Discussion:
Txhais npau suav
(too old to reply)
yawgnomdub
2009-10-13 01:10:41 UTC
Permalink
Ua npau suav pom cov nram qab no yog li cas?

1. Ua npau suav pom quav ntau ntau thiab tsw tsw heev mas yus ntshai
ntshai tsam lo yus.
2. Ua npau suav menyuam ntuav ntau ntau lo yus tas.
3. Ua npau suav pom dej loj li loj tiamsis yus saib saib xwb
4. Ua npau suav pom dej thiab yus kwm mus ib plig mas dej loj li loj
thiab yus tig rov qab lawm.
5. Ua npau suav pom dej me me tiamsis thaum yus kwm mus ib pliag ho
tim rov los cas dej loj li loj kwm yuav luag tsi tau rov qab.
6. Ua npau suav pom nab coob coob heev.
7. Ua npau suav pom zaj los rau hauv yus ko taw thaum yus hla dej.
8. Ua npau suav pom police cia li lam tuaj txhom yus.
9. Ua npau suav pom tej tus hluas nkauj zoo zoo nkauj heev tiamsis
nyiam nyiam yus kawg li thiab tsi nyiam lwm tus li.
10. Ua npau suav pom hluas nkauj los kom nrog nws mus ua si tiamsis
yuav kom muab yus lub nphlaib hle mas mus tau.
11. Ua npau suav tias yus yuav mus ua ib txoj haujlwm rau lwm qhov.

Nej pab txhais saib
Xavzoo
2009-10-14 19:14:16 UTC
Permalink
yawgnomdub,

Txhob tu siab tias tsis muaj tus kam pab koj txhais npausuav, qhob
tseeb tsis muaj leejtwg txawj txhais.

