Discussion:
mej koob nkhaus mas zoo li tus no
(too old to reply)
k***@aol.com
2008-09-16 14:20:14 UTC
Permalink
cov phooj ywg-- kuv yuav piav ib tug mej koob nkhaus nkhaus nyob nram
merced, california rau nej paub mas. tej zaum nej cov nyob nram nej,
nej yuav paub nws lawm thiab.

muaj ib zaug peb tuaj yuav ib tug nyab yog cov xeem muas nyob rau hauv
merced, california. tog hmoob muas tus thuam mej koob yog tus yawg
hmoob lis nyob hauv merced ho tus lwm mej koob kuj yog lawv cov kwv
tij hmoob muas xwb. peb 2 tug mej koob yog peb thov cov kwv tij neej
tsa hmoob vaj nyob fresno, yog 2 tug kheej tshaj lawm ntag no. peb
mus txog xwb ces lawv yeej muab lub rooj los thaiv kiag lub qhov rooj
lawm ces peb 2 tug mej koob mam hais zaj qhib qhov rooj xwb thiaj tau
mus hauv tsev. thaum lub sij hawm los pe, peb 2 tug tub los pe mas tus
mej koob hauv tsev yeej tsis yuav li ntag. nws hais tias pe tsis yog
lawm no ces 1 tug neeg no nkawv tau pe 4 pe 4 pe mas nws thiaj yeem.
thaum hais nyiaj mas tus yawg hmoob li no haus cawv loj heev li. nws
txhob txwm hais tej lo lus los txhiaj txhais cov cov rau peb 2 tug mej
koob kom nkawv txhob txhais tau ces nws muab cawv rau nkawv haus... ua
li no tas zog xwb. pheej tsis txawj hais mus txog qhov nqi mis nqi
hno li ces peb 2 yawg mej koob thiaj xa zaj rau yawg ces lawv tus lwm
mej koob thiaj coj yawg tuam mej koob hmoob lis no mus rau tom chav
niam txiv nyob mus sab laj ntev loo, kab hais tias lawv cov niam txiv
muab yawg tuam mej koob hmoob lis no xaj xuam me ntsis lawm ntag.
lawv mus tham tag los ces thiaj mam li los tham tsuag tsuag ces thiaj
li los tham txog qhov nqi mis nqi hno. peb tog yeej tsis thov thiab
tsis cam li ci li them kiag li qhov lawv hais xwb. hnub kawg noj
tshoob xaus yuav sawv kev los tsev ntawv. twb haus tus cawv sawv kev
meej lawm los tus yawg tuam mej koob hmoob lis ntawd yeej tsis muab
lub kaus rau peb 2 tug mej koob li. peb 2 tug mej koob twb xa 2 zag
zaj thov kaus tag los nws tseem ua txoj hais tias nws tsis paub xyov
peb 2 tug mej koob hais zaj dab tsi no thiab. ua..ua...ua ntev heev
twb yog 7pm tsaus ntuj lawm vim peb tseem yuav los mus rau fresno kuj
deb thiab. peb 2 tug mej koob saib zoj tsis tau, nkawv thiaj ce cawv
mus thov tog niam txiv hmoob muas kom thov pab hais lawv tus mej koob
tso peb mus tsev no. tog hmoob muas tus coj thiaj li los hais rau
lawv tus mej koob ntawv hais tias, lawv twb hais zaj thov tiav thiab
lub cawv sawv kev twb haus meej lawm ces koj ci li muab lub kaus rau
lawv kom lawv mus tsev xwb tsam tsuas lawv ntuj no ces ci li tub qaug
kiag lawv tus yawg tuam mej hmoob lis ntawd. nws ci li sawv tseem
khiav mus tsev tam sim ntawv. lawv cov niam txiv mus thov kom rov qab
los, los nws tsis los li lawm, nws ci li tsav luv khiav mus tsev
lawm. lawv tus coj thiab tus lwm mej koob thiaj los thov peb thiab
muab lub kaus rau peb ces ci li kom peb mus tsev lawm xwb. peb ci li
los peb tsev lawm, xyov lawv ua lawv li cas li lawm. 2 xyoos tom qab
peb rov mus txog nram peb mus nug no lawv tham hais tias yawg mej koob
hmoob li ntawd mas yeej tsis muaj leej twg thov nws ua mej koob ntxiv
li lawm. mej koob nkhaus mas zoo li tus yawg no.

niam no peb yuav tau tsis txhob ua nkhaus nkhaus li tus yawg no
lawm.
tseemyeej
2008-09-16 14:49:20 UTC
Permalink
Kwv,
Post by k***@aol.com
niam no peb yuav tau tsis txhob ua nkhaus nkhaus li tus yawg no
lawm.
Kuv mloog koj tham mas yam li koj kuj yog nkhaus tib yam nkaus yawm
mejkoob HmoobLis no thiab ntag nawb. Raws kuv paub mas, nyob Merced
tsis muaj cov HmoobLis txawj-j nrau kub li koj hais ko nav. Koj twb
teev tau lub xeem lawm, ua li koj pos kam qhia lub npe?


TseemYeej.
k***@aol.com
2008-09-16 15:30:52 UTC
Permalink
tus kwv tseemyeej-- kuv tsuas piav raws li qhov peb tau mus ua tshoob
thiab pom tus yawg hmoob li no coj li cas thiab ua li cas rau peb
xwb. kuv yuav qhia tsis tau nws lub npe, tab sis nej cov nyob nram
nej, kuv xav tias nyob hauv merced kuj tsis muaj hmoob coob thiab tej
zaum nej yeej paub hais tias nws yog leej twg lawm. yog nej leej twg
xav paub tias qhov kuv tham no puas muaj tseeb, nej mus nug cov kwv
tij muas nyob hauv merced tau nawb. cov hmoob muas no ces yog yawg
thaj khuv muas liab lawv pawg ntag, tab sis tus coj tshoob kos tsis
yog thaj khu muas liab nawb. mloog kuv tham xwb nej yuav tsis paub
qhov tseeb, nej mam mus nug cov hmoob muas ntawd saib puas muaj mas.
qhov ua rau yawg hmoob lis no khiav tawm tsis yog tim peb tog nkhaus
thiab ntiab nws khiav. peb yog qhua tuaj sab nrauv tuaj xwb, peb ua
tsis tau li ntawd. tab sis yog tus coj ntawm tog hmoob muas los hais
li rau nws thiaj li tub qaug nws xwb. thaum ntawd kuv ntsia thaum tus
yawg coj tog hmoob muas ntawd los hais cov lus rau tus yawg mej koob
ntawd mas nws yeej los hais nyhav tsawv rau vim peb tog twb hais zaj
taij kaus tag thiab twb haus lub cawv sawv kev meej lawm. niam txiv
twb xa ntxhais vauv tawm nraum zoov tag lawm los lawv tus mej koob
yeej tsis muab lub kaus rau peb 2 tug mej koob li ntag. nws tseem ce
cawv ua lwm yam txheej txeem tuaj ntxiv thiab. why?? nws tseem yuav
muaj pe tsawg txheej caw ntxiv nas... haus cawv sawv kev meej ces yog
xav haus ntxiv ces haus ib lub cawv cheem lawm xwb ces tag hauj lwm li
lawm, yeej tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm nav.
zhen
2008-09-16 15:34:27 UTC
Permalink
kwv,

