Discussion:
hmoob tham xov tooj conference
(too old to reply)
kwvtijhmoob
2009-10-15 19:54:22 UTC
Permalink
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li. tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.

nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.

just dial this phone number below:
phone number: 786-686-2865
code: 916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.

if you want to join in and do conversation with them, then press # 23

it is free. no charge. you can use your cellphone, work phone or
home phone.
YawgLaus
2009-10-16 02:36:54 UTC
Permalink
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li.  tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
phone number:  786-686-2865
code:  916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.
if you want to join in and do conversation with them, then press # 23
it is free.  no charge.  you can use your cellphone, work phone or
home phone.
Txawm yog telephone Conference call xwb es lawv muab tis npe hu tias
"XOV TOOJ CUA NROV THOOB QAB NTUJ".. Kuv tseem hnov tias ziag no mas
muaj ntau lub heev li lawm thiab no tiag....!
Suabnoog
2009-10-16 03:16:02 UTC
Permalink
Post by YawgLaus
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li.  tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
phone number:  786-686-2865
code:  916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.
if you want to join in and do conversation with them, then press # 23
it is free.  no charge.  you can use your cellphone, work phone or
home phone.
Txawm yog telephone Conference call xwb es lawv muab tis npe hu tias
"XOV TOOJ CUA NROV THOOB QAB NTUJ".. Kuv tseem hnov tias ziag no mas
muaj ntau lub heev li lawm thiab no tiag....!
Cov phoojyaw sawvdaws kuv pom muaj ntau dua li no. Tiamsis kuv xav mas
yog SCH muaj ib lub thiab no nws yuav zoo tshaj!. Vim cov hauv no
thiaj yog cov neeg txawj ntaub thiab txawj nthawv dua ne.....hehehe.
Kuv cov phoojywg qhia rau kuv tias lawv los kuj lomzem txhua hmo li
no. Lawv mas twb yog 3 teev sawvntxov los tseem kauv pam hais
kwvtxhiaj uj iv saum txaj li no. Aub yau, cas peb yuav txawj ntau yam
ualuaj thiab ua tej xusiab ualuaj li ne? Lawv cav haistias cas tsis
muaj cov neeg txawj ntse mus pab lawv. Yog muaj no ntshe lawv tseem
yuav mus debdua no.

Rawsli kuv paub mas muaj:

Xovtoojcua Loojceeb (siv cell phone xwb thiab mas lomzem kawgkiag;
kawg Maiv Ntxais tseem sawv rovqab los hais kwvtxhiaj nyob hauv lawm
thiab.) Muaj pua pua leej tuaj hauv xwb.

Xovtoojcua Phoojywg

Xovtooj cua Ntaj Yaaj

Xovtoojcua Nruas Hawj

Xovtoojcua Xoblaim

Thiab Lispovtsab

Cov no puavleej muaj xau tibsi nawb.

