Discussion:
yuav ua cas thiaj li muaj nyiaj???
(too old to reply)
k***@aol.com
2009-04-03 14:42:27 UTC
Permalink
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?

thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
tou
2009-04-03 15:31:43 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm.  tsis muaj txog million los yeej ze
lawm.  yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb.  tus txawj yam twg qhia yam
ntawd.  tus paub yam twg qhia yam ntawd.  qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb.  tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb.  ua tsaug ntau ntau nawb.
Kwv, koj muab xav sai daug lawm.
Ua ntej koj yuav muaj nyiaj ntau muaj ntauyam nyob huav koj thiab koj
lubneej yuav tau pauv mus kom zoo raws sijhawm caijnyoog. Qhov ib
tshaj yog neb muaj the same goal ces yuav working ceev dua, zoo ib yam
lis neb xav yuav ib lub tsev yom! Neb yuav tau npaj nyiaj tseg kom tau
lis ntawm 10K mus rau 30-40K yom thiaj yuav kab mus yuav ib lub tsev.
Nws kuj yuav siv sijhawm lis 5-10 xyoo koj thiaj yuav save tau npaum
lis hais los no. Some time you need to borrow money from cousin or
relative to make thing happen, make sure you pay them back!
Mostly peb cov hmoob tsis tshuam paub txog business, peb feem ntau ces
yog ua haujlwm compony xwb thiab peb los kuj tsis muaj degree ces tau
nyiaj tsis ntau thiab, mas 20-30K mas got to take some good times to
save such amount.
Yog koj ua business lis ram nos yuav earn koj a decent income but not
a lot: Nyob lis Grocery Store, Restaurant, venders at occassion event,
movie producer, editor etc....
Cov business nos mas nws tsis take nyiaj ntau los koj ua tau lawm but
some you need skills training to be able to manager.
I done grocery store and restaurant before, yuav tsum yog koj thiab
pojniam mas nyiam tshaj plaws mas thiaj muaj successful and bring
profit. These business take lot of your times 10-15 hrs/day nawb koj
yuav tsum tau ua haujlwm. One to two years ces koj survide lawm.
Xav muaj nyiaj yuav tsum mus khwv, yog leej twg ready xav ua yam peb
paub lawm peb yeej yuav qhias kom sawvdaws ua tau xwb, how to start
and how much capital you need and location.
n***@ymail.com
2009-04-03 15:55:31 UTC
Permalink
Kwv,

Yuav ua cas thaij muaj nyiaj? Tej yam no tseem txawj qhia lo yog
thaum tus neeg ntawd nqi te ua yog tsis muaj hlwb es tshua yog ua li
hluag hais xwb ces yeej tsis muaj nyiaj li nawb. Txog thaum kawg, tej
zaum tseem yuav poob peev thiab. Yog li ntawd ma, nyob ntawm tus neeg
kev txawj thiab ntse yuav nriav li cas thiaj li muaj nyiaj xwb. Qhov
tseeb tiag yuav tsum yog tus neeg yeej ntsaw nyiaj, yeej saib nyiaj
muaj nqi, siv nyiaj muaj pau/ntsi, txawj khaw nyiaj, thiab paub txog
nyiaj txoj sia.

Tiam sis kuv mam li qhia koj txog kev cia nyiaj. Nyiaj txiag yog ib
yam yeej tsis nrog peb nyob mus tag ib sim. Nyiaj txiag zoo ib yam li
DEJ yog ntw lo txog koj, koj txawj teev ce ua lub pa DEJ loj, thiab
tob heev rau koj. Tiam sis, yog koj tsis txawj teev ces, nws yeej
yuav ntw mus rau lwm qhov lawm thiab. Yog li ntawd, kev khwv nyiaj
nyob rau lub teb chaw no tsis nyuaj nawb. Yog koj paub txog nyiaj
txoj sia xwb thiab yuav cia li cas, ces khwv hnub twg ces muaj nyiaj
hnub ntawd.

