Discussion:
Cia kuv qhia nej txog kev zoo nyob
(too old to reply)
a***@yahoo.com
2009-03-25 21:15:14 UTC
Permalink
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.

Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Centurion
2009-03-25 21:57:13 UTC
Permalink
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Wow, npawg aimpimhmoob koj mas keej heev tag le. Tabsis koj puas paub
tseeb has tas qhov kws koj ua hov zoo tag maj? Cas kuv pav ib zaaj
story rua koj noog.

Muaj ib tug yawm Texas businessman moog rua tim Nihoos tebchaws
(Japan). Mo ntawd yawg txawm moog ua ib tug puj Hihoos. Thaum kws ob-
tug taab tom sis tsaaj ntawd, tug pug Nihoos txawm qw rov rov "GAMA
SU!, GAMA SU!" nua. Nov le nuav, tug businessman ntawd zoo sab has
tas yawg mas txawj heev txhaj le ua rua tug pug qw zoo sab hlo. Nub
tom qaab tug american businssman ntawd txawm moog nrug ib paab
phoojywg Nihoos play golf. Muaj ib tug yawm Nihoos ntaus lub golf
ball 170 yards moog kaag kag huv lub qhov lawm, tuabneeg zoo sab hab
npuaj teg zumzawg. Tug yawm American businessman nuav tsis paub lug
Nihoos ces txawm xaav participate nrug puab qhov kev zoo sab hab.
Yawg txawm qw rov rov has tas "Gama Su! Gamu Su!" nua. Cov tuabneeg
hov ntsag taag hab saib yawm businessman ntawd le kws yawg yog
tuabneeg ruam. Thawm kws tuabneeg txaav moog taag lawm, muaj ib tug
yawm Nihoos maam lug has rua yawm businessman has tas, ua caag koj qw
has tas "WRONG HOLE, WRONG HOLE"?

kuv tsuas yog xaav nug seb koj puas paub nwg qhov language zoo xwb
os.....
d***@yahoo.com
2009-03-25 23:09:28 UTC
Permalink
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Wow, npawg aimpimhmoob koj mas keej heev tag le.  Tabsis koj puas paub
tseeb has tas qhov kws koj ua hov zoo tag maj? Cas kuv pav ib zaaj
story rua koj noog.
Muaj ib tug yawm Texas businessman moog rua tim Nihoos tebchaws
(Japan). Mo ntawd yawg txawm moog ua ib tug puj Hihoos.  Thaum kws ob-
tug taab tom sis tsaaj ntawd, tug pug Nihoos txawm qw rov rov "GAMA
SU!, GAMA SU!" nua.  Nov le nuav, tug businessman ntawd zoo sab has
tas yawg mas txawj heev txhaj le ua rua tug pug qw zoo sab hlo.  Nub
tom qaab tug american businssman ntawd txawm moog nrug ib paab
phoojywg Nihoos play golf.  Muaj ib tug yawm Nihoos ntaus lub golf
ball 170 yards moog kaag kag huv lub qhov lawm, tuabneeg zoo sab hab
npuaj teg zumzawg.  Tug yawm American businessman nuav tsis paub lug
Nihoos ces txawm xaav participate nrug puab qhov kev zoo sab hab.
Yawg txawm qw rov rov has tas "Gama Su! Gamu Su!" nua.  Cov tuabneeg
hov ntsag taag hab saib yawm businessman ntawd le kws yawg yog
tuabneeg ruam.  Thawm kws tuabneeg txaav moog taag lawm, muaj ib tug
yawm Nihoos maam lug has rua yawm businessman has tas, ua caag koj qw
has tas "WRONG HOLE, WRONG HOLE"?
kuv tsuas yog xaav nug seb koj puas paub nwg qhov language zoo xwb
os.....
Centuriom,

Kuv xav tias thaub Aimpim ntawd ntshe yuav yog zaj koj hais lawm ntag
laud. Tam li mloog nws tham xwb ces yawg cuab tau niag txhav xuv
nkaus... Yawg yeej cuab raug me me lawm thiab tabsis tsi tau txog
pojniam chaw khaus kiag li nawb... Ha ha koj kuj los txawj tham txaus
luag mob plab tag thiab laiv yom...

Dablaug
v***@gmail.com
2016-10-12 09:26:17 UTC
Permalink
Hhahahah koj hais lus zoo li ua si xwb os g muaj leej twg nyeem tag es yuav txaus siab kiag li os.
w***@gmail.com
2017-07-02 02:47:57 UTC
Permalink
Vau zoo kawg li ua koj los qhia peb zoo zoo zoo ha ha

r***@hotmail.com
2009-03-25 23:26:39 UTC
Permalink
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,

Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na. Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os. Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on. Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob. Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
d***@yahoo.com
2009-03-26 00:02:05 UTC
Permalink
Post by r***@hotmail.com
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,
Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na.  Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os.  Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on.   Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob.  Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
Ruam...

