Discussion:
Hmoob Kws Qeej Yog kev ua Qhev, Kev Ruam, Thiab Kev Tu Ncua Ntawm Kev Txawj Ntse.
(too old to reply)
t***@hotmail.com
2008-10-01 15:24:13 UTC
Permalink
NpojYaig,

A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
with professors, and politicians.

During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
comments by the MC was this:

"ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."

nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
know qeej?

yaweh
t***@hotmail.com
2008-10-01 15:25:14 UTC
Permalink
By the way, tus MC tsi yog tibneeg dog dig...nws yeej yog tibneeg
"txawj ntse" thiab.

yaweh
k***@aol.com
2008-10-01 16:20:51 UTC
Permalink
tsujsuadl-- cov lus tus mc ntawm koj hais, yog koj yuav muab coj los
txhais word by word ces ib leeg yuav txhais mus rau ib yam. tab sis
in general ces nws yog ib lo lus qhuas thiab muab kev zoo siab rau tus
yawg tshuab qeej ntawd xwb. txhob muab xav mus tob tob thiab.

dhau qhov no cia kuv tham ib qho raws li kuv pom. cov laus mas kuv
tsis hais lawm, tab sis kuv hais txog peb cov me nyuam tub hluas li
12-14 xyoos nas. raws li kuv mus pom nyob tom tsev txhias mas cov me
nyuam no lawv yeej tuaj pab cov txiv qeej tshuab qeej tsheej weekend
li. lawv cov no yog cov tub kawm qeej tshiab tshiab xwb ces lawv
tseem xav xav tshuab qeej thiab xav tuaj practice tej txheej txheem.
lawv yeej tuaj nyob thiab pw tom tsev txias pib hnub friday must txog
kiag rau hnub sunday mam mus tsev lawm xwb. kuv muaj ib tug muam tus
tub nrog nws ib cov phooj ywg thiab pom ntau pab me nyuam tub hmoob
mas yeej nyob li no yuav luag txhua txhua lub weekend. muaj ib zaug
kuv thiaj hais rau tus tub no tias, me tub txawj qeej yeej zoo thiab
tab sis qeej tsis yog koj qhov career thiab nws pab tsis tau koj txoj
kev khwv noj khwv haus nawb. txoj kev kawm ntawv thiaj yog. koj yuav
tau tsis txhob tuaj nyob tsheej weekend li no. koj yuav kawm tsis tau
ntawv nawb no. qhov no kuv pom hais tias yog cia cov me nyuam no mus
ntau yuav ruam tiag nawb.
k***@aol.com
2008-10-01 17:17:43 UTC
Permalink
not to mention the alcohol they use. nyob tom tsev txias mas lawv
haus cawv loj heev. cov me nyuam no they are under 16, tab sis tseem
haus cawv keej tshaj yus lawm thiab. cov no tsis yog me nyuam laib
laiv. lawv yog cov tub zoo xwb ov. qhov kuv txhawj yog alcohol and
kev tuaj nyob yuav affect lawm lub future.
t***@hotmail.com
2008-10-01 17:20:09 UTC
Permalink
Kwv...

kuv kuj tsi paub tias xyov "zoo siab koj tau txo koj tus fwjchim (meej
mom) los tshuab qeej rua peb saib"...tejzaum ib leeg yuav txhais ib
qho tiag. temsis kuv txhais li kuv mentioned above lawm. maybe it
has to do with who we are and where we are from. exmaple...nyob li
moospheeb tebchaws...cov noj tau hais tau, cov coj kwv coj tij, cov
tseem ceeb...cov no yog cov uas txawj txhua yam....temsis ua cas,
other parts of the country..cov ua coj kwvtij, cov ua paub tab, cov ua
ua nom tswv...cov no yog cov ua tsi txawj dabtsi li...paub ua nom
xwb...ces lawd txawm xav tias lawd ua nom lawm ces tej txuj ci no tsi
yog lawd nab thib lawm...tejzaum yuav yog li no lawm.

hais txog menyuam kawm qeej.....i used to have many students...and
they pay well too...temsis, for 5 years now, kuv limit the numbers to
max 3 student for 2 years max lawm xwb vim kuv tsi muaj sijhawm. here
are my usual questions and comments to new students...

1. puas yog koj xav kawm...los yog koj niamtxiv kom koj kawm
2. koj puas paub tias hmoob txuj ci yuav yug tsi tau koj? tej no yog
kev sis pab thiab kev lomzem ntawm yus tus kheej xwb?
3. qhov tseem ceeb tshaj yog kev kawm ntawv.
4. if you fall below 3.0 gpa, kuv yauv tsi qhia koj ntxiv lawm...vim
tej no tsi tseem ceeb npaum kev kawm ntawv.
5. yog qhia qhia mus es koj tsi xav kawm lawm...thov xob tuaj ntxim
lawm.

every student, i always ask for their gpa at the end of the
semester...on why lawd tsi tau A. #4 yeej tsi tau happen li...until 2
years ago..i had to "suspend" a student's lesson vim he ended up with
2.5. this year, however, his gpa went up to 3.2..and he is back.

so yes, kev kawm ntawv yeej tseem ceeb heev..and i'm glad you said
what you said to your nephew.

yaweh
vimhlub
2008-10-01 17:59:48 UTC
Permalink
Tsuj & Kwv,

Neb hais yog lawm thiab tabsis tsis yog tas tas. Qeej is an art and
therefore it is a form of higher learning. Qhov neb hais tias paub
qeej ces yog kev ruam vs paub ntawv ces yog kev ntse no yuam ke lawm.
Kev nrhiav noj nrhiav haus no tsis yog paub ntawv xwb ces txawm yuav
tau noj. Yuav tsum muaj tswv yim thiaj li tau noj. There are phd's
who are barely getting by and there are high school drop outs who are
millionnaires.

Kev paub tab, yuav tsum yog paub txog yam tseem ceeb hauv lub
neej...tsis yog paub ntawv xwb. Applications, not just theories.
People who are life smart will go farther than those who are book
smart.

Qeej yog ib lub instrument xwb tiag tabsis nyob hauv cov zaj qeej muaj
txuj muaj ci nyob rau hauv...muaj kev txawj kev ntse nyob rau hauv.
Yog leej twb paub txog tej ntsiab lus hauv zaj qeej, nws yuav yog ib
tug pom kev deb heev txog txoj kev ua neej...tshaj ntau tus uas paub
abc xwb los txawm siv qhua tias nws txawj tshaj tus uas paub qeej lawm
tiag.

Txuj es,

Ib txhia paub phd ces lam paub nyeem ntawv xwb tabsis twb tsis tau
paub txog txoj kev ua neej...so, forgive them for they know not what
they do or say.

