Discussion:
moob lub neej affair
(too old to reply)
phoojywg zoo
2009-01-19 17:17:55 UTC
Permalink
cov viv ncaug hab cov nug, peb moob tuaj rua tebchaws nuav pheej muaj
muaj affair le es yog tim dlaabtsi? mej sau qha peb suavdlawg paub
hab saib yog le caag hab yuav ua le caag txhaj txwv tau los yog khu
tau qhov teebmeem nuav? mej sau mej le taag kuv maam sau kuv qhov.
ua tsaug.
Poj Nrauj
2009-01-19 17:25:30 UTC
Permalink
Phoojywg Zoo, kuv tuaj hauv no yog thawj zaug. Ua cas kuv txawm pom
koj qhov post no, ua rau kuv poob siab nthav, vim kuv yog ib tug poj
nrauj. Lub neej uas koj hais no kuv to taub zoo kawg vim kuv twb muaj
lub neej li ntawd los lawm. Tab sis xyov kuv puas zoo piav hauv no.
Yog nej ho xav kom kuv piav los kuv kuj mam piav li kuv experienced
los lawm kom sawv daws paub thiab ho ceev faj.
Nkauj Hmoob Lis
2009-01-19 17:30:56 UTC
Permalink
Zoo siab tos txais koj nawb tus vivncaus Poj Nrauj. Peb tuaj hauv no
ces yeej yog tham kawg siab kawg ntsws ntag, txhob txhawj dabtsi li.
Yam zoo hais, zoo qhia li cas los kavtsij hais kom peb paub thiab ho
kawm nrog thiab. Yog koj muaj sijhawm, koj mus tshawb cov lus sib
tham hauv no mas koj yuav pom muaj ntau yam txaus luag, txaus khib,
txaus tu siab, thiab txaus kawm kawg li thiab hod..... Muaj dabtsi
los qhib siab hlo hais ntag. Txhob ua li cov laus pheej piv txojlus
tias, nyob tsis qhia neej, tuag tsis qhia dab. Nim no ces nyob yuav
tau qhia neej nawb. Tuag lawm yuav qhia dab thiab tsis qhia los tej
niag no ces dab yeej paub paub... kawg li lawm os me vivncaus aw...
y***@msn.com
2009-01-19 17:32:02 UTC
Permalink
Pojnrauj,

Cas yuav hais likoj, peb hamtsis xav kom koj piav rau peb mloog kawg
mas. Ciali piav saib.

yim
Liab
2009-01-19 17:43:49 UTC
Permalink
Lub chaw no yog chaw piav kev ntsim siab, kev zoo siab thiab kev nyuaj
siab nrog rau kev kaj siab huv tib si. Muaj dabtsi los hais tuaj.
Zaaj no kuv twb piav me ntsis txog kuv niamtij nyob rau zaj uas hais
tias "Poniam & Txivneej - Leejtwg Raug Dag Yoojyim Dua" lawm. Nej
leejtwg tsis tau nyeem kom mus nyeem nawb, yuav ua rau nej pom tias
neeg raug dag los li cas thiab qhov consequences yog li cas.
Poj Nrauj
2009-01-19 18:59:26 UTC
Permalink
Kuv yuav piav 2 ntus tab sis cia kuv piav ntu 1 ua ntej tso.

Kuv tuaj yuav txiv rau teb chaws no thaum peb nyuam qhuav tuaj thaib
teb tuaj. Wb sib yuav thiab yeej sib hlub xis teb xis chaw. Wb muaj
3 tug me nyuam ua ke. Tab sis kuv lub neej twb pib muaj teeb meem
thaum wb nyuam qhuav muaj thawj tug me nyuam xwb. Qhov teeb meem yog
kuv tus txiv tham ib tug poj hmoob uas nyob hauv peb lub zos thiab.
Nkawd ua hauj lwm tsis deb ua ke ces nkawd txawm nyiag kev sib tham.
Kuv yeej tsis paub li. Qhov kuv paub ces yog kuv ib tug viv ncaus uas
ua hauj lwm nrog tug pog ntawd qhia rau kuv xwb vim tus pog ntawd tsis
paub tias tus yawg uas nws tham ntawd yog kuv tus txiv. Raws li tus
pog ntawd piav rau kuv tus viv ncaus ces yog li no.

Thaum xub thawj ces yog tus pog ntawd ua tsheb tuag tom kev ces kuv
tus txiv ho lawb kam los pom thiab ho mus pab nws. Kuv yeej zoo siab
tias kuv tus txiv yog ib tus neeg siab zoo. Yog nws pom leej twg txom
nyem los nws yeej pab huv tib si. Tab sis nws txoj kev pab no cia li
ua teeb meem rau nws. Nws mus pab tus pog no kho nws lub tsheb ces
nkawd txawm sib tham thiab sib nug me ntsis. Ua cas nkawd kuj ua hauj
lwm nyob sib ze thiab. Tus pog ntawd los nws yeej muaj txiv lawm
thiab twb muaj 3 tug me nyuam lawm. Thaum ntawd kuv nyuam qhuav muaj
tib tug xwb. Tus pog ntawd kuj tsis yog neeg zoo zoo nkauj tab sis
kuj zoo thas mab das thiab. Dhau ntawd ces kuj tsis muaj ab tsi tab
sis muaj ib hnub nkawd txawm rov sib ntsib tom taj laj ces nkawd txawm
rov sib tham me ntsis vim nkawd twb sib ntsib ib zaug los lawm. Niag
pog ntawd txawm thov kuv tus txiv tus xov tooj thiab nws cia li muab
rau niag pog ntawd. Xyov yog nws twb yeej muaj qhov nyiam niag pog
ntawd lawm thiab los li cas lau, ces nws txawm muab nws tus cell phone
rau. Tau li 2 lub week tom qab ntawd ces niag pog ntawd txawm hu xov
tooj tuaj rau kuv tus txiv. Raws li nws hais mas nws hais tias ua cas
nws pom kuv tus txiv tag ces txawm cia li ua rau nws muaj ib tsos
nyiam nyiam kuv tus txiv thiab thawj zaug uas kuv tus txiv kho nws lub
tsheb tag ces nws txawm pw tsis tsaug zog thiab txawm ua npau suav pom
kuv tus txiv ntawd ib hmos nkaus. Yog li ntawd, thaum nws ntsib kuv
tus txiv zaum ob nws thiab thov xov tooj. Nkawd tau sib hu xov tooj
thiab xyov yog niag pog ntawd ua li cas rau kuv tus txiv lawm thiab
ces nws kuj cia li pib nyiam niag pog ntawd li lawm thiab. Tab sis
kuv kuj tsis paub txog li vim nws yeej yog ib tug txiv uas zoo rau kuv
heev, tsis xav tias nws yuav ua tau li ntawd.