Suabnoog
tou
2009-10-16 12:47:00 UTC
Permalink
Post by Suabnoog
Post by YawgLaus
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li.  tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
phone number:  786-686-2865
code:  916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.
if you want to join in and do conversation with them, then press # 23
it is free.  no charge.  you can use your cellphone, work phone or
home phone.
Txawm yog telephone Conference call xwb es lawv muab tis npe hu tias
"XOV TOOJ CUA NROV THOOB QAB NTUJ".. Kuv tseem hnov tias ziag no mas
muaj ntau lub heev li lawm thiab no tiag....!
Cov phoojyaw sawvdaws kuv pom muaj ntau dua li no. Tiamsis kuv xav mas
yog SCH muaj ib lub thiab no nws yuav zoo tshaj!.  Vim cov hauv no
thiaj yog cov neeg txawj ntaub thiab txawj nthawv  dua ne.....hehehe.
Kuv cov phoojywg qhia rau kuv tias lawv los kuj lomzem txhua hmo li
no.  Lawv mas twb yog 3 teev sawvntxov los tseem kauv pam hais
kwvtxhiaj uj iv saum txaj li no.  Aub yau, cas peb yuav txawj ntau yam
ualuaj thiab ua tej xusiab ualuaj li ne?  Lawv cav haistias cas tsis
muaj cov neeg txawj ntse mus pab lawv.  Yog muaj no ntshe lawv tseem
yuav mus debdua no.
Xovtoojcua Loojceeb (siv cell phone xwb thiab mas lomzem kawgkiag;
kawg Maiv Ntxais tseem sawv rovqab los hais kwvtxhiaj nyob hauv lawm
thiab.)  Muaj pua pua leej tuaj hauv xwb.
Xovtoojcua Phoojywg
Xovtooj cua Ntaj Yaaj
Xovtoojcua Nruas Hawj
Xovtoojcua Xoblaim
Thiab Lispovtsab
Cov no puavleej muaj xau tibsi nawb.
Suabnoog- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Cov nos ces yog teleconference xwb lo mas!
nws depend koj lub xovtooj nawb, yog koj tsis muaj longdistance ces
koj yeej yuav pom bell tuaj xwb tiag, yog koj muaj unlimited
longdistance ces ua ywjsiab. Cell los tibyam thiab, yog koj muaj
national plan ces ok nawb tiam si yog koj muaj local xwb still koj
tseem muaj bell to pay and remember your minutes will dry up very
quickly some phone have unlimited talk is ok but peb cov ua muaj
limited minute mas yog koj ua tau ces tsi ntev ploj lawm nawb.
It just for crazy people want to express themself too much but have
not and this is for you, someone there want to listen to your srrow or
happiness. Some of these people need medical attention but some are
just right for them to kill time.
YawgLaus
2009-10-16 13:18:08 UTC
Permalink
Post by tou
Post by Suabnoog
Post by YawgLaus
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li.  tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
phone number:  786-686-2865
code:  916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.
if you want to join in and do conversation with them, then press # 23
it is free.  no charge.  you can use your cellphone, work phone or
home phone.
Txawm yog telephone Conference call xwb es lawv muab tis npe hu tias
"XOV TOOJ CUA NROV THOOB QAB NTUJ".. Kuv tseem hnov tias ziag no mas
muaj ntau lub heev li lawm thiab no tiag....!
Cov phoojyaw sawvdaws kuv pom muaj ntau dua li no. Tiamsis kuv xav mas
yog SCH muaj ib lub thiab no nws yuav zoo tshaj!.  Vim cov hauv no
thiaj yog cov neeg txawj ntaub thiab txawj nthawv  dua ne.....hehehe.
Kuv cov phoojywg qhia rau kuv tias lawv los kuj lomzem txhua hmo li
no.  Lawv mas twb yog 3 teev sawvntxov los tseem kauv pam hais
kwvtxhiaj uj iv saum txaj li no.  Aub yau, cas peb yuav txawj ntau yam
ualuaj thiab ua tej xusiab ualuaj li ne?  Lawv cav haistias cas tsis
muaj cov neeg txawj ntse mus pab lawv.  Yog muaj no ntshe lawv tseem
yuav mus debdua no.
Xovtoojcua Loojceeb (siv cell phone xwb thiab mas lomzem kawgkiag;
kawg Maiv Ntxais tseem sawv rovqab los hais kwvtxhiaj nyob hauv lawm
thiab.)  Muaj pua pua leej tuaj hauv xwb.
Xovtoojcua Phoojywg
Xovtooj cua Ntaj Yaaj
Xovtoojcua Nruas Hawj
Xovtoojcua Xoblaim
Thiab Lispovtsab
Cov no puavleej muaj xau tibsi nawb.
Suabnoog- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Cov nos ces yog teleconference xwb lo mas!
nws depend koj lub xovtooj nawb, yog koj tsis muaj longdistance ces
koj yeej yuav pom bell tuaj xwb tiag, yog koj muaj unlimited
longdistance ces ua ywjsiab. Cell los tibyam thiab, yog koj muaj
national plan ces ok nawb tiam si yog koj muaj local xwb still koj
tseem muaj bell to pay and remember your minutes will dry up very
quickly some phone have unlimited talk is ok but peb cov ua muaj
limited minute mas yog koj ua tau ces tsi ntev ploj lawm nawb.
It just for crazy people want to express themself too much but have
not and this is for you, someone there want to listen to your srrow or
happiness. Some of these people need medical attention but some are
just right for them to kill time.- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Ib ntus tom ntej no ces peb tseem yuav muaj teeb meem tshaj qub
mas..... coob tus yuav tsis muaj cell phone lawm, coob tus los yauv
muaj mob, coob tus yuav vwm.... Qhov ntau tshaj ces qhov koj hais
phone bill yuav tuaj txog phav, hos cov phone card business los yuav
tau nyiaj heev, vim tsam no hu mus nplog teb los coob npaum hos... cov
ho yuav hu telephone conference los coob ces nyaj phone card business
yuav nce sai lauv.....
Moobsib
2009-10-16 22:43:07 UTC
Permalink
Yog lawm!!! Peb feem coob tsi tau paub qhov tseeb txug cell phones
xwb, hab yeeb vim yog cell phones muab kev yooj yim rua suav dlawg
dhlau ces txhaj tsi muaj leej twg quav ntsej txug the risk involved
xwb. Lub cellphone mas thaam tsi tau ntev tshaaj 1 xuajmoos.