Tiam sis yog koj tsis tau paub txog kev cia nyiaj thiab nyiaj txoj sia
ce txhob rawm maj, maj mus nriav nyiaj nawb. Vim lis cas? Vim tias
nyiaj txiag txoj sia tseem loj thiab muaj zog tsaj tib neeg txoj sia.
Good example: peb cov niam txiv hmong niaj hnub no txoj kev sib nrauj
vim yog nyiaj txiag nkau, nkau xwb. S/D pib khwv tau $40,000-$50,000
ces xav tias muaj nyiaj txaus lawm thiab tsis paub yuav muab cia li
cas lawm ces coj mus puag tim nplog teb 1, 2 lwm xwb ces tag nrog.
Thaum no lau....... lub neej sib nrauj kiag.

Piav me, me xwb cia lwm tus ho piav.

Nancy
Moghlub
2014-04-14 11:39:40 UTC
Permalink
Nyob zoo Kwvtij.... ua tsaug kws koj teev lub haulug nuav rua peb kawm hab caav pem.

Ua tsaug rau Nancy, yawm Txawjvam Yias hab Noogdlej puab cov lug qha...

Leej twg muaj tswvyim dlaab tsi yijmeem has tuaj

Ua tsaug,

M
noogdlej
2009-04-03 22:56:21 UTC
Permalink
Tijlaug Kws es.....


Ua cas tsam no ho tuaj hais tib nyuag zoo li kod na? Peb tub xav tias
koj yog tus muaj tshaj no es tsam no ho tuaj haistias yuav kawm kev
nrhiavnyiaj. Kuv qhia koj. Nyiajtxiag nyob hauv koj lub siab xwb
mog. Ib puas tsavyam koj xav yuav xav tau nws nyob tas nrog hauv koj
lub siab. Bill Gate lawv cov no los tib yam. Nws tuaj hauv lawv
nploojsiab tuaj xwb. Yog muab lub siab txoj kev xav coj mus tso rau
yam twg ces yam ntawd yeej sawv xwb.

noogdlej
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm.  tsis muaj txog million los yeej ze
lawm.  yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb.  tus txawj yam twg qhia yam
ntawd.  tus paub yam twg qhia yam ntawd.  qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb.  tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb.  ua tsaug ntau ntau nawb.
y***@hotmail.com
2009-04-09 20:16:49 UTC
Permalink
Kev muaj nyiaj thiab caum kom cuag yus lub homphiaj ces ua li no xwb.
Kuv mus cuaj txoj kaum txoj kev los kawm qhov no nawb tsis hais nyob
rau saib haujlwm twg.

1. Make The List
2. Prioritize the List
3. Do The List

This way you can measure your success from day 1 to day end of the
project.

Peb Yog Ib,

TxawjVamYias
b***@gmail.com
2014-04-11 22:14:14 UTC
Permalink
ua ca kuv xav muaj nyaij es yuav ua li ca? thov pab qhia txoj hauv kev rau kuv thaug mus lawm yav tom ntej,
AEON
2014-04-11 23:35:03 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
MUAJ 2 HOM KOM KOJ NPLUA NUJ sai2

HOM 1--MUAG YEEB Steps:
#1 tsav tsheb los yog truck mus yav qab teb li CALI4NIA.
#2 themli 10-20 txhiab $ kom tau ib pob dub loj tsawv.
#3 rag tsheb maj mam txhob khiavkom dhau SPEED rov los pem MN.
#4 muab txiav ua tejlub luaj ntiv tes coj mus muagib lub ib ob puas $
#5 muag tas ces REPEAT #1--4 saud dua li no ces xyoo puav koj muaj millions lawm.