Txij li nkawd pib sib tham ces kuv tus txiv txawm hais rau kuv tias
lawv lub company muaj hauj lwm ntau thiab nws tus nai yuav kom nws ua
over time kom ntau me ntsis. Nws hais rau kuv tias peb los kuj txom
nyem thiab ces cia nws ua over time li ntawd kom tau me ntsis nyiaj
los pab lub cuab lub yig. Kuv kuj xav tias nyab yog li ntawd thiab
ces kuj zoo siab tias nws ua txiv nws txhawj txog peb cov niam tub
thiab. Tab sis qhov tseeb ces yog nkawd twb muaj nkawd plan lawm.
Lawb kam ces nkawd pheej mus sib ntsib tom park li 1-2 xuaj moos mam
los tsev. Txij li nws mus tham niag pog ntawd ces hmo ntuj nws nrog
yus pw los nws yeej tsaug tsaug zog kawg. Nws hais tias nws khwv khwv
thiab sab sab es nws thiaj nkees nkees li ntawd. Nws tsuag yog lam
nrog yus pw xwb. Yog xav make love, ab xyov puas yog make love li
lawm laub, vim nws yeej ua tsuag tsuag kom zoo nws siab xwb ces yeej
tig kiag sab tod ces tsaug zog lawm xwb. Twb ua rau kuv xav tias ua
cas ntu no nws lam coj li ntawd lawm tab sis ho xav tias tej zaum yog
nws sab sab li nws hais xwb. Raws li kuv tus viv ncaus hais ces tej
hnub nkawd yeej mus ua nkawd si li lawm, yeej tsis mus ua hauj lwm
li. Hu mus hais tias mob lawm no xwb ces nkawd mus ua nkawd si li
xwb. Tus pog ntawd tseem piav tias kuv tus txiv mas hlub hlub nws
kawg thiab hais lus zoo zoo rau nws kawg. Nkawd yeej mus pw tom hotel
ntau zaus thiab mus ua txaus nkaus lub siab uas yeej tsis tau ua dua
nyob tom tsev li.

Nkawd twb ua li ntawd tau 2 lub xyoos ntau kuv thiaj mam li paub. Kuv
twb yug tus me nyuam thib 2 thiab twb rov muaj tus thib 3 tau 6 hli
lawm kuv thiaj mam paub. Qhov kuv paub twb yog kuv tus viv ncaus
ntawd qhia kuv. Qhov nws qhia kuv vim yog tus pog ntawd qhia rau nws
vim lawv ua hauj lwm ua ke. Tab sis niag pog ntawd los nyuam qhuav
qhia rau nws thiab xwb ces nws txawm qhia kiag rau kuv, kuv thiaj li
mam ua zoo xwj thiaj mam paub. Kuv mam saib tej phone bill ua cas
pheej muaj ib tug xov tooj uas hu rau kuv tus txiv thiab kuv tus txiv
los hu heev heev rau tus xov tooj ntawd. Tej no kuv yeej tsis paub li
vim kuv tus txiv yog tus them nuj them nqi xwb ces bill tuaj los nws
yeej ua nws tag huv tib si lawm. Muaj ib hnub ces kuv txawm hais tias
kuv tsis xis nyob thiab yuav tsis mus ua hauj lwm ces thaum nkawd yuav
lawb kam ntawd kuv txawm mus sov tom nws lub chaw ua kam. Kuv pom nws
lawb kam thiab nkag rau hauv tsheb thiab tsav tsheb mus rau nram ib
lub park lawm. Thaum mus txog nrad ua cas nws txawm mus nres tsheb
thiab mus nkag rau ib lub tsheb van lawm. Kuv thiaj mam paub tias
niag ntsej muag ntawd yeej yog mus ua hauj lwm over time nrog niag pog
ntawd lawm xwb ntag lau. Ces kuv txawm mab mam mus nres tsheb thiab
tos li ntawm 10 nas this ces kuv txawm tawm hauv tsheb mus khob nkawd
lub tsheb. Nkawd ntshai kawg thiab mam qhib qhov rooj rau kuv ob tug
niag plhu tuag tag thiab plaub hau ntxhov tag vim nkawd tseem mus ua
hauj lwm over time tom qab lawm. Kuv chim heev kuv thiaj li muab niag
pog ntawd ntaus thiab cem nkawd tag siab nrho. Kuv txawm tsav tsheb
los tsev thiab los hais rau niam pog txiv yawg nkawd paub. Nkawd kuj
nrog wb nyob thiab pab zov me nyuam rau wb. Niam pog thiab txiv yawg
nkawd mam xwj ces muaj tseeb li hais ntawd. Tab sis kuv tus txiv hais
tias nws yuav tsis yuav kuv lawm thiab vim nkawd sib hlub dhau lawm
ces nkawd yuav sib yuav. Thaum ntawd kuv mam paub tias niag pog ntawd
twb muab nws niag txiv nrauj lawm. Kuv hais tias kuv los yeej yuav
tsis yuav nws lawm thiab, ces txiv yawg kuj hais tias nyob ntawm kuv
vim nws yeej pom tias nws tus tub ua tsis yog lawm tiag. Nws yeej
thov thov kuv tab sis kuj tsis tav kuv kev. Thaum kawg thiaj ua siab
muab kuv niag txiv ntawd nrauj lawm.

Chim siab kawg nawb thaum yus tus txiv ua li no rau yus na. Txawm li
cas los yog luag yeej tsis hlub yus lawm ces koj yuav ua tau li cas.
Nyob ua ke los yeej tsis zoo ab tsi lawm ne.

Lwm zaus mam hais ntu 2 nawb.
phoojywg zoo
2009-01-19 19:59:31 UTC
Permalink
xyoo 1987, thaus peb tsiv lug nyob rua huv ib lub zog kws moob tsi
coob pis tsawg (thov txim yuav qha tsi tau tas yog lub zog twg), vim
lub zog ntawd muaj dlejnum ua hab tub muaj peb tug puav kwvtij lug
nyob rua ntawd lawm, puab txhaj kuas peb lug nrug puab nyob uake. kuv
moog ua dlejnum rua ib lub company kws xaws khaub dluag. lub company
nuav yeej luj hab kuj muaj tug puav puj moob moog ua dlejnum nyob rua
huv hab. tus nai team leader kws saib peb ntawd yog ib tug quaspuj
tabsis nwg sab phem phem le hab nyaum nyaum le. peb yeej ntshai
ntshai nwg kawg. tabsis moo muaj, nwg kuj ca le raug muab nyaib moog
ua rua lwm department lawm tes puab txawm txais dlua ib tug yawm lug
saib peb. tus yawm nuav ho has lug zoo zoo hab paab paab peb kawg
le. nwg yeej lug check nraim saib yug ua tau le caag lawm, yug puas
ok hab ua tej yaam nyaav zog los nwg yeej paab paab yug kawg le. nwg
lug ua tau le ntawd 2 xyoos ntau tes zoo le nwg txawm ca le muaj tsus
kws nyam kuv tsem tsawv tuaj lawm. kuv yeej nteg tau le ntawd tabsis
kuv xaav tas nyab yuav tsi muaj dlaabtsi hab. nwg kuj paab kuv, hab
muaj dlaabtsi los nwg yeej ua txuj lug nug kuv saib kuv xaav le caag.
nwg yuav moog noj mov los nwg nug saib kuv puas noj dlaabtsi nwg maam
yuav lug rua kuv. tej zag tes kuv laam tso dlaag has tas kuv xaav noj
ib lub sandwich nua los nwg yeej yuav lug le hab. muaj ib zag nwg has
kuv tas kuv xaav kuas nwg paab kuv dlaabtsi, kuv has tas kuv xaav kuas
nwg nce nyaj rua kuv. nwg has tas yuav nce pis tsawg, kuv has tas nce
le $2. thaus xaus xyoo na has nwg nce $1.50 rua kuv. thamabdas mas
puab nce .50 xees xwb. kuv sim nwg le nuav tes kuv paub has tas nwg
nyam kuv lawm. nwg yog ib tug yawm middle east, nwg tub muaj quaspuj
lawm, nwg yeej zoo nraug tsawv hab yeej kheev kheev thaam hab tes kuv
yeej nquag nquag joke nrug nwg hab.