Hais txog nej cov kws qhia qeej, nej yuav tau qhia kom meej meej txog
cov ntsiab lus kom ib tug uas kawm tau qeej tsis txhob yog txawj
tshuab xwb, nws yuav tsum txawj txhais thiab txawj apply rau lub neej
thiab nawb. Yog tus uas paub li ntawv lawm ces kav liam cov ruam
thiaj li thuam tau lawv lawm xwb.
t***@hotmail.com
2008-10-01 18:31:01 UTC
Permalink
Vim hlub,

kuv qhia qeej mas qhia txawv luag lwm tus...that is why kuv tig rov
los qhia 3 tus per 2 years lawm xwb, vim tias i do want to get
everything across. tsi tag li, kuv qhia mas kuv muaj 3 theem qhia
thiab 1) qeej 2) pajqeeg 3) cov nkauj... vim tias 3 yam no yog txiv
qeej nab thib (#2 yog moobleeg thiaj ua xwb).

yog qhia ib zaj qeej twg, yuav tsum muab qhia paiv kom tau ua ntej
(seev suab tibsi). thaum paiv tau lawm, ces muab tshuab kom tau li
paiv. thaum tshuab tau lawm ces, mam ua li koj hais...mam muab lub
ntsiab coj los piav seb yog hais dabtsi. most of the time, cov qeej
lamxab lammo tsi muaj ntsiab..temsis qeej, xws li qeej tu siav, muaj
ntsiab heev...vim tias nws hais ntau yam. tsi tag li no, xwb, about
once every 3 months, kuv muab cov mejzeeg los nyob tham pem ua si txog
lwm yam, xws li tshoob, kawm ntawv, kev ua neej etc.....

however, in terms of kev nrhiav noj nrhiav haus ntawm txoj kev kawm
ntawv, i still stress that very much. kuv thwm tau tias qeej no yog
personal growth xwb....yes, yog kawm tau qeej ces yus txoj kev paub/
kev xav yuav siab 2 3 npaug for personal knowledge/growth, temsis..tej
yam no, yuav kav tsi tau yus lub neej qav neej num because at the
present time, such thing is not "elevated" by its people. until hmoob
muab qeej saib muaj nqi li a professional violin/piano player, qeej
yuav pab tsi tau yus in terms of food to feed the mouth.

the sad thing is, even though kuv tshuv qeej li no, kuv tshuab tsi zoo
kiag...hais txog lub suab ncauj (vim kuv siv lub suav since i was a
boy los lawm) mas...yuav yog top of the line lawm thiab..temsis hais
txog tshuab qeej kiag kom zoo mloog lawm mas...i'm still at bottom of
line. kuv ua neej laus li no, kuv thiaj hnov 2 tus tshuab qeej kuv
nyiam xwb. tus ib yog kuv txiv ntawm nyob nplog teb (nchaiv fwj
hawj), tus 2 ces yog ib tus hmoob muas nyob merced (tsom hawj muas).
muaj ib tus hmoob dawb used to live in fresno i think. his name is
chav tub vaj or maybe a xiong...kuv nyiam nws tshuab thiab. all the
rest ces suck li kuv tshuab xwb.

temsis qhov uas kuv nyiam nyiam qhia qeej no mas...vim kuv qhia txawv
luag...kuv yuav muab lub ntsiab qhia kiag rau tus student in addition
to the qeej itself...yog cov students tig pobntseg mloog, thiab yog
lawd txawj kawm, txawj khawb taub, ces lawd yuav kam tau ntau heev in
addition to cov qeej.

yaweh
t***@hotmail.com
2008-10-01 18:37:38 UTC
Permalink
hmooblao..

temsis koj sim muab txhais seb yog txhais li cas ma? puas yog txhais
tias "cov nom tswv" yeej tsi los "leg" cov "qhev" tej dejnum no lov?
los yog li cas ma?

yaweh
Born2beHmong
2008-10-01 19:26:09 UTC
Permalink
Tsuj,

lawv txhua tus hais tsi yog li lawm--lawv lam npliag li lawv txoj kev
xav xwb..tsi hais kom ncaj ncaj li txhua tus yuav tau. yog li koj
hais lawm, tus neeg no nws tsi paubtab lawm kawm ntawv txawj xwb tsi
muaj common sense dabtsi li, nws thiaj li siv tau cov lus li ntawd los
rau thaum lub caij neeg coob coob. tabsi cov neeg coj li tus MC no
muaj ntau nyob rau hauv peb mhoob cov MC thiab cov thawj coj...vim nws
plhommoj dhau hwv lawm thiab khav thiab nws paub thiab hos hais lus
ntau dhau hwv lawm ces thaum hais yuam kev ces thiaj li zoo li no
ntag.

HL hais los tsi yog lus lawm, except peb cov mhoob tsi paubtab thiaj
li hais li xwb. tej mhoob suav, es luag yog professor thiab Phd, the
first thing luag ua---yog dhia mhoob txuj mhoob ci...tsi tag li
xwb...yog tsi txawj ces yog tsi paub, cov txawj ces twb zoo li
president clinton ua played lub Saxophone..ned. cov no yog txuj yog ci
thiab talent lawm..

cov ntsoov, txawm leej twg hais lus los txhob tham ntau ntau
xwb...tham ntau ces yuam kev thiab muaj tej los lus tsi zoo mloog
kiag...even those MCs...

Born
t***@hotmail.com
2008-10-01 20:33:17 UTC
Permalink
nkaujhnub

per hmong tradition..there is nothing to restrict hmong women from
learning them. the only "bad" thing uas kuv pom peb cov pojniam hmoob
lees (in laos) uas ua tsi tau ce...yog "pe" xwb...vim tias pojniam
hmoob lees in laos (thiab tojsiab) hnav tiab xwb..and most of the
time, tsi hnav underwear le...yog li nuav, yog puab pe, tes yuav pum 2
keg....

kuv tsi qhia pojniam hmoob vim lawd tsi tuaj kawm...that's the only
reason

yaweh
t***@hotmail.com
2008-10-01 20:38:16 UTC
Permalink
Born..

thank you...

kuv tsi hais lwm pab lwm pawg, temsis hais kiag cov hmoob nyob
moospheeb xwb, cov uas ua "qhev", ua txiv qeej, txiv xaiv, mejkoob,
coj dab, paub dabqhua, thiab cov txawj lus zoo ntiaj teb siv tau ces
yog cov "qhev" uas tshuab qeej xwb...

uas li kuv hais, tejzaum yus hlub txawv tebchaws los , es yus thiaj
find that what the MC said is "offensive"....

yaweh
cwjmem
2008-10-02 03:06:21 UTC
Permalink
Tsuj,

I congraduate you from continue keeping our culture alive!

One thing though, we need to redesign "qeej" so that we can assemble
and disassemble easily to place on a case. In addition, the
mouthpiece gotta to be changed to Plastic/ rubber so that players play
so long they don't have to lose their teeth. For health reason,
players should not use others' instruments because disease can easily
spread such as TB, and hepatitis.