X Z
dekfangkhong
2009-10-14 23:21:55 UTC
Permalink
Post by yawgnomdub
Ua npau suav pom cov nram qab no yog li cas?
1. Ua npau suav pom quav ntau ntau thiab tsw tsw heev mas yus ntshai
ntshai tsam lo yus.
2. Ua npau suav menyuam ntuav ntau ntau lo yus tas.
3. Ua npau suav pom dej loj li loj tiamsis yus saib saib xwb
4. Ua npau suav pom dej thiab yus kwm mus ib plig mas dej loj li loj
thiab yus tig rov qab lawm.
5. Ua npau suav pom dej me me tiamsis thaum yus kwm mus ib pliag ho
tim rov los cas dej loj li loj kwm yuav luag tsi tau rov qab.
6. Ua npau suav pom nab coob coob heev.
7. Ua npau suav pom zaj los rau hauv yus ko taw thaum yus hla dej.
8. Ua npau suav pom police cia li lam tuaj txhom yus.
9. Ua npau suav pom tej tus hluas nkauj zoo zoo nkauj heev tiamsis
nyiam nyiam yus kawg li thiab tsi nyiam lwm tus li.
10. Ua npau suav pom hluas nkauj los kom nrog nws mus ua si tiamsis
yuav kom muab yus lub nphlaib hle mas mus tau.
11. Ua npau suav tias yus yuav mus ua ib txoj haujlwm rau lwm qhov.
Nej pab txhais saib
Raws li kuv paub mas yog yuav raug leb xwb nawb. Kav tsij mus yuav leb
Thaib thiab super lotto xwb mas koj yawg. Yog tsi raug leb tau nyiaj
ces yog yuav mag leb rov tav rov ntsug ntag ov.
vaajmoob
2009-10-15 02:10:10 UTC
Permalink
yawgnom es, sob noj mov ntaux xwb ces tsi ua npau suav lawm los mas,
vmged
Post by yawgnomdub
Ua npau suav pom cov nram qab no yog li cas?
1. Ua npau suav pom quav ntau ntau thiab tsw tsw heev mas yus ntshai
ntshai tsam lo yus.
2. Ua npau suav menyuam ntuav ntau ntau lo yus tas.
3. Ua npau suav pom dej loj li loj tiamsis yus saib saib xwb
4. Ua npau suav pom dej thiab yus kwm mus ib plig mas dej loj li loj
thiab yus tig rov qab lawm.
5. Ua npau suav pom dej me me tiamsis thaum yus kwm mus ib pliag ho
tim rov los cas dej loj li loj kwm yuav luag tsi tau rov qab.
6. Ua npau suav pom nab coob coob heev.
7. Ua npau suav pom zaj los rau hauv yus ko taw thaum yus hla dej.
8. Ua npau suav pom police cia li lam tuaj txhom yus.
9. Ua npau suav pom tej tus hluas nkauj zoo zoo nkauj heev tiamsis
nyiam nyiam yus kawg li thiab tsi nyiam lwm tus li.
10. Ua npau suav pom hluas nkauj los kom nrog nws mus ua si tiamsis
yuav kom muab yus lub nphlaib hle mas mus tau.
11. Ua npau suav tias yus yuav mus ua ib txoj haujlwm rau lwm qhov.
Nej pab txhais saib
k***@gmail.com
2013-09-10 15:25:04 UTC
Permalink
Post by yawgnomdub
Ua npau suav pom cov nram qab no yog li cas?
1. Ua npau suav pom quav ntau ntau thiab tsw tsw heev mas yus ntshai
ntshai tsam lo yus.
2. Ua npau suav menyuam ntuav ntau ntau lo yus tas.
3. Ua npau suav pom dej loj li loj tiamsis yus saib saib xwb
4. Ua npau suav pom dej thiab yus kwm mus ib plig mas dej loj li loj
thiab yus tig rov qab lawm.
5. Ua npau suav pom dej me me tiamsis thaum yus kwm mus ib pliag ho
tim rov los cas dej loj li loj kwm yuav luag tsi tau rov qab.
6. Ua npau suav pom nab coob coob heev.
7. Ua npau suav pom zaj los rau hauv yus ko taw thaum yus hla dej.
8. Ua npau suav pom police cia li lam tuaj txhom yus.
9. Ua npau suav pom tej tus hluas nkauj zoo zoo nkauj heev tiamsis
nyiam nyiam yus kawg li thiab tsi nyiam lwm tus li.
10. Ua npau suav pom hluas nkauj los kom nrog nws mus ua si tiamsis
yuav kom muab yus lub nphlaib hle mas mus tau.
11. Ua npau suav tias yus yuav mus ua ib txoj haujlwm rau lwm qhov.
Nej pab txhais saib
Ua npau suav poj zaj ntxhais tau li cas?
HEADSPINNER
2013-09-10 22:27:07 UTC
Permalink
Post by k***@gmail.com
Post by yawgnomdub
Ua npau suav pom cov nram qab no yog li cas?
1. Ua npau suav pom quav ntau ntau thiab tsw tsw heev mas yus ntshai
ntshai tsam lo yus.
2. Ua npau suav menyuam ntuav ntau ntau lo yus tas.
3. Ua npau suav pom dej loj li loj tiamsis yus saib saib xwb
4. Ua npau suav pom dej thiab yus kwm mus ib plig mas dej loj li loj
thiab yus tig rov qab lawm.