Cov hluas nkauj Hmoob Suav thiab Hmoob Nplog pheej cem cov niag Hmoob
Miskas vim thaj niag xuas yas pav ntag lau... Yog koj xav paub no cia
kuv mam qhia technique no rau koj... Koj mus yuav cov yas uas me nyuam
yau pheej yuav los ntiv uasi ntawd na... Koj coj los khi 2 txoj 2 txoj
uake kom ntev tsawv li ib dag ntau li... Koj muab rig loo rau ntawm
koj lub duav... Chaws kiag rau hauv koj ob ceg los khi kiag rau koj
rab yajphom... Rub rov mus khi kiag rau ntawm koj lub duav... Thaum
ntawm koj rab phom yuav taw loo rau saum ntuj lawm xwb... Thaum koj
tua koj rab phom mas npaum nkaus rab 155 mm lawm ntag... Thaum tua mas
yeej tsi muaj yuav tuag li tsuas sawv tas mus li xwb... koj xa ntev
loo xwb ces maum tshis yeej quaj nrov les ntag les es... ha ha Yog
xav paub txog qhov muag nyuj thiab lwm yam los kuv mam qhia rau nej
los tau... tej no luag yeej muaj txhij qhia txhua nyob rau hauv zaj
Karma Sutra tag lawm... Yog xeem mus kawm tom school tseem yuav tau
them nyiaj... Xav paub kuv mam qhia nej dawb.. he he he

Dablaug
T***@yahoo.com
2009-03-26 01:43:41 UTC
Permalink
Dlaablaug, koj mas cav has lug le ib tug tuab neeg kuv tub khui khui
paub lug lawm niv, yog ntshab npaab nua kuv xaav yuav tsum ntsaab tau
xib, le caag los cas sis paub le nuav xib tau lawm, koj pav koj zaaj
mas loj sis haib hab laiv yuam, not bad, not bad, mej cov hluas tuaj
teb chaws nua mej kuj loj sis kawm tau ntau yam, yog muab piam thiaj
rua puab cov doctor khu mob tes kuv xaav tas mej tseem tshaaj zog vim
mej yog kawm khoob khuab ua kua quas puj lub sab nqeg, hua tej doctor
mas puab tsua khu kaab mob cawm tuab neeg txuj sa xib, keej kawg lawm
mej nas, peb cov laug nuav mas tsis paub ntau thaaj npaum le mej kuas
yog peb tau nrug tug quas puj twg pw lawm mas yeej kawg yuav tau thaaj
nws txuj sa le nuav hab los mav, mej tej txuj ci ko kuj yog haib lawm
hab lauv, kuv yeej congratulate mej kawg kaag le lawm ov.
Post by d***@yahoo.com
Post by r***@hotmail.com
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,
Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na.  Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os.  Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on.   Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob.  Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
Ruam...
Cov hluas nkauj Hmoob Suav thiab Hmoob Nplog pheej cem cov niag Hmoob
Miskas vim thaj niag xuas yas pav ntag lau... Yog koj xav paub no cia
kuv mam qhia technique no rau koj... Koj mus yuav cov yas uas me nyuam
yau pheej yuav los ntiv uasi ntawd na... Koj coj los khi 2 txoj 2 txoj
uake kom ntev tsawv li ib dag ntau li... Koj muab rig loo rau ntawm
koj lub duav... Chaws kiag rau hauv koj ob ceg los khi kiag rau koj
rab yajphom... Rub rov mus khi kiag rau ntawm koj lub duav... Thaum
ntawm koj rab phom yuav taw loo rau saum ntuj lawm xwb... Thaum koj
tua koj rab phom mas npaum nkaus rab 155 mm lawm ntag... Thaum tua mas
yeej tsi muaj yuav tuag li tsuas sawv tas mus li xwb... koj xa ntev
loo xwb ces maum tshis yeej quaj nrov les ntag les es... ha ha  Yog
xav paub txog qhov muag nyuj thiab lwm yam los kuv mam qhia rau nej
los tau... tej no luag yeej muaj txhij qhia txhua nyob rau hauv zaj
Karma Sutra tag lawm... Yog xeem mus kawm tom school tseem yuav tau
them nyiaj... Xav paub kuv mam qhia nej dawb.. he he he
Dablaug- Hide quoted text -
- Show quoted text -
tou
2009-03-26 14:05:54 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dlaablaug, koj mas cav has lug le ib tug tuab neeg kuv tub khui khui
paub lug lawm niv, yog ntshab npaab nua kuv xaav yuav tsum ntsaab tau
xib, le caag los cas sis paub le nuav xib tau lawm, koj pav koj zaaj
mas loj sis haib hab laiv yuam, not bad, not bad, mej cov hluas tuaj
teb chaws nua mej kuj loj sis kawm tau ntau yam, yog muab piam thiaj
rua puab cov doctor khu mob tes kuv xaav tas mej tseem tshaaj zog vim
mej yog kawm khoob khuab ua kua quas puj lub sab nqeg, hua tej doctor
mas puab tsua khu kaab mob cawm tuab neeg txuj sa xib, keej kawg lawm
mej nas, peb cov laug nuav mas tsis paub ntau thaaj npaum le mej kuas
yog peb tau nrug tug quas puj twg pw lawm mas yeej kawg yuav tau thaaj
nws txuj sa le nuav hab los mav, mej tej txuj ci ko kuj yog haib lawm
hab lauv, kuv yeej congratulate mej kawg kaag le lawm ov.