Just a thought!
DownUnder
2008-10-02 08:17:59 UTC
Permalink
On Oct 2, 2:06 pm, cwjmem <***@hotmail.com> wrote:
> Tsuj,
>
> I congraduate you from continue keeping our culture alive!
>
> One thing though, we need to redesign "qeej" so that we can assemble
> and disassemble easily to place on a case. In addition, the
> mouthpiece gotta to be changed to Plastic/ rubber so that players play
> so long they don't have to lose their teeth. For health reason,
> players should not use others' instruments because disease can easily
> spread such as TB, and hepatitis.
>
> Just a thought!


One of the Thao member in California is trying to do just as cwjmem
was suggesting.
He is an electronic engineer working in a high position with a
multinational firm... He is the man who designed the microphone system
for each pipe of the qeej that many people are using today in most
funeral home that can transmit the zaj-qeej to a receiver over 100
meters away..

He also run a qeej school and have been able to design the qeej "key"
for any one to learn. Even my friend at the Music School at Melbourne
University in Australia was very impressed with his qeej music notes.

On a different note...
in the old time, only a few Hmong have the opportunity to be a good
qeej player and they seemed to be well respected. My great-grand
father was an orphan, very poor with torn clothes but he was one of
the best qeej player in the Nonghet area. He was very well respected
and not only that, he was popular to all the yopung girls around. He
was some how able to capture the heart of the daughter of a local
powerful Hmong Lo family... and married the rich girl! A poor orphan
married the rich girl!!! yeah... he was so poor that he could not pay
for the bride price... but the newly-wed couple worked hard and after
2 years, they have accumulated enough silver bars to pay for the bride
price. He continued to work hard and did well all his life...

So... in the old time, a qeej player was highly value and respected.
k***@aol.com
2008-10-02 15:43:04 UTC
Permalink
cwj & dr. pov-- yes, i see those mic. when they play, they are loud
enough and ok, but the sound still bad in quality. i have been
wondering why don't anyone try to redesign the qeej. make it into
electric qeej. consider this. total costs for the first one, design,
material and completion = $50,000. produce 500 qeej and sell for
$2,000 each would translate into $1,000,000. consider the best bamboo
qeej today cost about $800 each in average. i am sure people will buy
an electric one for $2,000. there are more than 1,000 hmong men who
know how to play qeej in the u.s.a today.
t***@hotmail.com
2008-10-02 15:57:16 UTC
Permalink
Kwv,

probably because, if they make it electric, then nws tsi nrov li qeej
lawm. the sound is too "wavy" as in too "robotic"...know what i
mean? kuv muab qeej kaw rau music program, and i try to play around
with the sound, temsis everytime i "tweak it"...even if its just a
little bit, nws tsi nrov li qeej lawm.

i heard of poeple using the piano to play qeej, yeej nrov ok thiab
(temsis tsi nrov li qeej thiab)..temsis muaj qeej words hais tsi meej
using the piano. i'm wondering if we made it into electric es seb
puas muaj cov issues no.

koj muab xav kiag tias...yog tsi yog xuas xyoob ua es xyuas raj yas ua
(has been done before), nws twb nrov txawv lawm ne. tsi nrov li qeej
xyoob lawm.

yaweh
Hmong-Lao
2008-10-02 14:54:13 UTC
Permalink
PY B2BH & Yaweh,
Kuv los yeej agree hais tias tus MC thawj kab lus yeej offend cov txiv
qeej zog lawm. Yog nws tau hais li ntawd tiag ces nws yeej tsis yog ib
tug neeg paub tab hno xaiv. Ntshe nws twb tsis paub los lus hais tias
"neeg paub tab" yog dabtsi. Cov neeg paub tab feem ntau yeej yog neeg
muaj txuj muaj ci ntau yam, including txiv qeej txiv nruas, tuam
mejkoob lwm mejzeeg, txiv coj xai, neeg txawj coj txawj hais lus thiab
neeg kawm ntaub ntawv siab.

Tabsis kuv agree nrog nws rau kab lus thib ob. Tus neeg muaj meej mom
uas los dhia qeej, play saxophone los lwm yam cuabyeej pajnruag yeej
yog txo nws lub hwj chim kawg thiaj kam los ua tej yam no. President
Clinton txawm txawj tshuab saxophone los nws yeej tsis lam tshuab rau
pej xeem mloog ua kev lom zem lub caij uas nws tseem tabtom yog
President.

Tej zaum kuv interpret PY Tsuj lo lus "a highly recognized mong" yuam
kev lawm. Kuv xav hais tias nws hais txog GVP, DYD, Col. Toupo, or any
other highly recognized Hmong no ned. Unless PY Tsuj qhia tus neeg
ntawd lub npe thiab meej mom mas peb thiaj tsis yuam kev.

PY Tsuj, Txawm nws yuav hais li ntawd los, nws yeej tsis txhais hais
tias txiv qeej yog qhev, txiv qeej yog neeg ruam li qhov koj txhais.

HL
t***@hotmail.com
2008-10-02 15:09:37 UTC
Permalink
HL..

yog kuv qhia nws npe ces....nej yuav paub nws lawm..zoo dua kuv xob
qhia..but no, nws tsi nyob YD, VP lawd status. even people like Yang
dao lawd, qee zaug yeej hais lus yuam kev, temsis probably due to qhov
uas "nws tsi paub, nws tsi nwm txog"..even VP...his words (at the
present) ces hais dabtsi los yuam kev tag li..temsis kuv thwm tias nws
laus lawm...feeb tsi meej lawm. but this MC...nws tseem
hhluas...tabtom tiav txiv neej yawg xwb...kuv xij xav tias there is no
reason for him to say such thing.

Npawg pov...

wb mas yog kwvtij tiag tiag li os...kuv tseem tshuav 3 tus yawg (kuv
yawg tus txiv ntxawm cov tub) nyob nonghet. they have been there for
the past 100 years...los sab nyablaj los rau nonghet and they have
been there since 1910. kuv yawg koob los rau moospheeb in 1915 lawm.
lub sijhawm ntawd, kuv txiv cov dablaug hmoob thoj nrog peb los
thiab....

hais txog cov mic rau cov qeej....yeej nrov zoo heev, kuv paub tus
hmoob thoj no zoo...temsis yog koj mloog zoo zoo ces, the "original"
sound of the qeej is not there when put on mic. tib qho kuv tsi nyiam
ces yog li ntawd xwb.

yaweh
t***@hotmail.com
2008-10-02 15:12:07 UTC
Permalink
HL...

qhov "qhev" no mas yog kuv xav kuv xwb...muab hais kom muaj ceem xwb.
i'm sure that is not what he meant. temsis from what i'm getting, zoo
li nws txhais tias "nom tswv tsi ua tej ntawd, vim lawd tsi xav hle
lawd lub meejmom los leg tej yam (tsi tseem ceeb) li qeej"

yaweh
Hmong-Lao
2008-10-01 18:19:21 UTC
Permalink
PY Tsujsua,
Tsis txhob muab xav rau txoj kev tu siab. Tus MC ntawd yeej hais yog
lawm. Ib tug neeg muaj meejmom (nom tswv) los ua ib qho performance
rau pej xeem saib yeej yog nws txog hwj chim kawg lawm. Tsis hais
tshuab qeej, ntaus guitar, los yog hu nkauj, ib tug nom tswv tseem
ceeb yeej tsis lam lo ua tej yam zoo li no rau pej xeem saib ua kev
lom zem yog hais tias nws tsis txo nws lub hwj chim tiag tiag. Main
stream los tib yam, kuv yeej tseem tsis tau pom dua ib tug mayor,
governor, congressman, president los ua performance rau audience saib
li.

