hmoob hais lus Hmoob hlo li. Kuv ntsib txhua tus Hmoob
> > > hais lus Moob xwb. Kuv nug lawv, lawv qee leej kuj hais tias lawv yog
> > > Hmoob Dawb. Qee leej kuj hais tias lawv yog Moob Lees. Tabsis txawm
> > > Hmoob Dawb thiab Moob Lees los yeej hais lus tib lub suab Moob Lees
> > > xwb. Thov qab nug lawv tas lawm es yus mam ua tib zoo mloog ces yus
> > > tiaj mam paub qee lo hais tias yog lus Hmoob Dawb xwb. Ib yam li tus
> > > Hmoob Dawb yuav hais tias "txhuv" hos tus Moob Lees yuav hais tias
> > > "ntsab". Yog li, kuv txawm yog Hmoob Dawb los kuv yeej conclude li
> > > Chimeng Yang hais thiab hais tias Moob Lees coob dua Hmoob Dawb.
>
> > > Vim lub sij hawm Vaj Pov ua rog, Vaj Pov yog Hmoob Dawb ces txhua leej
> > > cia li hais tus thawj hom lus lawm xwb. Yog yuav debate tiag-tiag hais
> > > tias leej twg yog sub-group ntawm leej twg ces tej zaum kuv yuav
> > > conclude hais tias Hmoob Dawb yog sub-group ntawm Moob Lees nyob ntiaj
> > > teb no.
>
> > > Raws li kuv assess, lub suab lus Hmoob Dawb nrov tawv dua lub suab lus
> > > Moob Lees. Txawm tus tib neeg kiag los kuv pom hais tias Hmoob Dawb
> > > coj ceev dua Moob Lees. Tsis tas li no xwb, kuv xav hais tias cov
> > > Hmoob nyob Nplog Teb feem coob yog cov tub rog uas noj tsis tau nyob
> > > tsis tau Suav Teb es pus poj niam me nyuam khiav mus rau Xov Tshoj
> > > xwb. Yog li, kuv kuj muaj peev xwm conclude tau hais tias lus Hmoob
> > > Dawb yog siv rau fab tub rog. Lus Moob Lees yog siv rau fab pej xeem
> > > (los yog fab nom tswv kav pej xeem).
>
> > > Yog li, Hmoob Dawb thiab Moob Lees sib separate tsis tau. Kuv support
> > > Chimeng Yang qhov conclusion hais tias " SEPARATE WE VANISH; TOGETHER
> > > WE SURVIVE." Peb tsis tsim nyog yuav muab Hmoob Dawb/Moob Lees los ua
> > > issue rau peb sib txiav caj dab kom tu noob. Nplog hais tias "serk leo
> > > Meo dap" xwb ces twb txaus peb lawm. Peb tsis tas ua kom qhov no tshwm
> > > sim tiag-tiag li niaj hnub no.
>
> > > Victor
>
> > Nyob zoo tus kwv Victor,
>
> > Kuv nyeem koj cov lus yeej yog li koj hais lawm,  yog muab xyuas meej
> > meej ces Hmoob tsis tsim nyog yuav ub hais no lawm, tas nrho cov tub
> > kawm txawj tsis ntse coob, peb twb paub tias ib tug tub txawj nws twb
> > kho tsis tau ib rooj nyuag plaub hauv kwv tij, yuav ua cas kho tau
> > Hmoob, peb txhob xav tias tsuav yog kawv ntawv siab lawm ces txawm siv
> > tau no, qhov kev kawm ntawv ces yog leej twg rau siab kawm ces txawm
> > tau Dr. xwb, tus neeg ntse kawm tau ntawv ntse, tus ruam zog kuj kawm
> > tau ntawv ruam thiab, muaj ntau tus kawm ntawv siab twb los hais lus
> > rau public twb tsis muaj neeg xav mloog, twb tsis piv tej tus neeg
> > tsis muaj kev kawm.
>
> > Thiab kuv kuj pom li Chimeng Yang hais thiab,  kuj siv tau lawm thiab,
> > peb Hmoob tsis muaj ob peb pawg Hmoob es nyias tshwm sim nyias los ib
> > qho los, peb Hmoob tsis yog ncau los ntawm ntiaj teb, los yog hlav los
> > ntawm ntiaj nrog, peb Hmoob yog lub ntuj tsim ib yam li luag txhua
> > haiv thiab.
>
> > Muaj ntau tus hais hauv no mas zoo li Hmoob muaj ob hom Hmoob / Moob
> > li ntawd tab sis Hmoob Moob yog lub suab xwb hais tawm los lus xwb,
> > kuv pom Mobsiab tseem sau tias muab ib pab ua cov coob muab ib pab ua
> > cov tsawg tsawg li ntawd, peb tsis yog cov neeg uas nyias hais muaj
> > nyias lus es yuav muab hu tau ua majority los sis hu ua manority li
> > ntawd tau, peb txhua tus nyaj yuav paub txog lub suab yog dab tsis
> > lawm thiab los tsis paub, yog paub tias kev hais lus yog lub suab
> > txawv qee los lus, thiab peb twb tsis tau muab coj los tshawb fawb
> > hais tais tej lus tsis sib thooj ntawd tej zaum yog txuam lwm hom neeg
> > uas txawv tus Hmoob li cov lus rau hauv Hmoob tsev neeg lawm.
>
> > Piv txawv lus Hmoob dawb hu tias "kab tsib" kab tsib yog lus suav
> > lawm, lus Hmoob yog "quav ntsuas" quav ntsuas thiaj yog lus Hmoob.
> > Moob Leeg hu tias "xaab cum" xaab cum yog lus suav lawm, lus Hmoob yog
> > "lub kos" nej muab ob qho no coj los xyuas xwb nej yeej paub zoo tias
> > Hmoob txuam lwm yam lus ntau heev lawm ces Hmoob / Moob thiaj txawm
> > cia li tsis sib txheeb lawm.
>
> > Cwjmem koj sau tau ib cov lus yog lus heev thiab meej lawm tiag vim
> > muaj cov Dov Taws coob xwb cov tau Dr. ces twb tsis muaj pes tsawg
> > leej, hais lus li cov Dov taws hais xwb ces Hmoob tseem yuav tawg ua
> > ntau tshaj nov ntxiv. Ua ca los kuv ntseeg tias yuav muaj ib tug txawj
> > thiab ntse tiag tiag los kho tau Hmoob xwb xwb tab sis tsis yog cov
> > Dov taws ntawd kho. Cov Dov taws ntawd tsua txawj tus nyuag ntawv xwb
> > yuav kho tsis tau Hmoob.
>
> > Hais txog lub suab tias Hmoob / Moob no muaj coob leej mus suav teb
> > twb paub tsis txog tias muaj pes tsawg hom hais lus tawm lub suab tias
> > Hmoob, thiab ho muaj pes tsawg hom hais tawm lub suab tias Moob no.
> > Kuv twb muab qhia rau peb ntau zaug lawm sawv daws yeej tsis nkag siab
> > li nyias tsuas qhuas nyias luj txw ua tau xwb.
>
> > Cov uas hais lus tawm lub suab tias "Hmoob" no mas muaj xws li Hmoob
> > dawb, Hmoob Leeg, Hmoob Ntsuab, Hmoob Peg, Hmoob pua, Hmoob Xauv,
> > Hmoob Yob sua, thiab lwm hom uas hais lus peb tsis tsha paub lawv cov
> > lus zoo ntawd los tseem hu los lus tias Hmoob no ua "Hmoob thiab". Cov
> > uas ho hais lus lub suab tawm tias "Moob" no tsuas muaj tib pab thiaj
> > hais tawm lub suab tias Moob no xwb, pab no yog hu ua Moob Sib no peb
> > Hmoob leej twg sau ntawv yog sau tus tsiaj ntawv tawm lub suab tias
> > Moob no ces nej yog Moob Sib lawm nej tsis yog Hmoob leeg, leej twg
> > tsis ntseeg los thov sawv daws mus kawm ntxiv kom paub hmoob zoo zoo
> > tso mam los sib cam, sib kho.
>
> > Haam Choj Txoov tuam thawj coj Hmoob nyob suav teb tau hais ib cov lus
> > txaus Hmoob Meskas tus siab yog txawj xav, Haam Choj Txoov hais li no,
> > nws hais tias Hmoob nyob suav teb lawv coob heev lawv tseem koom tau
> > los hnav ib lub ris ua ke, Hmoob meskas tsawg heev twb koom tsis tau
> > ib lub ris hnav nws hais li, thiab Hmoob asmeskas mas khav theeb heev
> > ua tsis tau daab tsis, thaum xub thawj lawv kuj cia siab rau Hmoob
> > asmeskas, tab sis lawv muab ntsia mus ntsia los Hmoob meskas thiab cov
> > kiav rau xov tshoj txawm yog cov uas rhuav Hmoob ntag.
>
> > Tus yuav los coj Hmoob tsis yog cov hais lus li pab uas peb tseem tab
> > tom hais no, kuv ntsia mas lam kawm tau lub nyuag npe xwb twb tsis
> > niam muaj txuj ci ib nyuag qhov li, tsuas hais qhov uas yuav muab cais
> > nyias nyob nyias xwb ces yog ruam tshaj nov tsis muaj lawm os cov Dov
> > taws Moob /Hmoob ai!!!. Ntxiv ib los rau tus kwv Cwjmem koj pom txog
> > txoj kev kuv pom thiaj kuv txhawb koj lub zog uas zoo, yuav los nrog
> > kho Moob /Hmoob.
>
> > YTK
>
> Tus kwvtij  YTK, koj yog ib tus kuv respect tias koj paub lus hmoob
> ntau thiab keeb kwm hmoob zoo.  Kuv xav mas koj sau  tias koj pomzoo
> lis Chimeng thiab  Victor nkawd hais  thiab pom hais tia kuv yog tus
> hais cov coob  ua majority ,cov tsawg yog minority. Kuv xav,  tej zaum
> koj yuam kev lawm koj tsis support kawd , koj againt nkawd.Koj yuav
> tau rov qab ua twbzoo nyeem:1- Victor cov lus ntawd qhov subgroup saib
> nws hais li cas, 2- Tub cov lus  hais rau kuv( qhov tseem ceeb yog
> yuav siv lub npe twg Hmoob los moob) yog siv ob lub ces yog THAU HAIV
> " lo lus no raws kuv totaub mas txhais tias tshem haiv ua kom puas,
> los yos tsis sibhaum,sibtxeeb..." 3- koj hais tias kabtsib  lus hmoob
> yog quav ntsuas ,ua quav ntsuas ne koj hov hu li cas? 4- Koj muab cov
> Drs tso rau qhov qis (put them down) koj yuav muab dabtsi coj los ua
> tus ncej tas ( lus nplog  hais tias Lat. base on what ?) hais tias tus
> neeg ntawd paub tab ,muaj kev txawj ntse. Nyob mekas no,kuv paub mas
> luag tsuas siv daim diploma thiab degree coj los ua reference. Ua
> tsaug ntau kawm tau ntau yam los ntawm koj.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -Nyob zoo tus kwv Mobsiab,

Kuv thov txim ntau ntau nawb, ntawm qhov koj los lus majority tsis yog
koj hais, yog koj hais raws lawv lus xwb, tus kwv Mobsiab zoo yog koj
hais rov qab rau kuv paub, luag hais tias nkauj txawg yuav yuam ib
rauv, tub txawg yuav yuam ib hneev, qhov 1. koj hais tias los lus uas
Victor hais tias "sub-group ntawd mas tsis yog lus Hmoob kuv tsuas
nkag siab hais tias pawg ua qab, los sis hais tias pab rhawv lub npe
ua tom qab li ntawd" qhov 2. neb tham tias yog siv ob lub npe ces yog
thau haiv li ntawd, kuv xav mas yog Hmoob muaj teb chaws, peb yuav
muab hu hais li no, Hmoob yog lub teb chaws ces Moob yog tsav neeg los
sis haiv neeg, yog tias Moob yog lub teb chaws ces Hmoob yog haiv neeg
xwb peb tsis muab cais ua ob pab. ib lub npe yog lub teb chaws, ib lub
npe yog cov neeg / haiv neeg, "piv txwv li America yog lub teb chaws,
American yog cov neeg los yog haiv neeg li no". Qhov 3. koj nug hais
tias kab tsib yog quav ntsuas lawm no, quav ntsuas ho hu li cas, tus
quav ntsuas Hmoob hu ua "ntsuas pias los yog ntsuas no xwb". Qhov 4.
koj hais tias kuv muab cov Dr. saib qis heev lawm, yog yuav muab saib
raws li lawv 3-4 tus uas tuaj sau ntawv rau sawv daws pom no xwb ces
yeej yog li kuv hais lawm thiab, kuv muab ntsias thiab research tas
nrho ntiaj teb tib neeg cov uas sawv los ua nom ua tswv kav teb chaws
puav leej yog cov uas kawm ntawv tsis siab pes tsawg los ua tus thawj
coj ntau xwb, cov uas tau Dr. los ua thawj coj tsis muaj pes tsawg
tus, cov Dr. ces thaum twg cov pej xeem thiab cov uas kawm ntawv tsis
siab pes tsawg ua tau teb chaws los sis teeb tsa tau tej kev coj kav
teb chaws ces mam li mus txheeb hu seb cov Dr. leej twg yog hom txuj
ci dab tsib ces li coj nruab rau txoj num ntawd xwb, vim tub txawj
muaj ntau hom, nyias tsua ua tau nyias hom xwb, nws ua tsis tau tshaj
qhov ua nws txawj.

Peb Hmoob tsis paub peb lub npe Dr. lawm xwb ces peb xav tias ntshe
heev hwv lawm no, tab sis twb mus tsis txog qhov twg, nws tsuas pab
tau nws tsev neeg nkaus, cia cov Dr. los tawm tswv yim ces nyias khav
nyias ntse xwb, yim ua yim tawg loj, yim kho yim tawg dav, vim nws
tsis paub Hmoob keeb kwm zoo, nej twb pom Dr. Ly Yia nws twb yog tus
uas hais tias nim kawm Hmoob tej kev lis kev cai thiab no uas cas
nyuam qhuav hais tau nyuag nyob zoo li ntawd xwb, twb tsis haum Hmoob,
tus uas yuav los kho hais tau Hmoob tus ntawd hais qoov sua tas nrho
Hmoob thoob qab ntuj tus uas hais lus yus paub thiab tsis paub tas nro
coj los ua ke mas thiaj yog tus yuav los kho Hmoob, kuv xav tias Dr.
coc feem coob nyias tsuas kav tau nyias tus poj niam xwb, muaj ntau
tus Dr. twb kav tsis tau nws tsev neeg, tseem muaj poj nrauj yawg
nrauj Dr. coob tus, tsis tas yuav los sau sau ntawv hais txog Hmoob
lawm, nej cov Dr. tawb quav mas tsw tshaj paws ua rau Hmoob thoob
ntiaj teb tau kev txaj qhov muag kawg nkau rau lug lwm tsav neeg, rau
qhov nej cov Dr. txawj ntawv English heev nej sau ua lus English kom
neeg ntiaj teb paub tias nej mas ntse kawg, tab sis nej rab hneev mas
tua xu deb heev ntawm lub hom phiaj uas cov pej xeem Hmoob xav ua xav
kho lawm. Tiag tiag mas cov Dov taws yuav tau los thov kev zam txim
nawb rau cov me nyuam Hmoob nrsuag nos.


YTK
t***@hotmail.com
2010-03-06 18:36:15 UTC
Permalink
Victor,

Let's be practical here. My mother is Hmoob Ntsuab (she does not want
to be called Moob Lees) and my father is Hmoob Dawb; now what am I? My
daughter is married to a White man; now what are her kids? My uncle is
married to Lao woman; now what are his kids? My niece is married to
Khmer man; now what are her kids? A niece of mine is married to a
Black man; now what are her kids? I asked same to Chimeng and Dr.
Pobzeb Thoj; and they provided a flimsy answer. They said, the
spelling is incorrect because the vocals are different (between Hmoob
and Moob). In English, in countless intances, by applying the English
alphabets, the vocals and the spellings are distinctly different. And
yet, throughout the Englophone world, the spellings remain consistent
regardless of the vocal changes. For example, I have a hard time
picking up Scottish and Australian English. New England English is
vocally distinct from Alabama English.

My point is, be Hmoob or Moob, we are the same. If we want to make
distinction, it will be infinite.

The end goal of AB78 is to improve Hmong students' performance;
teaching Hmong is only an intermidiate measure. Here, I would say, if
Hmong really want their kids to excel in this country, teaching Hmoob
or Moob is not the answer. Our kids need to excel in English as far as
language is concerned. Thus, the Hmoob vs. Moob issue is purely a
political exercise; it is not serving well our children.

As far as Hmoob or Moob in China, until they decide among themselves
on a standard, let's not make an issue based on them when they
don't.

Teev


On Mar 4, 9:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > associate).
>
> >http://mong.ws/email_response.htm
>
> Dear Tub,
TUB
2010-03-07 05:12:58 UTC
Permalink
"Be Hmoob or Moob, we are the same. If we want to make distinction, it
will be infinite." Well said Teev!

Tub
Moobthaibteb Moobtwmzeej
2010-03-07 10:38:28 UTC
Permalink
Ok, since no one else see it, let me be the devil's advocate here.
Teev, you have used this argument of your very own mother did not want
to be called Moob Lees for a long time now, perhaps it's because
that's wrong to begin with. It's funny that all these time witht the
debate on Moob and Hmoob, people will try to appease the need of
everybody by willing to write Moob and not only Hmoob, but then
totally ignore the Leeg part and continually write Lees.

Back to your mother. There's a saying that saib hluasnkauj ces saib
ntawm hauvplaj, saib nyaab ces saib ntawm leej nam, yuav kuam paub
tseeb tag ces saib moog kuam txugkag ntawm namtais. Or as many other
have said it in a slightly different way that xaav noj nceb yuavtsum
taug caav, xaav yuav quaspuj yuavtsum saib neej saib tsaav. This
argument of your mother doesn't want to be known as Moob Leeg, could
that be her way of showing devotion to your father? Have all your
neejtsaa felt the same way, particularly your grandmother?

So AB78 has nothing to do with equal representation but only to
improve the performance of our kids, which our kids doesn't need this
AB78 in the first place because English would be the deciding factor
of their success or failure? Then why the big fuss about Mong
shouldn't be including in there?Moob Lajleeb


On Mar 6, 1:36 pm, ***@hotmail.com wrote:
> Victor,
>
> Let's be practical here. My mother is Hmoob Ntsuab (she does not want
> to be called Moob Lees) and my father is Hmoob Dawb; now what am I? My
> daughter is married to a White man; now what are her kids? My uncle is
> married to Lao woman; now what are his kids? My niece is married to
> Khmer man; now what are her kids? A niece of mine is married to a
> Black man; now what are her kids? I asked same to Chimeng and Dr.
> Pobzeb Thoj; and they provided a flimsy answer. They said, the
> spelling is incorrect because the vocals are different (between Hmoob
> and Moob). In English, in countless intances, by applying the English
> alphabets, the vocals and the spellings are distinctly different. And
> yet, throughout the Englophone world, the spellings remain consistent
> regardless of the vocal changes. For example, I have a hard time
> picking up Scottish and Australian English. New England English is
> vocally distinct from Alabama English.
>
> My point is, be Hmoob or Moob, we are the same. If we want to make
> distinction, it will be infinite.
>
> The end goal of AB78 is to improve Hmong students' performance;
> teaching Hmong is only an intermidiate measure. Here, I would say, if
> Hmong really want their kids to excel in this country, teaching Hmoob
> or Moob is not the answer. Our kids need to excel in English as far as
> language is concerned. Thus, the Hmoob vs. Moob issue is purely a
> political exercise; it is not serving well our children.
>
> As far as Hmoob or Moob in China, until they decide among themselves
> on a standard, let's not make an issue based on them when they
> don't.
>
> Teev
>
> On Mar 4, 9:28 pm, Victor <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > On Mar 5, 12:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > > associate).
>
> > >http://mong.ws/email_response.htm
>
> > Dear Tub,- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -
mobsiab
2010-03-05 04:02:17 UTC
Permalink
On Mar 4, 7:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> associate).
>
> http://mong.ws/email_response.htm

Tub, thiab cov phoojywg raws li cov lus chimmeng sau nov mas nws kuj
tsis hais meej meej tias nws yuav txeeb ua cov majority ,nws xav kom
yog equaly. muaj ib ob tug hauv no sau tias lawv mus xyuas hmoob/moob
ntau qhov mas cov moob coob dua , cias moob ua cov majority. Kuv xav
ntawm kuv xubntiag ,peb ua ib tsev neeg nyob yeej yuav tsum muaj tus
kwv ,tus tij. tsi yog tias tij laug xub yug tabsi tij laug me me ces
cia tij laug ua kwv. Raws kuv loj hlob ibtxwm pom mas cov ntawv hmoob
no tshwmsim hauv hmoob tsev neeg , thiab tsis ta li thaum tseem nyob
tim nplog teb ,cov hmoob no yog xub tau kawm ntaub kawm ntawv lawv
thiaj los ua qauv, peb thiaj pom kev vammeej .Kawg no kwv pom zoo
tias cia cov moob ua kwv es cov hmoob ua tij.
vaajmoob
2010-03-05 04:20:42 UTC
Permalink
Tub es, kuv los yeej pum le chimeng pum hab los mas,
vmged

On Mar 4, 7:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> associate).
>
> http://mong.ws/email_response.htm
Tubcajceszoo
2010-03-05 09:43:18 UTC
Permalink
Hmoob os Hmoob

Dr Gary Yias lis thiab nkauj Lig Yaj Lawv twb tsis yog tub ntse
ntxhais ntse es, Lawv yog cov kawm txawj xwb thiaj tsis pab peb cov
Hmoob, Txawm li ntawv los yog yam twg hmoob hos ua tau zoo lawv kuj
xav nrog hmoob muaj npe thiab, Yam twg hmoob ua tsis tau zoo lawv
tseem hais phem rau hmoob , txhob poob siab lawv tsis paub txog Hmoob
li puav pheej ,txuj ci lawv paub txog fab kis ,,mekas li xwb, Lawv
thiaj coj tus cwj pwm zoo li ntawv.