Post by d***@yahoo.com
Post by r***@hotmail.com
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,
Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na.  Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os.  Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on.   Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob.  Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
Ruam...
Cov hluas nkauj Hmoob Suav thiab Hmoob Nplog pheej cem cov niag Hmoob
Miskas vim thaj niag xuas yas pav ntag lau... Yog koj xav paub no cia
kuv mam qhia technique no rau koj... Koj mus yuav cov yas uas me nyuam
yau pheej yuav los ntiv uasi ntawd na... Koj coj los khi 2 txoj 2 txoj
uake kom ntev tsawv li ib dag ntau li... Koj muab rig loo rau ntawm
koj lub duav... Chaws kiag rau hauv koj ob ceg los khi kiag rau koj
rab yajphom... Rub rov mus khi kiag rau ntawm koj lub duav... Thaum
ntawm koj rab phom yuav taw loo rau saum ntuj lawm xwb... Thaum koj
tua koj rab phom mas npaum nkaus rab 155 mm lawm ntag... Thaum tua mas
yeej tsi muaj yuav tuag li tsuas sawv tas mus li xwb... koj xa ntev
loo xwb ces maum tshis yeej quaj nrov les ntag les es... ha ha  Yog
xav paub txog qhov muag nyuj thiab lwm yam los kuv mam qhia rau nej
los tau... tej no luag yeej muaj txhij qhia txhua nyob rau hauv zaj
Karma Sutra tag lawm... Yog xeem mus kawm tom school tseem yuav tau
them nyiaj... Xav paub kuv mam qhia nej dawb.. he he he
Dablaug- Hide quoted text -
- Show quoted text -- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Kuv xav mas yawg dablaug nos muab ua haib daug lawm!
Peb cov kwvtij hmoob mas tsis tau muab txoj kev uadev uabua nos coj
los tso siab tshaj yus lub meejmom. Tej nos si yog leej twg muaj
cwjpwm coj qis lis nos sis tus ntawm ib tug tsis zoo ua kwvtij thiab
phoojywg rau kiag nawb! Qhov nov peb yuav tau coj los sibtham kom
tostaub nawb, feem ntau muaj peb ib cov txivneej hmoob yeej xav tau
tias yog yus nrog yus tus hlub (pojniam) pw ntau ces yog yus hlub nws
heev nos, thiab ua puas tsavyam koj nw mas tau txais kev zoo nyob
tshaj plaw ces thiaj yog yus hlub nws, peb txivneej hmoob yuav muaj
cov xav tau li hais los nos. Qhov tseeb tiag ces yog ask cov pojniam
xwb? Ua ib tug pojniam hmoob xav tau dab tsis los ntawm tus txiv? Puas
yog altimaxy sex "xyov yog sau lis cas lawm" tej zaum nej yuav tostaub
kuv qhov mean lawm.
Yog muab ib tus pojniam los yog hlua nkauj ua lis yawg dablaug nos
hais mas yog yus muab yus saib tsis muaj nujqis dab tsis lawm, qhov
yuab kom ob leeg tau txai kev zoo nyob ib yam ces yog los ntawm kev
sib nyiam thiaj sib hlub, hlub yam koj tsis qias kuv, kuv tsis qias
koj ob leeg txaus siab hlos, koj los muaj kojfeem tuaj rau kuv, kuv
los muab kuvfeem rau koj ces muaj kev zoo nyob tib yam. Qhov nos yuav
ua lis nos ntev2 mus kom txog hnub es tuav ntiv tes lawm xwb los yeej
zoo siab lawm ces thiaj yog kev sib hlub ua zoo nyob tshajplaws.
d***@yahoo.com
2009-03-26 16:20:29 UTC
Permalink
Post by tou
Post by T***@yahoo.com
Dlaablaug, koj mas cav has lug le ib tug tuab neeg kuv tub khui khui
paub lug lawm niv, yog ntshab npaab nua kuv xaav yuav tsum ntsaab tau
xib, le caag los cas sis paub le nuav xib tau lawm, koj pav koj zaaj
mas loj sis haib hab laiv yuam, not bad, not bad, mej cov hluas tuaj
teb chaws nua mej kuj loj sis kawm tau ntau yam, yog muab piam thiaj
rua puab cov doctor khu mob tes kuv xaav tas mej tseem tshaaj zog vim
mej yog kawm khoob khuab ua kua quas puj lub sab nqeg, hua tej doctor
mas puab tsua khu kaab mob cawm tuab neeg txuj sa xib, keej kawg lawm
mej nas, peb cov laug nuav mas tsis paub ntau thaaj npaum le mej kuas
yog peb tau nrug tug quas puj twg pw lawm mas yeej kawg yuav tau thaaj
nws txuj sa le nuav hab los mav, mej tej txuj ci ko kuj yog haib lawm
hab lauv, kuv yeej congratulate mej kawg kaag le lawm ov.