HOM 2 -- ualuam nqaij neeg steps:
#1 mus tom MOUNT AIRY los yog hmooblub zos mes dav naum.
#2 pom cov mos 22 li 12-15 tsis hais yog hmoob, dub, dawb los KAVLIAM ciali cev ib tug LUAM YEEB 6 nws. yugli no kom koj tau li 20-30 tus ncawg2 koj thiab under command txhua lub sij hawm.
#3 order kom lawv mus party hauv ib lub tsev/rented house tom MOUNT AIRY.
#4 hu koj covkwvtij neej tsa tuaj koom party.
#5 order kom koj cov mos2 22 hle ris tsho kom tas dulug
#6 orderkoj cov mos2 22 muab lawv daim nqaij 6 cov tuaj tw hauvlub party TSAV kom txhua2.
#7 week tom qab rov ua party li qub tabsis hu koj cov kwvtij neej tsa kom lawv tuaj mas hmo no ibtug tuaj tw them 50$ ntawm qhovrooj ua ntej yuav mus hauv party.
#8 REPEAT #3 --#7 tabsis nce nqe kom ib tug tuaj tw yog 100$ ib zaug mus siab me2 ntxiv
muag cov nqaij mos2 22 li no hli puav ces koj yog millionaire lawm.

TSUM KIAG koj mus ua mas MAG NJKUAJ nqa koj lub pob tw mus 6 DUB TSWM tseeb2 koj ua ces koj LAV KOJ OV. kuv sau 4fun xwb ov kuv tsis tau SIM dua ib zaug vim kuv paub yeej tsis DIM tom nkuaj ib zauig yog SIM me2 lawm.

TSUM KIAG TXHOB XYAUM OV koj mus ua hom no koj LAV KOJ OV. yog kuv tseem yog tub hluas thaum tuaj txog tim meskas no mas kuv yog huabnab LAIB KIAG xwb thiaj npua nuj thiab tau cov mos2 22 lik 13-17 tus mos2 dawb2 los nws tuaj khawm kuv txhua hmo vim kuv yog BOSS LAIB muaj yeeb thiab RIAM PHOM txhua tes kiag. tub ceev xwm tseem tuaj xauj2 ces pag2 kom ntog pawgklug mam muab hlaisl los ci kom nkig2 mamli noj. yog lawv tuaj coob2 kWV YEES LI YUS yuav swb ces HLAWV TSEV KIAG li david koresh. nram TEXAS. 55555 eeeee...
AEON
2014-04-12 11:56:47 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
QHO KUV PIAV UANTEJ MAS YOG HOMillegal UA CES MAG mus JAIL sai TWSIS HAIS YUAV IKOM TAU NYIAJLI OV. YOGKOJ XAV SIM HO K,UV twb ua loslawm no mas yogli nram no:

#1. thaumkoj kawm HIGH SCHOOL kawm ib class yog computer programing every quarter.
#2 kawm tas HIGH SCHOOL ces mus kawm txhuas ntxiv tom UNIVERSITY.
#3 TAKE two majors MATH thiab compouter science ua ke
#4 thaumkoj kawm txog xyoo 3 ces pib nrhiav haujlwm 6 programing klos yog administration.
#5 kawm tas 4 xyoo ces TSIV rov mus tom nroog LOJli hauv MSP no. mus nrhiav hom hauj lwm ua system administrator los yog programmer nyhob ntawm homkoj nyiam tshaj.
#6 muskawm cov CERTIFICATION degree xwsli MSCE, MSCA,TIVOLI ADMIN TEJ YAM NO YUAV UA 6 KOJ TAU HOURLY WAGE siab tshaj $%30/hour lawm.
#7 thaumkoj tau ntau daim CERTIFICATE DEGREESlawm ces TAWM tsis ua employee rau hauv company lawm. mus ua koj ib lub CONSULTING FIRM. thaum no mas company yuav tuaj ntiav ko9j mus advise 6 lawv IT department. koj xav charge li caslos nyob ntawm koj nyiam TABSIS kuvli mas kuv chargeli feem ntaujh CONSULTING FIRM CHARGE $150/HOUR. thaum koj ua tauli no lawm mas koj xav yuav ob pebolub tsev ob peblub tsheb los TSIS nco txhawj lawm.

HOM NO mas LEGAL 101% tabsis SIV SIJ HAWM OV kuv tuaj txog tim meskas no 1987 mus tsoo tim HIGH SCHOOL 1991 mam tiav HS. TIGLOO TOM u MUS TSOO TXOG 1994 THIAJ TAU DAIM BS mam dhia2 rovlios tom MSP no klos nrhiav qav num xub company txog 1998 mamli tawm m us ua CO9NSLURTING vim muskawm copv certificati0on degree mas SIV $ thiab sij hawm ntau heev. ib week them kwv yeeslui 2,500 6 copv CERTIFICATION DEGREE CLASSES.