tej zaum txwb yog lawv txw txw kom mej koob ua li. tej zaum txwb yog
mej koob txhob txwm ua kom tsis muaj neeg tuaj thov ntxiv. tej zaum ob
tog mej koob yeej sib sib paub lawm thiaj li raug ntsib tej yam nyuaj
nyuaj no.

thuam i peb thov ib tug txiv neeb tuaj ua neeb saib kuv tus txiv
ntxawm. thaum nws tuaj mas peb qhib thaj raug $100 diam. xyov tseem
them pes tsawg ntxiv rau thaj neeb ntawv thiab. thaum tus txiv neeb
tuaj txog, nws kuj hais 2-3 tug tuaj hwj nws thiab. cov nov los tau
txiaj ntsim thiab. ces, thaum tus txiv neeb nce thaj kiag, nws tsee
tsee tau 2-3 nyuag second xwb, nws twb xaus neeb lawm. that was it.
true story. ua li no puas yog nkhaus nkhaus? raws li peb hnov tom qab,
yeej tsis muaj leej twg tuaj thov nws ua neeb ntxiv li lawm. txwb yog
peb tsis paub es thiaj li mus thov yuam kev xwb. *shrug*.
Post by k***@aol.com
cov phooj ywg-- kuv yuav piav ib tug mej koob nkhaus nkhaus nyob nram
merced, california rau nej paub mas. tej zaum nej cov nyob nram nej,
nej yuav paub nws lawm thiab.
muaj ib zaug peb tuaj yuav ib tug nyab yog cov xeem muas nyob rau hauv
merced, california. tog hmoob muas tus thuam mej koob yog tus yawg
hmoob lis nyob hauv merced ho tus lwm mej koob kuj yog lawv cov kwv
tij hmoob muas xwb. peb 2 tug mej koob yog peb thov cov kwv tij neej
tsa hmoob vaj nyob fresno, yog 2 tug kheej tshaj lawm ntag no. peb
mus txog xwb ces lawv yeej muab lub rooj los thaiv kiag lub qhov rooj
lawm ces peb 2 tug mej koob mam hais zaj qhib qhov rooj xwb thiaj tau
mus hauv tsev. thaum lub sij hawm los pe, peb 2 tug tub los pe mas tus
mej koob hauv tsev yeej tsis yuav li ntag. nws hais tias pe tsis yog
lawm no ces 1 tug neeg no nkawv tau pe 4 pe 4 pe mas nws thiaj yeem.
thaum hais nyiaj mas tus yawg hmoob li no haus cawv loj heev li. nws
txhob txwm hais tej lo lus los txhiaj txhais cov cov rau peb 2 tug mej
koob kom nkawv txhob txhais tau ces nws muab cawv rau nkawv haus... ua
li no tas zog xwb. pheej tsis txawj hais mus txog qhov nqi mis nqi
hno li ces peb 2 yawg mej koob thiaj xa zaj rau yawg ces lawv tus lwm
mej koob thiaj coj yawg tuam mej koob hmoob lis no mus rau tom chav
niam txiv nyob mus sab laj ntev loo, kab hais tias lawv cov niam txiv
muab yawg tuam mej koob hmoob lis no xaj xuam me ntsis lawm ntag.
lawv mus tham tag los ces thiaj mam li los tham tsuag tsuag ces thiaj
li los tham txog qhov nqi mis nqi hno. peb tog yeej tsis thov thiab
tsis cam li ci li them kiag li qhov lawv hais xwb. hnub kawg noj
tshoob xaus yuav sawv kev los tsev ntawv. twb haus tus cawv sawv kev
meej lawm los tus yawg tuam mej koob hmoob lis ntawd yeej tsis muab
lub kaus rau peb 2 tug mej koob li. peb 2 tug mej koob twb xa 2 zag
zaj thov kaus tag los nws tseem ua txoj hais tias nws tsis paub xyov
peb 2 tug mej koob hais zaj dab tsi no thiab. ua..ua...ua ntev heev
twb yog 7pm tsaus ntuj lawm vim peb tseem yuav los mus rau fresno kuj
deb thiab. peb 2 tug mej koob saib zoj tsis tau, nkawv thiaj ce cawv
mus thov tog niam txiv hmoob muas kom thov pab hais lawv tus mej koob
tso peb mus tsev no. tog hmoob muas tus coj thiaj li los hais rau
lawv tus mej koob ntawv hais tias, lawv twb hais zaj thov tiav thiab
lub cawv sawv kev twb haus meej lawm ces koj ci li muab lub kaus rau
lawv kom lawv mus tsev xwb tsam tsuas lawv ntuj no ces ci li tub qaug
kiag lawv tus yawg tuam mej hmoob lis ntawd. nws ci li sawv tseem
khiav mus tsev tam sim ntawv. lawv cov niam txiv mus thov kom rov qab
los, los nws tsis los li lawm, nws ci li tsav luv khiav mus tsev
lawm. lawv tus coj thiab tus lwm mej koob thiaj los thov peb thiab
muab lub kaus rau peb ces ci li kom peb mus tsev lawm xwb. peb ci li
los peb tsev lawm, xyov lawv ua lawv li cas li lawm. 2 xyoos tom qab
peb rov mus txog nram peb mus nug no lawv tham hais tias yawg mej koob
hmoob li ntawd mas yeej tsis muaj leej twg thov nws ua mej koob ntxiv
li lawm. mej koob nkhaus mas zoo li tus yawg no.
niam no peb yuav tau tsis txhob ua nkhaus nkhaus li tus yawg no
lawm.
t***@hotmail.com
2008-09-16 16:09:18 UTC
Permalink
cov npawg..

