Discussion:
Puas tseem muaj ib lub forum twg kws zoo xws/thooj le lub SCH nuav hab?
(too old to reply)
Moghlub
2014-07-16 00:29:07 UTC
Permalink
Kuv maub moog pum hmongzone.com hab hmongza.com tawm sis puab cov structures txawv peb lub SCH nuav ntau. Ua ke ntawd cov threads los cov qubx xwb..

M
AEON
2014-07-16 03:37:31 UTC
Permalink
Post by Moghlub
Kuv maub moog pum hmongzone.com hab hmongza.com tawm sis puab cov structures txawv peb lub SCH nuav ntau. Ua ke ntawd cov threads los cov qubx xwb..
M
SCH no QUB dua oblubkoj piav li cas los nyias muaj nyias tswv8 los TXHIMKHO SCH no mas tsis yog pebib tug ua tej interface no li ov. tej no kuv siv GOOGLE WEBSITE ces google yog tus ua xwb. how ob lubkoj piav mas zooli yoglawv ualawv ntsis sub. content mayog peb POST tabsis INTERFACE mas SCH no yog google ua xwb. nyob ntawm hom koj SIV. thaum i mas ISP tseem pub peb SIV USENET tamsim no ISP tsis muaj USENETlawm ceskuvkhawslos IV GOOGLE lawm xwb thaum ISP tseem pub USENET mas yus yuav SIV HOM INTERFACE TWGlos tau yooj8. tsam no ces GOOGLE NKAUS XWB kuv na.
n***@gmail.com
2017-09-21 05:48:40 UTC
Permalink
Post by Moghlub
Kuv maub moog pum hmongzone.com hab hmongza.com tawm sis puab cov structures txawv peb lub SCH nuav ntau. Ua ke ntawd cov threads los cov qubx xwb..
M
saib thiab download youtube mp3
http://www.tomclip
t***@gmail.com
2017-09-23 16:50:09 UTC
Permalink
Post by Moghlub
Kuv maub moog pum hmongzone.com hab hmongza.com tawm sis puab cov structures txawv peb lub SCH nuav ntau. Ua ke ntawd cov threads los cov qubx xwb..
M
Yawm Mug Hlob awd....

Tsis muaj ib lub npljteb twg es 6yuav sis tshe tub hab sis hlub tob npaum peb lub nan SCH nuav le llllllllawm ov.

Kuv le kuv txeev laam tshev-v kuv yawm YTK Tsoob nam kuav kuvv tsis paub tsis pwm nwg ib zag le laiv....Kuv tseem xaav tas nyob-b muam tej hnuv sis ntsib nuav ntshes yuav ua caag zoo sab nuav laiv.....hawv.v.v.v.vvvvvvv


Tseemyeej.
Vaj Ncuab
2017-09-28 21:36:07 UTC
Permalink
Post by t***@gmail.com
Post by Moghlub
Kuv maub moog pum hmongzone.com hab hmongza.com tawm sis puab cov structures txawv peb lub SCH nuav ntau. Ua ke ntawd cov threads los cov qubx xwb..
M
Yawm Mug Hlob awd....
Tsis muaj ib lub npljteb twg es 6yuav sis tshe tub hab sis hlub tob npaum peb lub nan SCH nuav le llllllllawm ov.
Kuv le kuv txeev laam tshev-v kuv yawm YTK Tsoob nam kuav kuvv tsis paub tsis pwm nwg ib zag le laiv....Kuv tseem xaav tas nyob-b muam tej hnuv sis ntsib nuav ntshes yuav ua caag zoo sab nuav laiv.....
hawv.v.v.v.vvvvvvv
Tseemyeej.
Uncle Tseem Yeej;


October 7-9, 2017, yog hnub yuav thas Naikong Nkias Pov Yaj uas yog koj yawm cuas Yaj Tshaj Koob tus hlob Nlias. Kuv ntseeg tias yuav tsum ntsib Yaj Tshaj Koob rau hnub ntawd. Yaj Tshaj Koob lub npe hu ua Ch..., Xeem Thoj nawb, yawg pojniam yog nkauj Hmoob Vaj uas yog Kaus Moos Das Ntxoov Lauj Vaj lawv cov ntxhais.
noogdlej
2017-11-20 18:36:48 UTC
Permalink
Muaj los mas. Favbook ne. nyob huv mas muaj ntau lub le os. Xaav thaam yam subject twg los tau le os...
Post by Moghlub
Kuv maub moog pum hmongzone.com hab hmongza.com tawm sis puab cov structures txawv peb lub SCH nuav ntau. Ua ke ntawd cov threads los cov qubx xwb..
M
Loading...