Post by d***@yahoo.com
Post by r***@hotmail.com
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,
Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na.  Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os.  Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on.   Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob.  Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
Ruam...
Cov hluas nkauj Hmoob Suav thiab Hmoob Nplog pheej cem cov niag Hmoob
Miskas vim thaj niag xuas yas pav ntag lau... Yog koj xav paub no cia
kuv mam qhia technique no rau koj... Koj mus yuav cov yas uas me nyuam
yau pheej yuav los ntiv uasi ntawd na... Koj coj los khi 2 txoj 2 txoj
uake kom ntev tsawv li ib dag ntau li... Koj muab rig loo rau ntawm
koj lub duav... Chaws kiag rau hauv koj ob ceg los khi kiag rau koj
rab yajphom... Rub rov mus khi kiag rau ntawm koj lub duav... Thaum
ntawm koj rab phom yuav taw loo rau saum ntuj lawm xwb... Thaum koj
tua koj rab phom mas npaum nkaus rab 155 mm lawm ntag... Thaum tua mas
yeej tsi muaj yuav tuag li tsuas sawv tas mus li xwb... koj xa ntev
loo xwb ces maum tshis yeej quaj nrov les ntag les es... ha ha  Yog
xav paub txog qhov muag nyuj thiab lwm yam los kuv mam qhia rau nej
los tau... tej no luag yeej muaj txhij qhia txhua nyob rau hauv zaj
Karma Sutra tag lawm... Yog xeem mus kawm tom school tseem yuav tau
them nyiaj... Xav paub kuv mam qhia nej dawb.. he he he
Dablaug- Hide quoted text -
- Show quoted text -- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Kuv xav mas yawg dablaug nos muab ua haib daug lawm!
Peb cov kwvtij hmoob mas tsis tau muab txoj kev uadev uabua nos coj
los tso siab tshaj yus lub meejmom. Tej nos si yog leej twg muaj
cwjpwm coj qis lis nos sis tus ntawm ib tug tsis zoo ua kwvtij thiab
phoojywg rau kiag nawb! Qhov nov peb yuav tau coj los sibtham kom
tostaub nawb, feem ntau muaj peb ib cov txivneej hmoob yeej xav tau
tias yog yus nrog yus tus hlub (pojniam) pw ntau ces yog yus hlub nws
heev nos, thiab ua puas tsavyam koj nw mas tau txais kev zoo nyob
tshaj plaw ces thiaj yog yus hlub nws, peb txivneej hmoob yuav muaj
cov xav tau li hais los nos. Qhov tseeb tiag ces yog ask cov pojniam
xwb? Ua ib tug pojniam hmoob xav tau dab tsis los ntawm tus txiv? Puas
yog altimaxy sex "xyov yog sau lis cas lawm" tej zaum nej yuav tostaub
kuv qhov mean lawm.
Yog muab ib tus pojniam los yog hlua nkauj ua lis yawg dablaug nos
hais mas yog yus muab yus saib tsis muaj nujqis dab tsis lawm, qhov
yuab kom ob leeg tau txai kev zoo nyob ib yam ces yog los ntawm kev
sib nyiam thiaj sib hlub, hlub yam koj tsis qias kuv, kuv tsis qias
koj ob leeg txaus siab hlos, koj los muaj kojfeem tuaj rau kuv, kuv
los muab kuvfeem rau koj ces muaj kev zoo nyob tib yam. Qhov nos yuav
ua lis nos ntev2 mus kom txog hnub es tuav ntiv tes lawm xwb los yeej
zoo siab lawm ces thiaj yog kev sib hlub ua zoo nyob tshajplaws.- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Phoojywg Thorn,

Koj yuav tsum paub kuv xwb... Tabsis cia peb tham uasi xwb txhob txhom
pojntxoog nawb. he he he...

Tshajplaws thiab Tou,

Tej no yog kev tham tabfab xwb... nws tsi yog ib yam yuav coj mus siv
ua lwj ua liam nawb... Tab yus tus hlub ntawm yus lub xub ntiag twb
tsi zoo siv rau hos... Peb Hmoob li mas kev neej kev tsav yog ib qho
tseem tseem ceeb kawg li... Yog koj lam siv qee yam techniques txawv
txawv rau tej pojniam thiab yog thaum nws tsi txaus siab rau koj lawm
ces yeej mag mus kho neej tsa thiab hlob kav hlau li neb hais ntag
hos...