muaj ib cov niag yeej ua mejkoob yeej coj li ntawd. peb li mas, yeej
ua muaj txheej txheem...temsis peb ua mas peb sis qhia...cov laus mas
kuv hais tsi tau, vim lawd tseem coj coj cai..temsis peb cov niag
hluas ces, tsi nyuaj kiag...tsuas yog yuav tau haus cawv me ntsis
xwb...kuv tus kheej los yeej mag dua lawm thiab. kuv tus kheej los
yeej ua dua los lawm thiab. temsis, nco ntsoov tias kev tshoob yoog
tau...kwv yaig kwv luag sis qhia tau.

leejtwg yuav hais li cas los hais li, yog twb coj nkauj nyab los tsev
lawm es mam mus ua tshoob no ces...heev kawg los yeej muaj 4 zag ntawm
qhov rooj xwb. sab hauv hais 2 zag, sad nraud hais 2 zag xwb. temsis
yog tias lawd yuav ua kom tag no los, tseem tshuav cov niag laig dab
vag dabtsi, cob khoom, txo hniav ntauj hniav riam tej no xwb. yog
tias ua tshoob kos ncaj ncaj ces, ib leeg yuav tsi luab ib leeg, ib
leeg yuav qhia ib leeg.

hais txog cov txhiaj txhais, muaj ib cov zaj tshoob txhiaj txhais uas
lawd hais thiab....1) yog hais thaum taij rooj 2) yog hais thaum taij
vab 3) hais thaum tso nyiaj. cov txheej txheem no yeej muaj li
no....temsis cov uas coj tau tog tog ces, ib leeg yuav qhia ib
leeg...yauv tsi muaj teebmeem. cov zaj txhiaj txhais no, koj ua zaj
hais los tau, koj ua lus hais los tau. yog koj tsi paub los koj tias
koj tsi paub...es thov zam...tus mejkoob uas totaub ces yeej tsi muaj
teebmeem. yog koj paub lawm los koj teb kiag xwb...vim tias twb cog
lus ua kwvyaig kwvluag lawm, ib leeg qhia ib leeg....kuv nyob hauv
tsev mas mejkoob sab nraud yeej tsi txhawj li...vim kuv nyiam nyiam
qhia ne...tus txheej txheem yeej muaj, temsis yog lawd tsi paub los
yus qhia kiag xwb. tsi yog ua sis luab, yog ua tshoob xwb.

hais txog cov zaj zais kaus mas muaj tsawg tsawg....1) poob deg lawm
2) poob nruab zoo nraub tsuag lawm 3) niam txiv coj mus kav kiab kav
khw lawm 4) cuab muab nplawm rua ib ntaa ntuj lawm ...5 ) daig qhov
zeb lawm 6) poob rau sawm hnub hli lawm...7) nas kwv lawm etc....tsuas
yog muaj li no xwb (feem ntau na).. temsis, cov no mmas hais ntev
heev. feem coob yeej tsi ua. peb cov hmoob lees los yeej tsi
ua...vim tias peb li mas, yog twb tsa qhua sawv kev lawm es, tseem xij
tsi mus tsev mas...peb tsi nyiam kiag li...hais rau cov kwvtij hmoob
dawb, peb yeej coj li no...yog thaum tau lawd muab lub kaus tso kiag
ntawm rooj lawm ces, koj kav tsij haus kiag cawv es mus xwb....tsi tag
yuav nyob hais lus ntev ntev..yog nyob ntau ces, tseem yuav mag caw
lawv kev thiab.

brother, tus nkhaus yeej nkhaus...tus ncaj ces, nws txawm yuav ua
nyuaj li cas los yeej yauv mus tau. peb sis yoog xwb. kuv ua ua
mejkoob lawm, mauj tsawg tsawg zaug kuv thiaj li "cam" xwb....temsis
feem ntau yuav hais zoo zoo ces lawd yeej yauv thiab...vim li cas?
vim tias cov niag uas niaj hnub ua ces twb yog tib cov niag phoojywg
thaib xwb....niaj hnub sis pom li. yog li no, yus coj zoo rau luag,
ces luag yuav coj zoo rau yus xwb. qhov tseem ceeb tshaj, yus yog tus
sad nraud lawm ces, yuav kav tsij ua tus swb...kavtsij txawj thov me
ntsis xwb mas.

txawm hais hmoob lees moob dawb los, peb cov laus yeej coj lem lem yav
tag los tiag...temsis txij li kuv txiv lawd los ces, muab txo tag
lawm. txhiaj txhais li muaj tsi ntau. taug kev tshoob kev kos los
muaj tsi tau (almost tsi muaj li lawm)..vim tias tej no, tus uas coj
tau zoo ces zoo, temsis tus uas coj tsi tau zoo ces, tshoob kos mus
tsi tau. nco ntsoov, the secret to a successful wedding is "yoog" kom
tau tog ntxhais tsev xwb. yog ua tsi tau li no ces, tshoob kos yeej
tsi tiav.

yaweh
t***@hotmail.com
2008-09-16 16:11:33 UTC
Permalink
zhen,

muaj ib cov niag mas yeej ua ua cai li...qhov ko los kuv pom lawm
thiab...tseem pom ib tus, twb tuaj txog lawm, nws twb tsi kam nce rooj
neeb...cia li ua txoj tias "sab sab lawm...ua tsi tau" no xwb...

cov no ces..tsi tag thov lawm os...txawm tias rawv tau los...xiam dag
zog xwb...

yaweh
TswvYim
2008-09-16 19:20:37 UTC
Permalink
kwv,

koj tsis uas tib zoo saib tej zaum yawg koj yog peb cuab hmoob lis loo
kiam uas thaum ub es nrog yawg dev laus faivntaj lawv sib ncaws ua
faivntaj lawv lov ceg tas tuaj tsis txog tebchaws meskas no lis nas. te
koj ma tseem miv miv xwb, yog nej yuav taus peb cov ntxhais hmoob lis kia
ma. qab zib, iab, qaub, los kuv yeej kom nej nqos tagnhros tiag. pom xee
yuav uas neej uas tsav es luag sim yus siab miv miv xwb siv hais ub hai
nos tuaj. ntshai yog xav tuaj thab plaub xwb nav nej cov nov nas