Yog li ntawd, tus MC tsis tau txhais hais tias qeej tsis muaj nuj
nqis.

HL
h***@gmail.com
2008-10-01 19:17:28 UTC
Permalink
Tsuj,
Ua li es koj muaj pes tsawg tus female students? If none, why not?
What's your view about qeej and pojniam both as entertainment and
cultural practice?

HK
m***@gmail.com
2008-10-02 22:21:26 UTC
Permalink
On Oct 1, 1:20 pm, ***@hotmail.com wrote:
> Kwv...
>
> kuv kuj tsi paub tias xyov "zoo siab koj tau txo koj tus fwjchim (meej
> mom) los tshuab qeej rua peb saib"...tejzaum ib leeg yuav txhais ib
> qho tiag.  temsis kuv txhais li kuv mentioned above lawm.  maybe it
> has to do with who we are and where we are from.  exmaple...nyob li
> moospheeb tebchaws...cov noj tau hais tau, cov coj kwv coj tij, cov
> tseem ceeb...cov no yog cov uas txawj txhua yam....temsis ua cas,
> other parts of the country..cov ua coj kwvtij, cov ua paub tab, cov ua
> ua nom tswv...cov no yog cov ua tsi txawj dabtsi li...paub ua nom
> xwb...ces lawd txawm xav tias lawd ua nom lawm ces tej txuj ci no tsi
> yog lawd nab thib lawm...tejzaum yuav yog li no lawm.
>
> hais txog menyuam kawm qeej.....i used to have many students...and
> they pay well too...temsis, for 5 years now, kuv limit the numbers to
> max 3 student for 2 years max lawm xwb vim kuv tsi muaj sijhawm.  here
> are my usual questions and comments to new students...
>
> 1.  puas yog koj xav kawm...los yog koj niamtxiv kom koj kawm
> 2.  koj puas paub tias hmoob txuj ci yuav yug tsi tau koj?  tej no yog
> kev sis pab thiab kev lomzem ntawm yus tus kheej xwb?
> 3.  qhov tseem ceeb tshaj yog kev kawm ntawv.
> 4.  if you fall below 3.0 gpa, kuv yauv tsi qhia koj ntxiv lawm...vim
> tej no tsi tseem ceeb npaum kev kawm ntawv.
> 5.  yog qhia qhia mus es koj tsi xav kawm lawm...thov xob tuaj ntxim
> lawm.
>
> every student, i always ask for their gpa at the end of the
> semester...on why lawd tsi tau A.  #4 yeej tsi tau happen li...until 2
> years ago..i had to "suspend" a student's lesson vim he ended up with
> 2.5.  this year, however, his gpa went up to 3.2..and he is back.
>
> so yes, kev kawm ntawv yeej tseem ceeb heev..and i'm glad you said
> what you said to your nephew.
>
> yaweh

Ya hawj,

KOJ COV LUG NUAV " exmaple...nyob li
moospheeb tebchaws...cov noj tau hais tau, cov coj kwv coj tij, cov
tseem ceeb...cov no yog cov uas txawj txhua yam....temsis ua cas,
other parts of the country..cov ua coj kwvtij, cov ua paub tab, cov
ua
ua nom tswv...cov no yog cov ua tsi txawj dabtsi li...paub ua nom
xwb...ces lawd txawm xav tias lawd ua nom lawm ces tej txuj ci no tsi
yog lawd nab thib lawm...tejzaum yuav yog li no lawm" MAS VIM PEB
MOOB LWM THAAM CHAW TAU KAWM HAB INVOLVE RUA XAAM KHOO LUJ DLUA MEJ
THAAM XW LE NUAV.

1. CAS KEV MOB KEV TUAG RUA COV TSI INVOLVE RUA XAAM KHOO AND POLITIC
VIM TSHUAB QEEJ YUAV TAU MOOG PW TOM TSEV TUAG TAAG NUB TAAG MO. MOOG
NOJ NQAJ TSW LWM, MOOG HAU DLEJ HAU CAWV, MOOG NAS PAA TSW LWM TXUG
CUA NUB FAU TUG TUAG.

2. YUG YOG IB TUG THAWJ COJ NTAWD SOCIAL AND POLITIC YUAV TAU CEEV
FAAJ VIM YUG MUAJ NTAU HOM PHOOJYWG, XW LE LUAG LWM HAIV TUAB NEEG
YUAV XAAV TAS YUG YOG TUAB NEEG TSI MUAJ LAAJLIM TXHAJ INVOLVE RUA
TEJ KEV TUAG NTAWD BAUM LE NTAWD DLAG.

3. THAUM KOJ QAUG CAW LAWM KOJ YUAV NRUG LUAS NOOG TSI TAU PLAUB
NTUG.

4. THAUM TSUV NROG TUAJ KOJ TSEEM TAABTOM TSHUABQEEJ. YUAV TSHUAB QEEJ
ZOO DLAU LOS YUAV MOOG COJ TUG NROG TIV THAIV ZOO DLUA.

5. NQAJ TSW LWM CAS COV TXOM NYEM NOJ, UA CAAG YUG TUB YOG IB TUG
THAWJ COJ MUAJ MEEJMOM ES TSEEM NQE NQAJ TSWLWM UA DLAAB TSI.

6. MUAB TSO RUA COV TSI UA THAWJ COJ LUG UA VIM PUAB YUAV MUAJ SIJHAWM
NTAU DLUA MOOG PW TOM TSEV TUAG, MOOG COJ NQAJ TSWLWM LUG RUA QUAS PUJ
MIVNYUA NOJ.

7. KOJ UA ZOO XAAV MAS MOOB LWM THAAM CHAW TWB MOOG NYOB RUA XYOO
1990 LAWM HO MEJ COV MOOB MOUANGPHEEB MAS TSEEM NYOB RUA XYOO
1945-60.

8. PEB MUAJ IB TUG YAWM YOG YAWM KOOB LAWM NWG YEEJ ZOO LE KOJ HAS VIM
NWG TXAWM NTAWV NPLOG, HAS LUG SUAV TAU ZOO HEEV, HAS TAU LUG
NYAABLAAJ, NWG UA NOM KAAV TAAG NROG IB CHEEB TSAAM LUB TEBCHAW PEB
NYOB NTAWD. NWG TXAWJ TSHUAB QEEJ, UA KAAVXWM, TXAWJ HAS TXIV XAIV,
TSEEM TXAWJ TAU HLAU HAB. LUB SIJ HAWM NWG UA NOM NTAWD YOG XYOO
1935-53. AFTER ALL HIS SONS ENTERED LAO SCHOOL AND BECAME CIVIL
SERVANT SUACH AS MAYOR, DISTRICT OFFICER, AND TEACHER NO ONE INVLOVED
THE TECHNIQUE YOU HAVE MENTION.