dablaug
tou
2009-03-26 17:35:51 UTC
Permalink
Post by d***@yahoo.com
Post by tou
Post by T***@yahoo.com
Dlaablaug, koj mas cav has lug le ib tug tuab neeg kuv tub khui khui
paub lug lawm niv, yog ntshab npaab nua kuv xaav yuav tsum ntsaab tau
xib, le caag los cas sis paub le nuav xib tau lawm, koj pav koj zaaj
mas loj sis haib hab laiv yuam, not bad, not bad, mej cov hluas tuaj
teb chaws nua mej kuj loj sis kawm tau ntau yam, yog muab piam thiaj
rua puab cov doctor khu mob tes kuv xaav tas mej tseem tshaaj zog vim
mej yog kawm khoob khuab ua kua quas puj lub sab nqeg, hua tej doctor
mas puab tsua khu kaab mob cawm tuab neeg txuj sa xib, keej kawg lawm
mej nas, peb cov laug nuav mas tsis paub ntau thaaj npaum le mej kuas
yog peb tau nrug tug quas puj twg pw lawm mas yeej kawg yuav tau thaaj
nws txuj sa le nuav hab los mav, mej tej txuj ci ko kuj yog haib lawm
hab lauv, kuv yeej congratulate mej kawg kaag le lawm ov.
Post by d***@yahoo.com
Post by r***@hotmail.com
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,
Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na.  Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os.  Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on.   Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob.  Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
Ruam...
Cov hluas nkauj Hmoob Suav thiab Hmoob Nplog pheej cem cov niag Hmoob
Miskas vim thaj niag xuas yas pav ntag lau... Yog koj xav paub no cia
kuv mam qhia technique no rau koj... Koj mus yuav cov yas uas me nyuam
yau pheej yuav los ntiv uasi ntawd na... Koj coj los khi 2 txoj 2 txoj
uake kom ntev tsawv li ib dag ntau li... Koj muab rig loo rau ntawm
koj lub duav... Chaws kiag rau hauv koj ob ceg los khi kiag rau koj
rab yajphom... Rub rov mus khi kiag rau ntawm koj lub duav... Thaum
ntawm koj rab phom yuav taw loo rau saum ntuj lawm xwb... Thaum koj
tua koj rab phom mas npaum nkaus rab 155 mm lawm ntag... Thaum tua mas
yeej tsi muaj yuav tuag li tsuas sawv tas mus li xwb... koj xa ntev
loo xwb ces maum tshis yeej quaj nrov les ntag les es... ha ha  Yog
xav paub txog qhov muag nyuj thiab lwm yam los kuv mam qhia rau nej
los tau... tej no luag yeej muaj txhij qhia txhua nyob rau hauv zaj
Karma Sutra tag lawm... Yog xeem mus kawm tom school tseem yuav tau
them nyiaj... Xav paub kuv mam qhia nej dawb.. he he he
Dablaug- Hide quoted text -
- Show quoted text -- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Kuv xav mas yawg dablaug nos muab ua haib daug lawm!
Peb cov kwvtij hmoob mas tsis tau muab txoj kev uadev uabua nos coj
los tso siab tshaj yus lub meejmom. Tej nos si yog leej twg muaj
cwjpwm coj qis lis nos sis tus ntawm ib tug tsis zoo ua kwvtij thiab
phoojywg rau kiag nawb! Qhov nov peb yuav tau coj los sibtham kom
tostaub nawb, feem ntau muaj peb ib cov txivneej hmoob yeej xav tau
tias yog yus nrog yus tus hlub (pojniam) pw ntau ces yog yus hlub nws
heev nos, thiab ua puas tsavyam koj nw mas tau txais kev zoo nyob
tshaj plaw ces thiaj yog yus hlub nws, peb txivneej hmoob yuav muaj
cov xav tau li hais los nos. Qhov tseeb tiag ces yog ask cov pojniam
xwb? Ua ib tug pojniam hmoob xav tau dab tsis los ntawm tus txiv? Puas
yog altimaxy sex "xyov yog sau lis cas lawm" tej zaum nej yuav tostaub
kuv qhov mean lawm.
Yog muab ib tus pojniam los yog hlua nkauj ua lis yawg dablaug nos
hais mas yog yus muab yus saib tsis muaj nujqis dab tsis lawm, qhov
yuab kom ob leeg tau txai kev zoo nyob ib yam ces yog los ntawm kev
sib nyiam thiaj sib hlub, hlub yam koj tsis qias kuv, kuv tsis qias
koj ob leeg txaus siab hlos, koj los muaj kojfeem tuaj rau kuv, kuv
los muab kuvfeem rau koj ces muaj kev zoo nyob tib yam. Qhov nos yuav
ua lis nos ntev2 mus kom txog hnub es tuav ntiv tes lawm xwb los yeej
zoo siab lawm ces thiaj yog kev sib hlub ua zoo nyob tshajplaws.- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Phoojywg Thorn,
Koj yuav tsum paub kuv xwb... Tabsis cia peb tham uasi xwb txhob txhom
pojntxoog nawb. he he he...
Tshajplaws thiab Tou,
Tej no yog kev tham tabfab xwb... nws tsi yog ib yam yuav coj mus siv
ua lwj ua liam nawb... Tab yus tus hlub ntawm yus lub xub ntiag twb
tsi zoo siv rau hos... Peb Hmoob li mas kev neej kev tsav yog ib qho
tseem tseem ceeb kawg li... Yog koj lam siv qee yam techniques txawv
txawv rau tej pojniam thiab yog thaum nws tsi txaus siab rau koj lawm
ces yeej mag mus kho neej tsa thiab hlob kav hlau li neb hais ntag
hos...
dablaug- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Tsis hais lis koj tes, kuv hom tsis xav tias koj mas yeej ua cuag lis
kos tom tsev lawm la, tsis ua cas yog totaub yuam kev meme lawm. Peb
cov niag lau nos mas yog tsis qhia qhov tseeb ces peb txawm muaj ntsis
totaub mus lwm qhov lawm.