-
Message posted using http://www.talkaboutculture.com/group/soc.culture.hmong
More information at http://www.talkaboutculture.com/faq.htm
tseemyeej
2008-09-16 23:37:54 UTC
Permalink
Kwv,


Raws kuv paub mas cov HmoobLis Merced ces yog NpliajTsawb thiab
TxhiajSuav KausmomLiab lawv yog cov coj, kuv nrog pab neeg no nyob
ntau xyoo lawm, kuv tsis pom ib tug yuav nkhaus npaum koj hais li. Hos
hais txog Thajkhu ML lawv cov HmoobMuas HmoobDawb los kuv yeej ib txwm
nrog lawv nyob puag XiengKhouang los txog LoojCeeb thiab USA,
tamsimno, lawv tso tag nrho rau cov kwvtij MoobMuas MoobLeeg ua cov
coj kevcai dabqhuas lawm.

Yog koj yuav hais ces hais kiag tus neeg ntawd lub npe xwb, mas koj
thiaj yog neeg ncaj. Hos koj lam hais tias Mejkoob HmoobLis no xwb
mas, cuag li koj yuav liam tag nrho cuab HmoobLis nram Merced lawm,
Lis coob Lis ntau, tus phem kuj muaj tus zoo kuj muaj.


TseemYeej.
phwvnyawm
2008-09-17 00:13:38 UTC
Permalink
Tseemyeej,

Thaum twg kuv ntsib Yij Muas Ntaj,Muas Txiab thiab Vaj Tsu ua yog Dr
Yaj Lis Pov 3 tug dab laug kuv mam nug kiag saib yog leej
twg.......yeej ua li koj hais cov kwv tij hmoob Lis yeej muaj ntau pab
nyob hauv Merced......zoo li yawg Kwvtij hais tsis meej kiag.......yog
kuv ces yeej tuav npe ntsees ntag hos.

Kwvtij,

Koj yuav hais npe kiag nawb......kuv muaj ib cov yawg yij Hmoob Lis
nyob hauv Merced lawv coj ncaj-j kawg nad......lawv tsis nyiam plaub
ntug.
dony
2008-09-17 05:00:49 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Tseemyeej,
Thaum twg kuv ntsib Yij Muas Ntaj,Muas Txiab thiab Vaj Tsu  ua yog Dr
Yaj Lis Pov 3 tug dab laug kuv mam nug kiag saib yog leej
twg.......yeej ua li koj hais cov kwv tij hmoob Lis yeej muaj ntau pab
nyob hauv Merced......zoo li yawg Kwvtij hais tsis meej kiag.......yog
kuv ces yeej tuav npe ntsees ntag hos.
Kwvtij,
Koj yuav hais npe kiag nawb......kuv muaj ib cov yawg yij Hmoob Lis
nyob hauv Merced lawv coj ncaj-j kawg nad......lawv tsis nyiam plaub
ntug.
Cov Phoojywg,

Kuv mloog sawvdaws cov lus mas tus twg los yeej ntxub txoj niag kev
tshoob nkhaus xwb. Yog nej yeej xav tau tej tshoob ncaj ces nej cia
li pib ntawd nej yus kheej xwb. Kuv tsis to taub hais tias ua li cas
sawvdaws pheej nyiam ua tshoob nkhaus ua luaj. Kuv pom cov ua tshoob
nkhaus kawg tab sis lwm hnub ho niaj hnub hu rau me ntxhais thiab
vauv...Ab cas Hmoob kev cai mas tsis to taub li lau..
YT
2008-09-17 13:45:50 UTC
Permalink
Yog sawv daws uas raws tus txheej txheem xwb ces yeej tsis muaj pes
tsawg ua ces twb tiav log lawm. Yog yuav siv tswv yim xwb muas yeej
muaj ua thiab ov. Txawm li cas txog kuv ces kuv ua raws txheej txheem
hos txog koj los ua raws txheej txheem xwb ces peb cov no yeej ua tau
poj cuag yawg cuas kawg li lawm. Peb cov leej yeej muaj tus zoo muab
nyab muaj ntxhais zoo muab vauv lawm thiab. Tsis xav ntawm luag los
xav txog ntawm yus nawb.

Yog yus xav kom lawv ua ncaj rau yus ces yus yuav tau ua ncaj rau luag
thiab.

Peb Yog Ib,

Txawjvamyias
t***@hotmail.com
2008-09-17 15:22:56 UTC
Permalink
Hais rau sawvdaws,

Yog yuav hais txheej txheem mas, tsi hais hmoob dabtsi, kev tshoob kev
kos yeej muaj ntau heev. Cov uas xij ua tsi ntau mas 1. yog lawd tso
lawm 2. yog lawd tsi paub lawm . Tag li no xwb.

Temsis, peb yauv tsum paub tias yog ua yam tshoob dabtsi...xws li

1. tshoob lauv vauv
2. tshoob nqig tsev hais
3. tshoob poj nrauj 4. tshoob qhaib (teem tshoob...ua niam tshoob loj
loj).

cov yam tshoob yog li no...depending on what it is, cov txheej txheem
muaj ntau/tsawg accordingly. in the united states, feem ntau peb ua
tshoob lawv vauv lawm xwb. yog li no, qhov ncaj ncaj mas yeej tsi
muaj sis lwv ntawm qhov rooj, yeej tsi muaj txhiaj txhais taug kev
tshoob kev kos, yeej tsi muaj zais kaus....cov xeej cawv los at most
12 xeej xwb. 12 xeej no, yeej tsi ntau kiag...yog sawvdaws xob tham
tham pem no, 2 hours xwb tag lawm.