muaj ib zag kuv txawm tshuav ib qhov nyuas khaub dluag kws xaws tsi
tau taag hab txawm nyob xaws kuas tav. tej zag le ntawm 30 nathis
extra ntawd laub. tes nwg txawm lug ntsib kuv hab lug surprise kuv
has tas ua caag tsaam nua kuv tseem tsi tau moog tsev. kuv has tas
kuv nyob xaws kag qhov nyuas khoom ntawd taag maam moog. tes wb txawm
sawv ntawd sis thaam ib nyuas plag. nwg txawm has txug nwg lub family
hab nug kuv txug kuv lub family tes nwg txawm has tas nwg mas pum has
tas kuv nim zoo nkauj ntxim nyam hab nquag heev ntxim kuv tug quas
yawg mas yog ib tug lucky man kawg le. yog nwg tau ib tug quaspuj le
kuv mas ntshai yuav yog moov zoo heev. kuv has rua nwg tas quaspuj
moob yeej zoo hab nquag nquag le. tabsis nwg has tas nwg pum lwm tug
quaspuj moob tub tsi zoo le kuv. kuv mas nim zoo le lub nub kws ci
zoo nkauj tshaaj hab yog nub twg kuv tuaj ua hauj lwm mas nub ntawd
nim tshaav ntuj rua nwg kawg le. tej nyuag lug nuav xwb laiv, ca le
ua rua kuv faav sab tag. kuv txawm ca le muaj ib tsus nyam nwg lawm
hab laiv. kuv txawm has rua nwg tas mej cov tuabneeg middle east mas
zoo nraug tshaaj le. kuv tub pum pum cov phab ej india lawm hab mas
koj zoo nraug npaum phab ej india tag. mas nws haj yam zoo sab has
tas kuv nim qhuas nwg, nwg tug quaspuj tub tsi pum nwg zoo le ntawd.
kuv yuav lug tsev tes nwg txawm muaj kuv khawm nkaus hab has lug ua
tsaug has tas zoo sab kws kuv nim has tau ib cov lug zoo zoo le ntawd
rua nwg.

dlhau ntawd lug tes wb txawm cale muaj ntsiv sis thaab lawm. txug tej
nub special los nwg kuj yuav tej nyuas khoom special nrug rua tej
dlaim card zoo zoo rua kuv. kuv kuj ntshai cov puj moob kws nrug peb
ua hauj lwm tod paub hab, tabsis peb nyag kuj nyob nyag sis dleb tsawv
hab nwg ho muab kuv moog ua rua ib qhov chaw kws xaws lwm yaam khoom
lawm tes kuj tsi pum puab le hab. nwg moog noj mov tes nwg pheej yuav
khoom noj lossis dlej haus lug pub rua kuv. muaj ib zag tes nwg has
tas nub ntawd kuas kuv xob npaaj ua hauj lwm tabsis nwg yuav muaj ib
qhov hauj lwm rua kuv. kuv kuj tsi paub has tas yog dlaabtsi. nub
ntawd after lunch tes nwg kuas kuv nrug nwg moog ib qhov hauj lwm.
thaus wb moog tes nwg has tas tsi yog moog hauj lwm tabsis nwg coj kuv
nrug nwg moog saib ib zaaj movie. kuv kuj poob sab has tas ua caag
laam ua le ntawd tsaam tug nais luj paub tes kuv poob kaam. tabsis
nwg has tas tsi xob txhawj. nwg txawm coj kuv moog saib ib zaaj movie
meskas. moog saib yaav afternoon tes kuj tsi muaj tuabneeg tuaj coob
pis tsawg. wb nkaag moog nyob huv tes nwg kuj yuav popcorn hab dlej
rua wb haus huv si. thaus movie ua txug tog tes txawm muaj tej ntu
kws yog kev sis hlub mas ua rua kuv laaj saib tsawv. tabsis nwg kuj
ntxhi rua kuv tas thov txim vim nwg tsi paub tas yuav ua le ntawd.
sov nwg dlaag los tag le lau. ntshai nwg tub txhob txwm coj kuv moog
saib le ntawd ntaag.