Kawm tau lawm lwm zaug lis coj mus siv rau mev thiab dub saib pua
working nawb.
t***@gmail.com
2009-03-26 13:47:16 UTC
Permalink
Post by d***@yahoo.com
Post by r***@hotmail.com
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
Aimpimhmoob,
Koj nyem qhuav kawm tiav ntawm Vaajmoob lub school tau GED xwb es sawm
siv tuaj khav pem ua luaj na.  Kuv mas ntshai tsam koj nyem qhuav paub
cov nyuas lessons 101 xwb os.  Nej twb tsis tau kawm txog (a) Qhov
Muag Nyuaj (b) Qe hlau (c) Xuas Yaa Pav and so on.   Seb puas yog
Vaajmoob nyem qhuav qhia koj tas xwb es koj lam tuaj piav kom noj qab
nyob zoo xwb pob.  Nco ntsoov noj Viagra and Cialis nawb mog, thaub!
Ruam...
Cov hluas nkauj Hmoob Suav thiab Hmoob Nplog pheej cem cov niag Hmoob
Miskas vim thaj niag xuas yas pav ntag lau... Yog koj xav paub no cia
kuv mam qhia technique no rau koj... Koj mus yuav cov yas uas me nyuam
yau pheej yuav los ntiv uasi ntawd na... Koj coj los khi 2 txoj 2 txoj
uake kom ntev tsawv li ib dag ntau li... Koj muab rig loo rau ntawm
koj lub duav... Chaws kiag rau hauv koj ob ceg los khi kiag rau koj
rab yajphom... Rub rov mus khi kiag rau ntawm koj lub duav... Thaum
ntawm koj rab phom yuav taw loo rau saum ntuj lawm xwb... Thaum koj
tua koj rab phom mas npaum nkaus rab 155 mm lawm ntag... Thaum tua mas
yeej tsi muaj yuav tuag li tsuas sawv tas mus li xwb... koj xa ntev
loo xwb ces maum tshis yeej quaj nrov les ntag les es... ha ha  Yog
xav paub txog qhov muag nyuj thiab lwm yam los kuv mam qhia rau nej
los tau... tej no luag yeej muaj txhij qhia txhua nyob rau hauv zaj
Karma Sutra tag lawm... Yog xeem mus kawm tom school tseem yuav tau
them nyiaj... Xav paub kuv mam qhia nej dawb.. he he he
Dablaug- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Tsum kiag nej txoj kev siab phem nawb, thaum koj ua lino, yog tau tus
poj niam ruam ces nej dim ib zaug, yog tau tus ntse ces nej nyob tom
nkuaj tsis muaj hnub tawm xwb. Txawm tias yog niamntiav los koj yeej
nyob nkuaj.
b***@gmail.com
2015-01-07 18:41:48 UTC
Permalink
Cov hmoob es, kuv ma, xav noj thaib yaim pim heev heev li, yog li, moog twg taig li ntsib cov mo deev hmoob poj naim mo pim heev?
AEON
2015-01-07 23:07:42 UTC
Permalink
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
TXHOB ua li kuv hnov xwb mas. cov thaub laus tsawv mus tham POJ NRAUJ POJ NTSUAM nws tias VIAGRA KAV 2 XUAJ moos no ces nws txawm NQOS ZOJ ZEEG VIAGRA nws mam li tsav tsheb mus tom poj HMOOB TSEV. poj HMOOB TSEEM MUAJ NUM 5 KHOOM ces cia niag THAUB TOS2 li 90 nasthis ntxiv. niag MAUM mam ua num tiav muab niag thaub akhawm2 xuas2 los niag thaub 5 sawv niag maum muab niag thaub CAB LOO TOM TXAJ nws hle kiag tiav2 NRAB zoo2 tibsi niag thaub mas NCE TXOG SIAV MUS CAIJ2 los YAV QWS 5 sawv niag maum PW NRAB TWJ YWM 6 niag thaub YWJSIAB. NIAG THAUB CAIJ 2 XUAJ MOOS NTXIV nws ua siab sawv tsees los hnav RIS TSHO ZOJ ZEEG thiab tias KOJ ES kuv twb NOJ TSHUAJ ZOO2 MAM TUAJ KOJ PHEEJ BZ tsam no dhau SIJHAWM LAWM ces TAGKIS WB MAM TAWB DUA. niag MAUM tias THAUB E.... HNUB I koj nim MUAJ2 ZOG MUAB KUV NPUJ2 HNO2 kuv tas 2-3 lwmbRHIAB2 HEEV kuv QW2 THOV2 es yog koj NOJ TSHUAJ XWB? ces KABLIAM TAGKIS KUV 5 KHOOM LAWM vim kuv twb sau teem sij hawm ib tug 5 xyoo hluas zog koj lawm hnub tom ntej ub yog kuv TSEEM CIA SIAB 6 KOJ COV VIAGRA no kuv mam hu koj. TXIJ NTAWD LOS CES THAUB 5 HNOV LI LAWM.