TXHOB UALI KUV UAOV YOG KOJ NTSHAI NYUAJ. kuvli mas ntawv nyuaj npaumli cas los yoo dab ntub mus tsoo tsuav kom kuv txhob tau tus D los yog F xwb. tus C rovlawm saud ces SIV NYOG. KUVLOS UA NUMLI NO TXOG 2006 hlwb tawgkiag ua STROKE. kev SIV HLWB HEEV2 no mas ku9j muaj qhov phem qhov zoo tibsi ov. lub n tuj tsuas foom ib hom zoo xwb muaj ib qho phem nrog txhua yam. yog xav kom tau nyiaj sai2 ces yog ua hom tsis LEGAL week puav xwb tau pua2 txghiab tabsis dhauli ces mus nyob tom JAILli 5-30 xyoo nyob ntawm koj ua txhaum LOJ npaumli cas. mus uali kuv ua xwb twb LEGAL 101% los twb tsis KAV NTEV. hlwb tawg CES LOS NOJ SSRI retire 99% li kuv tau 50% kuv tus salary thaum kuv tseem ua hauj lwm. kuv tau retire ntxhov zog vim hlwb tawg thiaj qualify los retire ntxov zog yog normal mas hnub nyoog 62 xyoo rov lawm saud mam.os retire noj 50% salary ov.

yogkoj xav kom tau sai tshaj ces uali hauv qab no. hom hauv qab no mas kuv tsis tau ua dua tabsis kuv tus tub taug2 mus txog toglawm:

#1 kawm computer ib yamli qhov saum toj tabsis emphasize 6 NETWORKING instead of programing and administration.
#2 mus them li 8,000 kawm thiab test kom dhau CCNA,CCNP, thiab CCIE. thaum tiav cov no lawm koj mus ua num mas guarantee hourly rate tshaj 15/hour yogkoj tau CCIE daim SIAB TSHAJ laWM MAS KOJ XAV KOM TAU 150-300 PER HOUR los yuav tsis nyuaj heev lawm.
peb HMOOB cov tau CCIE mas kuv nyuam qhuav hnov li ob tug tej mtawd xwb ov tsis LAM YOOJ8 KIAG. THAUM KOJ TAU CCIE lawm koj heev no kuj los train ib co kom tau cov qes zogli CCNA, CCNP kom lawv ibleeg 8,000 rau koj lub training business los tsis muaj neeg complain.lub sij hawm koj ua tauli no mas xav kom npluanuj los txoj hmoov zoo thiaj li yuav los KAV koj me2 ntxiv.
w***@gmail.com
2018-06-28 13:28:47 UTC
Permalink
Zoo kawg ua tsaug rau koj cov lus qhia kuv los kuj xav ib yam li koj thiab
l***@gmail.com
2020-05-27 06:17:08 UTC
Permalink
Cas kuv tsis to taub li os thov qhia kuv thiab

noogdlej
2014-04-12 21:04:47 UTC
Permalink
Kwv...

Muaj nyiaj tsis muaj tswvyim los tsis tau. Muaj tswvyim tsis muaj nyiaj los tsis tau. Yuav tsum balance.