txij ntawd lug tes kuv txawm cale muaj ntsiv crazy rua tug yawm
ntawd. lub sab tsi taj tsi tug hab muaj tsus ncu ncu tug yawm ntawd.
kuj ntshai tsaam muaj teebmeem hab tabsis kuj xaav xaav pum nwg le
lawm hab laiv. nwg los zoo le nwg ncu ncu yug le hab mas nquag nquag
lug ntawm yug lub chaw ua dlejnum kawg le hab. tog luas has tas ua
tub saab nyag mov noj mas yeej qaab dlua nua los zoo le ntawd tag ne.
nyag kev sis thaam mas txawv le yug nrug kag yug tug quas yawg hab
tag. ua ua ib nyuas ntu tes wb ca le muaj affair tag tag vim thaus
ntawd tes lub sab hab tej kev xaav sis lu dlhau lawm ne. tabsis tej
nua yeej tsi muaj twg paub le ov, meb tej kuv tug quas yawg kag tub
tsi paub, even today. wb muaj affair le nuav tau le ntawm 6 lub hlis
tes sov yog nwg ua nwg le caag, lub company txawm muab nwg nyaib moog
saib dlua lwm department lawm. txawm le ntawd los wb yeej tseem nrhav
kev sis ntsib hab muaj affair oh maybe once or twice a month. thaus
ntawd tes kuv yeej nrhav kev dlaag kuv tug quasyawg has tas kuv muaj
moog haujlwm rua nuav rua u le lawm. vim kuv yeej khwv tau nyaj ntau
hab puab kuj nce nyaj rua kuv tes kuv siv tej nyuas ntawd lug dlaag
quas yawg xwb. i know it's wrong but then i didn't really care. i
was blind when it comes to love. tabsis vim hloov dlejnum le ntawd
tes wb txawm nyob sib nrug zuj zug hab ua ib ntus tes txawm cale tsi
pum nwg tuaj tom kuv lawm. thaus kawg kuv maam find out has tas nwg
hab nwg quaspuj muaj teebmeem es nwg tsiv moog lwm lub lav lawm. kuv
txawm xaav tas kaav lam los mas, zoo kws nwg tsiv moog lawm hab. yog
ua ntev ntshai yuav haj yam muaj npaas ham. ca maam muab tej nuav
faus ca rua nruab sab xwb.
k***@gmail.com
2009-01-19 20:10:30 UTC
Permalink
Post by phoojywg zoo
xyoo 1987, thaus peb tsiv lug nyob rua huv ib lub zog kws moob tsi
coob pis tsawg (thov txim yuav qha tsi tau tas yog lub zog twg), vim
lub zog ntawd muaj dlejnum ua hab tub muaj peb tug puav kwvtij lug
nyob rua ntawd lawm, puab txhaj kuas peb lug nrug puab nyob uake.  kuv
moog ua dlejnum rua ib lub company kws xaws khaub dluag.  lub company
nuav yeej luj hab kuj muaj tug puav puj moob moog ua dlejnum nyob rua
huv hab.  tus nai team leader kws saib peb ntawd yog ib tug quaspuj
tabsis nwg sab phem phem le hab nyaum nyaum le.  peb yeej ntshai
ntshai nwg kawg.  tabsis moo muaj, nwg kuj ca le raug muab nyaib moog
ua rua lwm department lawm tes puab txawm txais dlua ib tug yawm lug
saib peb.  tus yawm nuav ho has lug zoo zoo hab paab paab peb kawg
le.  nwg yeej lug check nraim saib yug ua tau le caag lawm, yug puas
ok hab ua tej yaam nyaav zog los nwg yeej paab paab yug kawg le.  nwg
lug ua tau le ntawd 2 xyoos ntau tes zoo le nwg txawm ca le muaj tsus
kws nyam kuv tsem tsawv tuaj lawm.  kuv yeej nteg tau le ntawd tabsis
kuv xaav tas nyab yuav tsi muaj dlaabtsi hab.  nwg kuj paab kuv, hab
muaj dlaabtsi los nwg yeej ua txuj lug nug kuv saib kuv xaav le caag.
nwg yuav moog noj mov los nwg nug saib kuv puas noj dlaabtsi nwg maam
yuav lug rua kuv.  tej zag tes kuv laam tso dlaag has tas kuv xaav noj
ib lub sandwich nua los nwg yeej yuav lug le hab.  muaj ib zag nwg has
kuv tas kuv xaav kuas nwg paab kuv dlaabtsi, kuv has tas kuv xaav kuas
nwg nce nyaj rua kuv.  nwg has tas yuav nce pis tsawg, kuv has tas nce
le $2.  thaus xaus xyoo na has nwg nce $1.50 rua kuv.  thamabdas mas
puab nce .50 xees xwb.  kuv sim nwg le nuav tes kuv paub has tas nwg
nyam kuv lawm.  nwg yog ib tug yawm middle east, nwg tub muaj quaspuj
lawm, nwg yeej zoo nraug tsawv hab yeej kheev kheev thaam hab tes kuv
yeej nquag nquag joke nrug nwg hab.
muaj ib zag kuv txawm tshuav ib qhov nyuas khaub dluag kws xaws tsi
tau taag hab txawm nyob xaws kuas tav.  tej zag le ntawm 30 nathis
extra ntawd laub.  tes nwg txawm lug ntsib kuv hab lug surprise kuv
has tas ua caag tsaam nua kuv tseem tsi tau moog tsev.  kuv has tas
kuv nyob xaws kag qhov nyuas khoom ntawd taag maam moog.  tes wb txawm
sawv ntawd sis thaam ib nyuas plag.  nwg txawm has txug nwg lub family
hab nug kuv txug kuv lub family tes nwg txawm has tas nwg mas pum has
tas kuv nim zoo nkauj ntxim nyam hab nquag heev ntxim kuv tug quas
yawg mas yog ib tug lucky man kawg le.  yog nwg tau ib tug quaspuj le
kuv mas ntshai yuav yog moov zoo heev.  kuv has rua nwg tas quaspuj
moob yeej zoo hab nquag nquag le.  tabsis nwg has tas nwg pum lwm tug
quaspuj moob tub tsi zoo le kuv.  kuv mas nim zoo le lub nub kws ci
zoo nkauj tshaaj hab yog nub twg kuv tuaj ua hauj lwm mas nub ntawd
nim tshaav ntuj rua nwg kawg le.  tej nyuag lug nuav xwb laiv, ca le
ua rua kuv faav sab tag.  kuv txawm ca le muaj ib tsus nyam nwg lawm
hab laiv.  kuv txawm has rua nwg tas mej cov tuabneeg middle east mas
zoo nraug tshaaj le.  kuv tub pum pum cov phab ej india lawm hab mas
koj zoo nraug npaum phab ej india tag.  mas nws haj yam zoo sab has
tas kuv nim qhuas nwg, nwg tug quaspuj tub tsi pum nwg zoo le ntawd.
kuv yuav lug tsev tes nwg txawm muaj kuv khawm nkaus hab has lug ua
tsaug has tas zoo sab kws kuv nim has tau ib cov lug zoo zoo le ntawd
rua nwg.
dlhau ntawd lug tes wb txawm cale muaj ntsiv sis thaab lawm.  txug tej
nub special los nwg kuj yuav tej nyuas khoom special nrug rua tej
dlaim card zoo zoo rua kuv.  kuv kuj ntshai cov puj moob kws nrug peb
ua hauj lwm tod paub hab, tabsis peb nyag kuj nyob nyag sis dleb tsawv
hab nwg ho muab kuv moog ua rua ib qhov chaw kws xaws lwm yaam khoom
lawm tes kuj tsi pum puab le hab.  nwg moog noj mov tes nwg pheej yuav
khoom noj lossis dlej haus lug pub rua kuv.  muaj ib zag tes nwg has
tas nub ntawd kuas kuv xob npaaj ua hauj lwm tabsis nwg yuav muaj ib
qhov hauj lwm rua kuv.  kuv kuj tsi paub has tas yog dlaabtsi.  nub
ntawd after lunch tes nwg kuas kuv nrug nwg moog ib qhov hauj lwm.
thaus wb moog tes nwg has tas tsi yog moog hauj lwm tabsis nwg coj kuv
nrug nwg moog saib ib zaaj movie.  kuv kuj poob sab has tas ua caag
laam ua le ntawd tsaam tug nais luj paub tes kuv poob kaam.  tabsis
nwg has tas tsi xob txhawj.  nwg txawm coj kuv moog saib ib zaaj movie
meskas.  moog saib yaav afternoon tes kuj tsi muaj tuabneeg tuaj coob
pis tsawg.  wb nkaag moog nyob huv tes nwg kuj yuav popcorn hab dlej
rua wb haus huv si.  thaus movie ua txug tog tes txawm muaj tej ntu
kws yog kev sis hlub mas ua rua kuv laaj saib tsawv.  tabsis nwg kuj
ntxhi rua kuv tas thov txim vim nwg tsi paub tas yuav ua le ntawd.
sov nwg dlaag los tag le lau.  ntshai nwg tub txhob txwm coj kuv moog
saib le ntawd ntaag.
txij ntawd lug tes kuv txawm cale muaj ntsiv crazy rua tug yawm
ntawd.  lub sab tsi taj tsi tug hab muaj tsus ncu ncu tug yawm ntawd.
kuj ntshai tsaam muaj teebmeem hab tabsis kuj xaav xaav pum nwg le
lawm hab laiv.  nwg los zoo le nwg ncu ncu yug le hab mas nquag nquag
lug ntawm yug lub chaw ua dlejnum kawg le hab.  tog luas has tas ua
tub saab nyag mov noj mas yeej qaab dlua nua los zoo le ntawd tag ne.
nyag kev sis thaam mas txawv le yug nrug kag yug tug quas yawg hab
tag.  ua ua ib nyuas ntu tes wb ca le muaj affair tag tag vim thaus
ntawd tes lub sab hab tej kev xaav sis lu dlhau lawm ne.  tabsis tej
nua yeej tsi muaj twg paub le ov, meb tej kuv tug quas yawg kag tub
tsi paub, even today.  wb muaj affair le nuav tau le ntawm 6 lub hlis
tes sov yog nwg ua nwg le caag, lub company txawm muab nwg nyaib moog
saib dlua lwm department lawm.  txawm le ntawd los wb yeej tseem nrhav
kev sis ntsib hab muaj affair oh maybe once or twice a month.  thaus
ntawd tes kuv yeej nrhav kev dlaag kuv tug quasyawg has tas kuv muaj
moog haujlwm rua nuav rua u le lawm.  vim kuv yeej khwv tau nyaj ntau
hab puab kuj nce nyaj rua kuv tes kuv siv tej nyuas ntawd lug dlaag
quas yawg xwb.  i know it's wrong but then i didn't really care.  i
was blind when it comes to love.  tabsis vim hloov dlejnum le ntawd
tes wb txawm nyob sib nrug zuj zug hab ua ib ntus tes txawm cale tsi
pum nwg tuaj tom kuv lawm.  thaus kawg kuv maam find out has tas nwg
hab nwg quaspuj muaj teebmeem es nwg tsiv moog lwm lub lav lawm.  kuv
txawm xaav tas kaav lam los mas, zoo kws nwg tsiv moog lawm hab.  yog
ua ntev ntshai yuav haj yam muaj npaas ham.  ca maam muab tej nuav
faus ca rua nruab sab xwb.
Cov phoojywg,