MS
Born2beMhong
2012-11-06 21:11:40 UTC
Permalink
Suabnoog aws,

tej niag conference no ces yog yus yuav mus kev deb es laj tsav tsheb es hus mloog lawv hais kwvtxhiaj thiab txhua lus kom yus txhob tsaugtsaugzog xwb os nawb. dhau li ntawd, lawv cov no siab tseem ti thiab nqaim tshaj peb tuaj SCH no. tsi tag li ntawd, leej twg ncauj ntau ces tau tham ntau xwb....LOLz!

kuv mus tos kuv tus kwv rov qab los nyob nrog kuv...rau lub Lav OK... kuv ib tug kwvtij muab lub pem Eau Claire koj rau kuv tuaj mloog kom txhob laj laj tsavtsheb....ces kuv ua li ntawd xwb tiag.

koj muab xav mas, cov qhabnab li koj kuv thiab peb coob tus no tsi txawj kwvtxhiaj li lawm nawb....cov hais kwvtxhiaj seevyees ces yeej tsawg tus kawg kiag...kuv pom ib tug ua nyob pem Eau Claire koj es niaj hmo tuaj hais kwvtxhiaj lawv tso tawm rau lub Oshkosh tournament ces kuv luag luag xwb mas lod.

saib no os nawb....smiles...nws lub npe ces yog cov nyob pem koj lub zos ntag nawb....Born
mi hlub
2015-08-04 20:25:23 UTC
Permalink
Post by YawgLaus
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li.  tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
phone number:  786-686-2865
code:  916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.
if you want to join in and do conversation with them, then press # 23
it is free.  no charge.  you can use your cellphone, work phone or
home phone.
Txawm yog telephone Conference call xwb es lawv muab tis npe hu tias
"XOV TOOJ CUA NROV THOOB QAB NTUJ".. Kuv tseem hnov tias ziag no mas
muaj ntau lub heev li lawm thiab no tiag....!
EVERYTHING IS N
yoojyim
2009-10-16 16:50:24 UTC
Permalink
Kwjtijhmoob,

The phone # is invalid. I tried but the operator said the # is
incorrect.

Yim
M Lee
2009-11-20 07:55:01 UTC
Permalink
Post by yoojyim
Kwjtijhmoob,
The phone # is invalid. I tried but the operator said the # is
incorrect.
Yim
The new phone number is 218-548-1845 code 916-916#. Our website is
xoblaim.com.
LOMTED
2009-11-20 21:08:03 UTC
Permalink
Nyob zoo cov phoojywg

No yog ib coj hmoob conference call number uas kuv tau google los rau
sawv daws tau paub.

712.432.3900 pin# 131.206#
785.686.2865 pin# 916.916#
218.548.1845 pin# 916.916#
712.432.1405 pin# 433.418#

Yog koj xav muaj koj ib tshooj conference call at no cost to you. Here
is the URL: http://www.nocostconference.com/ . Yog leej twg muaj caij
no set up it channel rau SCH, kuv xav tias yuav yog ib qhov
interesting platform rau SCHers.

Lub Ceeb Toom : WARNING

1.Make sure you have Unlimited Plan for your Cellphone or your Home
Phone with Unlimited Long Distance Call.

2.Double check to see if your cellphone plan have Free Night 9:00 pm
to 6:00 am or Free Weekend Call.

Otherwise, yog koj tsis muaj cov Cell Phone Plan li hais tas los saum
no. BE WARE OF $2500 plus phone bill.

LOMTED
LOMTED
2009-11-20 21:19:15 UTC
Permalink
Nyob zoo cov phoojywg

No yog ib coj hmoob conference call number uas kuv tau google los rau
sawv daws tau paub.