NTAWD TUG MC HAS COV LUG NTAWD MEJ XAAV TAS NWG RUAM TXHAJ HAS COV LUG
NTAWD TABSI NWG TWB YOG RESPECT TUG TXIV QEEJ ( TEJ ZAG YOG KOJ
NTAAG ) VIM NWG TSI TAU PUM DLUA COV KAWM NTAWV SAB TAWM TSHUAB QEEJ.
TUG YAWM DR. MOOB KWS MEJ HAS TXAWJ-J TSHUAB QEEJ NTAWD TSI NTEV CE
YAWM TUG QUAS PUJ TSIV YAWM LAWM NAWB.

KUV TSI CHIM RUA KOJ TABSI KOJ CHIM RUA KUV XWB VIM KUV TSI TAU HAS IB
LU LUG " RUAM " NUA RUA PEB IB TSOOM PHOOJYWG MOOB TUAJ SIB THAAM HUV
SCH NUAV LE TABSI KOJ MAS YUAV LAUG HAS RUA TXHUA TUG KWS TSI PUM LE
KOJ LUB TSWV8 HAB KEV XAAV. DR. PAO THAO TWB HAS TAS YUG TAW 1 TUG
NTIV NTEG RUA LWM TUG TABSI YUG 3 TUG NTIV NTEG TWB TAW NROV RUA YUG
LAWM. QHOV NUAV KOJ UA ZOO XAAV SAIB KOJ 3 TUG NTIV NTEG PUAS TAW NROV
RUA KOJ XWB. IB TUG TUAB NEEG NTSE MAS TSI LAAM HAS HAB CRITIQUE LWM
TUG TAS " RUAM " LE NAWB VIM TXUJ KEV SIB DEBATE NUAV EACH PERSON HAS
DIFFERENT IDEA AND PERSPECTIVE. KUV XAAV TAS YOG KOJ TAU MOOG DEBATE
NRUG LWM TUG RUA PUBLIC TSHE KOJ YUAV HAS LU LUG "RUAM " NUAS TAWM
NYOB PUBLIC XWB-B.

IB TUG TUAB NEEG PAUB TAAB MUAJ KEV KAWM TXAWM SAB TSI LAAM HAS LU LUG
" RUAM=STUPIDITY RUA LWM TUG IB ZAG. THINK MANY MANY TIME BEFORE YOUR
WORD OF STUPIDITY CAME OUT FROM YOUR MOUTH.

THANKS,

MT
t***@hotmail.com
2008-10-02 23:59:48 UTC
Permalink
MT...

tsi chim tsi muaj dlaabtsi caag xij nyaag kuv ua dlaabtsi? kuv has
lug phem mas..kuv has rau txhua tug...kuv tsi discriminate
anyone...yog has tsi thwj kuv lawm tes kuv has xwb...tsi ntshai tuag
le...

temsis zoo li koj tsi paub kuv zoo, koj xav tas kuv ua loan
xwb.....once you found out that i'm only doing loan as a partime
job...you dropped what you asked in the first place and started
talking about soemthing else...

so tell me, what exactly is your point?

i have lots of things to say about what you wrote...but i'll spare the
insults...and concentrate only one 1 of the items you wrote...

"YUG YOG IB TUG THAWJ COJ NTAWD SOCIAL AND POLITIC YUAV TAU CEEV
FAAJ VIM YUG MUAJ NTAU HOM PHOOJYWG, XW LE LUAG LWM HAIV TUAB NEEG
YUAV XAAV TAS YUG YOG TUAB NEEG TSI MUAJ LAAJLIM TXHAJ INVOLVE RUA
TEJ KEV TUAG NTAWD BAUM LE NTAWD DLAG"

cov nam tuab neeg kws xaaav li kod tes tub yog nam xiam hlwb xwb
ne...suavdlawg yeej txawj tuag tuabyaam...ua le kuv has, peb yim
tshuab yim lwj...koj yim thov vajtswv los yim lwj...temsis txuj kev
thaam tuabneeg yog kevliskevcai xwb...soemtimes we choose to make it
long and sometimes we chose to make it short. soemtimes we chose to
complete the funeral..and sometimes we chose to leave the funeral
after 2 hours of participation....BUT MY QUESION TO YOU IS...WHERE IN
THE WORLD DI DYOU GET THE IDEA THAT LUAS YUAV XAAV TAS BRAINLESS (TIS
MUAJ LAAJLIM) PEOPLE ARE THE ONES WHO BURIES THEIR DE4D TRADITIONALLY
AND STAYS TO HELP OUT?

the reason why kuv tas koj lub hlwb dlha txawv txawv lawm vim koj yog
cov kws tsi muab xaav zoo zoo los laam ca li has tawm such as this
example you just gave me.

yaweh
m***@gmail.com
2008-10-04 00:20:24 UTC
Permalink
On Oct 2, 7:59 pm, ***@hotmail.com wrote:
> MT...
>
> tsi chim tsi muaj dlaabtsi caag xij nyaag kuv ua dlaabtsi?  kuv has
> lug phem mas..kuv has rau txhua tug...kuv tsi discriminate
> anyone...yog has tsi thwj kuv lawm tes kuv has xwb...tsi ntshai tuag
> le...
>
> temsis zoo li koj tsi paub kuv zoo, koj xav tas kuv ua loan
> xwb.....once you found out that i'm only doing loan as a partime
> job...you dropped what you asked in the first place and started
> talking about soemthing else...
>
> so tell me, what exactly is your point?
>
> i have lots of things to say about what you wrote...but i'll spare the
> insults...and concentrate only one 1 of the items you wrote...
>
> "YUG YOG IB TUG THAWJ COJ NTAWD SOCIAL AND POLITIC YUAV TAU CEEV
> FAAJ VIM YUG MUAJ NTAU HOM PHOOJYWG, XW LE LUAG LWM HAIV TUAB NEEG
> YUAV XAAV  TAS YUG YOG TUAB NEEG TSI MUAJ LAAJLIM TXHAJ INVOLVE RUA
> TEJ KEV TUAG NTAWD BAUM LE NTAWD DLAG"
>
> cov nam tuab neeg kws xaaav li kod tes tub yog nam xiam hlwb xwb
> ne...suavdlawg yeej txawj tuag tuabyaam...ua le kuv has, peb yim
> tshuab yim lwj...koj yim thov vajtswv los yim lwj...temsis txuj kev
> thaam tuabneeg yog kevliskevcai xwb...soemtimes we choose to make it
> long and sometimes we chose to make it short.  soemtimes we chose to
> complete the funeral..and sometimes we chose to leave the funeral
> after 2 hours of participation....BUT MY QUESION TO YOU IS...WHERE IN
> THE WORLD DI DYOU GET THE IDEA THAT LUAS YUAV XAAV TAS BRAINLESS (TIS
> MUAJ LAAJLIM) PEOPLE ARE THE ONES WHO BURIES THEIR DE4D TRADITIONALLY
> AND STAYS TO HELP OUT?
>
> the reason why kuv tas koj lub hlwb dlha txawv txawv lawm vim koj yog
> cov kws tsi muab xaav zoo zoo los laam ca li has tawm such as this
> example you just gave me.
>
> yaweh