noogdlej
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
AEON
2014-04-14 19:51:45 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
xav kom muaj nyiaj mas NYUAJ tseeb2 no exception. yog xav kom tau zoo no mus HAUS YEEB. HMO NTUJ CES TAWS KOJ LUB PHAJ YEEB NTSA2 IB HMO hnub tawm lawm no ces mam tua phaj yeeb thiab tsaug zog. koj poj niamlos ua m,opv qab2 6 koj noj tsis muaj NQAIJlos nws muskhaws qe los kib 6 koj noj ibpluag. koj poj niamlawv tau dab ntub ib hmoslawm ces kaj ntuglawv mus teb ho koj pw koj ib hnub. ib tsam yhnuvb poob ces koj rov taws phaj yeeb ntsa2 dua REPEATli no xwb koj hais tseem tshuav yam twg tau zoo tshaj novno ma? XAM ntawm koj tog tsev zuj zus ma cov haus2 yeeb ib feem mas lawv niamlawv txiv yog neeg npua nuj tim ub. liaj teb los lawv tsis nco TXHAWJ. lawv yuav nyob haus yeeb ib hmos kaj ntug los ywj siab. tsuav nws qhia 6 nws tsev neeg hnov tias nws NYIAM NYIAB ib yam dabtsi no ces hnub puav lawv tsev neeg nplua nuj yeej nrhiav yam ntawdlos PUB 6 nws li nws NYIAM. tus xeeb CEEM no mas tsis yog thaum yau xwb ov LAUS 40-50lawm los nws tseem ua thaj qub tsuas hnolv nws hais nws NYIAM NYIAB tej yam xwb. nws tsis tas muskhwv nram companyli peb cov NPWB2
AEON
2014-04-14 20:24:45 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
xav kom muaj nyiaj mas NYUAJ tseeb2 no exception. yog xav kom tau zoo no mus HAUS YEEB. HMO NTUJ CES TAWS KOJ LUB PHAJ YEEB NTSA2 IB HMO hnub tawm lawm no ces mam tua phaj yeeb thiab tsaug zog. koj poj niamlos ua m,opv qab2 6 koj noj tsis muaj NQAIJlos nws muskhaws qe los kib 6 koj noj ibpluag. koj poj niamlawv tau dab ntub ib hmoslawm ces kaj ntuglawv mus teb ho koj pw koj ib hnub. ib tsam yhnuvb poob ces koj rov taws phaj yeeb ntsa2 dua REPEATli no xwb koj hais tseem tshuav yam twg tau zoo tshaj novno ma? XAM ntawm koj tog tsev zuj zus ma cov haus2 yeeb ib feem mas lawv niamlawv txiv yog neeg npua nuj tim ub. liaj teb los lawv tsis nco TXHAWJ. lawv yuav nyob haus yeeb ib hmos kaj ntug los ywj siab. tsuav nws qhia 6 nws tsev neeg hnov tias nws NYIAM NYIAB ib yam dabtsi no ces hnub puav lawv tsev neeg nplua nuj yeej nrhiav yam ntawdlos PUB 6 nws li nws NYIAM. tus xeeb CEEM no mas tsis yog thaum yau xwb ov LAUS 40-50 lawm los nws tseem ua thaj qub tsuas hnov nws hais nws NYIAM NYIAB tej yam xwb. nws tsis tas muskhwv nram company li peb cov NPWB2
TUS cwj pwm QUAV YEEB no mas los ntawm kev tau2 zoo thaum mos thiab hluas los lawm ntev2. TXHOB MUS PIAV LWM TUS tsam rauglawv mob2. piavkuv kiag xwb thaumkuv yog 8 xyoo kuv tsis TSUM ces QUAV YEEB puag thaum ntawd los lawm. tom thawj kuv mob2 hauvsiab ua pa me2 mas yooj8 yog nquspakompuv lub ntsws mas lub ntsws txheem, nkaus haj yam nqus tsis tau pali ib nathis mamli rov plam. vim qhov mob no ceskuv tsev neeg ntaus yeeb 6 kuv hauskom mob loog kom kuv txhob hnov TXHOB nroo2 ntshaj2 lawm xwb. qhovkuv DIM mas yog cia kuv tus txiv bntxawmlos ntau yeeb 6 kuv hauis no mas tuis mopb pheej tsis zoo. kuv ntsaj kuvli qub txog2 siav loi qub. yog komkuv yawg los ntau yeeb 6 kuv haus no mas KHEES ZOG. kuv haus2 yeebli no tau ntau hmo kuv mamli mloog raug qhov TSEEB. kuv txiv ntxawm ntau yeeb 6kuv haus no mas nws ntau nrawm2 cevloo tusko 6 kuv nqus kom kab yeeb tiavkiag xwb hos yogkuv yawg ntau yeebkuv haus no mas kuv yawg ke ntau yeeb ke hais ib co lus DAUM. uali no ob peb hnub ces ku8v muskoom phaj yeeboli qubv tabsis kuv tsis nqus kab yeebl;awm kuv TAB THOVKOM YAWG HAISLUS DAUM lawm xwb kuj ua 6 kuv nyob taus tsiws txog siav heev lawm. uali no hnub opuav tom qab ceskuv mus nce toj nqes hav ze ib KMlos mus nyog tsuas txhob khiav nrawm2 xwb. li ob week tom qab peb TSIV mus nriog cov CAUBFAB to9m NAJKHAV nyobloskuv muiskuv tsis yuav leej twg EV kuv lawm. nce toj no mas tub mnkeegli kuv tseem xav2 kom lwm tus EVkuv me2 tabsislawv ib leeg ib lub nra luajlub PHAWV ces tsiks khoom evkuvlii lawm kuv kuj ntxeem nto iblub roob mamn mus txog pem TSAB NPEEM YAJ lawv lub zos hav zoov ntoo mas siab 3 tawm tsev puag saum ub yog hauv qab ntoo thiaj dulug xwb.