Tub
YawgLaus
2010-03-05 15:20:36 UTC
Permalink
Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
tib group xwb ua cas ho sau li no :

Mong is not a subgroup of Hmong
Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
“Hmong” and this is unacceptable to the Mong. Just recently, the
Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
idea of dominance and superiority. They have claimed that the term
“Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong. Their
ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.” This is their
usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
people to believe that their group is the superior and dominant group
and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
represent all Mong/Hmong. Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
Der. Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
Hmong group which is only one side of the story and did her best to
lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
was an act to tear the Mong/Hmong apart.

Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
lub suab hais tawm xwb, lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb, mas yog yauv los nrhiav
lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
tseem yuav cai li no thiab........

Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.
mobsiab
2010-03-05 16:10:31 UTC
Permalink
On Mar 5, 9:20 am, YawgLaus <***@hotmail.com> wrote:
> Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> Mong is not a subgroup of Hmong
> Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
> “Hmong” and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
> idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
> Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
> are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.”  This is their
> usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> people to believe that their group is the superior and dominant group
> and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
> knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> Der.  Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
> Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> tseem yuav cai li no thiab........
>
> Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.

Yawglaus , kuv nug koj tias hmonh thiab mong sib txawv licas ? Yog
koj teb tias hmong yog hmoob dawb, mong yog moob leeg . Nov ces suav
daws yuav tias koj cais pab cais pawg. Koj teb tiab suav daws puavleej
yog HMONG no ces cov mong hais tias peb tsis yog hmoob peb yog moob.
Kuv xav mas nkawd ob tus Drs thiaj teb hais tias mong yog ib pab
ntawd cov hmong yog li nov ces nkawd thiaj xaiv lo lus subgroup no
los siv. Thaum no suav daws pom tias subgroup no ces dominate. Ib
qhov problem ntawd qhia ntawv hmoob los yog tib yam nkaus li ,qhia
hmoob uantej los moob tsis txaus siab, qhia moob uantej los hmoob
tsis txaus siab yog li yuav qhia hom twg tiag thiaj yuav haum suav
daws siab.
TUB
2010-03-05 23:02:03 UTC
Permalink
Vaajmoob,

Muaj ib cov Hmoob yog U.S. citizens, tiam sis lawv tsis paub hais lus
English zoo. Puas tau txhais tau tias lawv tsis yog neeg "American"?
Kuv yog Hmoob Lees vim kuv niam yog Hmoob Lees. Tsis thas kuv yuav
siv lossis sau lus Hmoob Lees es kuv thiaj li yog Hmoob Lees. Txawm
kuv yuav siv yam lus twg los kuv yeej zoo siab tias kuv yog Hmoob Lees
thiab.

Peb Hmoob yuav tau xyaum tsis txhob coj nqaim nqaim li Cim Meej cov
tswv yim hais tias koj yuav tsum muaj ntsav Hmoob Lees koj thiaj li
yog Hmoob Lees. Cim Meej lub tswv yim no yuav kev deb thiab racist
kawg kiag.

Cim Meeb thiab koj lub tswv yim "Hmong Wannabe" mam yog ib lub tswv
yim qis thiab qaub txia heev. Nws yog ib lub tswv yim GHETTO heev.
Ib tug neeg kawv ntawv siab li Cim Meej tsis tsim nyog yuav nthuav
tawm tej lub tswv yim menyuam yaus li no. Txaus txaj muag heev.
TUB
2010-03-05 23:31:29 UTC
Permalink
Zoo and others-

Don't just support Chimeng Yang's claims just because he said they are
true. Your job as a thinking human being is to carefully evaluate
what others have said, examine their evidence, and come up with your
own conclusion.

I provided Chimeng Yang's letter NOT to show that I support him. I
provided his letter so others could examine and question some of Mong
Federation's ideas. In fact, I disagree with Chimeng's main
arguments. I disagree with him NOT because I dislike him or his
ideas, but because there is simply no valid evidence to support his
arguments.

The fact that Chimeng had visited a lot of Hmong towns in Laos and
Thailand does NOT mean that he has provided valid evidence for his
claims. There is NO evidence that Dr. Kaoly, Dr. Gar, and Dr. Tajxaj
claimed that Hmoob Lees are a "subgroup" of Hmoob Dawb. However, as I
mentioned before, Chimeng's implication is that these individuals are
guilty for not support the "Mong" idea.

Given that there is no evidence, we are left to guess that Chimeng had
either 1) misinterpreted information, 2) made up his own stories, or
3) placed words in other people's mouths, or 4) all of the above.

TUB
cwjmem
2010-03-05 23:58:03 UTC
Permalink
Folks,

Every Hmong is interrelated. I am Hmong Der, but many of our clan
women are/were blue, stripe Hmongs and they come/came from different
clans. Check with your family tree before you divide us a part.

All I know is the Hmoob dawb, Hmao, Hmoob, Hnub, Hmoob Pes, Hmoob sib,
Hmoob txhaij, Hmoob dub etc. are the BRANCH of Hmong family tree.. No
one is lesser than others..
t***@msn.com
2010-03-06 04:26:13 UTC
Permalink
On Mar 5, 7:20 am, YawgLaus <***@hotmail.com> wrote:
> Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> Mong is not a subgroup of Hmong
> Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
> “Hmong” and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
> idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
> Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
> are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.”  This is their
> usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> people to believe that their group is the superior and dominant group
> and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
> knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> Der.  Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
> Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> tseem yuav cai li no thiab........
>
> Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.

Cov yawg,

Kuv xav pom peb peb tug no cov ntawv uas hais tias....“Mong” as a
subgroup of the
“Hmong” .... Nej sim muab los saib soj. show your proof.

Nej pom Chimeng sau li ntawv ces nej txawm ntseeg ntag.

Mloog nawj!!!
Nej mus nyeem Martha Ratliff cov ntawv nws sau tso nawj. Nws thiab
ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY. Hmong, Hmao,
Xiong, Hmu,....are also sub dialects of Hmongic branch.

SAWV DAWS TWB TXAWJ NTAWV EEKIV TAS NPAUM LI ES TSEEM TOTAUB LUB
NTSIAB LUS SAUM NO TIAS "MONG IS A SUB GROUP OF HMONG".

Hope many of you understand by now.

TZ
Zoo
2010-03-06 10:52:58 UTC
Permalink
 Nws thiab
> ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
> DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY.
> Hope many of you understand by now.

It still does not mean or prove anything. Where and when is the
Hmongic or Hmong, particularly the written term, was first recoded?

To say that Hmong is the main group, it must appeared and recorded in
history some centuryies ago. back then there are no Mong, Hmu.Hmao
whatever you may call exist. These later groups only appeared or
recorded in recent history and having to share significant spoken
language, culture and fashion. only then, you may call them sub group
or branch. otherwise there is no ground for to calling them subgroup
or branch.
Moobthaibteb Moobtwmzeej
2010-03-06 11:41:29 UTC
Permalink
Too lazy to go back and search through all past debates, but if my
memory has not failed me, Tzexa, weren't you the one who said if we
are going to argue about which derive from which then there's a total
contradiction there already so we can't. Again, I could be wrong, and
if I am, please point it out to me so the rest of us can benefit.
Weren't you the one who said the process of language development is
from the complex to simple. Is this the same reason that Professor
Martha Ratliff used for her authoritative statement on why Mong is a
derivative of Hmong, for Hmong is more complex and Mong is more
simple? Then again, weren't you also the one that said d is a
derivative of dl and nt is of ndl, for ndluav dlej is much more
complex than ntov dej. I am not a trained anthropologist and linguist
as you so my common sense argument may not weight much, but it seems
to be that we are trying to erase the whole notion that the words
ndluav dlej ever exist in first place, for ntov dej is the original,
the one and only one (set of words) that should be use.Moob Lajleeb


On Mar 5, 11:26 pm, ***@msn.com wrote:
> On Mar 5, 7:20 am, YawgLaus <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> > tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> > Mong is not a subgroup of Hmong
> > Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> > Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> > Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
> > “Hmong” and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> > Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
> > idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> > “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> > ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
> > Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
> > are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.”  This is their
> > usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> > people to believe that their group is the superior and dominant group
> > and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> > represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
> > knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> > her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> > Der.  Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
> > Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> > lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> > This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> > was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> > Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> > lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> > yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> > chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> > lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> > lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> > tseem yuav cai li no thiab........
>
> > Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.
>
> Cov yawg,
>
> Kuv xav pom peb peb tug no cov ntawv uas hais tias....“Mong” as a
> subgroup of the
> “Hmong” ....  Nej sim muab los saib soj.  show your proof.
>
> Nej pom Chimeng sau li ntawv ces nej txawm ntseeg ntag.
>
> Mloog nawj!!!
> Nej mus nyeem Martha Ratliff cov ntawv nws sau tso nawj.  Nws thiab
> ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
> DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY. Hmong, Hmao,
> Xiong, Hmu,....are also sub dialects of Hmongic branch.
>
> SAWV DAWS TWB TXAWJ NTAWV EEKIV TAS NPAUM LI ES TSEEM TOTAUB LUB
> NTSIAB LUS SAUM NO TIAS "MONG IS A SUB GROUP OF HMONG".
>
> Hope many of you understand by now.
>
> TZ- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -
Yaj Tshaj Koob
2010-03-06 16:49:22 UTC
Permalink
On Mar 5, 10:26 pm, ***@msn.com wrote:
> On Mar 5, 7:20 am, YawgLaus <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> > tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> > Mong is not a subgroup of Hmong
> > Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> > Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> > Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
> > “Hmong” and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> > Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
> > idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> > “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> > ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
> > Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
> > are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.”  This is their
> > usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> > people to believe that their group is the superior and dominant group
> > and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> > represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
> > knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> > her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> > Der.  Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
> > Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> > lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> > This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> > was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> > Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> > lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> > yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> > chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> > lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> > lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> > tseem yuav cai li no thiab........
>
> > Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.
>
> Cov yawg,
>
> Kuv xav pom peb peb tug no cov ntawv uas hais tias....“Mong” as a
> subgroup of the
> “Hmong” ....  Nej sim muab los saib soj.  show your proof.
>
> Nej pom Chimeng sau li ntawv ces nej txawm ntseeg ntag.
>
> Mloog nawj!!!
> Nej mus nyeem Martha Ratliff cov ntawv nws sau tso nawj.  Nws thiab
> ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
> DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY. Hmong, Hmao,
> Xiong, Hmu,....are also sub dialects of Hmongic branch.
>
> SAWV DAWS TWB TXAWJ NTAWV EEKIV TAS NPAUM LI ES TSEEM TOTAUB LUB
> NTSIAB LUS SAUM NO TIAS "MONG IS A SUB GROUP OF HMONG".
>
> Hope many of you understand by now.
>
> TZ- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -


Dr. Txia xab Yaj,

Koj puas yog tus Dr. Txiaj Xab Yaj uas nrauj poj niam pem Saint paul
es ho mus yuav yawm Hmoob Vaj tus poj niam hu ua Aiv lis no, kuv xav
nug koj tias koj phau ntawv uas lawv cov neeg ntawd sau research
Hmoob thaum twg los lawm no, koj sim tshab txhais rau peb mloog seb,
phau ntawv koj nyeem yog lawv ua thaum xyoo twg los lawm, lawv mus
research Hmoob lub caij twg lawm tiag tiag kuv xav paub zoo, nyob li
Chimeng Yang cov lus mas kuv tus kheej tsis tau qhuas tas nrho hais
tias yog tas, tab sis muaj ntau cov lus hauv twb hais tau tias kom
Hmoob tsis txhob sib faib, raws li kuv pom mas nej cov Dr. yeej txhua
tus yeej khav txiv me nte thiab nawb, nej paub lwm hom ntawv zoo dua
Hmoob lub neej lawm, nej yuav tsis paub txog hauv Hmoob tus txha, tsis
tas li ib txhia twb tsis paub Hmoob kev cai dab qhuas zoo tias qhov
Hmoob xav tau yog dab tsis, Hmoob cov tub kawm yuav tau nquag plias
tiag tiag mas thiaj yuav los daws tau tej teeb meem no, peb muab saib
xyuas ces teeb meem txawm yog tawm ntawm cov kawv ntawv siab tuaj ntag
nes. Dr. Pob zeb los kuv yeej tsis qhuas li neeg ntseeg Vajtswv tsis
paub Hmoob keeb cag zoo lawm feem ntau yog paub saum ntuj ntau dua li
hauv daim av no. Yog nej Hmoob tseem ntseeg lwm tsav neeg sau nej li
dab neeg keeb kwm thiab ces nej txawm yog cov ua tau Dov Taws lawm
tiag tiag, ua cas nej tsis mus taug ntawm cov Hmoob no, nej to lwm
tsav neeg sau nej li keeb kwm ces nej txawm muab los hais ua tseeb,
qhov tseeb tshaj nej yuav tau mus pom, mus nrog tham, nrog hmoob tiag
tiag, tseb tsis dua lub qhov mug pom, lub qhov ncauj nrog tham thiaj
yog tseeb. Raws li kuv mus pom suav sauv Hmoob cov tsoos tsho mas suav
sau cev tiab tsho Hmoob Sib uas Hmoob nyob suav teb hnav coob tshaj
paws, suav sau li no, Original Mieo Peaple Coordinate, li no dhau
ntawd tej tiab dawb lwm yam ntawd suav sau tias White New Mieo Fashion
coordinates, li no tus ua paub nej Hmoob zoo tshaj plaws yog neeg suav
lawm, tsis yog cov tawv dawb Western paub nej Hmoob zoo dua neeg suav,
yog leej twg xav tiascov tawv dawb sau phau ntawv thiaj tseeb no ces
nej xav yuam kev lawm, txawm yog nej Hmoob xij muab cov neeg nyob deb
ua tus txheeb ze yus dua li tus uas nyob ze es Hmoob thiaj muaj muaj
teeb meem. Neeg suav paub nej Hmoob mas lawv paub hauv nej Hmoob tus
hlwb txha ntshav tuaj nto paws sab nraum nej cev nqaij daim ntawv.

Kuv tsuas ntseeg li cov dab neeg keeb kwm uas kuv hais xwb, tej kuv
hais ntawd tsis yog lam kwv yees hais, yeej muaj tus hais ib txheej
rau ib txheej, ib tiam dhau ib tiam, tej nywj vij dab vij npog ntawd
Hmoob tseem tau ua los txog rau niaj hnub nim no, Hmoob yeej yog tib
pab neeg, hais tib cov lus los txog ntua rau thaum uas Hmoob Txiv Yaws
tuag ntawd dhau ntawd los Hmoob poob cev qhev rau haiv neeg suav, suav
muab hmoob faib ua ntau pab nyob rau ntau lub qhov chaw tsis pub Hmoob
rov los sib ntsib sib cuag li, ntev mus ntev tuaj lub suab txawm txia
mus raws li cov neeg uas Hmoob mus nrog nyob ntawd, tsis tas lis ntawd
xwb Hmoob thiab suav mas sib tua ua ntu zus los tsis paub xaus li, tus
raug ploj tuag li cas los muaj, cov Hmoob tus tau ntshai li cas los
muaj, Hmoob tau muab Hmoob tej lus hais qee yam kom tsis txhob sib
thooj kom suav ho tseg nws txoj sias thiab, Hmoob lub neej muaj ntau
yam kev cuam tshuam ntawm lwm haiv neeg uas txawv rau hauv Hmoob lawm,
Hmoob dawb los hais tias Hmoob Dawb mas xub xub tawm hauv lub qhov
los, Moob leeg los hais tias Hmoob leeg mas xub xub tawm hauv lub qhov
los, cuag nhaus li uas ib leeg mas nim tawm dua ib sab ntuj es mam los
sis ntsib li, peb Hmoob tawm ntawb tib kab tawg pleb los xwb los mas,
ua cas Hmoob dawb Mleeg ho txawj ua neeb, txawj ua nyuj dab, ua npua
tai, ua npua rooj, txawj tshuab qeej, txawj ua meej koob, tej kuv hais
no nej ob pab neeg no puas puav leej muaj, los yog ib txhia tsis muaj
qee yam kuv hais no, kuv xav mas nej yeej hla tsis dlau tej kuv hais
no, nej nyias xav nyias tus kheej seb yog tias nej txhua tus muaj tej
li kuv hais no ces nej tsis tas sib cam li lawm, ho yog tej li kuv
hais ntawd nej yeej tsis muaj li no ces tus ntawd yeej yog txawv lawm
tiag. Peb sawv daws cov roj ntsha, nqaij tawv puav leej yog los ntawm
tib kab pleb los xwb, nej xij muab ob pab neeg no coj los ua hais tias
ib pab mas ua ntej ib pab mas ua qab, zoo xws li ib pab mas twb los
tau 2000 xyoo lawm es ib pab mam li tawm hauv qhov av ua qab los tau
4-5 xyoo no xwb thov Hmoob lub hlwb tsis txhob qauj qauj thiab, tav
twg los peb lub qe txawm tsis daug li ntag, peb Hmoob txhooj kum yuav
qauj ua luaj, luag tej neeg poob teb chaws tom qab peb Hmoob es luag
twb rov muab tau luag tej av rov los ua luag ntiag tus tas, peb ces
tseem niaj hnub sib ceg.


YTK
Yaj Tshaj Koob
2010-03-08 11:47:09 UTC
Permalink
On Mar 5, 10:26 pm, ***@msn.com wrote:
> On Mar 5, 7:20 am, YawgLaus <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> > tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> > Mong is not a subgroup of Hmong
> > Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> > Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> > Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
> > “Hmong” and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> > Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
> > idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> > “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> > ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
> > Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
> > are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.”  This is their
> > usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> > people to believe that their group is the superior and dominant group
> > and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> > represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
> > knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> > her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> > Der.  Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
> > Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> > lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> > This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> > was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> > Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> > lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> > yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> > chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> > lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> > lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> > tseem yuav cai li no thiab........
>
> > Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.
>
> Cov yawg,
>
> Kuv xav pom peb peb tug no cov ntawv uas hais tias....“Mong” as a
> subgroup of the
> “Hmong” ....  Nej sim muab los saib soj.  show your proof.
>
> Nej pom Chimeng sau li ntawv ces nej txawm ntseeg ntag.
>
> Mloog nawj!!!
> Nej mus nyeem Martha Ratliff cov ntawv nws sau tso nawj.  Nws thiab
> ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
> DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY. Hmong, Hmao,
> Xiong, Hmu,....are also sub dialects of Hmongic branch.
>
> SAWV DAWS TWB TXAWJ NTAWV EEKIV TAS NPAUM LI ES TSEEM TOTAUB LUB
> NTSIAB LUS SAUM NO TIAS "MONG IS A SUB GROUP OF HMONG".
>
> Hope many of you understand by now.
>
> TZ- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

Dr. TZEXA Lee,

kuv xav tias nej cov kawm ntawv mab dawb siab me ntsis nej yuav tau
tuav nej lub meej mom kom zoo zog, kuv ntshai tsam kawm tau ntawv siab
los ho tsis txawj siv ces lwm tus saib tsis taug yus xwb lauv, ib tus
neeg kawm ntawv siab yuav tau kawm Hmoob li keeb kwm kom paub li pom
kev qaim hli thiab thiaj yuav paub txhim kho Hmoob, nej cov Dov Taws
mas xav tias Hmoob/Mong mas ib pab los ib qho los no puas yog, nej
puas paub txog tias Hmoob hais lus sib txawv qho me ntsis ntawd yog
suav muab Hmoob cais nyob ua ntau pawg puag thaum ntxov ub. Kuv xav
thov nej mus kawm ntxiv hauv suav teb txog Hmoob, koj hais tias koj
nyeem cov tawv dawb phau ntawv mas tseeb rau koj lawm, yog luag sau
txog Hmoob lub npe Hmoob/Moob tias leej twg ua ntej ntawm leej twg
ntawd yog koj ntseeg tej no ces koj kuj yuam kev deb lawm, luag tuaj
nug txog tus Hmoob uas xav li phau ntawv hais ntawd, ces tus research
kuj sau hais li xwb, kuv ntseeg tias Hmoob,Mong yog tib pab xwb tsis
yog ob pab li nej cov Dov Taws hais.

Hmoob li keeb kwm ua cas tsis cia Hmoob research es Hmoob ua tus sau
kiag tab sis tsis txhob sau ruam li nej 4-5 nyuag ntawd sau lawm,
Hmoob ib txwm yeej ntseeg cov neeg sab Western ua kev rau Hmoob taug,
kuv li kuv ntseeg tus neeg suav dua cov tawv dawb. Suav thiaj paub nej
Hmoob zoo.


YTK
Zoo
2010-03-09 11:06:48 UTC
Permalink
> YTK-

Tzexa yog Hmoob Lis. Yog txawj Tas Lis tsev neeg los yav qaum teb los.
Nws tsi yog tus koj hais lawm.