cov uas ua kom nkhaus nkhaus ces nkhaus li no

1. tus txum mej tsi tau nug niam txiv hauv tsev seb nws yuav ua li
cas li....tus txum mej txawm cia li ua ntau ntau...ua txhua txhua
2. tshoob lawv vauv xwb los....kav xwm ua xeej cawv ntau heev..nwg
tsi nkag kis lawm.
3. tus txum mej muaj ntsiv zais lus...ua sis cuab....tsi kam qhia tus
mej koob
4. tus mej koob tsi kam yoog niam txiv hauv tsev
5. ob tog hais lus ntau ntau...tsi meej pem lawm
6. ua zaj ua haiv hais kom ntev ntev...ua luag sijhawm at the
inappropriate time
7. MEJ KOOB TAIJ THOV NPAUM CAS LOS...TXUM MEJ TSI KAM...QHOV NO YOG
TXUM MEJ TSI MEEJ PEM LAWM THIAB

i'm sure many of you yeej paub ntxiv tshaj qhov kuv hais lawm
thiab....

yaweh
k***@aol.com
2008-09-17 15:07:48 UTC
Permalink
2 tug kwv luag phwvnyawm thiab tseemyeej-- laus li nej thiab kuv no
lawm ces peb yeej paub lawm los mas. yus tej kwj tse quav txawm pawg
luj txij dua thiab tsw iab ntxiag xwb los yus yeej tseem qhuav hais
tias yus kwj tse mas yeej du lug xwb thiab yeej tsis hnov tsis dab tsi
kiag li no. kuv txawm qhia npe rau neb kiag los neb yeej yuav teb
hais tias, tus ntawm koj mas thiaj yog tus zoo thiab yog tus coj ncaj
tshaj ntag li no tuaj. yog li qhov yuav kom ncaj nruab nrab ntug, cia
rau neb mam mus nug tog hmoob muas yog tog nyob nruab nrab. lawv mam
li qhia rau neb thiaj yog qhov tseeb. yog kuv hais xwb neb yuav tsis
ntseeg. neb xav hais tias ua li no puas fair thiab mas.

tom qab no peb nug, cov neej tsa hmoob muas no hais tias hmo lawv tus
tuam mej koob hmoob lis ntawd khiav mus tsev lawm ces lawv rov qab mus
thov nws tom nws tsev kom nws rov qab tuaj tom tsev es lawv tiam nws
thiab tiam tus lwm mej koob tso los nws yeej tsis kam tuaj li lawm.
nws tseem muab lawv nyos thiab ua ntuj liab teb ntsuab rau lawv thiab
ces lawv thiaj ci li rov qab los tsev lawm xwb no.
tseemyeej
2008-09-17 16:20:37 UTC
Permalink
Kwv,
Post by k***@aol.com
2 tug kwv luag phwvnyawm thiab tseemyeej-- laus li nej thiab kuv no
Hahaha..Tej zaum koj yog hom ua yim laus yim nkhaus pob?
Post by k***@aol.com
......................................  yog li qhov yuav kom ncaj nruab nrab ntug, cia
rau neb mam mus nug tog hmoob muas yog tog nyob nruab nrab.  lawv mam
li qhia rau neb thiaj yog qhov tseeb.  yog kuv hais xwb neb yuav tsis
ntseeg.  neb xav hais tias ua li no puas fair thiab mas.
Yuav ua cas thiaj ncaj tau nruab nrab ntug naj? Koj twb yog kiag tus
eyewitness es koj twb tsis kam lawm es tseem pheej kom peb mus nug
lawv nram Merced ua dabtsi? Rooj twg? Every weekend, there is a tshoob
going on, yours was a couple years ago. Kuv los yeej tsis nyiam cov
mejkoob nkhaus-s thiab, tabsis kuv saib mas koj tseem nkhaus tshaj
yawm HmoobLis ntawd lawm nav. Yog yuav hais kom ncaj mas hais li Tsuj
thiab Txawjvamyias nkawd mas thiaj yog lus. Koj saib koj hais li ces
thaub TswvYim txawm siv ua zab txuas ceg tias tej zaum yog cov "hmoob
lis loom kiam" lawm no laiv. Where is "Loomkiam"?

kuv xav kom koj hais leej twg ces tsuas hais tus ntawd xwb, txhob
muab liam tabphab taspheev. It is so simple, why making it so hard ?
The truth is only 20%, he was a HmoobLis and 80% is pure accusation,
no other Lis were involved, right?