tsusua= ya hawj,

Kuv tsi chim ua koj tabsi the point mas yog le nuav.Kuv has tas koj
twb yog ib tug aerospace ahb business man es koj tsi tuaj thaam kev
kawm aerospace rua peb noog es koj najnub tuaj has kev tshuab qeej, ua
kaavxwm, ua mejkoob, ua dlaab ua khua rua peb noog xwb. Xaav kom koj
qhas hab pav txug aerospace rua peb paub hab saib vim le caag lub
dlaav hlau yuav nqaas tau peb tsheej 100, 100 leej moog chig nplajteb.
Kuv cov lug nuav tsi yog insult koj tabsi xaav koj mej cov kawm tav
engineer pav rua peb cov kawm tsi tav high school paub hab nov.
Tabsi koj mas yeej ib txwm tshev cov Moob Christian hab tsi taag le
koj tseem has tas Moob mas ntseeg tug tuab neeg fatherless kws nwg nam
ceev tsi tau lub cev. Kuv txhaj teb rua koj tas yug yog ib tug
businessman le koj tau described koj cov business rua kuv mas kuv yuav
tsi kawm has cov lug kws koj has 1-2 xwb ces twb has tas RUAM nuas rua
luas. Koj puas paub tas ua tuab neeg nyob nyag muaj nyag kev xaav, koj
tug quas puj kws naj nub nrug koj pw tub tseem xaav txawv koj, yog
luag xaav moog rua saab xi lawm, koj xaav moog rua saab laug ( think
right and left only= different idea) lawm los lwm nub koj maam nrhav
tswv8 saib koj puas influence tau luag lug paub hab agree koj qhov
xwb. Tsi le ntawd tsua yog luas tsi agree le koj ke xaav nua ce koj
critic tas luas RUAM. Ib tug tuab neeg has lu lug RUAM rua lwm tug ces
twb yog yug hab yam RUAM ntaag.

Qhov nuav kuv txhaj qhas koj xwb. Ib tug tuab neeg ntse hab paub qaab
hau tsi laam has lu lug RUAM rua leej twg le nawb vim txuj kev xaav
tsi sib thooj xwb. Yog yug ntse ces yug yeej influence tau luas lug
ntseeg yug lawm.

Txawm yog koj has lu lug RUAM nuas rua txhua-ua tug, koj tsi
discriminate, vim koj tsi tau kawm txug kev sib caav, debate. Yog muaj
public media or judge pay attendtion rua koj cov lug ces mean tas koj
swb lawm. Yog ib tug tuab neeg has lug phem nyob huv court xwb ces koj
qhov yeej mas tsawg kawg.

Thanks,

MT
t***@gmail.com
2016-02-16 17:42:39 UTC
Permalink
On Wednesday, October 1, 2008 at 8:25:14 AM UTC-7, ***@hotmail.com wrote:
> By the way, tus MC tsi yog tibneeg dog dig...nws yeej yog tibneeg
> "txawj ntse" thiab.
>
> yaweh


yawm Tsuj awd..,

Nyuag lus nyob li ntawd xwb txhob khaws chim mad. Tus MC tsuas ua koj tsaug thiab recognizing koj yog tus neeg muaj txuj(txawj ntse) paubtab no xwb las sav.

Kuv tsis pom qhov nws hais tias: "Hmoob Kws Qeej Yog kev ua Qhev, Kev Ruam, " li koj teev saud laiv.

TseemYeej.
n***@gmail.com
2019-06-07 18:24:54 UTC
Permalink
Cov phooj nej yog need ntse ua cas ho nyiam thuam neeg need ntse mas txhawb need xwb txhob thuam nej twb tsis yog lwm haiv neeg nej twb yog hmoob nej twb paub Lu's hmoob tsis tas nej tseem Sau ntawv ib kuag lus meskas xwb ne los txhob thuam neeg li nej lawm nawb cov me phooj ywg
y***@msn.com
2008-10-02 03:32:52 UTC
Permalink
yaweh,

tsis paub yuav teb koj lecaag, pheej muaj ntsiv tshai tsaam koj chim
nas. Tawmsis yog tas qeej yog ib yaam muaj nujnqes rua pebmoob npaum
lekws koj xaav lawm ces txawm leejtwg yuav thuam lecaag los yeej tsis
mob, tsis khaus yug le,unless your instrument is not worth that much
praise as you claimed to be.

yim
t***@hotmail.com
2008-10-02 05:49:16 UTC
Permalink
yoojyim,

lets just say that, yog koj has mob kuv...and kuv chim...and then kuv
has mob koj, then most likely koj yuav chim hab....note that most of
the verbal abuse in here follows the path i just described. not once
where puab has mob kuv ces kuv chim....and then kuv has mob puab es
puab tsi chim....

take the latest example...mouatoney...he "suggest" that i "just laugh
it off" on his insults my career. but then, without telling him, i
insulted him in return...and he's not laughing now....so you see,
sometimes, people like him thinks that he's playing others...but when
others played him in return, he became a hypocrite, not following his
own advice.


however, sticking to topics...yog kuv has rua koj tas "ua tsaug
yoojyim kws koj tseem hle koj lub meejmom zoo, koj lub npe zoo, lug
talk with the president of the united states...."

what does that mean to you? zoo li kuv txhais tias "the president tsi
muaj meejmom zoo no laiv" what about the question i asked? what does
it mean when he said that?

yaweh
phwvnyawm
2008-10-02 05:40:19 UTC
Permalink
Npawg Tsuj,


Mloog li koj piav no mas tus yawg MC ntawd yeej yog thuam cov neeg
txawj qeej lawm nawb thiab nws yeej xav tias qeej ces tsis muaj tus
quav dev dab tsi......cov neeg kawm qeej ces yog neej npab nauj,neeg
tsis muaj kev kawm txuj,neeg ruam qauj kawm tsis tau ntawv thiaj kawm
qeej no los mas....... dhau qhov ntawd tus neeg kawm ntawv siab mas
tsis lam mus ko tej ntawd.....hom txuj no yog cov low class thiaj kawm
qeej........kav liam nawb........tus ntawd mas ib ntsis nws tseem yuav
mus txia ua Meskas dawb li yawg John thiab. Tam sim no kuv twb pom
muaj ib tug tau Dr kawm tiav qeej lawm, yawg twb tshuab thawj-j zag
rau 3-4 tug neeg tuag lawm laid.....cov BA mas muaj coob tus lawm
nawb.....txhob tu-u siab thiab.......kuv yeej hnov tus puav kawm ntawv
siab yeej cem peb cov niag nyiam-m nyob tim ntees tuag tias cov no yog
ruam thiaj ua luag qhev.......tiag-g yog yus siab zoo dhau lawm
xwb........peb ua neeg nyob tsis muaj ib tug yuav hla dhau nws daim
lag zeb nplua tais duav nawb.
lajlim
2008-10-02 09:59:02 UTC
Permalink
tus hais cov lus ntawd..!!!