Thaub no paub Hmoob kevcai dem dawg ntshij thuab nyiam chaofa cov
ntawd. Yawg kho chaofa cov ntawv los tau 30 xyoo no lawm. Yawg kawm
ntawv ntau heev lawm tiamsis tseem hais tias Moob Leeg yog txia los
ntam hmoob Dawb thiab no. (if Mong is subgroupd of Hmong then Mong
txia los ntawm Hmoob)
t***@msn.com
2010-03-09 18:08:48 UTC
Permalink
On Mar 9, 3:06 am, Zoo <***@hotmail.com> wrote:
> > YTK-
>
> Tzexa yog Hmoob Lis. Yog txawj Tas Lis tsev neeg los yav qaum teb los.
> Nws tsi yog tus koj hais lawm.
>
> Thaub no paub Hmoob kevcai dem dawg ntshij thuab nyiam chaofa cov
> ntawd. Yawg kho chaofa cov ntawv los tau 30 xyoo no lawm.  Yawg kawm
> ntawv ntau heev lawm tiamsis tseem hais tias Moob Leeg yog txia los
> ntam hmoob Dawb thiab no. (if Mong is subgroupd of Hmong then Mong
> txia los ntawm Hmoob)

Tsoom kwv tij,

The bottom line is I am against the Mong Federation because I fight
for unity while Mong Federation fight for separation. This is the
difference on this argument. I have never said anywhere that Mong is
a sub-group Hmong. I always maintain my position that Hmongdaw,
Hmongleng, and others are sub dialects of Hmong. Kwvtijhmoob is
right. I did say it before.

The Hmong-mien and Miao-Yiao are not Hmong coined. The whiterace men
were the ones who coined the terms. As I said before, fighting
against Hmongdaw of the Hmongleng is wrong. In other words, they
picked the wrong guys to fight with. United States is the aright one
to fight with. I guest we do not have many choices, either Hmong-Mien
or Miao-Yao.

Hmong first appeared in publication was somewhere in 1920 by David
Crockett (the last may be misspelled) on the title "the song of the
Chuan Miao".

Reading guide of middle Chinese indicates the Chinese character for
Miao sounds more like HMIAUN (according to Zhang Hanmei and Wu
Zhenbiao of Guizhou).

This is my last post on this topic.

Zoo,

Kuv zoo siab kawg uas koj tau hais tau ib lo lus tam tom zoo zoo siv.
Kuv thov nrog koj siv koj los lus thiab nawj. Vim peb cov pheej qhia
sawv daws no yeej paub dem dawg ntshij xwb es peb hais npaum li cas
los cov niag dem dawg ntshij thiaj pheej cav ua luaj.

TZ
txawjxoom
2010-03-09 18:39:30 UTC
Permalink
Mej pheej sib caav txug lub mong federation inc tabsis sov mej puas
paub lub ntsab tseeb. Kuv yog ib tug kws koom saab laaj thawj zag lug
tsaa lub mong federation ntaag. Thaum ntawm yog haam choj nyav lug
faabkis teb lug cais yawg hu saablaaj tsi tsaam lub mong federation.
Lub hom phaj tsim lub mong federation mas yeej yog le txawj zab hais,
thaum ntawm haam choj muaj lub zeem muag has tas thaum tim looj ceeb
mas nais phoo hab cov hmoob dawb tsi hlub cov moob leeg hab tsi muab
nom rua cov moob leeg le tsim nyog. Cov moob leeg kws tau nom mas yeej
ntse txaus txhaj tau tabsis cov hmoob dawb mas tug im puab im peb xwb
los muab nom rua taag le. Yog le mas peg suab peb moob leeg tsi koom
moob dawb lawm. Yog rov qaab muaj tebchaws mas ib tug hmoob dawb ua
nom huv lavthabnpaas los kuam ib tug moob leeg hab mas txhaj hum. Cais
peb txhaj lug tsaa lub mong deration lug tuav moob leeg hab tshem tawm
huv hmoob dawb moog. Yog le thaum ntawm haam choj txhaj coj moob leeg
moog zwm rua naisphoos phusmis hab naisphoos phumis txhaj muab haam
choj tsa ua ib tug sib txig sib luag le vaajpov nyob rua naisphoos
phusmis phav kaasmoos.

Kuv pum tas lub hom phaj ntawm hmoob dawb mas xaav kuam ob paab hmoob/
moob sib koom ua ke tabsis lub hom phaj ntawm mong feration mas yog
lug muab faib kuam meej. Taj twg lub mong federation tseem nyob mas
lub mission sib faib tseem nyob le nawb, vim ntawm yog lub mission
thaum hauv paug tsim tsaa lub koom hum lug. Kev kws ob paab nuav yuav
nyob tau ua ke mas kawg yuav tsum yog sib saib taug hab sib hwm xwb.
Txhob cais paab cais pawg txhob muab hmoob dawb saib ua qhov luj xwb
nawb. Kuv thaam ntau heev lawm cais tso tseg le nuav xwb.
phwvnyawm
2010-03-09 23:50:29 UTC
Permalink
Yawg Txawjxoom,

Ua tib neeg nyob qhia ncaj li koj ces tau lawm lauj.......nej cov moob
leeg tsawg ib zaj tswv yim lawm nej thiab npuab-b Ham Choj qab tsob
ned thaum ntawd naj.

Nej twb tsis paub yawg qhov chaws chim siab yog vim li cas yawg thiaj
chim.

1. Yawg chim thiab tu siab tshaj ces yog qhov yawg mus ntxia yawg tus
dab laug Vaj Tub thiab Hawj Tsab nkawv los rau cov hmoob Lis tua pov
tseg nawb.

2. Muaj ib txhia yuav nco tau thaum sawv daws khiav los nyob rau hauv
Nab Phoos hnub yawg loj VP yuav tuaj mus rau Meskas yawg hu peej xeem
neeg tuaj puv tiaj nkaus.

Yawg thiaj los tsa 3 tug los coj yawg cov neeg hmoob uas raws yawg no
los mas.
Kuv kuj tsis nyob ntawd tsuas hnov sawv daws qhov ncauj ua zog tham li
ntawd xwb.
Tus 1 ces Col. Tub Pos Lis
Tus 2 ces yog DYD.
Tus 3 ces yog Col. Tub Looj Yaj.

Luag tus hlob yeej paub ntshai tsam muaj teeb meem txog hmoob dawb/
moob leeg luag thiaj muab 2 tug hmoob dawb 1 tug moob leeg los ua cov
coj peb tsev neeg hmoob.

Ham Choj chim mas yawg xav mas yuav tsum yog luag tus hlob muab rau
yawg txhob muab rau Tub Looj cov moob leeg naj.

Tsis yog Ham Choj ib leeg chim xwb od......cov Nom Col. yeej chim rau
yawg loj coob-b tus. Leej twg los yeej xav tias yawg loj yuav xaiv
lawv.Thaum kawg tsis xaiv ces chim siab loj ned.

Nej xav luag puas ncaj luag yeej ncaj txaus lawm nawb.Kawg luag cov
kwv tij hmoob Vaj kiag luag twb tsis xaiv nad.

Tub Xyooj,

Koj mas tam tseeb txawj pib qab teb rau sawv daws luaj kawg kiag nawb.

Sawv daws txhob chim-m peb puav leej yog hmoob neej /moob tsav.
ToojNtsais
2010-03-09 01:39:25 UTC
Permalink
On 3/5/2010 9:26 PM, ***@msn.com wrote:
> On Mar 5, 7:20 am, YawgLaus<***@hotmail.com> wrote:
>> Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
>> tib group xwb ua cas ho sau li no :
>>
>> Mong is not a subgroup of Hmong
>> Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
>> Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
>> Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
>> “Hmong” and this is unacceptable to the Mong. Just recently, the
>> Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
>> idea of dominance and superiority. They have claimed that the term
>> “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong. Their
>> ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
>> Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
>> are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.” This is their
>> usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
>> people to believe that their group is the superior and dominant group
>> and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
>> represent all Mong/Hmong. Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
>> knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
>> her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
>> Der. Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
>> Hmong group which is only one side of the story and did her best to
>> lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
>> This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
>> was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>>
>> Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
>> lub suab hais tawm xwb, lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
>> yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
>> chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
>> lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb, mas yog yauv los nrhiav
>> lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
>> tseem yuav cai li no thiab........
>>
>> Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.
>
> Cov yawg,
>
> Kuv xav pom peb peb tug no cov ntawv uas hais tias....“Mong” as a
> subgroup of the
> “Hmong” .... Nej sim muab los saib soj. show your proof.
>
> Nej pom Chimeng sau li ntawv ces nej txawm ntseeg ntag.
>
> Mloog nawj!!!
> Nej mus nyeem Martha Ratliff cov ntawv nws sau tso nawj. Nws thiab
> ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
> DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY. Hmong, Hmao,
> Xiong, Hmu,....are also sub dialects of Hmongic branch.
>
> SAWV DAWS TWB TXAWJ NTAWV EEKIV TAS NPAUM LI ES TSEEM TOTAUB LUB
> NTSIAB LUS SAUM NO TIAS "MONG IS A SUB GROUP OF HMONG".
>
> Hope many of you understand by now.
>
> TZ

Tsoom kwv tij Moob/Hmoob,

Tej nuav ces tub dlhau taag lug lawm, has ntxiv los tsi tau tug tsi
lawm, tabsis yog ib kauj ruam kws qha tau tas Moob/Hmoob "TXUJ KEV SIS
NTSEEG SAB" zoo le caag tag. Yuav lam tas koj tsi hlub Moob/Hmoob, mej
cais Moob/Hmoob le ub le nua, ces peb yeej yuav "LAM" moog le.

Ca peb xob sis lam lawm, tab sis lug rau ncoo sab sab xaav seb, vim le
caag tej nuav txhaj tshwm muaj lug zoo le nuav? Yog tim le caag tag?
Yuav tau tshuab lub sab kuas luj, rub lub sab kuas ntev, txais kuas taug
tej teebmeeem nuav lug ua qhov tseeb thab tsum. Lwm zag, yuav ua dlaab
tsi, yuav tau ua le tej laug has "CI QOS" kuas sav tuab zoo tsaiv.

Vim peb tsawg txuj kev hlub "HAIV", ntshai qhov puamtsuaj tshaaj le qhov
yuav zoo, tej nuav yog peb txuj kev ua Moob/Hmoob kws ruag caij tsuj lug
lawm. Tabsis, yog saib tuaj zoo nua, qhov zoo tshaaj plawg yog, tog twg
los tsi muaj lub sab phem, tshuas xaav tau qhov zoo xwb. Tshaaj le
ntawd, yog peb tsi xaav kuas peb sis tawg, sis cais ntxiv lawm. Peb
xaav sis puag xub pwg nrug luas sis tw moog kuas kawg lawm xwb.

Tej zag peb tseem paub peb Moob/Hmoob lub sab zoo tsi tau txaus. Peb
yuav tau khu tej nuav ntxiv. Ha ha ha.

Tooj Ntsais

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
TUB
2010-03-09 03:08:12 UTC
Permalink
To all:

Let me be clear. I am NOT against any labels when it comes to self
identification. As I said before, if someone wishes to call himself
"Tshiaj," "Neeg", "Dab" or something else, then so be it. After all,
if I want to refer to my ethnicity as "Ntsuab" or "Dub" then that's my
own problem.

However, I am against contradiction. And I am against self elected
representatives. I am against those who preaches one thing and
practices another. (Look no further than Dr. Paoze's ideas and his
practices). I am against those who claim that their ideas reflects
interests of a population (e.g., Hmoob Lees want to be called "Mong").

The first lesson that any educated individual should learn is: DO NOT
speak on behalf of a population unless you have been chosen by them
and have their permission to do so. Dr. Paoze, Mr. Chimeng and Mong
Federation have a larger dilemma to deal with besides the critics of
their ideas. That dilemma is to convince all Hmoob Lees (including
myself, my families, my cousins, and many of my friends) that their
ideas are sound, legit, and desirable. Until then, DO NOT speak on
behalf of the Hmoob Lees population. Instead, speak on behalf of Mong
Federation, Inc. Thanks.

Tub
Yaj Tshaj Koob
2010-03-09 12:32:13 UTC
Permalink
On Mar 8, 7:39 pm, ToojNtsais <***@aim.com> wrote:
> On 3/5/2010 9:26 PM, ***@msn.com wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 5, 7:20 am, YawgLaus<***@hotmail.com>  wrote:
> >> Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> >> tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> >> Mong is not a subgroup of Hmong
> >> Based on the Hmong s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> >> Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> >> Mong Leng who identify themselves as Mong as a subgroup of the
> >> Hmong and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> >> Hmong Der developed a theory explaining the term Hmong implying the
> >> idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> >> Hmong is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> >> ideological idea and concept are that Mong Leng who are Mong, Hmong
> >> Der who are Hmong, Striped Hmong who are Hmong, Green Hmong who
> >> are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the Hmong.  This is their
> >> usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> >> people to believe that their group is the superior and dominant group
> >> and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> >> represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes lack of
> >> knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> >> her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> >> Der.  Due to Sarah Reyes need for political gain, she listened to the
> >> Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> >> lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> >> This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> >> was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> >> Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> >> lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> >> yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> >> chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> >> lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> >> lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> >> tseem yuav cai li no thiab........
>
> >> Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.
>
> > Cov yawg,
>
> > Kuv xav pom peb peb tug no cov ntawv uas hais tias.... Mong as a
> > subgroup of the
> > Hmong ....  Nej sim muab los saib soj.  show your proof.
>
> > Nej pom Chimeng sau li ntawv ces nej txawm ntseeg ntag.
>
> > Mloog nawj!!!
> > Nej mus nyeem Martha Ratliff cov ntawv nws sau tso nawj.  Nws thiab
> > ntau ntau leej cov qualified linguists yeej hais tias MONG IS A SUB-
> > DIALECT OF HMONGIC BRANCH OF HMONG-MIEN LANGUAGE FAMILY. Hmong, Hmao,
> > Xiong, Hmu,....are also sub dialects of Hmongic branch.
>
> > SAWV DAWS TWB TXAWJ NTAWV EEKIV TAS NPAUM LI ES TSEEM TOTAUB LUB
> > NTSIAB LUS SAUM NO TIAS "MONG IS A SUB GROUP OF HMONG".
>
> > Hope many of you understand by now.
>
> > TZ
>
> Tsoom kwv tij Moob/Hmoob,
>
> Tej nuav ces tub dlhau taag lug lawm, has ntxiv los tsi tau tug tsi
> lawm, tabsis yog ib kauj ruam kws qha tau tas Moob/Hmoob "TXUJ KEV SIS
> NTSEEG SAB" zoo le caag tag.  Yuav lam tas koj tsi hlub Moob/Hmoob, mej
> cais Moob/Hmoob le ub le nua, ces peb yeej yuav "LAM" moog le.
>
> Ca peb xob sis lam lawm, tab sis lug rau ncoo sab sab xaav seb, vim le
> caag tej nuav txhaj tshwm muaj lug zoo le nuav?  Yog tim le caag tag?
> Yuav tau tshuab lub sab kuas luj, rub lub sab kuas ntev, txais kuas taug
> tej teebmeeem nuav lug ua qhov tseeb thab tsum.  Lwm zag, yuav ua dlaab
> tsi, yuav tau ua le tej laug has "CI QOS" kuas sav tuab zoo tsaiv.
>
> Vim peb tsawg txuj kev hlub "HAIV", ntshai qhov puamtsuaj tshaaj le qhov
> yuav zoo, tej nuav yog peb txuj kev ua Moob/Hmoob kws ruag caij tsuj lug
> lawm.  Tabsis, yog saib tuaj zoo nua, qhov zoo tshaaj plawg yog, tog twg
> los tsi muaj lub sab phem, tshuas xaav tau qhov zoo xwb.  Tshaaj le
> ntawd, yog peb tsi xaav kuas peb sis tawg, sis cais ntxiv lawm.  Peb
> xaav sis puag xub pwg nrug luas sis tw moog kuas kawg lawm xwb.
>
> Tej zag peb tseem paub peb Moob/Hmoob lub sab zoo tsi tau txaus.  Peb
> yuav tau khu tej nuav ntxiv.  Ha ha ha.
>
> Tooj Ntsais
>
> --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -Tooj Ntsais,

Koj cov lus koj has tau yog lus kawg lawm, cia rau lub ntuj mam tshoj
seb Hmoob yuav hloov moog zoo le caag, yog peb tsis kho tiag ces txawm
muaj teb chaws los peb ntsia teb chaws Kaus Lim, Korea, Vietnam, zoo
li cas ces zoo li ntawd ntag, nim no neeg txawj ntawv lawm, leej twg
lam tau lam sau ntawv los qhia tib neeg txog tej zaj tsis zoo ces yeej
yuav raug hluav taws kub xwb xwb ntag.


Tus kwv Zoo,

Ua tsaug ntau uas koj qhia rau kuv paub thiab, kuv hais rau koj tias
kuv tuaj hauv nov tav no mas kuv yeej kawm tsis tau leej twg lub tswv
yim ib qhov li, vim sawv daws zais txuj lawm, hais txog Hmoob keeb kwm
mas kuv tsis paub ntau tab sis paub qho me ntsis xwb, hais txog Mong/
Hmong mas yog tib pab neeg los ntawm lub hauv paus ua ib ke hais tib
cov lus tas nrho, lub suab Hmoob qub uas Hmoob pib puag thaum ntuj
tsim teb raug mas yog lub suab Hmoob Sib uas Sawv daws hu ua Hmoob
Leeg lawm ov, nyuam qhuav txia los ua lub suab Hmoob dawb thaum uas
Hmoob muaj lub Npe hu ua "Peb Hmoob" thaum ntawd los xwb, cov suab uas
txia no kam muaj ntau tsaj 14-15 hom suab Hmoob ua nyias hais txawv
nyias me ntsis. Tus kwv zoo yog koj hais tias yawg Tzaxa lis no nyiam
ntawv Chaofa ces tsim nyog yawg yuav tsum paub zoo lawm, vim tias peb
tuaj nyob rau hauv Nan Vib Nais peb ua tsev koom haum, haum xeeb peb
txhua tus twb hnav taug ris Hmoob lees tas tus mus teev hawm txog lub
ntuj daim av nev, lub sij hawm ntawd muaj Yaj Tsib Huj yog nais maum
Xauv Yaj, muaj Yaj Cheej Laij, muaj Lis Tseev Xwm yog Lis txais peb
sawv daws los lis tej kev teev hawm no Hmoob txhuas tus tau hnav taug
ris tas tus cov uas tuaj rau hauv tsev koom haum qhia Hmoob kev cais
dab qhuas, yog tias Txiaj xab lis tsis paub txog tej li kuv hais no
ces yog nws lam ua xwb, hais txog tus ntawv Chaofa no yog leej twg lam
tau lam ua- ua tsis ncaj ncaj ncees ces nws yeej ua kho tsis mus txog
twg li ov, kuv ntseeg tau hais tias lub suab Hmoob dawb mas tom qab no
li txia los xwb, tab sis tsuas yog txias lub suab xwb pab neeg tseem
yog tib pab, tus Vajtswv ntuj yuav tshoj kom Hmoob rov los hnav Moob
cev ris tsho hais Moob cov lus mas Hmoob/Moob li zoo, li haum xeeb
Hnub ntawd, leej twg muaj lus dab tsis zoo tsis txaus siab qhov kuv
hais no yij meem hais tuaj yog hais txog Hmoob lub neej xwb oj. Lub
caij peb Hnav ris ntso Moob Sib/Leeg ntawd tsuas muaj Tsawb Lis thiab
ob peb leeg thiaj yog Hmoob Sib/Leeg tuaj koom xwb tas nrho puav leej
yog kwv tij Hmoob dawb tuaj koom thiab hnav tsoos Moob Sib/Leeg, leej
twg tsis ntseeg los mus nug Lis Txais koom haum haum xeeb nyob thaib
teb.


YTK
Hmong-Lao
2010-03-09 15:38:31 UTC
Permalink
Phoojywg Zoo thiab YTK,
Ua ntej peb yuav cam hais tias Tzexa, Dr. Kaolee, & Dr. Gary Yia tau
hais tias "Mong is a subgrougp of Hmong" no, peb yuav tau nthuav pov
thawj tawm los rau sawvdaws pom kiag. Yog peb pom Chimeng tsab e-mail
hais li ntawd xwb peb twb ntseeg lawm mas siv tsis tau hlo li. Raws li
kuv nyeem nws daim e-mail mas nws tsuas ntaus nqi li ntawd xwb, nws
kiag los twb tsis muaj pov thawj. Qhov txaus tu siab tshaj mas, nws
lub ncauj lam hais tias "Unite we stand, separate we vanish" no xwb,
tabsis hauv nws lub siab peb yeej twv tsis tau li. Qhov twv tsis tau
mas vim nws cam hais tias Mong mas nws yog nws ib menyuam haiv
(ethnic), hos Hmong mas nws yog nws ib menyuam haiv lawm thiab. Qhov
no twb qhia meej meej hais tias nws thiab lawv lub Mong Federation Inc
yog ib lub koom haum los cais Moob kom nyias muaj nyias haiv.

Cov phoojywg sawvdaws, tus txawm yuav cam li cas los puam chawj, peb
yeej tsuas yog ib nyog ib haiv Moob (Hmong) xwb. Peb yuav tau paub
thim xav hais tias, niaj hnub no, peb twb tawg mus ua ntau pab ntau
pawg dhau heev lawm. Dhaum ntawm Moob Dawb, Moob Lees, Moob Ntsuab,
Moob Txaij, Moob Dub, Moob Liab, Moob Paj, Moob Quas Npab, Moob Xauv,
Moob Sib, Moob Peg lawm peb twb tawg mus ua Moob Miskas, Moob Fabkis,
Moob Auvtaslias, Moob Kasnasdas, Moob Nkis Yas, Moob Thaib, Moob
Nplog, Moob Suav, Moob Nyablaj, & Moob Phabmab ntxiv lawm. Qhov
teebmeem ces yog los ntawm peb lub siab ciav cais (racism) no nkaus
nkaus xwb.

