Discussion:
Hluas nkauj Hmoob nyob huv Tojsiab.com
(too old to reply)
Moghlub
2013-06-26 19:37:28 UTC
Permalink
Kuv ntseeg has tas cov kws tuaj caav pem huv nuav ces feem coob yeej tsi quav ntsej txug tej dluab hluas nkauj, hluas nraug huv tojsiab.com tawm sis just to remind mej tej txheebze kws tseem ntshaw-x tej ntxhab kws tsw-x mog hab tej lug qaabx zib. Yog mej ua zoo saib, cov neeg tso dluab rua huv yog cov tsi tshuam zoo nkauj ntau lawm xwb. Cov nuav txhaj yog tug tseem tawm sis puab feem coob tsi muaj kev txawj kev ntse hab kev vaammeej. Muaj qee dlaim dluab kws zoo nkauj ces either cov nam puj Hmoob kws muaj txiv lawd qev/muag luas tej ntxhais zoox nkauj le dluab lug tso los yog dlaim dluab raug khu ntaux lawm. Cov dluab zoo le nuav feem ntau yog tso lug ntxag cov laug nraug Hmoob Meskas kws tseem khuax sab hab xaavx zuaj lub ceevx le nyaj xwb, yuav tau ceev faaj. Ib ncuas u kuv pum ib nyuas hluas nkauj tsi tshuam zoo nkauj ua luaj twg muab lwm tug le ib dlaim dluab kws luas tub muab khu ntaux lawd coj lug tso rua huv tojsiab.com mas nwg lub xuvtooj nrov tsi tu tau 4-5 nub tawm sis vim tas nwg yog hluas nkauj tsis tau muaj noob nyoog txaus es nwg tsi tshuam txawj thaam ces nwg kuj thaam tsi tau ib tug tseem ceeb hab ruaj khov. Ua ke ntawd kuv kuj pum cov laug nraug Moob Meskas kws lug txug tim Laos es cov "hluas nkauj" kws puab tub thaam xuvtooj tau ntev loo hab poob nyaj lawm ci tub ntawd le xuvtooj kaw taag. Nrhav txug twg los tsi muaj leej twg paub tug dluab kws puab nqaa lug. Muaj tej tug haj tseem tau poob kua muag vim tsi tau ntsib tug kws nwg npau suav quas toog rua. Yog leej twg ho khuax sab es xaav muab nyaj pauv lug qaabzib kuas ntsuj plig puab cev nua los kuj yog lawm ib yaam hab ov...

M
อนารยชน คนป่าเถื่อน ที่ยังไม่เจริญ
2013-06-30 15:40:49 UTC
Permalink
Post by Moghlub
Kuv ntseeg has tas cov kws tuaj caav pem huv nuav ces feem coob yeej tsi quav ntsej txug tej dluab hluas nkauj, hluas nraug huv tojsiab.com tawm sis just to remind mej tej txheebze kws tseem ntshaw-x tej ntxhab kws tsw-x mog hab tej lug qaabx zib. Yog mej ua zoo saib, cov neeg tso dluab rua huv yog cov tsi tshuam zoo nkauj ntau lawm xwb. Cov nuav txhaj yog tug tseem tawm sis puab feem coob tsi muaj kev txawj kev ntse hab kev vaammeej. Muaj qee dlaim dluab kws zoo nkauj ces either cov nam puj Hmoob kws muaj txiv lawd qev/muag luas tej ntxhais zoox nkauj le dluab lug tso los yog dlaim dluab raug khu ntaux lawm. Cov dluab zoo le nuav feem ntau yog tso lug ntxag cov laug nraug Hmoob Meskas kws tseem khuax sab hab xaavx zuaj lub ceevx le nyaj xwb, yuav tau ceev faaj. Ib ncuas u kuv pum ib nyuas hluas nkauj tsi tshuam zoo nkauj ua luaj twg muab lwm tug le ib dlaim dluab kws luas tub muab khu ntaux lawd coj lug tso rua huv tojsiab.com mas nwg lub xuvtooj nrov tsi tu tau 4-5 nub tawm sis vim tas nwg yog hluas nkauj tsis tau muaj noob nyoog txaus es nwg tsi tshuam txawj thaam ces nwg kuj thaam tsi tau ib tug tseem ceeb hab ruaj khov. Ua ke ntawd kuv kuj pum cov laug nraug Moob Meskas kws lug txug tim Laos es cov "hluas nkauj" kws puab tub thaam xuvtooj tau ntev loo hab poob nyaj lawm ci tub ntawd le xuvtooj kaw taag. Nrhav txug twg los tsi muaj leej twg paub tug dluab kws puab nqaa lug. Muaj tej tug haj tseem tau poob kua muag vim tsi tau ntsib tug kws nwg npau suav quas toog rua. Yog leej twg ho khuax sab es xaav muab nyaj pauv lug qaabzib kuas ntsuj plig puab cev nua los kuj yog lawm ib yaam hab ov...