TseemYeej.
zhen
2008-09-17 16:28:11 UTC
Permalink
hahahhahahahaha.. koj saib seb, kuv hais yog tsis yog los pov.........
kwv aws, kav tsij cia li mus txhawb txhiaj meej kaw qhov rooj 3 hnub 3
hmo caiv tsis txhob tuaj cuav zos hauv SCH no lawm seb tej niag lus no
puas yog cia li txawj ploj nws tus kheej mus os.. nto 3 hnub 3 hmo
lawm, kuv mam li tuaj thab qheb qhov rooj rau koj nawb.
Post by tseemyeej
Yuav ua cas thiaj ncaj tau nruab nrab ntug naj? Koj twb yog kiag tus
eyewitness es koj twb tsis kam lawm es tseem pheej kom peb mus nug
lawv nram Merced ua dabtsi? Rooj twg? Every weekend, there is a tshoob
going on, yours was a couple years ago. Kuv los yeej tsis nyiam cov
mejkoob nkhaus-s thiab, tabsis kuv saib mas koj tseem nkhaus tshaj
yawm HmoobLis ntawd lawm nav. Yog yuav hais kom ncaj mas hais li Tsuj
thiab Txawjvamyias nkawd mas thiaj yog lus. Koj saib koj hais li ces
thaub TswvYim txawm siv ua zab txuas ceg tias tej zaum yog cov "hmoob
lis loom kiam" lawm no laiv. Where is "Loomkiam"?
kuv xav kom koj hais leej twg ces tsuas hais tus ntawd xwb, txhob
muab liam tabphab taspheev. It is so simple, why making it so hard ?
The truth is only 20%, he was a HmoobLis and 80% is pure accusation,
no other Lis were involved, right?
TseemYeej.
k***@aol.com
2008-09-17 15:39:57 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Thaum twg kuv ntsib Yij Muas Ntaj,Muas Txiab thiab Vaj Tsu  ua yog Dr
Yaj Lis Pov 3 tug dab laug kuv mam nug kiag saib yog leej
twg.
phwvnyawm-- koj nug cov hmoob lis xwb kuv ntseeg hais tias lawv yuav
qhia tsis tau koj. li kuv twb hais los, yus twb ua lawm lawm los yus
yeej teb hais tias kuv (peb) tsis tau ua li as no tuaj. don't bother
to ask the lis. i suggest you ask the moua. tab sis koj yuav tsum
nug ib tug coj tshoob kos ntawm cov hmoob muas mas nws thiaj paub.
koj nug hais tias, about li 10 xyoo dhau los nej cov kwv tij hmoob
muas nyob hauv merced no ua tshoob, nej puas tau muaj ib zaug es nej
tus mej koob khiav tawm mus tsev? nug li no xwb ces nws yuav tsum
paub xwb xwb li. guarattee. yog tsis muaj kuv mam tuaj hle ris liab
qab rau nej saib hauv nov kiag.
zhen
2008-09-17 16:19:26 UTC
Permalink
kuv muab nyeem mus nyeem los, zoo li ob tug no tsis yog xav ntes niag
mej koob xeem lis ntawv tsis sub. zoo li lawv xav ntes niag sau sau
cem lawv ua mej koob nkhaus naj. ua twb zoo xav ib me ntsis lawv muab
yus roj kib yus txha xwb ov....
Post by k***@aol.com
phwvnyawm-- koj nug cov hmoob lis xwb kuv ntseeg hais tias lawv yuav
qhia tsis tau koj. li kuv twb hais los, yus twb ua lawm lawm los yus
yeej teb hais tias kuv (peb) tsis tau ua li as no tuaj. don't bother
to ask the lis. i suggest you ask the moua. tab sis koj yuav tsum
nug ib tug coj tshoob kos ntawm cov hmoob muas mas nws thiaj paub.
koj nug hais tias, about li 10 xyoo dhau los nej cov kwv tij hmoob
muas nyob hauv merced no ua tshoob, nej puas tau muaj ib zaug es nej
tus mej koob khiav tawm mus tsev? nug li no xwb ces nws yuav tsum
paub xwb xwb li. guarattee. yog tsis muaj kuv mam tuaj hle ris liab
qab rau nej saib hauv nov kiag.
k***@aol.com
2008-09-17 16:29:01 UTC
Permalink
zhen-- tus neeg ncaj ncees mas hais lus yeej hais tsis zais. kuv
qhia kuv lub npe (real name) kiag los kuv yeej qhia tau. but i can
and will not reveal it in cyper or in here with no meaning. as for
this mr. lis mej koob, because of his privacy, i can and will not say
or reveal his name without his permission. that is why i told them to
go ask the moua and i will not give them any moua person with name in
particular also, but a moua coj tshoob person. sorry for my grade
school english.
t***@hotmail.com
2008-09-17 16:35:04 UTC
Permalink
kwv..thiab cov npawg..

cov kwvluag...cia kuv mam qhia qhov tseeb rau nej...tsi tag yuav nug
tus ub tus no li os...teebmeem ces kwv twb qhia tag lawm ne....tseem
yuav nug dabtsi na? kuv twb pom qee yam ua tsi yog lawm ne...pom qee
yam ua sis cuab...pom qee yam ua limhiam ne...

kev tshoob kev kos..yeej tsi muaj pe 4 pe li....yeej yog pe ua khub
xwb (2 pe)...unless yog thaum laij nyug tag (xeej cawv piam thaj)..tig
rov nraum zoo, mas yeej yog 4 pe tiag. temsis yog regular pe xwb
ces...yog pe 4 pe mas yog pe limhiam lawm....tsi yog cai lawm...

hais txog cov txhiaj txhais thiab cov zaj ntawm qhov rooj...yog txum
mejkoob hauv tsev to taub...ces, even though niam txiv hauv tsev thov
nws kom ua txhua txhua los, nws yuav tias "no yog tshoov lauv vauv
xwb...puas tsim nyog ua" no thiab....nws ua li no, yog ua sis cuab
thiab ua sis luab lawm....thiab yog ua tsi raug yam tshoob lawm...cov
no yog txummej hauv tsev tsi tomsov xwb. temsis tus txheej txheem
yeej muaj (cov txhiaj txhais)

hais txog zais kaus...qhov no, muaj ib txhia zais thiab...temsis peb
cov moob lees yeej tsi muaj cov no....lwm yam mas muaj, temsis zais
kaus mas tsi muaj...cov uas zais kaus mas yog yus hais zaj uas taij
kaus tag lawm, ces lawd yeej tsi k li (they jsut ignore zaj taij
kaus), lawd hais lawd ib zaj txawv txawv tuaj xwb...so carefully
listen to what they say...(example...nuj tij coj kaus mus ua luaj
lamw...or nas kwv kaus mus ua zes lawm...etc...). zaj thib 2 uas yus
hais ces, kavtij teb lawd zaj xwb....YOG YUS ROV HAIS ZAJ TAIJ KAUS
DUA CES, LAWD YUAV TIAS "XYOV NEJ HAIS NEJ DABTSI" NO TIAG...yog yus
paub kiag tias lawd cuab yus lawm no ces....yog koj txawj, koj kav
tsij hais lwv lawd..yog koj tsi txawj, ces...KAV TIJ THOV TIAG
TIAG....haus cawv los haus ntag....qhov no thiaj mus tau...brother,
lawd txeev txawv li os....yus ua li niag ruam xwb ces....txeev lawd
txawj li os, lawd yeej give in xwb (that's my trick)...tsuav yog xob
khiav xwb mas...

temsis raws li koj hais mas...nej tus mej koob taij kaus tag, lawd twb
zais kaus lawm los, nej tus mejkoob rov taij dua....yog li no, mejkoob
tsev thiaj tias " kuv tsi paub nej hais dabtsi"...

my personal impression is...tejzaum niam txiv yuav kom ua txhua
txhua...es tus mejkoob no thiaj li ua...thaum kawg, niam txiv los
rhuav, nws thiaj li chim....

brother, kuv pom cov nkhaus dua no os..kuv personally mag cem taw tes
nki 2 times...kuv personally mag cov pojniam los "thov (nplua)" vim
lawd tsi tau beer haus...'CEM TIAS KUV PLUAG..KUV PHEM.." tej no
tibsi.......kuv tsi piav cov nkhaus nkhaus heev, vim tias at then end,
ua ua ces mus taug lawm thiab...ua ua los sawvdaws tsi khiav.....tib
roog ua kuv piav rau nej es nws thiab khiav li ntawd xwb...