Dhau qhov uas Hmong tawg ua ntau ntau hom Hmong lawm, peb twb xub tawg
los ua Hmong, Hmub, & A-Hmao puag thaum ntxov lawm. Ntawm cov Hmu
thiab A-Hmao los lawv tseem tawg mus ua ntau ntau pawg kawg li thiab.
Tsim nyob peb cov nyuag uas tseem hais lus sibthooj thiab tseem muaj
lub npe sib thooj los sib yoog yuav ib lub npe thiab hais lus sib
txuam pes ntxaws es tsis txhob cais hais tias koj yog Mong, hos kuv
yog Hmong, thiab tseem cam rov mus rov los (contradict) hais tias wb
yog ib haiv neeg tabsis wb tsis yog ib haiv neeg.

HL
kwvtijhmoob
2010-03-09 16:16:56 UTC
Permalink
friends-- nej pheej tham heev dhau hwv lawm. cia kuv muab qhov no
bring up rau nej saib. kuv rov mus nrhiav tsis tau qhov original post
by mr. tzexa lawm, tab sis raws li kuv nco tau mas muaj ib zaug nws
yeej tau hais rau hauv no li no, "hmong ces piv tau li yog tus ntoo ho
hmong leeg, hmoob dawb, hmoob dub, etc.. ces piv tau li yog cov ceg."
kuv los yeej agree li nws hais no thiab. nej leej twg tsis agree no
sim hais tuaj saib... the only thing that still puzzles me is the
term "hmoob or moob." i believe this term might not be the original
term that was used for peb haiv neeg. that is why we have this
conflict today. hmoob leeg cannot pronounce this term, which means
this term is highly likely not the original term.
TUB
2010-03-11 00:56:00 UTC
Permalink
On Mar 9, 9:16 am, kwvtijhmoob <***@aol.com> wrote:
> friends-- nej pheej tham heev dhau hwv lawm.  cia kuv muab qhov no
> bring up rau nej saib.  kuv rov mus nrhiav tsis tau qhov original post
> by mr. tzexa lawm, tab sis raws li kuv nco tau mas muaj ib zaug nws
> yeej tau hais rau hauv no li no, "hmong ces piv tau li yog tus ntoo ho
> hmong leeg, hmoob dawb, hmoob dub, etc.. ces piv tau li yog cov ceg."
> kuv los yeej agree li nws hais no thiab.  nej leej twg tsis agree no
> sim hais tuaj saib...  the only thing that still puzzles me is the
> term "hmoob or moob."  i believe this term might not be the original
> term that was used for peb haiv neeg.  that is why we have this
> conflict today.   hmoob leeg cannot pronounce this term, which means
> this term is highly likely not the original term.Kwjtij Hmoob,

Dr. Txhiajxab lub tswv yim hais tias, "hmong ces piv tau li yog tus
ntoo ho hmong leeg, hmoob dawb, hmoob dub, etc.. ces piv tau li yog
cov ceg" mas TSIS meej. Tsis meej vim hais tias:

Yog Hmoob lees, Hmoob dawb, ect. yog cov ceg ntoo ces txhais tau tias
nyias muaj nyias ceg. Muaj ib ceg loj ib ceg me, ib ceg siab ib ceg
qis, ib ceg tig rau north ib ces tig rau south.

Dr. Txhiajxab's idea implies that we can draw a clear line between
these groups based on dialect. In general, this sounds all right.
However, a closer examination of the Hmong's population shows that it
is difficult to draw any clear line given the long history of
intermarriage between Hmoob dawb, Hmoob Lees, etc. Where do you put
the mixed dialect Hmong population? And what do we call this group?
Do we call them Hmoob dawb/lees, and give them a separate branch in
the tree?


Tub
Yaj Tshaj Koob
2010-03-11 11:52:32 UTC
Permalink
On Mar 10, 6:56 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> On Mar 9, 9:16 am, kwvtijhmoob <***@aol.com> wrote:
>
> > friends-- nej pheej tham heev dhau hwv lawm.  cia kuv muab qhov no
> > bring up rau nej saib.  kuv rov mus nrhiav tsis tau qhov original post
> > by mr. tzexa lawm, tab sis raws li kuv nco tau mas muaj ib zaug nws
> > yeej tau hais rau hauv no li no, "hmong ces piv tau li yog tus ntoo ho
> > hmong leeg, hmoob dawb, hmoob dub, etc.. ces piv tau li yog cov ceg."
> > kuv los yeej agree li nws hais no thiab.  nej leej twg tsis agree no
> > sim hais tuaj saib...  the only thing that still puzzles me is the
> > term "hmoob or moob."  i believe this term might not be the original
> > term that was used for peb haiv neeg.  that is why we have this
> > conflict today.   hmoob leeg cannot pronounce this term, which means
> > this term is highly likely not the original term.
>
> Kwjtij Hmoob,
>
> Dr. Txhiajxab lub tswv yim hais tias, "hmong ces piv tau li yog tus
> ntoo ho hmong leeg, hmoob dawb, hmoob dub, etc.. ces piv tau li yog
> cov ceg" mas TSIS meej.  Tsis meej vim hais tias:
>
> Yog Hmoob lees, Hmoob dawb, ect. yog cov ceg ntoo ces txhais tau tias
> nyias muaj nyias ceg.  Muaj ib ceg loj ib ceg me, ib ceg siab ib ceg
> qis, ib ceg tig rau north ib ces tig rau south.
>
> Dr. Txhiajxab's idea implies that we can draw a clear line between
> these groups based on dialect.  In general, this sounds all right.
> However, a closer examination of the Hmong's population shows that it
> is difficult to draw any clear line given the long history of
> intermarriage between Hmoob dawb, Hmoob Lees, etc.  Where do you put
> the mixed dialect Hmong population?  And what do we call this group?
> Do we call them Hmoob dawb/lees, and give them a separate branch in
> the tree?
>
> Tub


Tub,

Tej uas Dr. Txiaj xab hais ntawd tsis muaj tim khawv tseeb, nws tsuas
muab phau ntawv uas cov neeg tawv dawb coj los hais xwb, cov neeg uas
tsis yog tus tib neeg Hmoob / Moob los sau yus li Hmoob / Moob li keeb
kwm ces yog cuav ntau xwb, luag tuaj ntsib tus Hmoob Moob leej twg los
xij cia li nug tug ntawd xwb, tus Hmoob Moob ntawd lub siab xav tias
kuv yuav hais li no rau lawv no ces tus neeg tawv dawb ntawd cia li
sau hais li xwb, raws li kuv taug tus neeg suav sau txog Hmoob Moob
cov tsoos tsho hnav xwb suav sau cev tsoos tsho Moob Sib ua "Original
Mioa people Coordinates,"
ntsia qhov me me no xwb twb paub tias Hmoob yog los li cas lawm.


YTK
Born2beMhong
2010-03-11 15:24:48 UTC
Permalink
YTK,

cov ua muaj deductive reasoning ces hais lus li koj hais no rau Tub,
hais tias, tus neeg sau ntawd tsi yog ib tug paub paub dabtsi, nws
tsua sau li nws mus noog txog tus neeg tov cov opinion thiab txoj kev
xav xwb. there is no truth to it, yog thaum koj paub zoo li no ces
koj tus ua tij Tshajlij txaus lawm laud.

kuv xav mas, koj yeej yuav tsum tau nyob colorado los lawm tiag, tabsi
ntshe lub sijhawm no koj tsi nyob nrawv lawm xwb. thaum kuv muab
Bliatou thiab Souatoua los tso rau koj ntawd, twb yog kuv xav paub seb
koj puas paub nkawv zoo xwb. vim ob tug no yeej ib txwm nyob colorado
ua ntej los lawm, niam no nkawv twb khiav mus rau lwm qhov ntev dhau
hwv lawm thiab, ua tsaug.

tsi tag li ntawd xwb, yog kuv tau nce tuaj saib cov kwvtij ua kab li
kev cai tau Ka Ly Yang no los--yog koj xyeej sijhawm no los tuaj wb
kuv li coj koj wb mus saib Kwvtijhmoob thiab nrog nws haus ib pas me
CawvCub...

thanks...Phwvnyawm...Pajmab pabtxivtub coob zog tuaj ntxiv lawm
laud...hahahhaa LOL!

Born2beHmong
Yaj Tshaj Koob
2010-03-12 02:18:20 UTC
Permalink
On Mar 11, 9:24 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> YTK,
>
> cov ua muaj deductive reasoning ces hais lus li koj hais no rau Tub,
> hais tias, tus neeg sau ntawd tsi yog ib tug paub paub dabtsi, nws
> tsua sau li nws mus noog txog tus neeg tov cov opinion thiab txoj kev
> xav xwb.  there is no truth to it, yog thaum koj paub zoo li no ces
> koj tus ua tij Tshajlij txaus lawm laud.
>
> kuv xav mas, koj yeej yuav tsum tau nyob colorado los lawm tiag, tabsi
> ntshe lub sijhawm no koj tsi nyob nrawv lawm xwb.  thaum kuv muab
> Bliatou thiab Souatoua los tso rau koj ntawd, twb yog kuv xav paub seb
> koj puas paub nkawv zoo xwb.  vim ob tug no yeej ib txwm nyob colorado
> ua ntej los lawm, niam no nkawv twb khiav mus rau lwm qhov ntev dhau
> hwv lawm thiab, ua tsaug.
>
> tsi tag li ntawd xwb, yog kuv tau nce tuaj saib cov kwvtij ua kab li
> kev cai tau Ka Ly Yang no los--yog koj xyeej sijhawm no los tuaj wb
> kuv li coj koj wb mus saib Kwvtijhmoob thiab nrog nws haus ib pas me
> CawvCub...
>
> thanks...Phwvnyawm...Pajmab pabtxivtub coob zog tuaj ntxiv lawm
> laud...hahahhaa LOL!
>
> Born2beHmongBorn,


Hais txog Npliaj Tub thiab Suav Tuam koj tias kuv tsis paub nkawd no
uas kuv yeej tau sib ntsib lawm mas lub caij ntawd nkawd tseem tsis
tau qhiav kuv tsis nco tias sib ntsib zaum kawg yog xyoo 1983 los xyov
yog 84 mas nkawd hais tias nkawd yuav kiav mus rau Wisconsin li ntawd
tsis sub, tab sis ntev heev lawm nco lem log xwb.

YTK
Born2beMhong
2010-03-09 15:05:56 UTC
Permalink
Toojntsais,

yog cov koj hais no tsi muaj 3rd grade education li cov laus thaum ub
mas peb tsim nyog CI QOS kawg kiag! tabsi, cov no twb tuaj kawm ntawd
thiab txoj kev wammeej no tshaj 30 tawm lub xyoo lawm. ntau tus los
twb yog Doctor tag nrho lawm, yog thaum peb lub qhov muag twb pom deb
npaum li no lawm--es tseem ua txiajdej ntsuav thiab dig muag li no ces
kuj tag hauv ris lawm aws. es tseem yuav tos txog hnub twg thiab
thaum twg mas, yog tus neeg tsi muaj txoj kev kawm thiab tsi nkagsiab
es nws ua tam li nws lub siab ntshaws thiab nyiam xwb no mas yog ib
yam hais. cov no, twb yog tib cov professionalism thiab yog cov neeg
paubtab tagnrho xwb ned.

yog thaum koj muab los luj li no, tsi tag tham txog tias lawv zoo li
cas rau li cas li lawm os...qhov tias tsi hlub Haiv no tsi yog lawm
aws...vim lawv tsi yog 3rd grade education or below xwb. "Nplooj yoog
kav, Noob yoog tsav"...twb nyob level li cov peb tham txog no lawm,
yog tseem pom li no xwb ces yeej tsi muaj hnub pauv taus. hais ncaj
nraim li no mas thiaj li yog lus nawb mog, tsi yog peb tsi paub hmoob/
moob lub siab zoo tsi tau txaus, tabsi hmoob/moob lub siab yeej
comviab thiab limhiam phem lino tiag tiag txij thaum ntuj tsi teb raug
los txog ntua niaj hnub niam no.....hehehehe..

Born2beHmong
ToojNtsais
2010-03-10 20:14:34 UTC
Permalink
On 3/9/2010 8:05 AM, Born2beMhong wrote:
> Toojntsais,
>
> yog cov koj hais no tsi muaj 3rd grade education li cov laus thaum ub
> mas peb tsim nyog CI QOS kawg kiag! tabsi, cov no twb tuaj kawm ntawd
> thiab txoj kev wammeej no tshaj 30 tawm lub xyoo lawm. ntau tus los
> twb yog Doctor tag nrho lawm, yog thaum peb lub qhov muag twb pom deb
> npaum li no lawm--es tseem ua txiajdej ntsuav thiab dig muag li no ces
> kuj tag hauv ris lawm aws. es tseem yuav tos txog hnub twg thiab
> thaum twg mas, yog tus neeg tsi muaj txoj kev kawm thiab tsi nkagsiab
> es nws ua tam li nws lub siab ntshaws thiab nyiam xwb no mas yog ib
> yam hais. cov no, twb yog tib cov professionalism thiab yog cov neeg
> paubtab tagnrho xwb ned.
>
> yog thaum koj muab los luj li no, tsi tag tham txog tias lawv zoo li
> cas rau li cas li lawm os...qhov tias tsi hlub Haiv no tsi yog lawm
> aws...vim lawv tsi yog 3rd grade education or below xwb. "Nplooj yoog
> kav, Noob yoog tsav"...twb nyob level li cov peb tham txog no lawm,
> yog tseem pom li no xwb ces yeej tsi muaj hnub pauv taus. hais ncaj
> nraim li no mas thiaj li yog lus nawb mog, tsi yog peb tsi paub hmoob/
> moob lub siab zoo tsi tau txaus, tabsi hmoob/moob lub siab yeej
> comviab thiab limhiam phem lino tiag tiag txij thaum ntuj tsi teb raug
> los txog ntua niaj hnub niam no.....hehehehe..
>
> Born2beHmong

Born2beHmong,

Peb ua neej nyob mas nyag thaug nyag xaav, nyag thaug nyag ua, nyag
thaum nyag khaav, tug twg xaav ua dlaab tsi ua ywj sab ywj ntsws tau
txhua yaam, tsi muaj teebmeem, vim nyag ua rua nyag tug kheej xwb.
Tabsis yog peb yuav UA IB NQAAG HAS IB LUS kws muaj nujnqe es tsi muaj
kev CI QOS mas, kuv xaav tas yuav moog has ti sau ntuj los yeej nyuab.
Txawj ntshe npaum twg los yeej tsi yoojyim. Nuav yog qhov tseeb huv kuv
lub neej thab kuv pum lug lawm.

Yuav ca le has tas Moob/Hmoob lub sab yeej phem, limham, ndlais ntuj, le
ub le nua los tsi tau hab óv, yog koj tsi ua tuab zoo qha, tsi thaam
kuas tau taub na. Le nuav es tej laug txhaj naj txhis pev txuj lug tas
"Xaav luaj nyuj xu luaj ntuj, xaav luaj zeb xu luaj teb."

ToojNtsais

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ***@netfront.net ---
Born2beMhong
2010-03-10 21:31:17 UTC
Permalink
Toojntsais,

yeej muaj tiag li koj hais, kuv yeej nkagsiab koj. tsua yog qhov kuv
xav mas--cov Phd no thiab cov kawm txawj kawm ntse no lub lajlim tswv8
twb pom deb tshaj thiab paub txoj kev zoo tshaj rau ib haivneeg nav.
vim li cas lawv tseem ua li ntawd thiab no xwb-- ua tsaug, koj yeej
hais yog lus lawm tiag tiag! tshuav qhov me me ua wb hais txog lawv
cov ua tij thiab cov ua qhov pomkev ua peb twb vam lawv xwb los tseem
ua tau zoo li tsi paub dabtsi kiag li xwb.

Phwvnyawm,

tham tham ziag no koj los ze zujzus rau YTK wb lawm thiab ces ntshe
koj yuav tsum tau tuaj rnog wb tsoo Bias nyob MN tiag tiag laud. ua
li cas koj thiaj li muab tus Ka Ly Yang no hus ua yawg no mas...kuv
twb hais koj tias peb mas tham tsi haum li no ned. nws yog kiag ib
cov kwvtij hos, tseem yuav nce mus saib nws lub ntee rau lub weekend
yuav los no...thiaj li teem caij rau YTK thiab Kwvtijhmoob nkawv es
yuav mus haus txivntxawm Nomkhue lam fwj me cawv cub tom Kwvtijhmoob
no os...koj mas!

hos yog hais txog Nengkhaum mas...thaum los sibntsib nyob rau Thaibteb
mas cov laus sibzeem tag ces nws thiab kuv yog kwvtij lawm thiab
xwb...ziag no yuav hus koj ua txivntxawm los li cas...tabtsi kuv tus
niam ntxawm kiag hos yog koj txiv ntxawm ua tau tso koj tseg tus
pojniam lawm thiab...koj yuav ua kwvtij los yog ua txiv ntxawm xwb
tiag... hos hais txog YTK wb qhov sibtham no ces twb yog kwvtij lawm,
yuav mus MN rau lub weekend no thiaj li tsoo lwj tsoo liam no kom nws
tawm los es tau ntsib nws pem MN xwb...koj txhob xav li cas nawb.

YTK,

kuv mas kuv yeej tseem xav tias cias wb tsoo Bias rau pem MN tso no
xwb tiag...hos hais txog Bliatou thiab Souatoua ned...koj hos yog li
cas lawm thiab...LOLz!

Born2beHmong
TUB
2010-03-11 00:25:41 UTC
Permalink
Mr. Txawjxoom and Mr. Phwvnyawm -

Kuv kuj tsis paub txog keeb kwm teebmeem ntawm Hmoob Dawb thiab Hmoob
Lees raws li neb tau hais. Tsis tas li ntawd, kuj tsis muaj reliable
sources nyob qhov twg rau kuv ntsuam xyuas seb neb cov lus muaj tseeb
los tsis tseeb.

Txawm li cas los xij pheem, kuv kuj nkag siab tias tej zaum Mong
Federation lub tswv yim tsis yog nyuam qhuav tawm xyoo 2002 xwb. Zoo
li nws yeej muaj kev ntsim siab ntau yam rau yav dhau los lawm, tiam
sis tsis paub yuav pib muab qhov twg los hais ua ntej. Thiaj li tos
los txog thaum AB78 tawm es siv AB78 ua qhov chaw tiag tawv
(opportunity) hais kev chim.

Tej no tsuas yog kev xav xwb. Kuv tsis muaj pov thawj yog li ntawd
kuv kuj yuav hais tsis tau meej haiv tias muaj tseeb los cuav.

Tub
Yaj Tshaj Koob
2010-03-11 11:36:35 UTC
Permalink
On Mar 10, 3:31 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> Toojntsais,
>
> yeej muaj tiag li koj hais, kuv yeej nkagsiab koj.  tsua yog qhov kuv
> xav mas--cov Phd no thiab cov kawm txawj kawm ntse no lub lajlim tswv8
> twb pom deb tshaj thiab paub txoj kev zoo tshaj rau ib haivneeg nav.
> vim li cas lawv tseem ua li ntawd thiab no xwb-- ua tsaug, koj yeej
> hais yog lus lawm tiag tiag!  tshuav qhov me me ua wb hais txog lawv
> cov ua tij thiab cov ua qhov pomkev ua peb twb vam lawv xwb los tseem
> ua tau zoo li tsi paub dabtsi kiag li xwb.
>
> Phwvnyawm,
>
> tham tham ziag no koj los ze zujzus rau YTK wb lawm thiab ces ntshe
> koj yuav tsum tau tuaj rnog wb tsoo Bias nyob MN tiag tiag laud.  ua
> li cas koj thiaj li muab tus Ka Ly Yang no hus ua yawg no mas...kuv
> twb hais koj tias peb mas tham tsi haum li no ned.  nws yog kiag ib
> cov kwvtij hos, tseem yuav nce mus saib nws lub ntee rau lub weekend
> yuav los no...thiaj li teem caij rau YTK thiab Kwvtijhmoob nkawv es
> yuav mus haus txivntxawm Nomkhue lam fwj me cawv cub tom Kwvtijhmoob
> no os...koj mas!
>
> hos yog hais txog Nengkhaum mas...thaum los sibntsib nyob rau Thaibteb
> mas cov laus sibzeem tag ces nws thiab kuv yog kwvtij lawm thiab
> xwb...ziag no yuav hus koj ua txivntxawm los li cas...tabtsi kuv tus
> niam ntxawm kiag hos yog koj txiv ntxawm ua tau tso koj tseg tus
> pojniam lawm thiab...koj yuav ua kwvtij los yog ua txiv ntxawm xwb
> tiag... hos hais txog YTK wb qhov sibtham no ces twb yog kwvtij lawm,
> yuav mus MN rau lub weekend no thiaj li tsoo lwj tsoo liam no kom nws
> tawm los es tau ntsib nws pem MN xwb...koj txhob xav li cas nawb.
>
> YTK,
>
> kuv mas kuv yeej tseem xav tias cias wb tsoo Bias rau pem MN tso no
> xwb tiag...hos hais txog Bliatou thiab Souatoua ned...koj hos yog li
> cas lawm thiab...LOLz!
>
> Born2beHmongBorn,


Hais txog lub xeem Yaj no peb sib tham tsis haum li, muab pab no zeem
nrog pab tom yus ua txiv lawm hos muab pab nram zeem pab tim zeem nrog
yus lawv hos yog tub xeeb ntxwv lawm, pab tim thiab pab tom hu dua
txawv phaj lawm, zoo li ntawd, ces zeem tsis haum li ces, cov uas ib
txwm thooj teb koom chaws ces hu yog phaj lawm lwm cov uas mam sib
zeem ces tus hu li cas los muaj, nyob li Npliaj Tub, thiab Suav Tuam
nkawm los peb muab taug qhov tseeb tseeb ces tsis paub hu vim ib leeg
zeem ib pab neeg hu dua ib qho, tej tsaam kuv yog txiv, tej tsam kuv
thiab nkawm yog ib phaj li ntawd xwb ces peb lam hu ua kwv tij xwb vim
sib ncaim ntev hwv lawm tsis paub zoo qhov tseeb yog li cas tiag.YTK
TUB
2010-03-07 05:43:04 UTC
Permalink
Dr. Txiaj Xab -

You should ask Chimeng Yang for proof. He is not too far from you in
CA. Don't expect too much though. I can tell you that when it comes
to proof, Dr. Paoze, Chimeng and the rest of their gang tend to resort
to a no reply tactic.