Tseg kom tau qhov ib leeg nyiam lwm leej tus pojniam thiab ib leeg
nyiam lwm leej tus txiv ces peb zoo xwb. Nej pheej yuav mus caum txoj
kev ntshaw sau ntujntsuab es yuav ua cas caum tau. Tsuas yog yus lub
siab dag yus xwb es nej tseem tsis paub. Pheej xav tias tus tod yuav
tshaj, thaum txog tus tod los twb tsis tshaj ne...ho xav dua tias tus
ped los yuav tshaj, thaum txog tus ped lod twb tsis tshaj thiab
ne...Sawvdaws yuav tau xyuas tseeb nawb. Tej uas muab siab muaj ntsws
lossis muaj peevxwm, yuav tau tswj yus tus kheej nawb mog.

Xav Zoo
Tub Hmoob
2009-01-19 20:52:07 UTC
Permalink
Sawvdaws taug tib txojke xwb tiag......yeej yog tom company xwb tiag
lawv. Leejtwg leejtwg los puav leej yog chiv tom company. Tos luag
hais tias tej nyuag affair no yog 75% tshwm muaj nyob tom company los
yeej muaj li ntawd tiag lau. Peb hmoob kiag twb yog li ntawd las as.
Tsis mus khwv los tsis tau noj, mus khwv los nim muaj tus nyiam
nyiam...yus thiab yus ho nyiam nyiam...luag thiab. Ntuj e...cas tus
ntxim hlub los ntxim hlub ua luaj, cas tus ntxim ntxub los ntxim ntxub
ua luaj tiag yod...... Luag tej laus thiaj hais tias dev tsis sawm
tsau, ces hmoob tsis sawm zoo lau...

Tsis ua cas, keej li cas los kav tsij ua mus. Kev muaj ntau rau neeg
taug, company muaj ntau rau neeg mus ua, txivneej thiab pojniam muaj
coob rau sawvdaws deev. Ua li cas los kom txaus txaus.....yus lub me
siab ntag thiaj tsim nyog. Luag hais tias tus winner yog tus uas die
with the most toys!
Deja
2009-01-19 20:55:08 UTC
Permalink
Post by Tub Hmoob
Sawvdaws taug tib txojke xwb tiag......yeej yog tom company xwb tiag
lawv.  Leejtwg leejtwg los puav leej yog chiv tom company.  Tos luag
hais tias tej nyuag affair no yog 75% tshwm muaj nyob tom company los
yeej muaj li ntawd tiag lau.  Peb hmoob kiag twb yog li ntawd las as.
Tsis mus khwv los tsis tau noj, mus khwv los nim muaj tus nyiam
nyiam...yus thiab yus ho nyiam nyiam...luag thiab.  Ntuj e...cas tus
ntxim hlub los ntxim hlub ua luaj, cas tus ntxim ntxub los ntxim ntxub
ua luaj tiag yod......  Luag tej laus thiaj hais tias dev tsis sawm
tsau, ces hmoob tsis sawm zoo lau...
Tsis ua cas, keej li cas los kav tsij ua mus.  Kev muaj ntau rau neeg
taug, company muaj ntau rau neeg mus ua, txivneej thiab pojniam muaj
coob rau sawvdaws deev.  Ua li cas los kom txaus txaus.....yus lub me
siab ntag thiaj tsim nyog.  Luag hais tias tus winner yog tus uas die
with the most toys!
HEHEHE...I LIKE WHAT YOU SAID TUB HMOOB!

YOG LUS LAWM THIAB LAS...HEHE
K Thoj
2009-01-19 20:59:41 UTC
Permalink
Txawm yog los mas...twb yog tej pojniam no zoo li no es kuv thiaj
pheej nrhiav tas siab kom ntsib kuv tus qub thaum i ntag lau. Yog
pojniam tsis txhob qhia tej niag kev no rau yus ces yus twb tsis paub
nrhiav kev thiab tiag. Nwg xub qhia ne, tos yus ho nrhiav qub zaub ua
luaj na. Nrhiav nrhiav los ntev, nrhiav tau thiab noj me ntsis qub
zaub mas cas yuav qab ua luaj lau. Kiav roj thiab zaub ntsis taub hau
ua ke yeej ib txwm qab os cov yawg.