218.548.1845 pin# 916.916#
712.432.1405 pin# 360.210#
712.432.1405 pin# 433.418#
712.432.3900 pin# 131.206#
712.432.3900 pin# 486.868#
785.686.2865 pin# 916.916#

Best time to call into these conference calls will be after 9:00 PM

Yog koj xav muaj koj ib tshooj conference call at no cost to you. Here
is the URL: http://www.nocostconference.com/ . SCHer, yog leej twg
muaj caij no mus set up ib channel rau SCH, es peb ho tau tuaj sibtham
uake thiaj. kuv xav tias yuav yog ib qhov interesting platform rau
SCHers.

Lub Ceeb Toom : WARNING

1.Make sure you have Unlimited Plan for your Cellphone or your Home
Phone with Unlimited Long Distance Call.

2.Double check to see if your cellphone plan have Free Night 9:00 pm
to 6:00 am or Free Weekend Call.

Otherwise, yog koj tsis muaj cov Cell Phone Plan li hais tas los saum
no. BE WARE OF $2500 plus phone bill.

LOMTED
LOMTED
2009-11-20 22:16:21 UTC
Permalink
Nyob zoo cov phoojywg

Here is another website that provide free conference call setup: URL
http://freeconferencepro.com/

FreeConferencePro does not charge any fees for the use of our
services. Our Access Numbers are not toll-free and will be a domestic
long distance call for most users. Therefore, a user may be charged by
their long distance carrier for calling us, unless nationwide long
distance is bundled into the user's calling plan. Use of
FreeConferencePro is always totally free.

LOMTED
dekfangkhong
2009-11-21 06:57:51 UTC
Permalink
Post by LOMTED
Nyob zoo cov phoojywg
No yog ib coj hmoob conference call number uas kuv tau google los rau
sawv daws tau paub.
218.548.1845 pin# 916.916#
712.432.1405 pin# 360.210#
712.432.1405 pin# 433.418#
712.432.3900 pin# 131.206#
712.432.3900 pin# 486.868#
785.686.2865 pin# 916.916#
Best time to call into these conference calls will be after 9:00 PM
Yog koj xav muaj koj ib tshooj conference call at no cost to you. Here
is the URL:http://www.nocostconference.com/. SCHer, yog leej twg
muaj caij no mus set up ib channel rau SCH, es peb ho tau tuaj sibtham
uake thiaj. kuv xav tias yuav yog ib qhov interesting platform rau
SCHers.
Lub Ceeb Toom : WARNING
1.Make sure you have Unlimited Plan for your Cellphone or your Home
Phone with Unlimited Long Distance Call.
2.Double check to see if your cellphone plan have Free Night 9:00 pm
to 6:00 am or Free Weekend Call.
Otherwise, yog koj tsis muaj cov Cell Phone Plan li hais tas los saum
no. BE WARE OF $2500 plus phone bill.
LOMTED
Lomted,

Kuv muas mloog lawv tham tau. Tabsis pheej nrog lawv txuas lus tsi tau
kiag li. Lawv tus code yog li cas? Kuj xav nrog lawv pab kho lawv tus
Vajhmoob me ntsis thiab na. Leej twg paub tus code mus nrog lawv sib
tham tau no pub rau peb thiab seb

Uatsaug
n***@gmail.com
2012-11-06 19:20:12 UTC
Permalink
nej puas paub phoooj ywg thiab hmoob xas nerum tus #? yog muaj tus paub no thov qhia thiab, vim lawv pauv dua tus # tshiab lawm...........
Post by LOMTED
Nyob zoo cov phoojywg
No yog ib coj hmoob conference call number uas kuv tau google los rau
sawv daws tau paub.
218.548.1845 pin# 916.916#
712.432.1405 pin# 360.210#
712.432.1405 pin# 433.418#
712.432.3900 pin# 131.206#
712.432.3900 pin# 486.868#
785.686.2865 pin# 916.916#
Best time to call into these conference calls will be after 9:00 PM
Yog koj xav muaj koj ib tshooj conference call at no cost to you. Here
is the URL: http://www.nocostconference.com/ . SCHer, yog leej twg
muaj caij no mus set up ib channel rau SCH, es peb ho tau tuaj sibtham
uake thiaj. kuv xav tias yuav yog ib qhov interesting platform rau
SCHers.
Lub Ceeb Toom : WARNING
1.Make sure you have Unlimited Plan for your Cellphone or your Home
Phone with Unlimited Long Distance Call.
2.Double check to see if your cellphone plan have Free Night 9:00 pm
to 6:00 am or Free Weekend Call.
Otherwise, yog koj tsis muaj cov Cell Phone Plan li hais tas los saum
no. BE WARE OF $2500 plus phone bill.
LOMTED
Born2beMhong
2012-11-07 13:58:23 UTC
Permalink
kwvtijhmoob,