Tub
Zoo
2010-03-08 05:20:19 UTC
Permalink
On Mar 6, 9:43 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> Dr. Txiaj Xab -

>
> Tub

Why ask for proof from Chimeng? Tzexa, Dr. Nkaujhli and Dr. Gary are
not dead. They are alive and well. They can either just say yes or no.
Whetther they have verbally utterd or write anything in that matter.

We seem to be very dumb. What good/gain if either Moob leeg or Hmoob
Dawb language is completely gone from this face of the earth? Why one
have to put down so much on the other?

Uacas nej nyuam qhuav txawj xyaum sau ntawv xwb txawm siv yuav sau
ntawv npog tus ub tus no. nej yuav nyiam hold Ph D., BA ab tsi losxij.
Nej tawb quav tim nplog teb twb tsis tau lwj tas. Stop put down one
another's dialect. We should all start refine and improve all the
Hmong/Mong dialects so we may be come a very rich culture /
civilaztion. Other race already put us down so much and we don't need
our own people do it to ourselves.

It used to be that the English borrowed about 4000 French words to
enrich the English language. Now, in this century, the French have
borrowed over 10,000 English words into the the French language. No
sooner, we will need each other's language to spport ours.
TUB
2010-03-08 10:28:22 UTC
Permalink
Zoo,

Why ask proof from Chimeng? Because Chimeng made the claims, NOT Dr.
Kaoly and Dr. Gary. Why as B to provide proof when A made the
claim?? You tell me.

It's NOT about putting others down; and I have not put anybody down.
I simply questioned their ideas. I hope this is not too much to
understand and accept.

I don't want to guess what you meant by "tawb quav tim nplog teb twb
tsis tau lwj tas." Whatever your problem, we can resort to straight
talk. Let me repeat. STRAIGHT TALK please.

TUB
Born2beMhong
2010-03-08 15:43:46 UTC
Permalink
Tub,

some of these people, they do not read the fine print and being
ethical to the point of the discussion. Almost all the times, they do
not hold onto the principle of mankind--so that they would wonder far
from the underlining reason of the exact point of discussion. they
then pretend that they would never see the fine lines of the body; and
they would argue with you forever with non-sense. perhaps, as Herlao
used to say that people being an idiotic, such that they would never
want to engage with the fine print of the state of affairs.

Thanks

Born
t***@msn.com
2010-03-08 16:51:19 UTC
Permalink
On Mar 8, 2:28 am, TUB <***@gmail.com> wrote:
> Zoo,
>
> Why ask proof from Chimeng?  Because Chimeng made the claims, NOT Dr.
> Kaoly and Dr. Gary.  Why as B to provide proof when A made the
> claim??  You tell me.
>
> It's NOT about putting others down; and I have not put anybody down.
> I simply questioned their ideas.  I hope this is not too much to
> understand and accept.
>
> I don't want to guess what you meant by "tawb quav tim nplog teb twb
> tsis tau lwj tas."  Whatever your problem, we can resort to straight
> talk.  Let me repeat.  STRAIGHT TALK please.
>
> TUB

ZOO,

Koj hais yog kawm lawm. Lub neej tom ntej no peb Hmoob yuav tsum koom
tib tug ntawv thiab peb yuav tsum muab peb cov lus los siv kom thoob.
Raws li kuv mus tshawbfawb nyob Tsoobkuj los mas peb cov nyob US no
hais tau ib cov lus uas peb cais tsis tau. Piv li, dej los hais tias
dej. Haus dej los hais tias haus dej. Lo lus tseeb yog tus dej ces
yog tus dej. Cov dej haus ces yog oob. Tsis yog haus dej. Yog haus
oob. Lus Hmoobdawb lus Hmooblees los tib yam nkaus. Niaj hnub no peb
paub tias kwv thiab tij no kwv yog tus yau tij yog tus hlob. Peb twb
tsis paub tias viv ncaus no viv yog tus hlov los ncaus los tus hlob.
Hmoobdawb muaj ib cov lus tsis zoo siv tab sis Hmooblees cov zoo siv.
Hmooblees los muaj ib cov lus uas tsis zoo siv tabsis Hmoobdawb cov
zoo siv. Peb muaj pam xwb los zoo. Peb muaj choj xwb los zoo. Peb
muaj pam thiab muaj choj mas haj yam zoo. I second you.


Yaj Tshaj Koob,

Kuv hais rau koj hais tias HMOOB TXOJ KEV TSIS VAMMEEJ CES TXAWM YOG
COJ NKAUS LI KOJ LUB TSWVYIM NTAG. TSIS PAUB LOS HAIS TIAS PAUB.
TXAWJ TXUA HNEEV XWB LOS HAIS TIAS CUABYEEJ SIB TUAS MAS TXAWJ UA TAU
TXHUA YAM.

Kuv twb pom kiag hnub yawg hlob Vaj Pov xaiv tsa pab neeg los txiav
txim rau txoj kev kho ntawv Hmoob lawm hov. Cov neeg uas volunteer
los ua cov committee ntawv yog 1) ntoj taws mus xyuas qhov chaw yuav
sib tham ua ntej es txog hnub sib tham mam caij tsheb mus, 2) Meskas
nug hais tias, "What time is it?" Teb hais tias, "Av!, I don't know
nav."

Koj tseem xam pom tej zoo li no xwb naj. Qhov no yog xyoo 1000, tsis
yog xyoo 2000.

Nco ntsoov, kuv tsis yog Dr. Txawjxab Lis thiab kuv tsis yog Dr.
Txiajxab Yaj. Kuv tsuas yog Txawjxab Lis xwb nawj.

Koj sim xav thaub qab rov mus rua thaum koj nyuam qhua kawm ntawv
Eeliv seb. Koj kawm ntawv Eeliv tsis ntev mas koj keej kawg. Koj
hais li cas los twb hais tau. Ua cas koj kawm ntawv Eekiv mus 2-3
xyoo ntxiv no ua cas hais li cas yog tsis yog lawm. Thaum no laus
thiaj yog koj paub lus Eekiv lawm tiag. Koj thiaj paub tias koj tsis
tau paub lus Eekiv. Peb cov tuaj hauv no ces ib txhia tseem yob
nyob thawj ntu ntawv xwb los mam. Raws li koj cov lus cem cov tub
txawj ces koj yeej yob ib tug thiab.

MTMT,
kuv yeej yuav teb koj cov lus xwb. Koj lo lus nug mas tsis yog yam
uas teb raws li lus pub qhov ncauj xwb. Kuv muab 2-3 lo lus no rau koj
xav ua ntej tso:
HMIAUN ==> hmong, mong, xiong, hmu, hmio, hmao
gle ==> dleb, deb, keb, leb

M?PSE ==> ntsel, ntseg, ntses, nel

TZ
Yaj Tshaj Koob
2010-03-08 19:40:58 UTC
Permalink
On Mar 8, 10:51 am, ***@msn.com wrote:
> On Mar 8, 2:28 am, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > Zoo,
>
> > Why ask proof from Chimeng?  Because Chimeng made the claims, NOT Dr.
> > Kaoly and Dr. Gary.  Why as B to provide proof when A made the
> > claim??  You tell me.
>
> > It's NOT about putting others down; and I have not put anybody down.
> > I simply questioned their ideas.  I hope this is not too much to
> > understand and accept.
>
> > I don't want to guess what you meant by "tawb quav tim nplog teb twb
> > tsis tau lwj tas."  Whatever your problem, we can resort to straight
> > talk.  Let me repeat.  STRAIGHT TALK please.
>
> > TUB
>
> ZOO,
>
> Koj hais yog kawm lawm.  Lub neej tom ntej no peb Hmoob yuav tsum koom
> tib tug ntawv thiab peb yuav tsum muab peb cov lus los siv kom thoob.
> Raws li kuv mus tshawbfawb nyob Tsoobkuj los mas peb cov nyob US no
> hais tau ib cov lus uas peb cais tsis tau.  Piv li, dej los hais tias
> dej.  Haus dej los hais tias haus dej.  Lo lus tseeb yog tus dej ces
> yog tus dej.   Cov dej haus ces yog oob.  Tsis yog haus dej. Yog haus
> oob.  Lus Hmoobdawb lus Hmooblees los tib yam nkaus.  Niaj hnub no peb
> paub tias kwv thiab tij no kwv yog tus yau tij yog tus hlob.  Peb twb
> tsis paub tias viv ncaus no viv yog tus hlov los ncaus los tus hlob.
> Hmoobdawb muaj ib cov lus tsis zoo siv tab sis Hmooblees cov zoo siv.
> Hmooblees los muaj ib cov lus uas tsis zoo siv tabsis Hmoobdawb cov
> zoo siv.  Peb muaj pam xwb los zoo. Peb muaj choj xwb los zoo.  Peb
> muaj pam thiab muaj choj mas haj yam zoo.  I second you.
>
> Yaj Tshaj Koob,
>
> Kuv hais rau koj hais tias HMOOB TXOJ KEV TSIS VAMMEEJ CES TXAWM YOG
> COJ NKAUS LI KOJ LUB TSWVYIM NTAG.  TSIS PAUB LOS HAIS TIAS PAUB.
> TXAWJ TXUA HNEEV XWB LOS HAIS TIAS CUABYEEJ SIB TUAS MAS TXAWJ UA TAU
> TXHUA YAM.
>
> Kuv twb pom kiag hnub yawg hlob Vaj Pov xaiv tsa pab neeg los txiav
> txim rau txoj kev kho ntawv Hmoob lawm hov.  Cov neeg uas volunteer
> los ua cov committee ntawv yog 1) ntoj taws mus xyuas qhov chaw yuav
> sib tham ua ntej es txog hnub sib tham mam caij tsheb mus, 2) Meskas
> nug hais tias, "What time is it?" Teb hais tias, "Av!, I don't know
> nav."
>
> Koj tseem xam pom tej zoo li no xwb naj.  Qhov no yog xyoo 1000, tsis
> yog xyoo 2000.
>
> Nco ntsoov, kuv tsis yog Dr. Txawjxab Lis thiab kuv tsis yog Dr.
> Txiajxab Yaj.  Kuv tsuas yog Txawjxab Lis xwb nawj.
>
> Koj sim xav thaub qab rov mus rua thaum koj nyuam qhua kawm ntawv
> Eeliv seb.  Koj kawm ntawv Eeliv tsis ntev mas koj keej kawg.  Koj
> hais li cas los twb hais tau.  Ua cas koj kawm ntawv Eekiv mus 2-3
> xyoo ntxiv no ua cas hais li cas yog tsis yog lawm.  Thaum no laus
> thiaj yog koj paub lus Eekiv lawm tiag.  Koj thiaj paub tias koj tsis
> tau paub lus Eekiv.    Peb cov tuaj hauv no ces ib txhia tseem yob
> nyob thawj ntu ntawv xwb los mam.  Raws li koj cov lus cem cov tub
> txawj ces koj yeej yob ib tug thiab.
>
> MTMT,
> kuv yeej yuav teb koj cov lus xwb.  Koj lo lus nug mas tsis yog yam
> uas teb raws li lus pub qhov ncauj xwb. Kuv muab 2-3 lo lus no rau koj
> xav ua ntej tso:
> HMIAUN ==> hmong, mong, xiong, hmu, hmio, hmao
> gle ==> dleb, deb, keb, leb
>
> M?PSE ==> ntsel, ntseg, ntses, nel
>
> TZ


Tzaxa,

Kuv yeej paub kuv tus khee tias kuv tsis tau kawm ntawv siab li koj
thiab nej cov cov uas tau mus koom cov tub txawj thiab yawg Vp lawv
cov uas muab Hmoob lub neej rhuav zoo li peb tseem hais no, tam sim no
kuv kuj paub koj zoo lawm koj yog Vp qhab nab xwb ces kuv yeej paub
tias nej mus txog twg lawm xwb, ib tus neeg twg kawm ntawv los txog,
yog tias tseem caum Vp qab xwb ces yeej kho tsis tau Hmoob ib zaug,
peb pab no tus neeg uas dag noj dag haus dag teb dag chaw xyov yog
leej twg, Tzaxa txawm yog koj coj li Vp lub tswv yim nej pab no es
Hmoob thiaj sib ntxub tas npaum li no los mas, kev Hmoob tawg tshwj
txawm yog nej lub tswv yim ua ntag Hmoob thiaj tsis sib haum, txhua
yam yuav tseev kom ua li Vp ua xwb es thiaj ua ua mus hlob kav hlau
kiag, kuv ntsia mas nej pab no kas moos mas yog ua tau rau cov uas mu
kev zij nkas lawm xwb. Hauv Hmoob lub SCH no ces kuv lam tuaj nrog nej
sib ceg xwb, seb nej cov tswv yim tawm zoo li cas rau Hmoob, tus neeg
ua hauj lwm sawv cev Hmoob lub neej yeej tsis muaj caij tuaj sib cav
hauv no, kuv nyuam qhuav tuaj xyuas nej thaum lub 12 hli ntuj los rau
nim no xwb, yeej yog tsim nyog qhov Hmoob ua neeg dai luag tw vaj tw
tsev lawm tiag.
dony
2010-03-08 19:55:52 UTC
Permalink
On Mar 8, 11:40 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 8, 10:51 am, ***@msn.com wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 8, 2:28 am, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > Zoo,
>
> > > Why ask proof from Chimeng?  Because Chimeng made the claims, NOT Dr.
> > > Kaoly and Dr. Gary.  Why as B to provide proof when A made the
> > > claim??  You tell me.
>
> > > It's NOT about putting others down; and I have not put anybody down.
> > > I simply questioned their ideas.  I hope this is not too much to
> > > understand and accept.
>
> > > I don't want to guess what you meant by "tawb quav tim nplog teb twb
> > > tsis tau lwj tas."  Whatever your problem, we can resort to straight
> > > talk.  Let me repeat.  STRAIGHT TALK please.
>
> > > TUB
>
> > ZOO,
>
> > Koj hais yog kawm lawm.  Lub neej tom ntej no peb Hmoob yuav tsum koom
> > tib tug ntawv thiab peb yuav tsum muab peb cov lus los siv kom thoob.
> > Raws li kuv mus tshawbfawb nyob Tsoobkuj los mas peb cov nyob US no
> > hais tau ib cov lus uas peb cais tsis tau.  Piv li, dej los hais tias
> > dej.  Haus dej los hais tias haus dej.  Lo lus tseeb yog tus dej ces
> > yog tus dej.   Cov dej haus ces yog oob.  Tsis yog haus dej. Yog haus
> > oob.  Lus Hmoobdawb lus Hmooblees los tib yam nkaus.  Niaj hnub no peb
> > paub tias kwv thiab tij no kwv yog tus yau tij yog tus hlob.  Peb twb
> > tsis paub tias viv ncaus no viv yog tus hlov los ncaus los tus hlob.
> > Hmoobdawb muaj ib cov lus tsis zoo siv tab sis Hmooblees cov zoo siv.
> > Hmooblees los muaj ib cov lus uas tsis zoo siv tabsis Hmoobdawb cov
> > zoo siv.  Peb muaj pam xwb los zoo. Peb muaj choj xwb los zoo.  Peb
> > muaj pam thiab muaj choj mas haj yam zoo.  I second you.
>
> > Yaj Tshaj Koob,
>
> > Kuv hais rau koj hais tias HMOOB TXOJ KEV TSIS VAMMEEJ CES TXAWM YOG
> > COJ NKAUS LI KOJ LUB TSWVYIM NTAG.  TSIS PAUB LOS HAIS TIAS PAUB.
> > TXAWJ TXUA HNEEV XWB LOS HAIS TIAS CUABYEEJ SIB TUAS MAS TXAWJ UA TAU
> > TXHUA YAM.
>
> > Kuv twb pom kiag hnub yawg hlob Vaj Pov xaiv tsa pab neeg los txiav
> > txim rau txoj kev kho ntawv Hmoob lawm hov.  Cov neeg uas volunteer
> > los ua cov committee ntawv yog 1) ntoj taws mus xyuas qhov chaw yuav
> > sib tham ua ntej es txog hnub sib tham mam caij tsheb mus, 2) Meskas
> > nug hais tias, "What time is it?" Teb hais tias, "Av!, I don't know
> > nav."
>
> > Koj tseem xam pom tej zoo li no xwb naj.  Qhov no yog xyoo 1000, tsis
> > yog xyoo 2000.
>
> > Nco ntsoov, kuv tsis yog Dr. Txawjxab Lis thiab kuv tsis yog Dr.
> > Txiajxab Yaj.  Kuv tsuas yog Txawjxab Lis xwb nawj.
>
> > Koj sim xav thaub qab rov mus rua thaum koj nyuam qhua kawm ntawv
> > Eeliv seb.  Koj kawm ntawv Eeliv tsis ntev mas koj keej kawg.  Koj
> > hais li cas los twb hais tau.  Ua cas koj kawm ntawv Eekiv mus 2-3
> > xyoo ntxiv no ua cas hais li cas yog tsis yog lawm.  Thaum no laus
> > thiaj yog koj paub lus Eekiv lawm tiag.  Koj thiaj paub tias koj tsis
> > tau paub lus Eekiv.    Peb cov tuaj hauv no ces ib txhia tseem yob
> > nyob thawj ntu ntawv xwb los mam.  Raws li koj cov lus cem cov tub
> > txawj ces koj yeej yob ib tug thiab.
>
> > MTMT,
> > kuv yeej yuav teb koj cov lus xwb.  Koj lo lus nug mas tsis yog yam
> > uas teb raws li lus pub qhov ncauj xwb. Kuv muab 2-3 lo lus no rau koj
> > xav ua ntej tso:
> > HMIAUN ==> hmong, mong, xiong, hmu, hmio, hmao
> > gle ==> dleb, deb, keb, leb
>
> > M?PSE ==> ntsel, ntseg, ntses, nel
>
> > TZ
>
> Tzaxa,
>
> Kuv yeej paub kuv tus khee tias kuv tsis tau kawm ntawv siab li koj
> thiab nej cov cov uas tau mus koom cov tub txawj thiab yawg Vp lawv
> cov uas muab Hmoob lub neej rhuav zoo li peb tseem hais no, tam sim no
> kuv kuj paub koj zoo lawm koj yog Vp qhab nab xwb ces kuv yeej paub
> tias nej mus txog twg lawm xwb, ib tus neeg twg kawm ntawv los txog,
> yog tias tseem caum Vp qab xwb ces yeej kho tsis tau Hmoob ib zaug,
> peb pab no tus neeg uas dag noj dag haus dag teb dag chaw xyov yog
> leej twg, Tzaxa txawm yog koj coj li Vp lub tswv yim nej pab no es
> Hmoob thiaj sib ntxub tas npaum li no los mas, kev Hmoob tawg tshwj
> txawm yog nej lub tswv yim ua ntag Hmoob thiaj tsis sib haum, txhua
> yam yuav tseev kom ua li Vp ua xwb es thiaj ua ua mus hlob kav hlau
> kiag, kuv ntsia mas nej pab no kas moos mas yog ua tau rau cov uas mu
> kev zij nkas lawm xwb. Hauv Hmoob lub SCH no ces kuv lam tuaj nrog nej
> sib ceg xwb, seb nej cov tswv yim tawm zoo li cas rau Hmoob, tus neeg
> ua hauj lwm sawv cev Hmoob lub neej yeej tsis muaj caij tuaj sib cav
> hauv no, kuv nyuam qhuav tuaj xyuas nej thaum lub 12 hli ntuj los rau
> nim no xwb, yeej yog tsim nyog qhov Hmoob ua neeg dai luag tw vaj tw
> tsev lawm tiag.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