yaweh

yaweh
k***@aol.com
2008-09-17 18:01:41 UTC
Permalink
On Sep 17, 11:35 am, tsujsuadl
Post by t***@hotmail.com
temsis raws li koj hais mas...nej tus mej koob taij kaus tag, lawd twb
zais kaus lawm los, nej tus mejkoob rov taij dua....yog li no, mejkoob
tsev thiaj tias " kuv tsi paub nej hais dabtsi"...
my personal impression is...tejzaum niam txiv yuav kom ua txhua
txhua...es tus mejkoob no thiaj li ua...thaum kawg, niam txiv los
rhuav, nws thiaj li chim....
tsuj-- kuv teb koj lo lus nug. peb tus mej koob tsis yog hais 2 zag
taig kaus sib txawv. yeej hais ib zag qub xwb, tab sis nws hais 2 lwm
xwb. vim rau qhov hais thawj lwm tag ces lawv niag tuam mej koob hauv
tsev txawm ua txoj hais tias, neeg tham ntshoo ntshoo taug taug ntsej
li kuv yeej tsis hnov xyov nej hais dab tsi thiab hais li cas li no
ces peb tus thiaj mam rov qab hais dua zaum thib 2 xwb thiab yeej hais
zaj qub taij kaus xwb, tsuas yog tsa suab nrov zog xwb. ho lub kaus
ces nws yeej tsis muab zais li, yeej tuav rawv ntawm tes tsis muab rau
peb tus mej koob xwb. lawv tus lwm mej koob twb hais 2, 3 zaug rau
niag tuam mej koob hais tias, "hauj lwm tiav li no lawm ces muab lub
kaus rau lawv tso cia lawv mus tsev" no los yawg tuam mej koob yeej
tsis kam muab li. nws tseem ce cawv ntxiv thiab tseem ua lwm yam
tuaj, xyov yog nws ua nws dab tsi li lawm laus thaum ntawd os. kuv
ntsia mas thaum ntawd lawv tus lwm mej koob mas co taub hau nkaus lawm
xwb tab sis kuj tsis pom qab hais li cas li thiab ces peb 2 tug mej
koob saib zoj tsis qoos ces nkawv thiaj ce cawv mus thov lawv tus coj
tshoob kom los pab tha qhua qhob cai srau lawv tus tuam mej koob kom
nws muab lub kaus rau peb. ces lawv tus coj tshoob thiaj los hais ces
yawg thiaj tso te plau no xwb tiag. thaum yawg tso tes plau ntawd kuv
kuj tawm plaws lawv qab mus saib seb yawg yuav mus dab tsi no. yawg
khiav loo mus nkag nplo rau yawg lub luv fai ces lawv tus coj tshoob
kuj lawv kiag qab mus khawm nkaus lub qhov rooj luv tsis pub yawg tsav
luv khiav, tab sis yawg ci li tsav loo ceev ceev khiav lawm xwb. lub
sij hawm ntawd kuj muaj neeg nyob nraum zoov coob coob thiab kuj
ntshai tsam lam mus luam neeg thiab tiag. lucky tsis luam neeg.
t***@hotmail.com
2008-09-17 18:34:25 UTC
Permalink
kwv..

qhov "zais" kaus no mas...yog ua pajlus hais xwb...lawd yeej tuav rawv
ntawm tes mas...temsis lawd tias lawd "nrhiav" tsi tau lawm xwb....yog
nws yuav "zais" kaus mas, tomqab nej taij tag lawm, nws yeej hais ib
zag...somwhat saying

"nkauj kaus ces, kuv niam kuv txiv saib tsi zoo, nag ntsooj coj tawm
rooj, nag ncuav coj tawv txuas...bla bla bla bla...neb paub neb sim
twv leejtwg zoo txuj......li mus coj nkauj kaus rov los poob...wb li
muab cob neb tej quav npab.......etc"

temsis zoo li koj hais ces, yog nws qaug cawv lawm xwb...mejkoob hauv
tsev qaug cawv lawm mas...hais lus ntau ntau li koj piav li. yeej tsi
tsim nyog nej hais 2 zaug zaj qub li....yob kuv no, kuv yauv tsi hais
laiv..kuv tho vlawm xwb...

temsis, my assumption is, seb thaum nws tsi kam muab kaus los....es
xij hais lus tom ub tom no ne...seb nws hais li cas xwb mas....kuv xav
mas, tus mejkoob no yeej tsi meej pem lawm sub na

yaweh
tseemyeej
2008-09-18 01:22:15 UTC
Permalink
Tsuj,

According to Kwv, it was 10 years ago and he still remembers all the
details. Qhov tseeb, nws tsuas lam lwv kom yeej xwb, nws tsis lam yuav
paub txog zaj tshoob taijkaus yog hais li cas li. Yog koj rov mus
nyeem Kwv lub hauvpaus lus ces nws tsuas muab credit rau 2 tug tuaj
Fresno tuaj tias yog 2 tug haib tshaj xwb.

Common sense, ua ntej yuav tau ua ib tug TUAM mejkoob no, txawm tsis
paub ntau los yeej paub me paub?


TseemYeej.
phwvnyawm
2008-09-17 23:04:24 UTC
Permalink
Kwvtij,

Qhov kuv hais kom koj qhia kiag npe mas.....kuv hais ncaj nawb cov
neeg nkhaus-s li koj hais no kuv yeej pom dua lawm.......kuv yeej tsis
tseg nws li nawb.......kuv yeej tab meeg hais rau kuv tej phooj ywg
los txheeb ze tias yawg thaub no nkhaus heev lwm zaus txhob thov yawg
lawm nawb.Kav liam nawb......kuv yuav tsis nug ntxiv lawm lwm hnub
tuaj ntsib koj , koj mam qhia kiag thiaj tseeb.
YT
2008-09-18 13:19:39 UTC
Permalink
Kab ntsab ib tsoom phoojywj kwvtij nkaujmuam,

Luag hais tias zej zog txawm dav los tib neeg txawm nqaim, tsis pom
qab vam leej twg thiaj vam txog yus tus ua Tuam MejKoob thiab Lwm
MejKoob. Yog luag tus thov yus los yeej thov muaj txiag muaj ntsig,
yus tus ua mejkoob los yuav tau ua kom zoo-o li luag qhov thov yus
thiab. Yus ua zoo ces rooj tshoob zoo xwb yus ua nkaus cex rooj
tshoob nyuab xwb.