in conclusion yogkuv NPWB ZOG nov me2 ces kuv yuav ntes tsis tau tias yog kab yeeblos yog lo lus khawvkoob DAUM thiaj kho tau kuv kom zoo ua taus pa,. yog ntes tsis tau ces kuv QUAV YEEB thaum ntawd los lawm 101% vim nyiaj CHOJ mas peb muab SIV yuav nplej tom co zoslawm ntau TABSIS YEEB mas muaj ntau. yogkuv mus nqus kab yeeb li hmo puav ntxiv ces KAB YEEB NPLAUM NKAUS tus nyuag khuaj2 8 xyoo tim hav caub fab tid lawm NTXOB. tus yuav haus yeeb los thaum piblub keeb chivlub thawj vim nws tsev neeg muaj nyiaj muaj yeeb ntau. yuav noj yuav haus los yooj8. tus nyuj tus nees tus qaib tus npua nws tias nws nyiam tus twg no los MUAB PUB 6 nws tas nrho.
AEON
2014-04-16 05:52:26 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
YOGKLOPJ NYOB cali4nia MAS TU TUBSIAB pab TSIS TAU.yogkoj nyob pem hav SNOW, MN no mas hu xov toojmus 6 tom TEMP WORKFORCE OFFUICE pawg lug pem no. nugkom lawv qhiakoj ib txoj num them nyiaj ntsuab.7AM txog 8PM mas tsoo haujlwm nyiaj NTSUAB txhob nroos me2 txogkev nkees.li cas los tshwj nraim nyiaj kom them tau INSURANCE TSHEB THIAB sam roj KOM 7AM txog 8PM koj tsoo company ua nyiaj NTSUAB TUAG NTI txhua hnub 365 days a year tsis bhnov nroo me2LI. tauli $5/hour NO TAX to worry. xuvbli no ib xyoo koj TSIS muaj hmoo los khaw tau 10 TXHIAB xubli no 10 xyoo ceskoj muaj ze ib puas txhiab. xub 30 xyoo ces koj retire nrog 200++ TXHIAB lawm. tseem TAU ibhli li $500 nram social retirement thiab mas TSEEV SIV TSIS TAS. cov xub2 nyiaj ntsuab thiab ua LUAM yeeb MAS TXAWV TSIAS DEB. LAWV tsis qeb BANK acciount li ov. nyiaj ntsuab ntau puv2 tsev ces muab ntim hnab khib nyawb tso tom ib sab sofar nrog lub TRASH CAN. 5 MUAJ NEEG PAUB TIASlub hnab ntawd yog nyiaj ntsuab PUV NKAUS nyob hauvli os. 105% safe and secure. just hide it in plain SIGHT. NOTHING is better. THAUM KOJ UALI NO txog 30 xyoo retiredLAWM CES HAUS YEEBKOJ THIAJ TAU TAUB ZOO PAUJ QHOV THAUM I KOJ KHWV KHWB xub company UA nyiaj ntsuab $5/hour
AEON
2014-04-16 08:11:54 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
kuv ntseeg hais tias nej cov tuaj hauv no yeej yog tib co ntxawj ntse,
siab dawb thiab muaj nyiaj lawm. tsis muaj txog million los yeej ze
lawm. yog li kuv thov nug nej sawv daws tias yuav ua li cas los yog
yuav khwv li cas thiaj li mas nyiaj?
thov qhia step by step thiaj to taub nawb. tus txawj yam twg qhia yam
ntawd. tus paub yam twg qhia yam ntawd. qhia li qhov nej twb tau ua
los lawm thiab tej yam tshiab uas nej xam pom hais tias ua yeej yuav
tau nyiaj xwb. tab sis thov qhia step by step tias yuav pib li cas,
siv dab tsi, ua dab tsi, etc.. tej no es peb cov ruam thiaj to taub
nawb. ua tsaug ntau ntau nawb.
NCO NTSOOV KOJ KHWV KHWB tau $ million/billion$ los txcog thaum kawg kawg TUAG mus LWJ ntog AV uake cov $ koj nqa tsis tau iblub penny LIAB nrogikoj mus 6 lwm tiami os.XAV KOM NPUA NUJ TSAHAJ ces mus CAIV NQAIJ YOG HAUJ SAM. KAWM SANKLEV MNCAJ NCEES DAWB HUV KOM TXAUS2 YEES KOJ THIAJli yuav NPLUA NUJ nqa tau nrogkoj mus 6LWM TIAM. yog tsis ntseeg NO MUs PLAY WAR CRAFT ib sij hloov ib tug character TSIS TXAWM LI REALLIFE IB SIJ TUAG MUS HLOOV TUS TSHIAB. THAUM KASWG TAU ZERO nqa tsis tau CAWM tsis CIAJ. UA SIAB MUS TSO TSEG PLAY tsis nto