YTK,

Ua siab ntev me ntsis mas. Lawv cov phem cia lawv phem peb cov zoo
peb yuav tau ua siab ntev. Yog peb pom lawv coj tsis zoo ces peb mam
nrhiav txoj kev zoo los coj xwb..Phiaj
Yaj Tshaj Koob
2010-03-08 20:43:24 UTC
Permalink
On Mar 8, 1:55 pm, dony <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 8, 11:40 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 8, 10:51 am, ***@msn.com wrote:
>
> > > On Mar 8, 2:28 am, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > > > Zoo,
>
> > > > Why ask proof from Chimeng?  Because Chimeng made the claims, NOT Dr.
> > > > Kaoly and Dr. Gary.  Why as B to provide proof when A made the
> > > > claim??  You tell me.
>
> > > > It's NOT about putting others down; and I have not put anybody down.
> > > > I simply questioned their ideas.  I hope this is not too much to
> > > > understand and accept.
>
> > > > I don't want to guess what you meant by "tawb quav tim nplog teb twb
> > > > tsis tau lwj tas."  Whatever your problem, we can resort to straight
> > > > talk.  Let me repeat.  STRAIGHT TALK please.
>
> > > > TUB
>
> > > ZOO,
>
> > > Koj hais yog kawm lawm.  Lub neej tom ntej no peb Hmoob yuav tsum koom
> > > tib tug ntawv thiab peb yuav tsum muab peb cov lus los siv kom thoob.
> > > Raws li kuv mus tshawbfawb nyob Tsoobkuj los mas peb cov nyob US no
> > > hais tau ib cov lus uas peb cais tsis tau.  Piv li, dej los hais tias
> > > dej.  Haus dej los hais tias haus dej.  Lo lus tseeb yog tus dej ces
> > > yog tus dej.   Cov dej haus ces yog oob.  Tsis yog haus dej. Yog haus
> > > oob.  Lus Hmoobdawb lus Hmooblees los tib yam nkaus.  Niaj hnub no peb
> > > paub tias kwv thiab tij no kwv yog tus yau tij yog tus hlob.  Peb twb
> > > tsis paub tias viv ncaus no viv yog tus hlov los ncaus los tus hlob.
> > > Hmoobdawb muaj ib cov lus tsis zoo siv tab sis Hmooblees cov zoo siv.
> > > Hmooblees los muaj ib cov lus uas tsis zoo siv tabsis Hmoobdawb cov
> > > zoo siv.  Peb muaj pam xwb los zoo. Peb muaj choj xwb los zoo.  Peb
> > > muaj pam thiab muaj choj mas haj yam zoo.  I second you.
>
> > > Yaj Tshaj Koob,
>
> > > Kuv hais rau koj hais tias HMOOB TXOJ KEV TSIS VAMMEEJ CES TXAWM YOG
> > > COJ NKAUS LI KOJ LUB TSWVYIM NTAG.  TSIS PAUB LOS HAIS TIAS PAUB.
> > > TXAWJ TXUA HNEEV XWB LOS HAIS TIAS CUABYEEJ SIB TUAS MAS TXAWJ UA TAU
> > > TXHUA YAM.
>
> > > Kuv twb pom kiag hnub yawg hlob Vaj Pov xaiv tsa pab neeg los txiav
> > > txim rau txoj kev kho ntawv Hmoob lawm hov.  Cov neeg uas volunteer
> > > los ua cov committee ntawv yog 1) ntoj taws mus xyuas qhov chaw yuav
> > > sib tham ua ntej es txog hnub sib tham mam caij tsheb mus, 2) Meskas
> > > nug hais tias, "What time is it?" Teb hais tias, "Av!, I don't know
> > > nav."
>
> > > Koj tseem xam pom tej zoo li no xwb naj.  Qhov no yog xyoo 1000, tsis
> > > yog xyoo 2000.
>
> > > Nco ntsoov, kuv tsis yog Dr. Txawjxab Lis thiab kuv tsis yog Dr.
> > > Txiajxab Yaj.  Kuv tsuas yog Txawjxab Lis xwb nawj.
>
> > > Koj sim xav thaub qab rov mus rua thaum koj nyuam qhua kawm ntawv
> > > Eeliv seb.  Koj kawm ntawv Eeliv tsis ntev mas koj keej kawg.  Koj
> > > hais li cas los twb hais tau.  Ua cas koj kawm ntawv Eekiv mus 2-3
> > > xyoo ntxiv no ua cas hais li cas yog tsis yog lawm.  Thaum no laus
> > > thiaj yog koj paub lus Eekiv lawm tiag.  Koj thiaj paub tias koj tsis
> > > tau paub lus Eekiv.    Peb cov tuaj hauv no ces ib txhia tseem yob
> > > nyob thawj ntu ntawv xwb los mam.  Raws li koj cov lus cem cov tub
> > > txawj ces koj yeej yob ib tug thiab.
>
> > > MTMT,
> > > kuv yeej yuav teb koj cov lus xwb.  Koj lo lus nug mas tsis yog yam
> > > uas teb raws li lus pub qhov ncauj xwb. Kuv muab 2-3 lo lus no rau koj
> > > xav ua ntej tso:
> > > HMIAUN ==> hmong, mong, xiong, hmu, hmio, hmao
> > > gle ==> dleb, deb, keb, leb
>
> > > M?PSE ==> ntsel, ntseg, ntses, nel
>
> > > TZ
>
> > Tzaxa,
>
> > Kuv yeej paub kuv tus khee tias kuv tsis tau kawm ntawv siab li koj
> > thiab nej cov cov uas tau mus koom cov tub txawj thiab yawg Vp lawv
> > cov uas muab Hmoob lub neej rhuav zoo li peb tseem hais no, tam sim no
> > kuv kuj paub koj zoo lawm koj yog Vp qhab nab xwb ces kuv yeej paub
> > tias nej mus txog twg lawm xwb, ib tus neeg twg kawm ntawv los txog,
> > yog tias tseem caum Vp qab xwb ces yeej kho tsis tau Hmoob ib zaug,
> > peb pab no tus neeg uas dag noj dag haus dag teb dag chaw xyov yog
> > leej twg, Tzaxa txawm yog koj coj li Vp lub tswv yim nej pab no es
> > Hmoob thiaj sib ntxub tas npaum li no los mas, kev Hmoob tawg tshwj
> > txawm yog nej lub tswv yim ua ntag Hmoob thiaj tsis sib haum, txhua
> > yam yuav tseev kom ua li Vp ua xwb es thiaj ua ua mus hlob kav hlau
> > kiag, kuv ntsia mas nej pab no kas moos mas yog ua tau rau cov uas mu
> > kev zij nkas lawm xwb. Hauv Hmoob lub SCH no ces kuv lam tuaj nrog nej
> > sib ceg xwb, seb nej cov tswv yim tawm zoo li cas rau Hmoob, tus neeg
> > ua hauj lwm sawv cev Hmoob lub neej yeej tsis muaj caij tuaj sib cav
> > hauv no, kuv nyuam qhuav tuaj xyuas nej thaum lub 12 hli ntuj los rau
> > nim no xwb, yeej yog tsim nyog qhov Hmoob ua neeg dai luag tw vaj tw
> > tsev lawm tiag.- Hide quoted text -
>
> > - Show quoted text -
>
> YTK,
>
> Ua siab ntev me ntsis mas.  Lawv cov phem cia lawv phem peb cov zoo
> peb yuav tau ua siab ntev.  Yog peb pom lawv coj tsis zoo ces peb mam
> nrhiav txoj kev zoo los coj xwb..Phiaj- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -


Dony,

Ua tsaug ntau yeej yuav tau ua le koj has tiag thiab yeej yuav tau ua
siab ntev, nyob li nais phoo Vaj pov tsis yog tias tsis zoo, ua ib tus
nais thawj tub rog mas yuav tau coj li Vp coj mas thiaj tswj tau tub
rog, tsuas yog Vp uas tau tej yam yuam kev rau cov neeg tsis muaj txim
lawm xwb, thiab peb tuaj tau 35 xyoo yawg ua tsis tau li yawg hais
lawm ces ntev mus luag tsis ntseeg yus pes tsawg lawm. Yuav ua thawj
coj mas yuav tsum nquag npaum li nais phoo Vaj Pov mas thiaj ua tau
tus thawj, lub caij uas Vp tseem tau hnub qub 2 ntawd mas Vp yog tus
uas ntaus ntej daws, qhov twg muaj tsov rog nyhav mas lawv kom Vp mus
xwb, txoj kev yuav npaum cas los Vp yeej mus tas nrho, ua ua mus tom
qab no yawg thiaj nces qib mus ua GVP li no, ua ntej yuav tau los ua
tus thawj mas tsis yooj yim thiab yuav tsum nquag heev li GVp tau ua
los lawm.

YTK
Yaj Tshaj Koob
2010-03-07 18:29:48 UTC
Permalink
On Mar 5, 9:20 am, YawgLaus <***@hotmail.com> wrote:
> Hmm raws li paub thaib nco mas peb Hmoob/Moob tsuas muaj tib tug thiab
> tib group xwb ua cas ho sau li no :
>
> Mong is not a subgroup of Hmong
> Based on the Hmong’s ideological point of view and egos (e.g. Dr. Kao
> Ly Yang, Tzexa Lee, Dr. Gary Yia Lee and many others), they perceive
> Mong Leng who identify themselves as “Mong” as a subgroup of the
> “Hmong” and this is unacceptable to the Mong.  Just recently, the
> Hmong Der developed a theory explaining the term “Hmong” implying the
> idea of dominance and superiority.  They have claimed that the term
> “Hmong” is the only term that represents all Mong and Hmong.  Their
> ideological idea and concept are that Mong Leng who are “Mong,” Hmong
> Der who are “Hmong,” Striped Hmong who are “Hmong,” Green Hmong who
> are Mong/Hmong, etc. are subgroups of the “Hmong.”  This is their
> usual tactic of brainwashing technique which they use to persuade
> people to believe that their group is the superior and dominant group
> and their term (Hmong) that represents their group is the only term to
> represent all Mong/Hmong.  Due to Assemblywoman Sarah Reyes’ lack of
> knowledge about the Mong and Hmong, the Hmong successfully brainwashed
> her to believe that there is only one Hmong and that is the Hmong
> Der.  Due to Sarah Reyes’ need for political gain, she listened to the
> Hmong group which is only one side of the story and did her best to
> lobby members of the state assembly to pass AB 78 in March, 2003.
> This was clearly a discrimination act against the Mong group and it
> was an act to tear the Mong/Hmong apart.
>
> Kuv ntseeg li Yaj tshaj koob hais lawm Hmoob thiab moob nws tsuas yog
> lub suab hais tawm xwb,  lub suab ntawd tsis tau txhais hais tias nws
> yog nws ib pab neeg lawm vim peb haiv Hmoob yog haiv tsawg tsis muaj
> chaw nyob peb xij mus koom av nrog luag nyob peb twb muab peb ib co
> lus mus txuam xyaw lwm co hais li lawm xwb,  mas yog yauv los nrhiav
> lus rau peb sawv daws haiv Hmoob hais tseem yuav nyuaj ua cas thiaj
> tseem yuav cai li no thiab........
>
> Thaum zoo li no lawm tiag puas tu koj siab thiab os koj kwv tij Hmoob.


Yawglaus,

Tus kwv luag Yawg laus, koj kuj pom txog Hmoob tus teeb meem zoo lawm
tias yog qhov twg, thiab koj kuv peb ntau tus tsis xav kom muab Hmoob
faib cais li cov Dov Taws ntawd hais yav tas lawm, peb coob tus pom
mus ib yam tias Hmoob yog ib tsob ib txoog, xyoob ib txoog ntoo ib
tsob tiag tiag, peb tsis muaj ib tug los ua ntej ib tug los ua qab li,
peb tib pab ncau los ntawm ib tus pog yawg xwb, kuv hnov thiab pom
txog tej li cov Dov Taws hais mas kuj ntau nqi tias lawm lam kawm tau
lwm tsav neeg li ntawv coj rov los rhuav Hmoob lub neej tsav neeg xwb,
ruam tsis ruam los tshaj ntawd tsis muaj lawm, es tseem muab qhia rau
neeg ntiaj teb paub tias Hmoob mas phem kawg tsis sib haum li, tus
neeg uas qhia Hmoob rau luag neeg ntiaj teb paub txog Hmoob zoo zoo
mas tus ntawd ruam tiag tiag. Nkim lub zog mus kawm xwb tsis muaj nuj
nqis dab tsis rau Hmoob ib qho hlo li ntag.


YTK
Born2beMhong
2010-03-08 02:47:12 UTC
Permalink
YTK,

ntshe koj yuav tsi yog hmoob Yaj li lawv tau hais dhau los lwm tiag
laud. Tus Dr Tzexa peb tham hauv SCH no mas yog Dr Tzexa Lee, nws nyob
CA nawb. Tus Dr Tzexa Yaj koj hais no mas yog nws yog nws nyob MN
nawb--tus no zoo li tsi tau pom tuaj txog hauv lub zos SCH no--tabsi
Dr Yaj Dao mas ne yeej tuaj hauv SCH no ntau zaus lawm thiab nawb.
yog thaum twg leej twg hais txog nws.

zoo li koj tsi tshua kajsiab rau cov Dr no li, yog vim li cas lawm
tiag?

Born
Yaj Tshaj Koob
2010-03-08 03:56:46 UTC
Permalink
On Mar 7, 8:47 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> YTK,
>
> ntshe koj yuav tsi yog hmoob Yaj li lawv tau hais dhau los lwm tiag
> laud. Tus Dr Tzexa peb tham hauv SCH no mas yog Dr Tzexa Lee, nws nyob
> CA nawb.  Tus Dr Tzexa Yaj koj hais no mas yog nws yog nws nyob MN
> nawb--tus no zoo li tsi tau pom tuaj txog hauv lub zos SCH no--tabsi
> Dr Yaj Dao mas ne yeej tuaj hauv SCH no ntau zaus lawm thiab nawb.
> yog thaum twg leej twg hais txog nws.
>
> zoo li koj tsi tshua kajsiab rau cov Dr no li, yog vim li cas lawm
> tiag?
>
> Born


Tus npawg Born,

Koj xav tias kuv tsis yog Hmoob Yaj los tsis ua cas, uas li koj paus
paub txog peb cov Yaj tus kwv tij uas tau nrog Dr. Yaj Dao lawv coj
tus NTR mus rau tim nplog es mus sib cog lus txog kev txhim kho Hmoob
thiab nplog, ntawm lav 22 mus txog ntua rau moos cab, sib hais sib
hais txog thaum kawg nplog tsis tauv loos lis ces, nplog hos kam rau
lawv phas thab nas lav 22, thaum mab tib tas tau tsis ntev nplog ho
hle ris tias tsis pub khej ntawd rau Hmoob phav thab nas thiab no ces
thiaj kom lawv mus phav thab nas rau tom khej pham lav, ces thiaj mus
xyuas qhov tom tsis zoo phav thab nas vim muaj neeg coob coob nyob ua
zej zos ces thiaj txiav txim siab muab txoj kev phav thab nas tso tseg
lawm, koj puas paub txog tus no lub npe hu li cas, tus ntawd lub npe
hu ua Ntsuab Pov Yaj, puas yog, tos kuv ho tsis tshua nyiam cov Dr,
pes tsawg los vim puag thaum ntxov Dr. Txiaj Xab Yaj tau sau ib tsab
ntawv rau MN cais Hmoob li tej uas sawv daws hais hais ntawd thiab,
qhov tseeb mas kuv tsis nyiam nej cov kawm ntawv siab lub tswv yim uas
cais neeg, txawm yog yus lub xeem los yuav tau against mus li ntag,
mas thiaj muaj kev ncaj ncees.

YTK
Born2beMhong
2010-03-08 15:34:47 UTC
Permalink
YTK,

ua tsaug npawg YTK,

koj txhob muab xav ntau ntau mas...twb yog Dr Tzexa twb tso kiag nws
lub Last name rau ntawm daim Post topic, los koj tseem twb tsi hais
tias yog Dr Tzexa Yaj xwb, koj tseem detail ib puas yam tsav txog nws
pojniam thiab nws thiab nws tus pojniam tshiab tagnrho. yog li ntawd,
kuv xav tias--yog ib tug neeg TSHAJLIJ npaum li koj lawm, yog thaum
nws mus tham tagnrho lwm tus neeg lub neej lino--ntshe nws yuav yog
muaj chaw khuamsiab thiab ntshe yuav tsi yog ib xeem tiag tiag thiaj
li muaj lus ntswv nws siab rau ib qhov twg lawm. nws thiaj li luajzus
tham tagnrho txhua yam tawm los no xwb.

yog tias, yog li koj hais no xwb tiag no thiab zaum no koj paub tias
tus peb tham hauv no yog Dr Tzexa Lee lawm no ces zoo lawm xwb mas mog
os.

smile,

Born
dekfangkhong
2010-03-08 22:18:22 UTC
Permalink
On Mar 7, 7:56 pm, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 7, 8:47 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > YTK,
>
> > ntshe koj yuav tsi yog hmoob Yaj li lawv tau hais dhau los lwm tiag
> > laud. Tus Dr Tzexa peb tham hauv SCH no mas yog Dr Tzexa Lee, nws nyob
> > CA nawb.  Tus Dr Tzexa Yaj koj hais no mas yog nws yog nws nyob MN
> > nawb--tus no zoo li tsi tau pom tuaj txog hauv lub zos SCH no--tabsi
> > Dr Yaj Dao mas ne yeej tuaj hauv SCH no ntau zaus lawm thiab nawb.
> > yog thaum twg leej twg hais txog nws.
>
> > zoo li koj tsi tshua kajsiab rau cov Dr no li, yog vim li cas lawm
> > tiag?
>
> > Born
>
> Tus npawg Born,
>
> Koj xav tias kuv tsis yog Hmoob Yaj los tsis ua cas, uas li koj paus
> paub txog peb cov Yaj tus kwv tij uas tau nrog Dr. Yaj Dao lawv coj
> tus NTR mus rau tim nplog es mus sib cog lus txog kev txhim kho Hmoob
> thiab nplog, ntawm lav 22 mus txog ntua rau moos cab, sib hais sib
> hais txog thaum kawg nplog tsis tauv loos lis ces, nplog hos kam rau
> lawv phas thab nas lav 22, thaum mab tib tas tau tsis ntev nplog ho
> hle ris tias tsis pub khej ntawd rau Hmoob phav thab nas thiab no ces
> thiaj kom lawv mus phav thab nas rau tom khej pham lav, ces thiaj mus
> xyuas qhov tom tsis zoo phav thab nas vim muaj neeg coob coob nyob ua
> zej zos ces thiaj txiav txim siab muab txoj kev phav thab nas tso tseg
> lawm, koj puas paub txog tus no lub npe hu li cas, tus ntawd lub npe
> hu ua Ntsuab Pov Yaj, puas yog, tos kuv ho tsis tshua nyiam cov Dr,
> pes tsawg los vim puag thaum ntxov Dr. Txiaj Xab Yaj tau sau ib tsab
> ntawv rau MN cais Hmoob li tej uas sawv daws hais hais ntawd thiab,
> qhov tseeb mas kuv tsis nyiam nej cov kawm ntawv siab lub tswv yim uas
> cais neeg, txawm yog yus lub xeem los yuav tau against mus li ntag,
> mas thiaj muaj kev ncaj ncees.
>
> YTK

YTK,

Tus Ntsuab Pov Yaj koj hais ces twb txawm yog ib tug uas ua Charter
School nyob MN thiab ne. Nws yog Moob Leeg, tabsis nws twb ua tau
charter school nyob MN tsi muaj teeb meem. Raws li kuv paub ses nws
twb yog ib tug uas tuaj muab tswvyim rau lub charter school nyob SAC
thiab laiv.

Hos yog koj paub tus yawg Dr. Txiaj Xab Yaj uas koj hais sau ib tsab
ntawv rau MN state mas kuv xav tias koj yuav yog Moob Leeg lawm nawb.
Vim raws li hnov mas tus yawg ntawd sau ib tsab ntawv mus anti- tus
ntawv Moob Leeg ua rau nej coob leej mas chim kawg nkaus rau yawg no
laiv. Yog nej tseem khaws tau yawg tsab ntawv kuj coj tuaj rau peb
nrog nej nyeem thiab los pob? Tej zaum peb qee leej yuav pab cheem tau
yawg thiab laiv.
Yaj Tshaj Koob
2010-03-08 22:51:27 UTC
Permalink
On Mar 8, 4:18 pm, dekfangkhong <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 7, 7:56 pm, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 7, 8:47 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > YTK,
>
> > > ntshe koj yuav tsi yog hmoob Yaj li lawv tau hais dhau los lwm tiag
> > > laud. Tus Dr Tzexa peb tham hauv SCH no mas yog Dr Tzexa Lee, nws nyob
> > > CA nawb.  Tus Dr Tzexa Yaj koj hais no mas yog nws yog nws nyob MN
> > > nawb--tus no zoo li tsi tau pom tuaj txog hauv lub zos SCH no--tabsi
> > > Dr Yaj Dao mas ne yeej tuaj hauv SCH no ntau zaus lawm thiab nawb.
> > > yog thaum twg leej twg hais txog nws.
>
> > > zoo li koj tsi tshua kajsiab rau cov Dr no li, yog vim li cas lawm
> > > tiag?
>
> > > Born
>
> > Tus npawg Born,
>
> > Koj xav tias kuv tsis yog Hmoob Yaj los tsis ua cas, uas li koj paus
> > paub txog peb cov Yaj tus kwv tij uas tau nrog Dr. Yaj Dao lawv coj
> > tus NTR mus rau tim nplog es mus sib cog lus txog kev txhim kho Hmoob
> > thiab nplog, ntawm lav 22 mus txog ntua rau moos cab, sib hais sib
> > hais txog thaum kawg nplog tsis tauv loos lis ces, nplog hos kam rau
> > lawv phas thab nas lav 22, thaum mab tib tas tau tsis ntev nplog ho
> > hle ris tias tsis pub khej ntawd rau Hmoob phav thab nas thiab no ces
> > thiaj kom lawv mus phav thab nas rau tom khej pham lav, ces thiaj mus
> > xyuas qhov tom tsis zoo phav thab nas vim muaj neeg coob coob nyob ua
> > zej zos ces thiaj txiav txim siab muab txoj kev phav thab nas tso tseg
> > lawm, koj puas paub txog tus no lub npe hu li cas, tus ntawd lub npe
> > hu ua Ntsuab Pov Yaj, puas yog, tos kuv ho tsis tshua nyiam cov Dr,
> > pes tsawg los vim puag thaum ntxov Dr. Txiaj Xab Yaj tau sau ib tsab
> > ntawv rau MN cais Hmoob li tej uas sawv daws hais hais ntawd thiab,
> > qhov tseeb mas kuv tsis nyiam nej cov kawm ntawv siab lub tswv yim uas
> > cais neeg, txawm yog yus lub xeem los yuav tau against mus li ntag,
> > mas thiaj muaj kev ncaj ncees.
>
> > YTK
>
> YTK,
>
> Tus Ntsuab Pov Yaj koj hais ces twb txawm yog ib tug uas ua Charter
> School nyob MN thiab ne.  Nws yog Moob Leeg, tabsis nws twb ua tau
> charter school nyob MN tsi muaj teeb meem. Raws li kuv paub ses nws
> twb yog ib tug uas tuaj muab tswvyim rau lub charter school nyob SAC
> thiab laiv.
>
> Hos yog koj paub tus yawg Dr. Txiaj Xab Yaj uas koj hais sau ib tsab
> ntawv rau MN state mas kuv xav tias koj yuav yog Moob Leeg lawm nawb.
> Vim raws li hnov mas tus yawg ntawd sau ib tsab ntawv mus anti- tus
> ntawv Moob Leeg ua rau nej coob leej mas chim kawg nkaus rau yawg no
> laiv. Yog nej tseem khaws tau yawg tsab ntawv kuj coj tuaj rau peb
> nrog nej nyeem thiab los pob? Tej zaum peb qee leej yuav pab cheem tau
> yawg thiab laiv.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -Dakfangkhong,

Kuv tsis nyob pem Mn tab sis kuv muaj coob tus phooj ywg nyob pem, tus
Ntsuab Pov Yaj kuv hais no mas nws yog tus ua hauj lwm sawv cev Dr.
YAJ Dao, tus kuv hais no mas nws ua dej num pab Txiaj Kuam Vaj lawv ua
tus ntawv phaj hauj Hmoob niam ntawv, nplog cav taab nws ua ib tug loj
saib nroj tsuag xyoob ntoo hauv nplog teb, nrog lub"Ministry of
Agriculture" ntawd. nws tsis yog tus koj hais ntawd, tus koj hais mas
tseem hluas thiab kuv ho tsis paub txog nws vim kuv nyob deb ntawm lub
States ntawd lawm, kuv tsuas paub txog tej yam loj uas lawv ua ncha
rau Hmoob xwb. Leej twg yug los tau ua Hmoob mas txaj qhov muag rau
ntiaj teb kawg nkaus li.
Born2beMhong
2010-03-09 15:11:05 UTC
Permalink
YTK,

txhob xyaum dag li koj rau Dekfangkhong mas los...koj twb nyob kiag
hauv St Paul, MN los sav...yog koj tsi paub zoo no ces koj rov mus
check koj tus IP address duas tso nawb. peb cov qhabnab hauv SCH no,
dag tsi tau nawb...LOLz! tos koj paub Dr Tzexa Yaj zoo ua luaj li
thiab ntshe yog li Fakhaum hais lawm tiag laud thiab yeej yog li kuv
hais tias koj muaj lus ntswvsiab rau nws thiaj li tham tagnrho txhua
yam personal life....hahahha..smile!