Thaum peb mus noj 30 Fresno sais lawv tias muaj ib tus pog nkauj hmoob
sais haib tas tas no laiv. Kuv yuav tsis hais tus ntawd npe, tabsis
lawv hais tias tus pog ntawd noj ntau yam zaub kawg no au... Kuv twb
mus pom nws kiag lawm thiab nws yeej coj haib kawg thiab laiv. Hais
lus luag ntxhi thiab yeej zoo li yog hom neeg uas xav xav noj zaub noj
nqaij hav zoov kawg tiag. Nej lam twv saib, yog leejtwg.
Deja
2009-01-19 20:51:37 UTC
Permalink
Post by phoojywg zoo
xyoo 1987, thaus peb tsiv lug nyob rua huv ib lub zog kws moob tsi
coob pis tsawg (thov txim yuav qha tsi tau tas yog lub zog twg), vim
lub zog ntawd muaj dlejnum ua hab tub muaj peb tug puav kwvtij lug
nyob rua ntawd lawm, puab txhaj kuas peb lug nrug puab nyob uake.  kuv
moog ua dlejnum rua ib lub company kws xaws khaub dluag.  lub company
nuav yeej luj hab kuj muaj tug puav puj moob moog ua dlejnum nyob rua
huv hab.  tus nai team leader kws saib peb ntawd yog ib tug quaspuj
tabsis nwg sab phem phem le hab nyaum nyaum le.  peb yeej ntshai
ntshai nwg kawg.  tabsis moo muaj, nwg kuj ca le raug muab nyaib moog
ua rua lwm department lawm tes puab txawm txais dlua ib tug yawm lug
saib peb.  tus yawm nuav ho has lug zoo zoo hab paab paab peb kawg
le.  nwg yeej lug check nraim saib yug ua tau le caag lawm, yug puas
ok hab ua tej yaam nyaav zog los nwg yeej paab paab yug kawg le.  nwg
lug ua tau le ntawd 2 xyoos ntau tes zoo le nwg txawm ca le muaj tsus
kws nyam kuv tsem tsawv tuaj lawm.  kuv yeej nteg tau le ntawd tabsis
kuv xaav tas nyab yuav tsi muaj dlaabtsi hab.  nwg kuj paab kuv, hab
muaj dlaabtsi los nwg yeej ua txuj lug nug kuv saib kuv xaav le caag.
nwg yuav moog noj mov los nwg nug saib kuv puas noj dlaabtsi nwg maam
yuav lug rua kuv.  tej zag tes kuv laam tso dlaag has tas kuv xaav noj
ib lub sandwich nua los nwg yeej yuav lug le hab.  muaj ib zag nwg has
kuv tas kuv xaav kuas nwg paab kuv dlaabtsi, kuv has tas kuv xaav kuas
nwg nce nyaj rua kuv.  nwg has tas yuav nce pis tsawg, kuv has tas nce
le $2.  thaus xaus xyoo na has nwg nce $1.50 rua kuv.  thamabdas mas
puab nce .50 xees xwb.  kuv sim nwg le nuav tes kuv paub has tas nwg
nyam kuv lawm.  nwg yog ib tug yawm middle east, nwg tub muaj quaspuj
lawm, nwg yeej zoo nraug tsawv hab yeej kheev kheev thaam hab tes kuv
yeej nquag nquag joke nrug nwg hab.
muaj ib zag kuv txawm tshuav ib qhov nyuas khaub dluag kws xaws tsi
tau taag hab txawm nyob xaws kuas tav.  tej zag le ntawm 30 nathis
extra ntawd laub.  tes nwg txawm lug ntsib kuv hab lug surprise kuv
has tas ua caag tsaam nua kuv tseem tsi tau moog tsev.  kuv has tas
kuv nyob xaws kag qhov nyuas khoom ntawd taag maam moog.  tes wb txawm
sawv ntawd sis thaam ib nyuas plag.  nwg txawm has txug nwg lub family
hab nug kuv txug kuv lub family tes nwg txawm has tas nwg mas pum has
tas kuv nim zoo nkauj ntxim nyam hab nquag heev ntxim kuv tug quas
yawg mas yog ib tug lucky man kawg le.  yog nwg tau ib tug quaspuj le
kuv mas ntshai yuav yog moov zoo heev.  kuv has rua nwg tas quaspuj
moob yeej zoo hab nquag nquag le.  tabsis nwg has tas nwg pum lwm tug
quaspuj moob tub tsi zoo le kuv.  kuv mas nim zoo le lub nub kws ci
zoo nkauj tshaaj hab yog nub twg kuv tuaj ua hauj lwm mas nub ntawd
nim tshaav ntuj rua nwg kawg le.  tej nyuag lug nuav xwb laiv, ca le
ua rua kuv faav sab tag.  kuv txawm ca le muaj ib tsus nyam nwg lawm
hab laiv.  kuv txawm has rua nwg tas mej cov tuabneeg middle east mas
zoo nraug tshaaj le.  kuv tub pum pum cov phab ej india lawm hab mas
koj zoo nraug npaum phab ej india tag.  mas nws haj yam zoo sab has
tas kuv nim qhuas nwg, nwg tug quaspuj tub tsi pum nwg zoo le ntawd.
kuv yuav lug tsev tes nwg txawm muaj kuv khawm nkaus hab has lug ua
tsaug has tas zoo sab kws kuv nim has tau ib cov lug zoo zoo le ntawd
rua nwg.
dlhau ntawd lug tes wb txawm cale muaj ntsiv sis thaab lawm.  txug tej
nub special los nwg kuj yuav tej nyuas khoom special nrug rua tej
dlaim card zoo zoo rua kuv.  kuv kuj ntshai cov puj moob kws nrug peb
ua hauj lwm tod paub hab, tabsis peb nyag kuj nyob nyag sis dleb tsawv
hab nwg ho muab kuv moog ua rua ib qhov chaw kws xaws lwm yaam khoom
lawm tes kuj tsi pum puab le hab.  nwg moog noj mov tes nwg pheej yuav
khoom noj lossis dlej haus lug pub rua kuv.  muaj ib zag tes nwg has
tas nub ntawd kuas kuv xob npaaj ua hauj lwm tabsis nwg yuav muaj ib
qhov hauj lwm rua kuv.  kuv kuj tsi paub has tas yog dlaabtsi.  nub
ntawd after lunch tes nwg kuas kuv nrug nwg moog ib qhov hauj lwm.
thaus wb moog tes nwg has tas tsi yog moog hauj lwm tabsis nwg coj kuv
nrug nwg moog saib ib zaaj movie.  kuv kuj poob sab has tas ua caag
laam ua le ntawd tsaam tug nais luj paub tes kuv poob kaam.  tabsis
nwg has tas tsi xob txhawj.  nwg txawm coj kuv moog saib ib zaaj movie
meskas.  moog saib yaav afternoon tes kuj tsi muaj tuabneeg tuaj coob
pis tsawg.  wb nkaag moog nyob huv tes nwg kuj yuav popcorn hab dlej
rua wb haus huv si.  thaus movie ua txug tog tes txawm muaj tej ntu
kws yog kev sis hlub mas ua rua kuv laaj saib tsawv.  tabsis nwg kuj
ntxhi rua kuv tas thov txim vim nwg tsi paub tas yuav ua le ntawd.
sov nwg dlaag los tag le lau.  ntshai nwg tub txhob txwm coj kuv moog
saib le ntawd ntaag.
txij ntawd lug tes kuv txawm cale muaj ntsiv crazy rua tug yawm
ntawd.  lub sab tsi taj tsi tug hab muaj tsus ncu ncu tug yawm ntawd.
kuj ntshai tsaam muaj teebmeem hab tabsis kuj xaav xaav pum nwg le
lawm hab laiv.  nwg los zoo le nwg ncu ncu yug le hab mas nquag nquag
lug ntawm yug lub chaw ua dlejnum kawg le hab.  tog luas has tas ua
tub saab nyag mov noj mas yeej qaab dlua nua los zoo le ntawd tag ne.
nyag kev sis thaam mas txawv le yug nrug kag yug tug quas yawg hab
tag.  ua ua ib nyuas ntu tes wb ca le muaj affair tag tag vim thaus
ntawd tes lub sab hab tej kev xaav sis lu dlhau lawm ne.  tabsis tej
nua yeej tsi muaj twg paub le ov, meb tej kuv tug quas yawg kag tub
tsi paub, even today.  wb muaj affair le nuav tau le ntawm 6 lub hlis
tes sov yog nwg ua nwg le caag, lub company txawm muab nwg nyaib moog
saib dlua lwm department lawm.  txawm le ntawd los wb yeej tseem nrhav
kev sis ntsib hab muaj affair oh maybe once or twice a month.  thaus
ntawd tes kuv yeej nrhav kev dlaag kuv tug quasyawg has tas kuv muaj
moog haujlwm rua nuav rua u le lawm.  vim kuv yeej khwv tau nyaj ntau
hab puab kuj nce nyaj rua kuv tes kuv siv tej nyuas ntawd lug dlaag
quas yawg xwb.  i know it's wrong but then i didn't really care.  i
was blind when it comes to love.  tabsis vim hloov dlejnum le ntawd
tes wb txawm nyob sib nrug zuj zug hab ua ib ntus tes txawm cale tsi
pum nwg tuaj tom kuv lawm.  thaus kawg kuv maam find out has tas nwg
hab nwg quaspuj muaj teebmeem es nwg tsiv moog lwm lub lav lawm.  kuv
txawm xaav tas kaav lam los mas, zoo kws nwg tsiv moog lawm hab.  yog
ua ntev ntshai yuav haj yam muaj npaas ham.  ca maam muab tej nuav
faus ca rua nruab sab xwb.
WOW!!!! PEB MOOB MUAJ PEEVXWM HEEV LAWM NAWB IN JUST A MATTER OF
30YRS NA.