M
ib feem ntawm cov poj niam uas lawv tso duab tawm lawv muaj lawv lub hom phiaj KHWV kom tau NYIAJ lawv muab tej daim duab kom yog daim zoo tshaj coj mus cuab kom ib tug thaub nyob txawv teb chaws mus MAG lawv rooj ntxiab los yog rooj hluas kais. pib ntawm daim duab ces mus 6 email. ces mus rau hauv ,ub xov tooj. thaum no mas nyiaj ces tsis nco khuv xim li lawm ib hlis no ces ya ib ob puas $ rau tus 22 nws pom hauv daim duab thiab hnov lub suab txawj ntxias hauv lub xov tooj. nyob ntawm MN no twb muaj tus puav txiv neej MAG lawv lub pob tawb ces nyiaj $ ya cauj2 rau tim ub tau ntau xyoo mam yuav pib dav hlaus mus saib. cov tim ub los kuj txawj ua movie DAG kawg lawv thiaj tau NOJ ntau tom. mus SIM seb yog tsis ntseeg yeej yuav paub. kuvli los kuv pheej hais sawv daws kom txhob mus MAG lawv rooj ntxiab. kuv twb yog tus tob tom yuav MAG kuv twb tsis nco qab saib ntawm ko taw ua ntej. vinm kuv twb ntsib cov 22 hauv PALTALK tau duab thiab tau tham lus hauv PALTALK. ces kuj yog 2nd qualityli tham xov tooj tabsis kuj khees dua li email. cov tim ub mas txawj2 ntxias kawgli kom ciali mus saib vim nws nco2 yuav ciaj yuav tuag li. kom mus coj nws mus ncig ua si li ib ob week vim nws cov phoojywg twb muaj hluas nrau g coj lawv mus ua si thaum txog 30 lawm. yog kuv mus txog tim ub nws niam nws txiv yeej kam nws nrog kuv mus laij ua si li kuv siab nyiam kom txhob txawj txog tej xov xwm thiab lub koob moo tias HMOOB BLOG KEV PASSPORT. nws niam nws txiv yeej tsis uali ntawdli yog kuv coj nws mus ncig ua si li ib ob hnub xwb. yog kuv ntseeg nws kuv yuav pib dav hlau mus tsaws tim VT ces nws yeej nyob tom tshav dav hlau tos kuv lawm. nws mam coj kuv mus caij xam laub mus rau tom HOTEL thiab wb mam mus ncig li siab nyiam kom txaus yees. KAWG MAG lawv rooj ntxiab 5k$ ces dim tsisli ces seb puas nyob tim ub rov qab mus ua CAUBFAB zaum 2. TABSIS mas ho tsis muaj vibnais zaum 2 lawm ov. seb puas txiav ib ya xyoo kom yog tus LOJli xyoob ntxhw ntev li ob peb dag coj kwv nyhav thiab nkag kom los txog nram dej naj khoos no mam ua ib zaug nqes hauv naj khoos ntxeem tiag seb puas tshwm tim THAIB. tsam no yog tshwm tim THAIB no mas ho cauj2 mus yuav pib BUS nce roob lawm pem NAN los yog CHIANGMAI vim tsis muaj vibnais lawm. CEEVFAJ mas yog lub sij hawm ntawd PASSPORT MAG KEV lawm ntsib tasluaj thiab OSXAUM mas dhia tiag kom ceg LEM seb puas DIM ov. tsisli ntawd no ces them 5k$ tas mam mus nrog niamtais yawm txiv ua teb txhob mus ua CAUBFAB tom 2 xwb laud. mus ua teb li ib ob hlis yog niam tais yawm txiv kam no mam mus ua ib lub tsev me2 li lub cooj qaib kom tsaus ntuj no tau nkag mus caws2 ib hmo. yog $ tas ces txhob cia siab yuav tau pw HOTEL. yog niamtais yawm txiv kav ces pw tom teb nyob tom teb permanent kiag xwb ntag. tsaus ntuj no ces nqa ib tug pas xyoo ntev kli ob dag mus nplawm raws ntug teb kom txhob muaj tsiaj los noj niamtais yawm txiv cov qoob tom teb. lawv tus vauv tshiab2 nyuam qhuav kev tau 5k$ kuj yog tau haujlwm kawg. kuv saib daim VDO hmoob mus yees tim ub los hmoob twb tias cov tim ub ces yog leej twg muaj ntxhais zoo nkauj thiab muaj nyuj sib nrau keej2 ces NPLUAS NUJ xwb ntag. hnov daim VDO haisklii ntawd kuv xav tias lo lus no yuav nyob ze qhov tseeb lawm thiab ntag vim yog muaj tus ntxhais zoo nkauj tim BLOG los 5 txhiab $ nyiaj meskas ces muab pauv nyiaj BLOG EV tsis taus lawm kuj NPLUASNUJ. mus yuav tsev nyob hauv nroog li nyob MN muaj tus puav twb mag xa nyiaj $ ntau xyoo lawv cov hluas nkauj twb tsiv mus nyob hauv nroog NPLUAS NUJ lawm.
v***@gmail.com
2014-01-11 13:05:59 UTC
Permalink
cov yawg yog yuav hais mas hmoob twb saib tsi taus hmoob lawm ces Bye222222
t***@gmail.com
2018-02-24 17:27:19 UTC
Permalink
Nraug hloom zoo nraug txeem g tau muaj tu lo hlub

Loading...