Born
Yaj Tshaj Koob
2010-03-10 11:35:27 UTC
Permalink
On Mar 9, 9:11 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> YTK,
>
> txhob xyaum dag li koj rau Dekfangkhong mas los...koj twb nyob kiag
> hauv St Paul, MN los sav...yog koj tsi paub zoo no ces koj rov mus
> check koj tus IP address duas tso nawb.  peb cov qhabnab hauv SCH no,
> dag tsi tau nawb...LOLz!  tos koj paub Dr Tzexa Yaj zoo ua luaj li
> thiab ntshe yog li Fakhaum hais lawm tiag laud thiab yeej yog li kuv
> hais tias koj muaj lus ntswvsiab rau nws thiaj li tham tagnrho txhua
> yam personal life....hahahha..smile!
>
> Born


Born

Koj hais tias kuv tsis txhob mus xyaum dag, kuv hais rau koj paub tias
kuv tsis dag Dakfangkhong los leej twg li, kuv tsis nyob St. Paul MN
tiag tiag li, kuv yuav qhia qhov tseeb rau koj paub, kuv tuaj poob rau
states Colorado Yang Chee thiab peb Nyob ua ke nram, koj tsis pom qhov
uas kuv tham txog XF Ntxoov Xeeb Yaj, XF Laj Xwm Hawj, XF Xus Laus
Xyooj lawv mus zeem kwv tij tim Israel teb chaws, txawm yog kuv nyob
nram kuv thiaj paub lawv zoo. Ces me nyuam loj tas muaj ib tus tub tau
hauj lwm zoo nyob states Wyoming ces kuv thiab tsev neeg peb mus nyob
rau pem lawm, kuv muaj ib tus tub ua hauj lwm qhia ntawv nyob
Universsity states Minnesota ces thaum lub 11 hlis ntuj xyoo tas nws
los xyuas kuv ntawm kuv no ces nws hais rau kuv tias kuv puas xav saib
Hmoob sib ceg thiab sib tham rau kuv ces kuv tias kuv lub Lt tuag lawm
thiab ua hauj lwm qeeb heev, ces me nyuam thiaj muab nws lub Lt rau
kuv siv lawm mas tej zaum yog li no xwb, tab sis kuv tsis nyob MN tiag
tiag, kuv muaj tub ntau leej tseem tshuav ib tus tseem nyob South
Korea thiab, mas koj nkag siab li no.

Ces tam sim no kuv tseem siv me nyuam lub Lt coj los saib sawv daws
sib tham sib ceg hauv no xwb, yog me nyuam tsiss hais li ces kuv twb
tsis quav ntsej txog hauv SCH no li, vim tsis tsha muaj qab hau rau
kuv pes tsawg.


YTK
Born2beMhong
2010-03-10 15:03:12 UTC
Permalink
YTK,

kuv tsi xav sibcam li nad, brother...here it is: tus no yog koj tus IP
Address--tsam ces koj hos hais tias kuv lam hais xwb... yog koj ib sij
hloov ib tug IP address mas yog os, tabsi zoo li tagnrho koj cov post
zoo li yog ib tug IP nkaus xwb nad...brother! Born2beHmong


Hostname: c-24-245-4-236.hsd1.mn.comcast.net
ISP: Comcast Cable
Organization: Comcast Cable
Proxy: None detected
Type: Broadband
Assignment: Dynamic IP
Blacklist:


Geo-Location Information


Country: United States
State/Region: Minnesota
City: Saint Paul
Latitude: 44.9464
Longitude: -93.0515
Area Code: 651
Born2beMhong
2010-03-10 15:10:50 UTC
Permalink
YTK,

kuv tsi nco piav txog cov IP Address no lawm, nws tsi yog koj connect
rau lub Laptop ces txawm yuav tswm nws tus phua pem MN nawb--yog koj
tsi paub zais koj li IP kom ib post pauv lawm ib tug, es koj tuaj ib
tug tag li xwb ces nws yeej yog kiag qhov koj connection xwb nawb.
koj nyob Colorado, nws yuav ua li cas access tau los yog connect nws
li wireless mus puag nram colorado mus txog kiag MN naj brother aws.

cias li kavtsij lees kiag zoo zoo xwb los yeej tsi ua cas nav... tus
IP address yog koj tsi yog cov neeg ua txias ua ntau ntau tus IP
address kom nkag ib zaug no pauv lawm ib tug IP es tsawg zaus los yog
ib tug IP address xwb ces tus ntawd twb yog tus LOCAL Connection ua
koj siv ua nyob ze koj lub Laptop tshaj plaws mas.

vim li cas, neeg thiaj li muab pass word thiab code rau lawv cov
Wireless connection hauv Vaj hauv tsev...vim tias yog koj yog nws tus
neigbor ces koj cias li muab nws qhov connection ua yog tus IP address
connection rau koj lub computer ua koj coj mus down load music, movies
los yog lwm yam tsi raw kev raw cai ces thaum luag nrhiav tau ces yog
tus tswv tsev ua muaj wireless ntawd lub computer yog lub down tagnrho
xwb. koj tsi raug txim, tabsi tus ua tswv ntawd yuav raug txim--vim
li no, luag thiaj li kom txhua lub wireless yuav tsum muaj pass word
thiab code tau mas brother aws...
koj mas, cas tseem yuav hais lus nyuab ua luaj li no thiab, yus yog
neeg tshajlij lawm...cias li lees kiag li hmoob xwb nawb...LOLz!

Born....hahahha smile!
Yaj Tshaj Koob
2010-03-10 16:16:10 UTC
Permalink
On Mar 10, 9:10 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> YTK,
>
> kuv tsi nco piav txog cov IP Address no lawm, nws tsi yog koj connect
> rau lub Laptop ces txawm yuav tswm nws tus phua pem MN nawb--yog koj
> tsi paub zais koj li IP kom ib post pauv lawm ib tug, es koj tuaj ib
> tug tag li xwb ces nws yeej yog kiag qhov koj connection xwb nawb.
> koj nyob Colorado, nws yuav ua li cas access tau los yog connect nws
> li wireless mus puag nram colorado mus txog kiag MN naj brother aws.
>
> cias li kavtsij lees kiag zoo zoo xwb los yeej tsi ua cas nav... tus
> IP address yog koj tsi yog cov neeg ua txias ua ntau ntau tus IP
> address kom nkag ib zaug no pauv lawm ib tug IP es tsawg zaus los yog
> ib tug IP address xwb ces tus ntawd twb yog tus LOCAL Connection ua
> koj siv ua nyob ze koj lub Laptop tshaj plaws mas.
>
> vim li cas, neeg thiaj li muab pass word thiab code rau lawv cov
> Wireless connection hauv Vaj hauv tsev...vim tias yog koj yog nws tus
> neigbor ces koj cias li muab nws qhov connection ua yog tus IP address
> connection rau koj lub computer ua koj coj mus down load music, movies
> los yog lwm yam tsi raw kev raw cai ces thaum luag nrhiav tau ces yog
> tus tswv tsev ua muaj wireless ntawd lub computer yog lub down tagnrho
> xwb.  koj tsi raug txim, tabsi tus ua tswv ntawd yuav raug txim--vim
> li no, luag thiaj li kom txhua lub wireless yuav tsum muaj pass word
> thiab code tau mas brother aws...
> koj mas, cas tseem yuav hais lus nyuab ua luaj li no thiab, yus yog
> neeg tshajlij lawm...cias li lees kiag li hmoob xwb nawb...LOLz!
>
> Born....hahahha smile!


Born,


Tus kwv luag txawm yog neeg xuas Computer ntes neeg xwb es thiaj li
mus tua tib neeg yuam kev coob ntau ua luaj ntag, koj lub computer
ntes tau nyuam kev deb heev lawm tiag laiv, koj puas paub tias nyob
tib lub zos ua ke los police tseem mus tsoo tsev tua yuam kev neeg vim
yog li uas koj nrhiav ntawd lawm ntag.


YTK
Born2beMhong
2010-03-10 17:31:31 UTC
Permalink
On Mar 10, 10:16 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 10, 9:10 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > YTK,
>
> > kuv tsi nco piav txog cov IP Address no lawm, nws tsi yog koj connect
> > rau lub Laptop ces txawm yuav tswm nws tus phua pem MN nawb--yog koj
> > tsi paub zais koj li IP kom ib post pauv lawm ib tug, es koj tuaj ib
> > tug tag li xwb ces nws yeej yog kiag qhov koj connection xwb nawb.
> > koj nyob Colorado, nws yuav ua li cas access tau los yog connect nws
> > li wireless mus puag nram colorado mus txog kiag MN naj brother aws.
>
> > cias li kavtsij lees kiag zoo zoo xwb los yeej tsi ua cas nav... tus
> > IP address yog koj tsi yog cov neeg ua txias ua ntau ntau tus IP
> > address kom nkag ib zaug no pauv lawm ib tug IP es tsawg zaus los yog
> > ib tug IP address xwb ces tus ntawd twb yog tus LOCAL Connection ua
> > koj siv ua nyob ze koj lub Laptop tshaj plaws mas.
>
> > vim li cas, neeg thiaj li muab pass word thiab code rau lawv cov
> > Wireless connection hauv Vaj hauv tsev...vim tias yog koj yog nws tus
> > neigbor ces koj cias li muab nws qhov connection ua yog tus IP address
> > connection rau koj lub computer ua koj coj mus down load music, movies
> > los yog lwm yam tsi raw kev raw cai ces thaum luag nrhiav tau ces yog
> > tus tswv tsev ua muaj wireless ntawd lub computer yog lub down tagnrho
> > xwb.  koj tsi raug txim, tabsi tus ua tswv ntawd yuav raug txim--vim
> > li no, luag thiaj li kom txhua lub wireless yuav tsum muaj pass word
> > thiab code tau mas brother aws...
> > koj mas, cas tseem yuav hais lus nyuab ua luaj li no thiab, yus yog
> > neeg tshajlij lawm...cias li lees kiag li hmoob xwb nawb...LOLz!
>
> > Born....hahahha smile!
>
> Born,
>
> Tus kwv luag txawm yog neeg xuas Computer ntes neeg xwb es thiaj li
> mus tua tib neeg yuam kev coob ntau ua luaj ntag, koj lub computer
> ntes tau nyuam kev deb heev lawm tiag laiv, koj puas paub tias nyob
> tib lub zos ua ke los police tseem mus tsoo tsev tua yuam kev neeg vim
> yog li uas koj nrhiav ntawd lawm ntag.
>
> YTK- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

YTK,

txhob hais lus ntau ntau thiab laud, cias li lees kiag zoo zoo xwb
maj...txawm koj lub laptop txais tau deb kawg kiag los kawg kiag ntawm
koj tus neighbor lub tsev thiab lub company koj ua haujlwm xwb. nws
yeej mus tsi rau 1 mile kev li nawb mog...

kawg kiag, koj muab koj lub cell phone hus xwb...luag yeej txom tau
tias koj nyob ze npaum li cas rau tus tower twg thaum lub sijhawm koj
tham kom lub cell phone ntawm tes mas. tsi yog koj nyob colorado es
koj lub phone los yog laptop yuav cias li txais tau tus tower puas pem
MN naj, koj mas!

LOLz...yog li txhob tham ntxiv lawm--tsam ces Sayasith Choj Yaj thiab
Teev Lis nkawv yuav muab $10,000.00 mus tshawb kom tau Zabdag thiab
Zhen ces hos cias li ploj lawm ntsiag tos nawb mog os...smiles!

yuav li lawm xwb, kuv twb yuav nce tuaj pem koj--koj thiab kuv wb li
mus nrog Kwvtijhmoob haus txiv ntxawm Naokhue lam fwj me cawv cub ua
Kwvtijhmoob tseem kawg tseg tos Phwvnyawm thiab kuv nawb mog....LOLz!

Born2beHmong
dony
2010-03-10 18:30:42 UTC
Permalink
On Mar 10, 9:31 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 10, 10:16 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 10, 9:10 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > YTK,
>
> > > kuv tsi nco piav txog cov IP Address no lawm, nws tsi yog koj connect
> > > rau lub Laptop ces txawm yuav tswm nws tus phua pem MN nawb--yog koj
> > > tsi paub zais koj li IP kom ib post pauv lawm ib tug, es koj tuaj ib
> > > tug tag li xwb ces nws yeej yog kiag qhov koj connection xwb nawb.
> > > koj nyob Colorado, nws yuav ua li cas access tau los yog connect nws
> > > li wireless mus puag nram colorado mus txog kiag MN naj brother aws.
>
> > > cias li kavtsij lees kiag zoo zoo xwb los yeej tsi ua cas nav... tus
> > > IP address yog koj tsi yog cov neeg ua txias ua ntau ntau tus IP
> > > address kom nkag ib zaug no pauv lawm ib tug IP es tsawg zaus los yog
> > > ib tug IP address xwb ces tus ntawd twb yog tus LOCAL Connection ua
> > > koj siv ua nyob ze koj lub Laptop tshaj plaws mas.
>
> > > vim li cas, neeg thiaj li muab pass word thiab code rau lawv cov
> > > Wireless connection hauv Vaj hauv tsev...vim tias yog koj yog nws tus
> > > neigbor ces koj cias li muab nws qhov connection ua yog tus IP address
> > > connection rau koj lub computer ua koj coj mus down load music, movies
> > > los yog lwm yam tsi raw kev raw cai ces thaum luag nrhiav tau ces yog
> > > tus tswv tsev ua muaj wireless ntawd lub computer yog lub down tagnrho
> > > xwb.  koj tsi raug txim, tabsi tus ua tswv ntawd yuav raug txim--vim
> > > li no, luag thiaj li kom txhua lub wireless yuav tsum muaj pass word
> > > thiab code tau mas brother aws...
> > > koj mas, cas tseem yuav hais lus nyuab ua luaj li no thiab, yus yog
> > > neeg tshajlij lawm...cias li lees kiag li hmoob xwb nawb...LOLz!
>
> > > Born....hahahha smile!
>
> > Born,
>
> > Tus kwv luag txawm yog neeg xuas Computer ntes neeg xwb es thiaj li
> > mus tua tib neeg yuam kev coob ntau ua luaj ntag, koj lub computer
> > ntes tau nyuam kev deb heev lawm tiag laiv, koj puas paub tias nyob
> > tib lub zos ua ke los police tseem mus tsoo tsev tua yuam kev neeg vim
> > yog li uas koj nrhiav ntawd lawm ntag.
>
> > YTK- Hide quoted text -
>
> > - Show quoted text -
>
> YTK,
>
> txhob hais lus ntau ntau thiab laud, cias li lees kiag zoo zoo xwb
> maj...txawm koj lub laptop txais tau deb kawg kiag los kawg kiag ntawm
> koj tus neighbor lub tsev thiab lub company koj ua haujlwm xwb.  nws
> yeej mus tsi rau 1 mile kev li nawb mog...
>
> kawg kiag, koj muab koj lub cell phone hus xwb...luag yeej txom tau
> tias koj nyob ze npaum li cas rau tus tower twg thaum lub sijhawm koj
> tham kom lub cell phone ntawm tes mas.  tsi yog koj nyob colorado es
> koj lub phone los yog laptop yuav cias li txais tau tus tower puas pem
> MN naj, koj mas!
>
> LOLz...yog li txhob tham ntxiv lawm--tsam ces Sayasith Choj Yaj thiab
> Teev Lis nkawv yuav muab $10,000.00 mus tshawb kom tau Zabdag thiab
> Zhen ces hos cias li ploj lawm ntsiag tos nawb mog os...smiles!
>
> yuav li lawm xwb, kuv twb yuav nce tuaj pem koj--koj thiab kuv wb li
> mus nrog Kwvtijhmoob haus txiv ntxawm Naokhue lam fwj me cawv cub ua
> Kwvtijhmoob tseem kawg tseg tos Phwvnyawm thiab kuv nawb mog....LOLz!
>
> Born2beHmong- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

YTK,

Koj nyob Colorado no es koj puas yog nyob tom Thornton los yog tod
Broomfield na? Kuv muaj ib yawg phooj ywg hais lus muaj ntsis zooli
koj laiv. Dony
Yaj Tshaj Koob
2010-03-10 19:17:40 UTC
Permalink
On Mar 10, 12:30 pm, dony <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 10, 9:31 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 10, 10:16 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > On Mar 10, 9:10 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > > YTK,
>
> > > > kuv tsi nco piav txog cov IP Address no lawm, nws tsi yog koj connect
> > > > rau lub Laptop ces txawm yuav tswm nws tus phua pem MN nawb--yog koj
> > > > tsi paub zais koj li IP kom ib post pauv lawm ib tug, es koj tuaj ib
> > > > tug tag li xwb ces nws yeej yog kiag qhov koj connection xwb nawb.
> > > > koj nyob Colorado, nws yuav ua li cas access tau los yog connect nws
> > > > li wireless mus puag nram colorado mus txog kiag MN naj brother aws.
>
> > > > cias li kavtsij lees kiag zoo zoo xwb los yeej tsi ua cas nav... tus
> > > > IP address yog koj tsi yog cov neeg ua txias ua ntau ntau tus IP
> > > > address kom nkag ib zaug no pauv lawm ib tug IP es tsawg zaus los yog
> > > > ib tug IP address xwb ces tus ntawd twb yog tus LOCAL Connection ua
> > > > koj siv ua nyob ze koj lub Laptop tshaj plaws mas.
>
> > > > vim li cas, neeg thiaj li muab pass word thiab code rau lawv cov
> > > > Wireless connection hauv Vaj hauv tsev...vim tias yog koj yog nws tus
> > > > neigbor ces koj cias li muab nws qhov connection ua yog tus IP address
> > > > connection rau koj lub computer ua koj coj mus down load music, movies
> > > > los yog lwm yam tsi raw kev raw cai ces thaum luag nrhiav tau ces yog
> > > > tus tswv tsev ua muaj wireless ntawd lub computer yog lub down tagnrho
> > > > xwb.  koj tsi raug txim, tabsi tus ua tswv ntawd yuav raug txim--vim
> > > > li no, luag thiaj li kom txhua lub wireless yuav tsum muaj pass word
> > > > thiab code tau mas brother aws...
> > > > koj mas, cas tseem yuav hais lus nyuab ua luaj li no thiab, yus yog
> > > > neeg tshajlij lawm...cias li lees kiag li hmoob xwb nawb...LOLz!
>
> > > > Born....hahahha smile!
>
> > > Born,
>
> > > Tus kwv luag txawm yog neeg xuas Computer ntes neeg xwb es thiaj li
> > > mus tua tib neeg yuam kev coob ntau ua luaj ntag, koj lub computer
> > > ntes tau nyuam kev deb heev lawm tiag laiv, koj puas paub tias nyob
> > > tib lub zos ua ke los police tseem mus tsoo tsev tua yuam kev neeg vim
> > > yog li uas koj nrhiav ntawd lawm ntag.
>
> > > YTK- Hide quoted text -
>
> > > - Show quoted text -
>
> > YTK,
>
> > txhob hais lus ntau ntau thiab laud, cias li lees kiag zoo zoo xwb
> > maj...txawm koj lub laptop txais tau deb kawg kiag los kawg kiag ntawm
> > koj tus neighbor lub tsev thiab lub company koj ua haujlwm xwb.  nws
> > yeej mus tsi rau 1 mile kev li nawb mog...
>
> > kawg kiag, koj muab koj lub cell phone hus xwb...luag yeej txom tau
> > tias koj nyob ze npaum li cas rau tus tower twg thaum lub sijhawm koj
> > tham kom lub cell phone ntawm tes mas.  tsi yog koj nyob colorado es
> > koj lub phone los yog laptop yuav cias li txais tau tus tower puas pem
> > MN naj, koj mas!
>
> > LOLz...yog li txhob tham ntxiv lawm--tsam ces Sayasith Choj Yaj thiab
> > Teev Lis nkawv yuav muab $10,000.00 mus tshawb kom tau Zabdag thiab
> > Zhen ces hos cias li ploj lawm ntsiag tos nawb mog os...smiles!
>
> > yuav li lawm xwb, kuv twb yuav nce tuaj pem koj--koj thiab kuv wb li
> > mus nrog Kwvtijhmoob haus txiv ntxawm Naokhue lam fwj me cawv cub ua
> > Kwvtijhmoob tseem kawg tseg tos Phwvnyawm thiab kuv nawb mog....LOLz!
>
> > Born2beHmong- Hide quoted text -
>
> > - Show quoted text -
>
> YTK,
>
> Koj nyob Colorado no es koj puas yog nyob tom Thornton los yog tod
> Broomfield na?  Kuv muaj ib yawg phooj ywg hais lus muaj ntsis zooli
> koj laiv. Dony- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -


Dony,

Kuv has rau koj tas kuv nyob lub City Denver, kuv ua hauj lwm rau lub
tsev khu mob Denver General Hospital, kuv chaw nyob saab East side
Downtown Denver, ntawm qaum zoo kws yog saab moog rua tom tshaav nyooj
hoom qub, lub caij ntawd peb tuaj tau tsawg heev, cov paub ntawv zoo
ces Muaj Yaj Chee, Ly hais, Her Neng, kws yog nais koos Npuag Tooj tug
tub, taam sim nuav ua XF lawm, Ntxawg Yaj, hab ntau tus kws kuv tsis
teev npe, tej zag peb kuj tau sib pum lawm hab, yog koj nyob Colorado,
hos Col Yaaj Tswb hab Col Ntsuab Pov Xyooj puab Nyob Bouder City, kuj
muaj nais muam Ly Chai, Ly Dang puab tuab si hab muab xaam lug kuj
coob thab. Zoo sab tau ntsib koj.