5. Ua npau suav pom dej me me tiamsis thaum yus kwm mus ib pliag ho
tim rov los cas dej loj li loj kwm yuav luag tsi tau rov qab.
6. Ua npau suav pom nab coob coob heev.
7. Ua npau suav pom zaj los rau hauv yus ko taw thaum yus hla dej.
8. Ua npau suav pom police cia li lam tuaj txhom yus.
9. Ua npau suav pom tej tus hluas nkauj zoo zoo nkauj heev tiamsis
nyiam nyiam yus kawg li thiab tsi nyiam lwm tus li.
10. Ua npau suav pom hluas nkauj los kom nrog nws mus ua si tiamsis
yuav kom muab yus lub nphlaib hle mas mus tau.
11. Ua npau suav tias yus yuav mus ua ib txoj haujlwm rau lwm qhov.
Nej pab txhais saib
Ua npau suav poj zaj ntxhais tau li cas?
/PRESSNO KOM PLAUB ntug tas. muab piv txwv t5ias yog ob xeem ua plaub tshuav sib tu xwb vim ob xeem kuj muaj zog txaus2 leej twg yog tus COJ tuas thawj no mas nws muajoption ntias/nia/force kom ib tof los yog ib xeem cia li muab nws txoj kev ua plaub ua ntug TSO TSEG just to AVOID a BIG confrontation knowing it is not JUSTICE but it was an option to9 settle the issue in PEACE. jusrtice was not done BUT at least theleader got the peace of AVOIDING BIG confrontation from two or more powerful groups. yog yuav muab PIV 6 tim meskas no ces NI/Dforce thiab ntxioas li ntawd yeej tsisLEGAL kiag vim tus coj ciali yuav kom ib tog GIVEUP cia tus sab tod YEEJ yooj8. zooli case mupn Mn oblub koomtsishaum LAOFAMILY ib tug yog LIS ib tug yog XYOOJ YOG IB TUG COJ CIALI KOM IB TUG TSO TSEG CIA 6 TUS SAB TOD yeej MAS YUAV KHIB2 MOB2 TUS raug nia LUB SIAB. nov mas lam tham xwb kuv xav yuav tsis muaj ib tug YEEM NIA ib tog 4 tim meskas no lawm vim cov hmoob tim no tsis yog cov tim ub lawm. tseem nia2 lawv kom menyuam LAIB tuaj muab yus ntov los tsis li ces COURT feem twg los tus thawj SWB tibsi ceskuv xavtias yuav yog 99% mus ze2 100 percent tsis muaj neeg kam nia UNLESS nws muaj SPECIAL POWER. YOG GHMOOB ROV MUS TXOG TIM UB MUS MUAJ CIAM LIAJ CIA TEB MUAJ TEB CHAWS NO MAS hom kev nia 4 no yuav muaj rov tuaj tseeb2 vim nws yog in txoj ke kho kom 4 ntug tas sai2. yeej paub tsis ncaj ncees heev tabsis kom 4 tas ob tog tsis tuag ces twb yog HMOOV kawg lawm. yog leej twg tsis nkaG SIAb LO lus NIA NO MUS NTSIB COV ascas(n) hauv SCH muaj coob. tim ub mas cov nom cov thawj xav2 kom 4 tas tiaj tus heev ces yuav ntxias/DAG/YUAM los tsuav kom 4 tas thiab kwvtijj nerej tsa tseem,muaj kev tiaj tus txhob sib ntau sib tua xwb.nom LOJ LEVELli GVPmas ntsib hom kev nia 4 no lawm ntau. ua2 dhuav HMOOB TAS KUV XAV.
v***@gmail.com
2016-06-14 09:32:19 UTC
Permalink
Kj cov npau suav no es xyov kj npau suav tiag los dag es yawgnomdub
p***@gmail.com
2018-03-01 05:52:51 UTC
Permalink
Post by yawgnomdub
Ua npau suav pom cov nram qab no yog li cas?
1. Ua npau suav pom quav ntau ntau thiab tsw tsw heev mas yus ntshai
ntshai tsam lo yus.
2. Ua npau suav menyuam ntuav ntau ntau lo yus tas.
3. Ua npau suav pom dej loj li loj tiamsis yus saib saib xwb
4. Ua npau suav pom dej thiab yus kwm mus ib plig mas dej loj li loj
thiab yus tig rov qab lawm.
5. Ua npau suav pom dej me me tiamsis thaum yus kwm mus ib pliag ho
tim rov los cas dej loj li loj kwm yuav luag tsi tau rov qab.
6. Ua npau suav pom nab coob coob heev.
7. Ua npau suav pom zaj los rau hauv yus ko taw thaum yus hla dej.
8. Ua npau suav pom police cia li lam tuaj txhom yus.
9. Ua npau suav pom tej tus hluas nkauj zoo zoo nkauj heev tiamsis
nyiam nyiam yus kawg li thiab tsi nyiam lwm tus li.
10. Ua npau suav pom hluas nkauj los kom nrog nws mus ua si tiamsis
yuav kom muab yus lub nphlaib hle mas mus tau.
11. Ua npau suav tias yus yuav mus ua ib txoj haujlwm rau lwm qhov.
Nej pab txhais saib
h***@gmail.com
2018-08-10 22:10:54 UTC
Permalink
Ua npau suav noj zib muv
h***@gmail.com
2018-08-10 22:19:13 UTC
Permalink
Ua npau suav noj zib muv

Continue reading on narkive:
Loading...