1- nws TXAWJ ( ntaub txawj ntawv xwb), nws TSIS NTSE...
2- Ruam TSAB NTSE....
zhen
2008-10-02 17:26:09 UTC
Permalink
i'll just comment on your title, which makes sense. when my uncle
comes to my house, he criticizes me and says, "ua li cas nej hlub nej
tus ntxhias no ua luaj li? ib txog hauj lwm los tsis txib. peb tuaj
txog no es tsuas pom nws nkaum tes nkaum taw xwb?" my father replied
once, but maybe my uncle was too "stupid" to listen. he replied, "av,
nws poob ib qho los tau ib qho. nej cov ntxhais yeej paub txawj ua noj
ua haus tiag. peb yeej pom nej cov ntxhais txawj txawj ua hauj lwm.
tiam si, peb ho tsis pom nej cov ntxhais tiav ib daig ntawv qhov twg
thiab." (just talking, not bragging okay).

that's what they mean when they told you, "xav txawj tshuab qeej xwb
ces txhob mus kawm aerospace." but you're not typical because you
multi-task quite well. i don't know why, but cov ntxhais txawj txawj
ua noj ua haus yeej tsis tshua txawj ntaub txawj ntawv (and vice-
versa). we only have 24 hours in a day, if we spend the better part of
it studying aerospace, we probably will not be so good at tshuab
qeej.

but your title is also wrong, because investing time in qeej tsis yog
dog dig. value is where we place our dollar or time. i speculate
general music theory might experience a paradigm shift if scholarly
work develops with hmoob lub qeej. there was a "white" guy who came on
here a couple of years ago wanting to know about hmong music. he's the
first scholar i know/heard/read of that was trying to examine hmong
music academically.


On Oct 1, 11:24 am, ***@hotmail.com wrote:
> NpojYaig,
>
> A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
> the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> with professors, and politicians.
>
> During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> comments by the MC was this:
>
> "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
> los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
> know qeej?
>
> yaweh
t***@hotmail.com
2008-10-02 17:59:53 UTC
Permalink
Zhen..

hahah..yog ler...temsis...that thing is called "rab qeej" tsi yog
"lub qeej"....:).

hmoob cov lus txawv txawv...peb hu ua rab qeej (masculine form) tiag,
temsis as a title of rab qeej, we call it "nkauj qeej" (feminine
form). on the other hand, ..peb hu ua "lub nraug" (feminine
form...dang is that how you spell it)....temsis lub nruag's title
ces... peb ho hu ua "txiv nraug nruag"...(masculine form).


yaweh
zhen
2008-10-02 18:17:38 UTC
Permalink
yaweh,

> hahah..yog ler...temsis...that thing is called "rab qeej" tsi yog
> "lub qeej"....:).

i always wondered why my dad said, "koj puas muaj rab peev xwm...."
but my mom always say, "nws tsis muaj lub peev xwm..." i wonder if
"rab" and "lub" are metrics or are they masculine/feminine markers?
isn't "rab" a metric? ob rab ntaj.. ob rab khaub ruab. ob rab qws.
isn't rab used to refer to an elongated object? isn't lub used to
refer to an entity that is whole (lub tsev), round (lub npas)? is the
linear as in rab masculine and circular as in lub feminine? probably
makes sense, right? rab implies the phallic as in rab q6, lub implies
the vaginal as in lub p8. (ooooppss.. xyov yog tim tus dab twg cia li
rov qab tham txog q6 thiab p8 li lawm thiab lauj!)

what's right, rab peev xwm or lub peev xwm?

i think you're right on "rab qeej" though, because that's what my
grandpa always says. lub qeej yog lus me nyuam yaus xwb lauj..... thov
txim os... ua tsaug thiab os...
t***@hotmail.com
2008-10-02 18:38:40 UTC
Permalink
zhen,

you have a point there.....rab mostly refer to "elongated" items such
as what you said...and "circular" items being "lub." realizing what
you just said, i think it refers more to the "elongated" and
"circular" part, rather than being "masculine/feminine". vim tias lub
xauv are both worn by men/women. but for tthings such as "lub
rooj"...myabe, originally, all mong roojsss are round? hahahah. with
this in mind, "lub/rab peevxwm" doens't seem to fit. i'm wondering if
there is a more "correct" word to address it.

maybe i got confused lub and rab with poj qaib and lau qaib or maum
nyuj and txiv neeg or maum tshis and laus tshis.... you wouldn't call
"txiv nees" a "lauv nees" or a "maum npau" a "poj npuam"....

hais rau cov "laus" zog..thov qhia cov no kom meej sob.

yaweh
t***@msn.com
2008-10-06 16:08:34 UTC
Permalink
On 2 Oct, 11:38, ***@hotmail.com wrote:
> zhen,
>
> you have a point there.....rab mostly refer to "elongated" items such
> as what you said...and "circular" items being "lub." realizing what
> you just said, i think it refers more to the "elongated" and
> "circular" part, rather than being "masculine/feminine". vim tias lub
> xauv are both worn by men/women. but for tthings such as "lub
> rooj"...myabe, originally, all mong roojsss are round? hahahah. with
> this in mind, "lub/rab peevxwm" doens't seem to fit. i'm wondering if
> there is a more "correct" word to address it.
>
> maybe i got confused lub and rab with poj qaib and lau qaib or maum
> nyuj and txiv neeg or maum tshis and laus tshis.... you wouldn't call
> "txiv nees" a "lauv nees" or a "maum npau" a "poj npuam"....
>
> hais rau cov "laus" zog..thov qhia cov no kom meej sob.
>
> yaweh

zhen thiab ya,

kuv tsis paub tias lub p8 yog feminine ho rab q6 yog masculine no. meb
kuj hais muaj qab hau thiab. tabsis nyob li rab mas kuv xav kuv ib
yam. rab mas yog siv rau yam twj ua siv sib ntaus sib tua.