YTK
dony
2010-03-10 19:27:29 UTC
Permalink
On Mar 10, 11:17 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
> On Mar 10, 12:30 pm, dony <***@hotmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
> > On Mar 10, 9:31 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > On Mar 10, 10:16 am, Yaj Tshaj Koob <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > > On Mar 10, 9:10 am, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > > > > YTK,
>
> > > > > kuv tsi nco piav txog cov IP Address no lawm, nws tsi yog koj connect
> > > > > rau lub Laptop ces txawm yuav tswm nws tus phua pem MN nawb--yog koj
> > > > > tsi paub zais koj li IP kom ib post pauv lawm ib tug, es koj tuaj ib
> > > > > tug tag li xwb ces nws yeej yog kiag qhov koj connection xwb nawb.
> > > > > koj nyob Colorado, nws yuav ua li cas access tau los yog connect nws
> > > > > li wireless mus puag nram colorado mus txog kiag MN naj brother aws.
>
> > > > > cias li kavtsij lees kiag zoo zoo xwb los yeej tsi ua cas nav... tus
> > > > > IP address yog koj tsi yog cov neeg ua txias ua ntau ntau tus IP
> > > > > address kom nkag ib zaug no pauv lawm ib tug IP es tsawg zaus los yog
> > > > > ib tug IP address xwb ces tus ntawd twb yog tus LOCAL Connection ua
> > > > > koj siv ua nyob ze koj lub Laptop tshaj plaws mas.
>
> > > > > vim li cas, neeg thiaj li muab pass word thiab code rau lawv cov
> > > > > Wireless connection hauv Vaj hauv tsev...vim tias yog koj yog nws tus
> > > > > neigbor ces koj cias li muab nws qhov connection ua yog tus IP address
> > > > > connection rau koj lub computer ua koj coj mus down load music, movies
> > > > > los yog lwm yam tsi raw kev raw cai ces thaum luag nrhiav tau ces yog
> > > > > tus tswv tsev ua muaj wireless ntawd lub computer yog lub down tagnrho
> > > > > xwb.  koj tsi raug txim, tabsi tus ua tswv ntawd yuav raug txim--vim
> > > > > li no, luag thiaj li kom txhua lub wireless yuav tsum muaj pass word
> > > > > thiab code tau mas brother aws...
> > > > > koj mas, cas tseem yuav hais lus nyuab ua luaj li no thiab, yus yog
> > > > > neeg tshajlij lawm...cias li lees kiag li hmoob xwb nawb...LOLz!
>
> > > > > Born....hahahha smile!
>
> > > > Born,
>
> > > > Tus kwv luag txawm yog neeg xuas Computer ntes neeg xwb es thiaj li
> > > > mus tua tib neeg yuam kev coob ntau ua luaj ntag, koj lub computer
> > > > ntes tau nyuam kev deb heev lawm tiag laiv, koj puas paub tias nyob
> > > > tib lub zos ua ke los police tseem mus tsoo tsev tua yuam kev neeg vim
> > > > yog li uas koj nrhiav ntawd lawm ntag.
>
> > > > YTK- Hide quoted text -
>
> > > > - Show quoted text -
>
> > > YTK,
>
> > > txhob hais lus ntau ntau thiab laud, cias li lees kiag zoo zoo xwb
> > > maj...txawm koj lub laptop txais tau deb kawg kiag los kawg kiag ntawm
> > > koj tus neighbor lub tsev thiab lub company koj ua haujlwm xwb.  nws
> > > yeej mus tsi rau 1 mile kev li nawb mog...
>
> > > kawg kiag, koj muab koj lub cell phone hus xwb...luag yeej txom tau
> > > tias koj nyob ze npaum li cas rau tus tower twg thaum lub sijhawm koj
> > > tham kom lub cell phone ntawm tes mas.  tsi yog koj nyob colorado es
> > > koj lub phone los yog laptop yuav cias li txais tau tus tower puas pem
> > > MN naj, koj mas!
>
> > > LOLz...yog li txhob tham ntxiv lawm--tsam ces Sayasith Choj Yaj thiab
> > > Teev Lis nkawv yuav muab $10,000.00 mus tshawb kom tau Zabdag thiab
> > > Zhen ces hos cias li ploj lawm ntsiag tos nawb mog os...smiles!
>
> > > yuav li lawm xwb, kuv twb yuav nce tuaj pem koj--koj thiab kuv wb li
> > > mus nrog Kwvtijhmoob haus txiv ntxawm Naokhue lam fwj me cawv cub ua
> > > Kwvtijhmoob tseem kawg tseg tos Phwvnyawm thiab kuv nawb mog....LOLz!
>
> > > Born2beHmong- Hide quoted text -
>
> > > - Show quoted text -
>
> > YTK,
>
> > Koj nyob Colorado no es koj puas yog nyob tom Thornton los yog tod
> > Broomfield na?  Kuv muaj ib yawg phooj ywg hais lus muaj ntsis zooli
> > koj laiv. Dony- Hide quoted text -
>
> > - Show quoted text -
>
> Dony,
>
> Kuv has rau koj tas kuv nyob lub City Denver, kuv ua hauj lwm rau lub
> tsev khu mob Denver General Hospital, kuv chaw nyob saab East side
> Downtown Denver, ntawm qaum zoo kws yog saab moog rua tom tshaav nyooj
> hoom qub, lub caij ntawd peb tuaj tau tsawg heev, cov paub ntawv zoo
> ces Muaj Yaj Chee, Ly hais, Her Neng, kws yog nais koos Npuag Tooj tug
> tub, taam sim nuav ua XF lawm, Ntxawg Yaj, hab ntau tus kws kuv tsis
> teev npe, tej zag peb kuj tau sib pum lawm hab, yog koj nyob Colorado,
> hos Col Yaaj Tswb hab Col Ntsuab Pov Xyooj puab Nyob Bouder City, kuj
> muaj nais muam Ly Chai, Ly Dang puab tuab si hab muab xaam lug kuj
> coob thab. Zoo sab tau ntsib koj.
>
> YTK- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

YTK,
Yog muaj tseeb li ko tiag ces kuv nyob ze ze koj kawg. Kuv nyob tsis
deb ntawd west High. Yog li wb yuav tau teem caij mus txhom ntses
keem tim Red Rocks los yog mus nuv ntses pas nais tim Sloan Lake..Dony
phwvnyawm
2010-03-10 20:21:50 UTC
Permalink
Dony,

Cab...cab......txiv hluas Phiaj mas tam tseeb lauj.......pheej ci pob
zeb rau peb tij laug Yajtshajkoob zov.Wb cia li sib teem es mus ntes
ntses tim cov kwv ha Yosemite xwb ntshai yuav tau ntses keem kib noj
zoo dua.Tsis dag nawb txhua-ua xyoo peb yeej mus ntes ntse tiag
hos.Tab sis zoo li kuv tsis pom koj mus li tej zaum koj hauj lwm ntau
heev es thiaj tsis khoom mus xwb.

Tij laug Yaj Tshajkoob,

Cov koj teev npe saum toj los no ces kuv yeej paub lawv puag tim Nplog
tuaj lawm,ib nrab tam sim no twb khiav tag los rau CA lawm hos kuv tij
laug Yaj Tswb ces tsaib no kuv twb mus ntsib yawg tim Nplog yawg tus
ntxhais thiab tus Vauv twb rov mus nyob yawg lub tsev tim Vees cas
ned.
Zoo
2010-03-05 20:18:07 UTC
Permalink
On Mar 4, 5:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
> See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> associate).
>
> http://mong.ws/email_response.htm

I am in support of Chimeng. How and where do they, those idiotic ph
ds, get the idea tha Mong is sub group of Hmong is unthinkable. They
spent years in school and all they learned is that if you say it
everybody will take it as is. That is just a major assumption. To me
Mong and Hmong are just the same and no one is a sugroup of the other.

similarly, to say that Blog is a subgroup of Lostsuas or Phubthawj is
a subgroup of Kmu

Just like DYD clai the Hmong means Free but cannot explain the term
how or what he had derived from.

a true leader will promote all in equal footing and not puting one
group over another. For Dr. Gary, Nkaujhli and Tzexa's point of view
that Mong is subgroup of Hmong is hilarious.
Hmong-Lao
2010-03-05 21:07:30 UTC
Permalink
On Mar 5, 2:18 pm, Zoo <***@hotmail.com> wrote:
> On Mar 4, 5:12 pm, TUB <***@gmail.com> wrote:
>
> > See this old letter from Mr. Chimeng Yang (Dr. Paoze Thos's
> > associate).
>
> >http://mong.ws/email_response.htm
>
> I am in support of Chimeng. How and where do they, those idiotic ph
> ds, get the idea tha Mong is sub group of Hmong is unthinkable. They
> spent years in school and all they learned is that if you say it
> everybody will take it as is. That is just a major assumption. To me
> Mong and Hmong are just the same and no one is a sugroup of the other.
>
> similarly, to say that Blog is a subgroup of Lostsuas or Phubthawj is
> a subgroup of Kmu
>
> Just like DYD clai the Hmong means Free but cannot explain the term
> how or what he had derived from.
>
> a true leader will promote all in equal footing and not puting one
> group over another. For Dr. Gary, Nkaujhli and Tzexa's point of view
> that Mong is subgroup of Hmong is hilarious.

Friend Zoo,
Please provide link to what Dr. Gary, Nkaujhli and Tzexa have said. We
want to see if what Chimeng Yang said was truth or was it his
assumption?

HL
Mouatony
2010-03-05 22:35:08 UTC
Permalink
Peb ib tsoom phoojywg Moob


Zoo le mej tug yuav tawm tswvyim le caag los muaj. Kuv mas kuv hos tsi
taw ntiv teg rua ib leeg ib tug twg le vim yog peb Moob tseem ruam
heev rua txuj kev tsim muaj ib yaam kws yog peb le tug. Peb tsim mas
tsi muaj QUAV tabsi lwm haiv tuab neeg tsim rua peb siv nuas ce peb
has tas muaj nuj nqe kawg.

Qhov tseeb tag ntawd lub npe Hmong/Mong nuav peb kuj xaiv kag kom muaj
ib lub national committee lug tshawb fawb es txav txim sab yuav ib lub
NPE Moob, English spelling, kom huj suavdlawg sab rua peb Moob siv,
tsi yog thaum nraug teeb meem le nuav nuas ce peb maam tawm tuaj sib
caav cuag dleg sib txeeb nqaj noj xwb, thaum nuav ce kawg thooj nqaj
poob rua huv haav dlej lawm xwb os, Nplog zaaj lug nruag DLEV HAB
THOOJ NQAJ.

Txawm yuav kawm tau Dr. los nwg tsua kawm tau lug nrhav noj nrhav hau
rua nwg xwb tsi represented peb Moob le od. Peb Moob taam sim nuav mas
yug has hab ua rua yug kom tau lub ntsej muag xwb tsi yog ua los has
rua ib tsoom Moob siv.

Kuv naj nub thaam nrug 4-5 tug phoojywg Moob kws nrhav lug Moob los
yog txhais lug English ua lug Moob mas zoo le peb ua kom peb tau phlu
xwb tsi yog ua lug rua national siv. Tej nuav yog kuv muab piv txwv
xwb.

Thanks,

MT
phwvnyawm
2010-03-10 19:05:53 UTC
Permalink
Hlob Yajtshajkoob thiab kwv Born,

Oib....oib......luag tej tsum ntag es yus 2 kwv tij pheej tsis tsum li
ned........tuaj peb tsoo BIAS saib.

Hlob Yajtshajkoob koj nyob Colorado los ces koj kuj paub kuv cov kwv
tij tom zoo los pob? Nyob li Koo (tsis nco npe laus lawm), Neej
Khaum,thiab Txooj Vam lawv pab no.Koj hu cov no hu li cas? Cov no yog
kuv txiv ntxawm lawm nawb.

Born, koj puas yog mus MN mus koom tus kwv tij Ka Ly Yang lub ntees
ned.Peb nyob deb lawm yuav tuaj mus koom lawv tsis tau.Tus Ka Ly no
mas yog yuav muab hais mas yog lawm peb yawg lawm nawb.Rau qhov txiv
ntxawm Nyiaj Xub thiaj Yaj Fwm lawv tseem hu ua txiv ntxawm lawm sub
no as.

Koj tau mus tiag no ces mus nqa txiv ntxawm Nom Khwb ib fwj cawv cub
cov thawj cawv nawb coj los cia tos kuv tuaj hnub twb tau haus
saib,nqhis-s cawv cub li os.

Ntsib neb dua.

Phwvnyawm
Yaj Tshaj Koob
2010-03-10 20:36:34 UTC
Permalink
On Mar 10, 1:05 pm, phwvnyawm <***@yahoo.com> wrote:
> Hlob Yajtshajkoob thiab kwv Born,
>
> Oib....oib......luag tej tsum ntag es yus 2 kwv tij pheej tsis tsum li
> ned........tuaj peb tsoo BIAS saib.
>
> Hlob Yajtshajkoob koj nyob Colorado los ces koj kuj paub kuv cov kwv
> tij tom zoo los pob?  Nyob li Koo (tsis nco npe laus lawm), Neej
> Khaum,thiab Txooj Vam  lawv pab no.Koj hu cov no hu li cas? Cov no yog
> kuv txiv ntxawm lawm nawb.
>
> Born, koj puas yog mus MN mus koom tus kwv tij Ka  Ly Yang lub ntees
> ned.Peb nyob deb lawm yuav tuaj mus koom lawv tsis tau.Tus Ka Ly no
> mas yog yuav muab hais mas yog lawm peb yawg lawm nawb.Rau qhov txiv
> ntxawm Nyiaj Xub thiaj Yaj Fwm  lawv tseem hu ua txiv ntxawm lawm sub
> no as.
>
> Koj tau mus tiag no ces mus nqa txiv ntxawm Nom Khwb ib fwj cawv cub
> cov thawj cawv nawb coj los cia tos kuv tuaj hnub twb tau haus
> saib,nqhis-s cawv cub li os.
>
> Ntsib neb dua.
>
> Phwvnyawm


Tus kwv phwvnyawm,

Hais txog Neej qhaum Yaj ces nws yog tub lawm seb koj puas yog hais
tus neej Qhaum ua yuav tus nkauj Moob Thoj Hmoob Moos pheeb, yog tus
no ces nws yog tub, tus Neej Qhaum no mas nws los pem phwv nyawm los
tiag laiv, seb neb puas thooj teb koom chaw nyob hauv nplog maj, Qhaum
Yaj thiabkuv ces noj mov ua ke ntau heev lawm lauj, kuj mus ua si rau
roob pob zeb liab tej ntawd ntau zaug ua ke. sib ntsib dua.
phwvnyawm
2010-03-10 20:53:53 UTC
Permalink
Tij laug Yajtshajkoob,


Tus kuv hais ces yog tus koj hais yuav tus nkauj hmoob Thoj ko ntag
nawb.

Peb los tib lub teb chaws los tiag, hais txog ntawd phaj ces yog li
koj yog lawm Yawg lawm nawb. Kuv hu tus kuv hais no ua txiv ntxawm
lawm nawb.Hais ncaj los mas kuv yog cov 9 txig yawg yog cov 7 txim.Tab
sis tej laus ib txwm nyob ua ke puag pem suav los lawm no.Tus Yaj Tswb
mas thiaj nrog kuv ib phaj tus kuv paub tsis tshua zoo thiab ho tsis
tau los zaum sib tham kom meej-j mas yog tij laug Yaj Cib, saib yawg
ho yog phaj txiv los yog phaj twg.

Sib ntsib dua.
Yaj Tshaj Koob
2010-03-10 21:01:29 UTC
Permalink
On Mar 10, 2:53 pm, phwvnyawm <***@yahoo.com> wrote:
> Tij laug Yajtshajkoob,
>
> Tus kuv hais ces yog tus koj hais yuav tus nkauj hmoob Thoj ko ntag
> nawb.
>
> Peb los tib lub teb chaws los tiag, hais txog ntawd phaj ces yog li
> koj yog lawm Yawg lawm nawb. Kuv hu tus kuv hais no ua txiv ntxawm
> lawm nawb.Hais ncaj los mas kuv yog cov 9 txig yawg yog cov 7 txim.Tab
> sis tej laus ib txwm nyob ua ke puag pem suav los lawm no.Tus Yaj Tswb
> mas thiaj nrog kuv ib phaj tus kuv paub tsis tshua zoo thiab ho tsis
> tau los zaum sib tham kom meej-j mas yog tij laug Yaj Cib, saib yawg
> ho yog phaj txiv los yog phaj twg.
>
> Sib ntsib dua.


Tus kwv Phwvnyawm,

Kuv los Kuj yog Yaj 9 txig thiab nawb, feem ntau Hmoob Yaj ces cov 9
txig yog cov coob nawb dhau tom mas yog cov tsawg lawm nawb.

sib ntsib dua YTK
Tony
2010-03-11 00:25:32 UTC
Permalink
Cov yawm,

Kuv tuaj lig dlhau hwv lawm. Kuv nyeem feem ntau tamsis feem tsawg
ces kuv hlaa lawm.

Txawmyog lentawd los, lawvle kuv pum ces peb nyag yeej caam losyog qha
moog le kws peb yog moobleeg hab moobdlawb xwb.

Thaus peb lug hastxug keebkwm, muaj povthawj, ces peb tej lug ntawd
yeej pluj taag lawm. Thaus ntawd ces peb tej lug dlhau moog ua
lugntsuag. Lugntsuag dlhau moog ua paajfuam. Zoo lentawd es peb
txhajle tsi muaj povthawj lawm.

Thaus peb ca cov tuabneeg tawvdlawb txhais peb tej lug kuas siv
yoojyim (westernized) peb cov lug ces yeej muaj tej teebmeem kws peb
has nuav. Peb txhuatug yeej paub zoo hastas moobleeg hab moobdlawb
yeej sistxij sisluag. Tamsis peb muab qho lulug kws cov tawv dlawb
sautseg lug siv ces peb txawm sistxeeb saibseb leejtwg uantej hab
leejtwg uaqaab.

Muab ua tuabzoo xaav hab saib lug ces yeej kawg rua qhov kws moobleeg
hab moobdlawb yog yin and yang, introvert and extrovert, losyog
conservative and liberal xwb. Nwg zoo le lub ntuj hab dlaim aav, dlub
hab tsaus, lub nub hab lub hli. Moob hab Hmoob ces zoo lentawd.
Txawm yuav sau HMONG los kuas Hmoob tsi txhob moog kaav hastas Hmoob
nim yog tug luj. Txawm yuav sau Hmong los kuas Moob tsitxhob ua sab
miv hastas tsi yog Moob. Cov tawv dlawb yeej siv rua qhov yoojyim.
Qhov ntawd yog qhov kws tsim teebmeem rua cov kws lug khaws siv.
Loading...