ntau lub conference niam no ces yog cov PhabEj thiab NasEj li cov no ntau xwb...koj tsi ntseeg ces mus saib xwb mas nawb.LOLz!
t***@gmail.com
2013-12-21 20:16:58 UTC
Permalink
thov caw nej txhua tus tuaj koom xovtooj cua DeevSiab os
peb tus zauv yog
712 432 2800 pin 020#
t***@gmail.com
2013-12-21 20:20:55 UTC
Permalink
nyob zoo os rau suav daws os cov phoojywg..
thov caw nej txhua tus tuaj koom peb xovtooj cua DeevSiab..
peb tham ntau yam heev thiab lom zem kawg li..
peb li xovtooj DeevSiab yog

712 432 2800
pin 020#
ua tsaug os nawb :)
n***@gmail.com
2014-01-11 11:11:55 UTC
Permalink
This is such a crazy hmoob media. It transmite fault communication to the community every day.
AEON
2014-01-11 15:07:32 UTC
Permalink
Post by n***@gmail.com
This is such a crazy hmoob media. It transmite fault communication to the community every day.
MEDIA CONTROL YOG IB YAM loj2 heev TSIS HAIS TEB CHAWS TWG. NYOB LI TIM MESKAS NO MAS HAJ YAM loj LEEJ TWG SIV TAU tv THIAB radio LOS NROG NWS YAM BUSINESS LOS PO9LITIC CES NWS MUAJ2 zog HAUV PUBLIC opinion. tsam no cov to9m tv thiab radio yuav kom community ntseeg li caslos tau txawm yog DAG xwblos neeg kawg cov billionaire li thakxin lawv tim THAIB thiaj muaj zog heev 6 politic vimlawv txawj siv tv/radio lub sij hawm kom tau pej xeem votes.
h***@gmail.com
2015-08-04 17:53:28 UTC
Permalink
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li. tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
phone number: 786-686-2865
code: 916-916 #
If you just want to listen to the conversation, then this is all you
have to do.
if you want to join in and do conversation with them, then press # 23
it is free. no charge. you can use your cellphone, work phone or
home phone.
ua cas nej tsp number no ho tsis work
nres
2015-08-05 13:08:20 UTC
Permalink
Post by kwvtijhmoob
hmoob poj niam/txiv neej hluas nkauj/hluas nraug cov tsis txawj/tsis
muaj computer es lawv tuaj nrog sawvdaws tham tsis tau nyob rau hauv
internet tej forums, lawv kuj tsim muaj ib co phone lines sawv daws hu
phone tuaj sib tham coob kawg li. tseem tuaj sib tham coob tshaj, lom
zem tshaj thiab tseem ceeb tshaj li peb tuaj tham nyob rau hauv
internet no thiab vim lawv yeej tham tawm lawv lub suab thiab qhia
lawv lub npe tseeb tawm.
nej xav mloog xwb los tau ho xav nrog kiag lawm tham los tau.
------------------------

Lawv yeej txawj siv computer thiab. tiam sis kev tuaj mus tham hauv xov tooj txuas ncauj txuas lus li ntawd yog ib qhov chaw sib tham, tso pa, keb kev kho siab , lonely... zoo dua sib tham hauv computer raws kuv siab xav, vim tsis tas yuav zov rawv lub computer...tsawm tsav tsheb ib leeg los tham tau ua luag, taug kev los tham tau...sib tawm tswv yim, tuaj sib pauv txuj ci... kuj zoo thiab mas....
q***@gmail.com
2018-02-24 06:40:03 UTC
Permalink
kv xav tau kev pab tu tswv Google koj muab kv tu xoov tooj lo yg Facebook rau kv muaj neeg sb phem nyiag kv li video tso rau hauv no lawm g tag li thv hu rov qab thb kv tug xov tooj yg 02052231983 lo yg kv tug Facebook yog:xavdagkoj tuag no hu rov nb thv kev pab nb
Loading...