TUSAB KAWG NAWB THAUM NOV TAS COV KW NRHAV NRHAV TAU NWG TUG TAAV
LOS THAUM KAWG TSEEM MUAB TUG TAAV KWS NRHAV NRHAV TAU HOV LUV TSEG
HAB NA...

YOG LE NUAV ES, PEB COV LIVING SOUL MUAJ PE TSAWG TUG TAAV HAB TUG
TAAV ZOO LE CAAG
TXHAJ YAUV YOG YUG TUG TXUG NUB TUAG? PERHAPS, SOULMATE/TAAV AS MOOB
PUT IT YOG FALSE HOPE XWB POB?

AMAZING!!!!

DEJA...
Hmong-Lao
2009-01-19 23:09:24 UTC
Permalink
PY Pojnrauj,
Nrog koj tu siab uas koj tus txiv muaj pluaj siab ua mob koj plawv
heev. Li cas los nws yeej yuav tau txais yam uas nws tau ua ntawd kom
tsim nyog kiag. Koj yuav tau tswj koj txoj kev zoo kom nruaj nrees
cia, muaj ib hnub, koj txoj kev zoo yuav coj koj mus cuag ib tug zoo
txiv dua.

PY phoojywgzoo,
Nrog tab ncuab koj tus txiv. Muaj ib hnub, yog nws paub txog zaj
dabneeg no, ntshe neb lub neej yuav nchuav ntab nchuav ntws, unless
nws yog ib tug tseem awb. Lis cas los thov kom koj tswj kom tau koj
lub siab guilty thiab faus kom tau koj zaj dabneeg no rau koj ib leeg
paub xwb. Vim tsam muaj hnub nws paub ces neb tej me tub me nyuam tau
ua ntsuag ciaj.

Txoj kev muaj afair no yeej avoid tau, yog hais tias yus saib yus tus
kheej, yus tej neej tej tsa, yus tej kw tej tig kom muaj nuj nqis.
Feem ntau cov uas sij muaj muaj tej teebmeem no yog cov neeg uas tsis
coj cai, tsis yog neeg paub siab paub qis, tsis paub qhov phem rau
qhov zoo. Muaj ib txhia yog los ntawm caj ces (noob yuav niam yau,
moob deev luag poj nruab paig, noob nkauj fa etc...). Li no, tej laus
thiaj piv txoj lug hais tias "noj ceb yuav tau taug cav, xaiv txwj
xaiv nkawm yuav tau taug kwv taug tij taug neej taug tsav".

HL
phoojywg zoo
2009-01-19 23:38:29 UTC
Permalink
moob-nplog, yog le koj has kawg nkaus le lau...tabsis koj tsi tau
ntsib tes koj txhaj has tau le xwb. yog koj ntsib mas ntshai koj
tseem yuav qaug sai dlua kuv hab os... cov kws has tas nwg mas tsi
laam muaj leejtwg yuav ntxag tau, cov ntawd ntaag lau, yog muaj tug
ntxag mas hajyam qaug quav sai. koj lub ncauj laam has xwb kuv tub
paub lawm has tas huv koj lub sab tub muaj affair ntau zag lawm. qhov
nuav muaj tseeb lau.
Nkauj Mim
2009-01-20 00:22:04 UTC
Permalink
Zaj no mas ho tsis yog happened rau kuv tabsis yog happened rau kuv ib
tug phoojywg. Let just say, my friend's name is um...Lisa. Nej yuav
kom piav rau sawvdaws mloog no ces kuv thiaj mam qhia xwb. Lisa tus
txiv tau muab nws nrauj lawm vim nws found out hais tias Lisa muaj
tsis taus menyuam, ces Lisa thiaj mus nrog nws tus niam laus thiab
txiv laus nyob. Nws kuj tseem hluas, around 25 tej ntawd. Nws yeej
kawm ntawv tiav thiab yeej muaj haujlwm ua lawm. She stayed with her
sister and works at a bank. Her sister has 4 kids, age from 3-13.
Nws tus sister tus txiv nkawv puav leej work huv tib si. They all
have good job and live in a nice house. Nkawv kuj niaj tag kis xa 2
tug menyuam uas tseem yau mus rau niam pog thiab txiv yawg nkawv zov
vim nkawv nrog tus tub yau nyob.

They have a two story house with 5 bed rooms. Lisa would have a room
to herself downstairs. Muaj ib hnub uas Lisa tus niam laus thiab txiv
laus nkawv mus ua haujlwm tag lawm, Lisa txawm mob thiab tsis mus ua
haujlwm. They all worked day shift. Lisa yeej always mus ua qab
nkawv thiab los tsev lig me ntsis nkawv. Vim Lisa tsis muaj tsheb ces
nws pheej caij bus mus work xwb. Hnub ntawd ces tus txiv laus txawm
tsis xis neej thiab ces nws txawm los tsev around 11 a.m. Thaum nws
los tsev ces nws txawm los noj tshuaj thiab mus pw lawm. Lisa ho sawv
los da dej thiab los nrhiav me ntsis zaub noj ntawm kitchen. Tabsis
vim nws tsis paub tias nws tus txiv laus twb los hauv tsev lawm, nws
kuj hnav lub nyuag ris luv luv thiab lub nyuag tsho khiab nyias nyias
uas twb tsis rau khiab mis li thiab, she told me that you can pretty
much see through. Ces tos nco xwb ua cas txiv laus txawm siv sawv los
txog ntawd thiab saib ntsoov nws, who knows how long. Lisa screamed
when she saw him. Nws kuj thov thov txim tias nws tsis paub hais tias
yog leejtwg thiab nws tseem ceeb hais tias yog leejtwg los hauv tsev
thiab, vim nws tsis expect tias Lisa yuav nyob hauv tsev, vim xav tias
Lisa twb mus work lawm.