AEON
2015-01-08 01:52:54 UTC
Permalink
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
KHWV NPAUM LI KO NTAG. KOJ 5 PAUB QHOV YOOJ8 POJ NIAM YOG KOJ XAV KOM YOOJ8 ces NYIAG KIAG nws lub siab lub plawv koj tau lub siab ces TXHUA YAM YOOJ8 li cas los YEEM TAS NRHO koj pw qhoos2 nws mam yog tus TSAV. 5 ntseeg wb mus tham cov mos2 18-25 tom U seb ma. koj 5 NYIAG SIAB/PLAWV mas TXHOB CIA SIAB LAWV PUB KOJ TXAV ZE TSHAJ 5 FEET. NYIAG SIAB/PLAWV TAS MAS YWJ SIAB. LAWV MUAB KOJ RHO ROJ/JUICE 3 ZAUG WITHIN 3 MINUTES KOJ 5 NYOO CES KOJ KAWG PW TWJ YWM 1-2 WEEK VIM LAWV CONTINUE RHO ROJ pub lawv RHO ntau ces koj RHAIS 5 TAU RUAM mus 50 feetv6 nraum PARKING. kuv ntsib ib zaum. MAG RHO 3 ZAUG within seconds one right after another kuv tsa chij nyoo kom nws ORDER PIZZA WB NOJ LAWM XWB. COV NKAUJ HMOOB TOM U 5 DOG DIG, LAW THIAJ YOG EXOERT KOM COV TUAJ TW TSA CHIJ DAWB. thiab TSEG 5 TAU. TXHUA WEEKEND KAWG TAU MUS NTSIB. KUV TWB YUAV LUAG NTI 5 DIM. tsam no kuv DIM LAWM. TSEG TAU 10 XYOO LAWM 5 TAU ROV MUS THEEB ME2 LI LAWM. 5 nyiag nws lub siab/plawv ces TXHOB TXAV ZE2 nws NYEM 911 6 KOJ OV. KUV NTSHAI2 5 KAM NYIAG SIAB/PLAWV LAWM vim nyiag tau mas MAGNET 5 TXAWV sib nplaum KHOV TSHAJ SUPER GLUE. ib tug kuv ntsib tom MSP nws KEEJ HEEV nws Zawm nws lub chaw ZAWM LUAJ TUS RAWG vim tus ntiv tes twb 5 lam haum yooj8. nws nyiag kuv lub siab/ plawv UA NTEJ juv yuav oib nyiag nws lub. HAHA. nws NYIAM KUV 5 TXAUS ces nws DAJ HLAW MUS CAUM LWM TUS TSEG KUV NYOB DE NCAUJ TUAB 2 INCHES. KABLIAM kuv DIM thiab. yog ntsib dua mas xyov NTUJ YUAV NTSOOG UA BTEJ los teb yuav TAWG UA NTEJ. kuv xav ntshe MAGNET KIAG XWB vim kev HLUB YOG 2 LEEG SIB TW NPLAUM. tso +& + CES no effect yog tso + & - ces ntuj KIS LEES TEB NPLAUM CEEV2. tsis dhau 5 nasthis ces 2 tug TXOG2 SIAV. awm awb KOJ OV. LAV NAWB. MUAB KUV UA LI LAWM KUV TUAG KOJ LAV NAWB." kuv LAV TXHUA YAM yog KAM NROG KUV MUS 3 HNUB HOTEL. oops TXHO PUB NEJ PAUB...
AEON
2015-01-08 02:12:08 UTC
Permalink
Post by AEON
Post by a***@yahoo.com
Zoo li nej pheej tsi paub txog poj niam kev zoo nyob cia kuv qhia nej.
Poj niam mas nws nyiam kom koj mab mam hloob mus hloob los thaum pib
thiab maj mam tshiav nws tus plej nrog rau npuav nws lub mis thiab nwj
nws caj dab nrog rau lub hauv siab. Tej thaum kuj npuas tus plej thiab
xuas nplaig yaim nws daim dis pim nrog rau xuas nplaig lij rau lub
qhov pim thiab.