LEVEL 95li kuv na. TABSIS TXHOB THAB XEEM NROGKUV POJ NIAM NWS mas play tsawg tus los ntio ntsis tas nrho. TUS TWG nws kov2 mas kuv nyiag login mus sauib nws muaj txog pua txhiab GOLD tabtom kuv zoo2 NYIAG7 mus yuav weaopob thiab armor hom TOP RATE. NYIAG2 LI NO CAWMlos kuv twb mus tsis txog 95 ib tugli heevkawg yog 72 xwb. kuv 3 tug 72 ntawd yogkuv poj niam muskovli ib ob hnub mas puag tom 85++ lawm nws mas TXAWVkuv vim nws ke ntau monsterke HEAL nws tus character tau hoskuv mas TAJ2. YOG KUV TIG MUS NTAU MONSTER KUV TWB TSIS NCO HEAL THAUMKUVB POM TIAS AUB YaU HP QES HEEVLAWM CES CHARACTER TWB TSA KO TAW REZ TIAV mam dhia rovlos ntau dua los swb feem ntau. kuv POJ NIAM mas txawm yog ELITE BOSS los nws tsis KK ntshai thauym mnws siv nws tus HUNTERlos yog PALINDIN ob classes no nws MASTER TASLAWM NTXOV.1 hoskuv mas khav tuaj druid thiab ROUGUE komHIDEKIAG mam nkag2 mus nkaug nrab qaum xwb tabsis ROUGUE tsis txawj HEAL. DRUId MAS KE NTAU KE heal yooj8KUV THIAJ TSOO2 MUS TXOG 72 NCO NTSOOV ATTACK 3 TEG HEAL YUS IB ZAUG. REPEATLI NO YOG SAB DHAU NTAU IB TEG HEAKL IB ZAUG. YUSKAWG NYOB TAUS KOM MONSTER NTOG UA NTEJ. TSEG TAU IN XYOO LOS NO KUV TWB tsis LOGIN mus xaujli lawm. muab account CANCEL tas dulug. lub neej ua si no ces 5 tau ib yam tseem ceeb cov $ los ib yam nkaus. KHWV KHWB tau ntau2 yus TUAG ces tas dawb2 ib pennyl;iab twb nqa tsis tau. xav kom tau no ces kom menyuam tom qab hlawv ntawv thiab hlawv xyab tuaj 6 yus couj mus THEM NQE SAB TOM UB. TEJno tsis yog dag twb tseem muaj co0v TXHEEB ZE los ua dab ntub npau suav kom hlawv nyiaj 6 nws coj mus tau SIV. THAUM nws tseem ua neej nyob nws mus cojkev cai CHURCH. thaum TUAG lawv mus thov vaj tswv ib hmos ob hnub ces fauskiag tsis hlawv xyab ntawv. nws rovlos ua npau suav kom PAB hlawv 6 nws vim nws tsev tom qab yog VAJTSWV lawv hom lawv tsis PAB nws li lawm. nws los uanpau suav ho tsis yog nrogkuv thamnws nrogkuv tus tub tham xwb. hnub tom qab kuv tus tub tias tus DABLAUG YYYYY tias lawv tsis hlawv xyab hlawv ntawv nws tsis tauy nbyiaj siv kom kuv PAB no. kuv tias mus tom khw HMOOB mus yuav ib phau ntawv neeb los kuv mam qhiakoj. nws dhia2 lawm ib ntsis rovloskuv mam tias txaug 15 ntsuas ntawv 15 lub yaj khaum 15 daim xav txheej tiav no kuv mam qhia tswv8 ntxiv. nws musklhob2 tthjiab txioav2 ntawvli 2 xuajmoos nqa tau ibpawg ntawvlos tias DADDY tau novli koj hais lawm. kuv mam tias tuskoj hais YYYY no mas nwslos tysis tau hav peb lub tsdevb no vim nws tsis koom peb ib tug dab qhuas. nws nrogkoij thammas nws nyob nws puag tom teb chaws sab ntsujm pliag thaj chaw kom nws nrof neeg ntiaj teb ua dfab ntub npau suav tham xwb nws tsis yoglos tau nyob ze2li koj thiab ikyv wb tham novov. kojPAB nwsli nwslo9s ua dab ntub 6 koj9 mas. nqa iblub ntais tawm tom qhov rooj mus nraum backyard tsawglos 3 ruam ntawm qhov rooj laswm tom ub. ze taws rau cov ntawvkoj ua ti0av no thiab tsa suab hu tias YYYY ov ob hmos tasloskoj tau ua dab ntub npau suav kom kuv muab cov ntawv uas ua tej ntsuas thiab ib co ua li daim nyiaj CHOJ HLAWV 6 koj no mas kuv ua tiav no hlawv nov 6kojlawm ov los txais nqa muskoj tau SIVopv koj tsis nqa tsam leej twg ho txaisklawm ov. hlawvkom dfulug ces koj qav num TIAV.