tz
dony
2008-10-03 03:52:58 UTC
Permalink
On Oct 2, 10:26 am, zhen <***@googlemail.com> wrote:
> i'll just comment on your title, which makes sense. when my uncle
> comes to my house, he criticizes me and says, "ua li cas nej hlub nej
> tus ntxhias no ua luaj li? ib txog hauj lwm los tsis txib. peb tuaj
> txog no es tsuas pom nws nkaum tes nkaum taw xwb?" my father replied
> once, but maybe my uncle was too "stupid" to listen. he replied, "av,
> nws poob ib qho los tau ib qho. nej cov ntxhais yeej paub txawj ua noj
> ua haus tiag. peb yeej pom nej cov ntxhais txawj txawj ua hauj lwm.
> tiam si, peb ho tsis pom nej cov ntxhais tiav ib daig ntawv qhov twg
> thiab." (just talking, not bragging okay).
>
> that's what they mean when they told you, "xav txawj tshuab qeej xwb
> ces txhob mus kawm aerospace." but you're not typical because you
> multi-task quite well. i don't know why, but cov ntxhais txawj txawj
> ua noj ua haus yeej tsis tshua txawj ntaub txawj ntawv (and vice-
> versa). we only have 24 hours in a day, if we spend the better part of
> it studying aerospace, we probably will not be so good at tshuab
> qeej.
>
> but your title is also wrong, because investing time in qeej tsis yog
> dog dig. value is where we place our dollar or time. i speculate
> general music theory might experience a paradigm shift if scholarly
> work develops with hmoob lub qeej. there was a "white" guy who came on
> here a couple of years ago wanting to know about hmong music. he's the
> first scholar i know/heard/read of that was trying to examine hmong
> music academically.
>
> On Oct 1, 11:24 am, ***@hotmail.com wrote:
>
>
>
> > NpojYaig,
>
> > A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event.  Overall,
> > the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> > with professors, and politicians.
>
> > During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> > qeej rau sawvdaws saib.  After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> > comments by the MC was this:
>
> > "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> > qeej.  Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> > tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> > nej txhais los lus no li cas?  cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> > seb puas yog txhais li kuv txhais thiab?  Los yog nws hais yuamkev?
> > los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> > txawj ntse" tiag?  is this the reason why most intellectuals don't
> > know qeej?
>
> > yaweh- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

Cov phoojywg,

Nej txhob tu siab rau tus MC nawb. Kuv mas ho pom txawv nej tus
puav . Kuv xav mas tus MC tsis muaj bad intention. Nws hais li los
vim peb cov tub txawj/highly educated yeej tsis muaj cov mus tshuab
qeej tiag. Qhov lawv tsis txawj los tsis tau txhais hais tias tej
ntawd yog rau cov neeg nyob low level. Qhov lawv tsis txawj vim tsis
muaj sij hawm kawm. Tej qeej no yog tsis kawm tiag yeej tsis txawj.
Yog tsis txawj lam tshuab dog sig xwb ces tseem rau cov kws,Masters,
thuam yus thiab......Phiaj
t***@hotmail.com
2008-10-03 15:16:18 UTC
Permalink
temsis..phiaj..

you are not considering what he said...

"zoo siab koj txo koj lub meejmom los tshuab qeej"...

i'm just wondering seb nej txhais qhov no li cas xwb. it has nothing
to do with educated people tsi paub tshuab qeej.

yaweh
lajlim
2008-10-06 11:39:55 UTC
Permalink
1 TUG TXIV QEEJ = 1 ARTIST.
1 artist = neeg muaj TALENT.

MUAJ Talent = NEEG NTSE.

Nyias ntse nyias yam...mas
t***@hotmail.com
2008-10-06 15:46:26 UTC
Permalink
tondy...

koj tsi chim tsi muaj dlaabtsi..temsis so far, koj cov lug tsi muaj
quav li...tsuas yog xav thaab 4 xwb...tsi taag li, kuv tub tsi tau pum
koj "luag luag" le kws koj has ne...

grow up brother...and take yoru own advice please.

yaweh
c***@gmail.com
2016-02-14 14:49:52 UTC
Permalink
On Wednesday, October 1, 2008 at 8:24:13 AM UTC-7, ***@hotmail.com wrote:
> NpojYaig,
>
> A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
> the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> with professors, and politicians.
>
> During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> comments by the MC was this:
>
> "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
> los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
> know qeej?
>
> yaweh

yog lawm. tab sis ma ruam kuj ruam thiab ntse kuj ntse koj saib ma ned ob thog plhe plhe tiad thog twg los yeej nkag in lub qhov (tuag) tsis muaj ib lub qhov (ciaj) ne koj sim saib ma ned,... tse od tej zaum koj qhaug tsuaj los yog koj qhaug tsuaj nees ua tus vwm tas li tas xwb es thaum twg koj mam cais koj cov lus ok li no xwb ua tsaug....
c***@gmail.com
2016-02-14 15:01:14 UTC
Permalink
On Wednesday, October 1, 2008 at 8:24:13 AM UTC-7, ***@hotmail.com wrote:
> NpojYaig,
>
> A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
> the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> with professors, and politicians.
>
> During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> comments by the MC was this:
>
> "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
> los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
> know qeej?
>
> yaweh
c***@gmail.com
2016-02-14 15:01:42 UTC
Permalink
On Wednesday, October 1, 2008 at 8:24:13 AM UTC-7, ***@hotmail.com wrote:
> NpojYaig,
>
> A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
> the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> with professors, and politicians.
>
> During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> comments by the MC was this:
>
> "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
> los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
> know qeej?
>
> yaweh



On Wednesday, October 1, 2008 at 8:24:13 AM UTC-7, ***@hotmail.com wrote:
> NpojYaig,
>
> A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
> the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> with professors, and politicians.
>
> During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> comments by the MC was this:
>
> "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
> los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
> know qeej?
>
> yaweh



On Wednesday, October 1, 2008 at 8:24:13 AM UTC-7, ***@hotmail.com wrote:
> NpojYaig,
>
> A few years ago, I helped sponsor a mong fundraising event. Overall,
> the event turned out very nice-lots of high status mong people, along
> with professors, and politicians.
>
> During dinner, a "highly recognized" mong was also invited to play the
> qeej rau sawvdaws saib. After nws tshuab qeej/dhia qeej tag, the
> comments by the MC was this:
>
> "ua tsaug rau koj X, vim tias peb cov tibneeg paub tab mas tsi tshuab
> qeej. Koj yog ib tus neeg paub tag, txawj ntse...ua tsaug uas koj
> tseem txo koj lub fwjchim los tshuab qeej rau peb saib thiab..."
>
> nej txhais los lus no li cas? cov tub txawj nxhais ntse, nej ho saib
> seb puas yog txhais li kuv txhais thiab? Los yog nws hais yuamkev?
> los yog cov txawj ntse yeej thwm tias kev tshuab qeej yog kev "tsi
> txawj ntse" tiag? is this the reason why most intellectuals don't
> know qeej?
>
> yaweh

yog lawm. tab sis ma ruam kuj ruam thiab ntse kuj ntse koj saib ma ned ob thog plhe plhe tiad thog twg los yeej nkag in lub qhov (tuag) tsis muaj ib lub qhov (ciaj) ne koj sim saib ma ned,... tse od tej zaum koj qhaug tsuaj los yog koj qhaug tsuaj nees ua tus vwm tas li tas xwb es thaum twg koj mam cais koj cov lus ok li no xwb ua tsaug....
Loading...