Niam no ces tej tub ntxhais luag yeej ua luag niam txiv lawm, yus cov
poj cuag yawg cuas ces muaj yeem maj xwb tsam tsis tau ntxhais vauv li
mov noj. Yog tus ntxhais los yus tus tub yog ib nkawm tsim txiaj
thiab no ces muaj yeem sib tham ob tug kom zoo es ua rooj tshoob kom
zoo saib thiab tsim nyog. Yog hais tias tus tub tus ntxhais yog neeg
tsis tshua tsim txiaj thiab no ces muaj yeem mam tsam tsis tau ua poj
cuag yawg cuas ntxiv lawm xwb.

Peb Yog Ib,

Txawjvamyias
t***@hotmail.com
2008-09-18 15:29:45 UTC
Permalink
tseemyeej,

ua mejkoob ces....yog kuv tsi paub "thoob" ces kuv yeej tsi kam mus ua
"tuam thawj" li os (this includes cov zaj and cov txheej txheem). Yog
cov uas tsi paub thoob es cia li mus ua lawm no mas....YUAV TSUM
TXHAWJ HAIS LUS HEEV...YUAV TSUM TXAWJ PAJLUS HEEV..YUAV TSUM TXAWJ
HAIS LUS ZOO KOM TUS TXUM MEJ YOOG TAU YUS, THIAB NYIAM YUS, IN OTHER
WORDS, KOM NWS SWB YUS TO THE POINT OF MLOOG YUS HAIS....ob tus
mejkoob nyob fresno, kuv xav mas, yeej paub lawm... vim nkawd twb hais
zaj ntawm qhov rooj ne (tsawg tus mejkoob thiaj paub cov zaj no).

tsi tag li, txawm yog kuv, txawm yog luag los, thaum uas yus "taij"
dabtsi tag lawm, tus hauv tsev yeej muab kiag xwb (unless he has other
intentions)....yog tias nws tsi muab kiag rua yus...yus yuav tsum xav
tias "tshuav dabtsi tiag"...yog yus tsi paub los yus nug nws xwb
(nyoos xiam ntsev tias yus tsi paub tiag li..es thov qhia no
xwb)...kev tshoob mas mus li no. qhov kuv tsi nkag siab mas, niag
mejkoob hauv tsev xij "vuag ub vuag no los hais"...xws li thaum yuav
tso nyiaj uas Kwv tau hais ntawd, thaum taij kaus los Kwv hais li
ntawd thiab. Tejzaum Kwv tsi paub (los yog tsi nco qab lawm) tias seb
tus mejkoob hais dabtsi tiag...es nws thiaj li tsi "ua kiag" rau lawd.

however, raws li kuv paub mas, 10 years ago was when i began ua
mejkoob...tus phem yeej phem tiag...especially cov neeg laus. lawd
yeej ua ua "cai" tiag ov...yog yus tsi ua zoo hais, tsi ua zoo thov
ces..los lus tias "koj tsi paub es koj tuaj dabtsi" no yeej yuav tsum
tshwm xwb xwb li. tus mejkoob uas kwv hais no, kuj tsi tau hais li
no, temsis nws kuj ua ub ua no, luag sijhawm, xij tsi "do as
requested" by tus mejkoob from fresno. qhov no tejzaum yog nws ua
cai...los yog nws xij tsi qhia meej tias "tshuav dabtsi tiag" no xwb.
yog ua li no ces, txawm yog tus mejkoob twg los yeej yauv twg kev xwb
xwb li...txeev txawj li nawb. cov neeg laus uas txawj txawj ua
mejkoob tuaj ua ntawm kuv kiag...yog kuv xav cuab ces, lawd yeej twg
kev tib yam li...temsis vim yog kev tshoob sis yoog tau...kuv ib ke ua
ib ke qhia los yeej tau. temsis txeev txawj li os...yus cuab lawd
ces, lawd yeej kawg twg kev xwb...vim qhov tseeb mas, peb ib leeg muaj
dua ib tus xwbfwb ne...ib leeg ua txawv me me.

kuv xav mas, yog tus mejkoob hauv tsev tsi "openly" qhia (txhais tau
tias tsi tuav tes hla dej, tsi ua ke dhau zoo) tus mejkoob from fresno
xwb. qhov no kuj translate tias yog nws coj cai heev.....another
similar translation is "yog nws nkaus" heev..vim nws "lem" tsi tau
(because nws coj cai heev) los yoog tus nyob fresno kom rooj tshoob
mus zoo zoo.

yaweh
g***@gmail.com
2017-03-29 06:20:12 UTC
Permalink
tus phooj ywg, niam txiv lawm tus tuam meej koob tsis yog tiam nws nkhaus es tsis kam muab lub kaus rau. Yog luag twb hais zaj thov tag, luag twb hais thov lawm thiab mas tej zaum niam txiv tus tuam meej koob tseem tsis tau paub nawb. Nws twb hais tias nws tsis paub seb nej tuam mej koob tom ub hais licas no nev. Zoo li tus tuam mej koob no mas ntshe yog thawj zaug xwb es thiaj li tsi paub xyov yuav xaus tshoob li cas. Luag tej laus hais tias "pom dua tsis cuag ua dua"ces yog li no lau. Niam txiv hauv tsev thov tau tus RETARD mej kooj tuaj hais tshoob lawm xwb os...

kuv kuj muaj ib zaj zoo li thiab mam li share rau nej nawb.

thaum ob tug mej koob tom ub thuaj txog peb kuj tsis ua nyuaj rau lawm thiab tiamsi lawm ob tug mej koob tom ub tsis txawj xaus lus peb kuj hais txog li ntawd 4-5am sawv ntxov. thaum peb paub tias niam txiv tom ub ob tug meej koob tsis paub xaus lawm es pheej noog tib los lus qus hais li no: xav paub seb nej puas muaj lus txheej lus xuam. noog ib hmos tib los lus qub xwb, yog li ntawv niam txiv hauv tsev thiaj li tau muaj tus lwm mej koob mus hloov lawm tus tuam mej koob ces li ntawv 15minutes later xwb sawv daws thiaj li tau mus pw tag lawm.
Loading...