TXHOB XAV tias HMOOB tej religion yog BS. hmoob coj2 los txog puag tav no los vim muaj chaw txawb chaw rau. xyab ntawv saum neej yog TRASH xwb tabsis sab ntsuj PLIG yog nyiajkub in MILLION$.

ua ntej kuv VWM2 mas kuv kuj tsis txawv ib tug PURE SCIENCE MAJOR MATH thiab COMPUTER SCIENCE TIBSI tabsis tom qab ikuv HLWB TAWG TAS VWM2 tas mas tej MATH thiab SCIENCE yog BABY TOYS xwb. yam LOJ thiab tseem CEEB nyob tom sab ntsuj plig uas tsis txawj TUAG txhua ib tiam neeg li peb lub CEV KHUAJ2 no. thaum peb ua neej nyob yam tseem ceeb yog purify KOM PEB TUS NTSUJ PLIG DAWB2 HUV2 KOM BENEFIT in the LONG TERM of the next generations. yog peb purify tsis yau ces NKIM SIJ HAWM los yug ib tiam. peb tus plig yuav UB2 tsismuaj POWER hla kom dhau qhov natural limitations. cov SUPREME MASTERli Budah mas thiaj muaj POWER DHIA DHAU vim nws purify nws tus plig txog theem pure eneegy form lawm.
Loading...