Thaum koj ua txhua yam li no kom nws khaus khaus heev ua lub pob tw
qoj mus qoj los nyob tsi tswm li koj mam sib zog zuj zus kom nws nrhab
ceg dav dav thiaj ntsaj ntsa mas koj mam sib sib zog kom kawg nkaus
koj tus zog mas zoo nyob tshaj thiab ua rau nws nto ib ce hwm hos koj
los txuas phev ntau li ntau rau hauv nws lub pim mas thiaj zoo poj
niam siab nawb
KHWV NPAUM LI KO NTAG. KOJ 5 PAUB QHOV YOOJ8 POJ NIAM YOG KOJ XAV KOM YOOJ8 ces NYIAG KIAG nws lub siab lub plawv koj tau lub siab ces TXHUA YAM YOOJ8 li cas los YEEM TAS NRHO koj pw qhoos2 nws mam yog tus TSAV. 5 ntseeg wb mus tham cov mos2 18-25 tom U seb ma. koj 5 NYIAG SIAB/PLAWV mas TXHOB CIA SIAB LAWV PUB KOJ TXAV ZE TSHAJ 5 FEET. NYIAG SIAB/PLAWV TAS MAS YWJ SIAB. LAWV MUAB KOJ RHO ROJ/JUICE 3 ZAUG WITHIN 3 MINUTES KOJ 5 NYOO CES KOJ KAWG PW TWJ YWM 1-2 WEEK VIM LAWV CONTINUE RHO ROJ pub lawv RHO ntau ces koj RHAIS 5 TAU RUAM mus 50 feetv6 nraum PARKING. kuv ntsib ib zaum. MAG RHO 3 ZAUG within seconds one right after another kuv tsa chij nyoo kom nws ORDER PIZZA WB NOJ LAWM XWB. COV NKAUJ HMOOB TOM U 5 DOG DIG, LAW THIAJ YOG EXOERT KOM COV TUAJ TW TSA CHIJ DAWB. thiab TSEG 5 TAU. TXHUA WEEKEND KAWG TAU MUS NTSIB. KUV TWB YUAV LUAG NTI 5 DIM. tsam no kuv DIM LAWM. TSEG TAU 10 XYOO LAWM 5 TAU ROV MUS THEEB ME2 LI LAWM. 5 nyiag nws lub siab/plawv ces TXHOB TXAV ZE2 nws NYEM 911 6 KOJ OV. KUV NTSHAI2 5 KAM NYIAG SIAB/PLAWV LAWM vim nyiag tau mas MAGNET 5 TXAWV sib nplaum KHOV TSHAJ SUPER GLUE. ib tug kuv ntsib tom MSP nws KEEJ HEEV nws Zawm nws lub chaw ZAWM LUAJ TUS RAWG vim tus ntiv tes twb 5 lam haum yooj8. nws nyiag kuv lub siab/ plawv UA NTEJ juv yuav oib nyiag nws lub. HAHA. nws NYIAM KUV 5 TXAUS ces nws DAJ HLAW MUS CAUM LWM TUS TSEG KUV NYOB DE NCAUJ TUAB 2 INCHES. KABLIAM kuv DIM thiab. yog ntsib dua mas xyov NTUJ YUAV NTSOOG UA BTEJ los teb yuav TAWG UA NTEJ. kuv xav ntshe MAGNET KIAG XWB vim kev HLUB YOG 2 LEEG SIB TW NPLAUM. tso +& + CES no effect yog tso + & - ces ntuj KIS LEES TEB NPLAUM CEEV2. tsis dhau 5 nasthis ces 2 tug TXOG2 SIAV. awm awb KOJ OV. LAV NAWB. MUAB KUV UA LI LAWM KUV TUAG KOJ LAV NAWB." kuv LAV TXHUA YAM yog KAM NROG KUV MUS 3 HNUB HOTEL. oops TXHO PUB NEJ PAUB...
KOJ PUAS PAUB NOM PHAJ STYLE ZOO NRAUG TOB2 MA? koj pom ib tug ZOO ZOOB NAUJ koj tseem ua COB2 XUB 5 NYIAG SIAB/ PLAWV NOM PHAJ NTSIB NWS NQA LOO LAWM CES TUS ZOO ZOOB NKAUJNBYE2 KOJ VIM NWS NYIAM TUS PLIAB NTSWG LI NOM PHAJ TSHAJ NWS NYIAM KOJ TUS CAJ SIAB CEV YIAG TXIAS LAWM. TIM VINAI cov nom NEOHOM NQA NYIAJ pua2 TXHIAB lawv LIAB HLUAS NKAUJ LUB CEV LUB HLWB TAS CES 2 tog KHAWM KHOV2 TOM XABMOXON NTUG PAS BAWV 6 3 SAIB. IHAWM2 ib pliag ces MAUM TAUS NTWG2 PLOJ NTAIS LAWM. XYOV DEB TOM HOTEL 5 LI ces lub khw blog NOJNMOV TIM01 ze2 library thiab COER. lawv liab cawv beer kom QAUG2 CES LUB CEV LAWV MUAB SIV TAS. 3 COV HLUAS CES TUSIAB NRHO THABHAM TOM KHAIB NTUG NAJKHOOM 3 5 KK. PW TWJ YWM NOJ PAM THUS. THIAB KOS POOM NTSES. ZOM COV CANDY LAWV FAIB PEM VISHAM 01 LAWV TIAS NOJ NOOB QES YAJ. KUV MAS TAU NTAU HNAB ZOM NYUJ NYOOM 1 HNUB 1 HNUB. NIM YUAV YAJ2 LI OS TSAM NO KUV TWB CAIV TSEEM NTSUB TAU 5 TUG KIDS. 5 CAIV LI KUV CES TSHAJ 10 LAWM.
Loading...