Since then ces kuj tsis muaj dab tsi lawm thiab. Tabsis muaj ib hmos
ces twb lig lig lawm sawv daws twb pw tag lawm tabsis txiv laus ho
tseem sawv mus muab Lisa xuas. Lisa kuj tsis qw vim xav tias yog qw
tsam yuav tsis zoo rau niam laus paub thiab nkawv lub neej ho yuav
muaj problem. So she kept every thing to herself. He told her not to
tell anyone. Yog nws tseem qhia thiab ces txiv laus yuav hais tias
yog nws thab txiv laus vim nws twb ua sex-sexy thab txiv laus thawj
zaug lawm. Dhau ntawd ces nkawv txawm pib muaj affair tiag lau...
tabsis nkawv yeej hide it so well that her sister wouldn't know about
it. They would act normal thiab zoo li yeej tsis muaj dab tsi li
tabsis once in a while, nkawv pheej nyiag kev los pw ua ke nruab hnub
thaum sawv daws mus work tag lawm.

Ua li ntawd tau li 9 lub hlis ces Lisa tus niam laus thiab find out
tau. She confronted Lisa and her husband one day thaum uas nkawv
tseem rov los pw ua ke tom tsev. Nws thiaj hais kom Lisa yuav nws tus
txiv tso, nws mam li tawm vim nws yuav tsis yuav tus txiv ntawd lawm.
Lisa quaj thiab thov heev thiab thov kom txhob hais ab tsi li vim tsis
xav kom muaj problem. Tabsis twb muaj problem lawm ne....Da!!!!! Tus
niam laus thiaj hais tias yog tsis xav kom muaj problem ces Lisa yuav
tsum tawm mus nyob nws lawm xwb, tsis pub nrog nkawv nyob. And so
Lisa moved out. But the problem doesn't end there. Lisa tus niam
laus thiab txiv laus nkawv start having fight one after another, vim
nws tsis ntseeg nws tus txiv lawm. Thaum kawg nws thiaj file for
divorce thiab nrauj nws tus txiv. Nws thiaj txiav Lisa tawm ntawm nws
lub neej mus thiab tsis ua viv ncaus ntxiv lawm. Which is sad....

Lisa moved into our town and we became friends. I knew her through a
friend of mine who is dating Lisa. Tabsis tej story no Lisa tsuas
qhia kuv xwb. Kuv paub tias nws yeej tsis qhia nws tus hluas nraug
ntawd vim nws hais tias kom kuv tsis txhob qhia nws tus hluas nraug.
OMG, I hope he or she is not reading this.
Wife and Mom
2009-01-20 01:15:05 UTC
Permalink
Nej cov stories no mas haib tas tas lau cov me viv ncaus aw........
Kuv nyeem xwb mas kuv ib ce twb nrog nej tshee tag huv tib si lawm
thiab os...... Rhiab los rhiab, ntshai los ntshai, yeej yuav luag
haib npaum ib zaj movie ntag nawb. Oh, you know what? You should
have submit them rau lawv cov uas ua ua movie kom lawv coj mus xabdias
rau peb saib los vob, los yog nej kuj xabdiab kiag kom nej thiaj paub
hais tias yuav ua li cas kiag. Yog nej ho tsis xav xabdias no, kuv
mam volunteer mus xabdias kiag twb tau. I know it's going to be fun
to watch, even though it's rated R.
tou
2009-01-20 02:41:15 UTC
Permalink
Post by Wife and Mom
Nej cov stories no mas haib tas tas lau cov me viv ncaus aw........
Kuv nyeem xwb mas kuv ib ce twb nrog nej tshee tag huv tib si lawm
thiab os......  Rhiab los rhiab, ntshai los ntshai, yeej yuav luag
haib npaum ib zaj movie ntag nawb.  Oh, you know what?  You should
have submit them rau lawv cov uas ua ua movie kom lawv coj mus xabdias
rau peb saib los vob, los yog nej kuj xabdiab kiag kom nej thiaj paub
hais tias yuav ua li cas kiag.  Yog nej ho tsis xav xabdias no, kuv
mam volunteer mus xabdias kiag twb tau.  I know it's going to be fun
to watch, even though it's rated R.
Nej vijyog ua tau txauntxhais thiab tuav plig kawg kiag lawm. Ua leej
tibneeg nyob ib leeg yeej muaj ib qhov yeej tsi kam qhia yus tu
pojniam los si yus tu txiv. Txawm yog li ntawm los yeej ua lub neej
kaj siab lug lawm thiab muaj tej khub niam txiv. Peb hmoob ib txwm
muaj kev ntseeg tias yog kuv coj zoo coj ncaj kuv yuav tau lub neej
zoo ntev mus ib txig. Nej pua tau pom muaj tej tus tibneeg cas thaum
tuag hos tuag tib ywv (peacefull), muaj tej tus tuag liab ntshas
tshuag, muaj tej tus tuag tsis tus siav tseem tau hlawv meme ntawv rau
lub ntuj daim av mas thiaj tuag lawm. Peb yus los ua tibneeg nyob yuav
zoo npaum cas, yuav phem npaum cas los yeej kawg yog tuag thiaj tas
hauv lub neej, thaum yuav tuag ntawd koj lub neej koj ua los ces tshwm
tas nrhos. Cov ua siab phem yeej tuag phem dua, cov siab tsis ncaj los
tuag phem tib yam.
t***@gmail.com
2009-01-20 02:42:32 UTC
Permalink
Post by Wife and Mom
Nej cov stories no mas haib tas tas lau cov me viv ncaus aw........
Kuv nyeem xwb mas kuv ib ce twb nrog nej tshee tag huv tib si lawm
thiab os......  Rhiab los rhiab, ntshai los ntshai, yeej yuav luag
haib npaum ib zaj movie ntag nawb.  Oh, you know what?  You should
have submit them rau lawv cov uas ua ua movie kom lawv coj mus xabdias
rau peb saib los vob, los yog nej kuj xabdiab kiag kom nej thiaj paub
hais tias yuav ua li cas kiag.  Yog nej ho tsis xav xabdias no, kuv
mam volunteer mus xabdias kiag twb tau.  I know it's going to be fun
to watch, even though it's rated R.
Yog yuav ua tej yam zoo rau yus cov neeg no, tsis muaj neeg teb tuaj
thiab tsis muaj neeg hnov li, yog hais txog tej yam tsw tsw thiab lwj
lwj li no mas cas neeg yuav tuaj coob sibtham ua luaj, yog licas kuv
yuav tau mus ua ib lub factory ncuav neeg tso, kuv saib mas lomzem
heev rau nej txhuatus heev
T***@yahoo.com
2009-01-20 02:20:49 UTC
Permalink
nam puj phoojywgzoo, noog koj cov lug nuav mas ntxim le koj yog nam
puj nyob peg St. Paul puab has has i tsij sub kaj, tsig ntev taag lug
nuav muaj ib puj Moob (yog has npe hab xeem tes kuv xaav mej coob tug
huv nuav yeej yuav paub nwg zoo) nwg tug quas ywg muab mov rua nwg noj
tsis tshaam txaus yeeg, tsis txaus nwg qhov nqes le tes nwg txawm
pheej moog thaab tug ub tug nuav kuas tau noj, nwg tug quas yawg yeej
paub tas nwg lub zug los tsis tsham txaus pig tsawg tes nwg txawm cas
le ywj nam puj, ua moog ua tuaj nam puj hov cas le moog noj mov cuav
zog phij phiam le, ua ua nwg moog lob tau ib nam miv nyuag haav zoov
(tug quas yawg noob tsis qoog ob tug thaj le tsis muaj) lug rua nam
quas yawg tu, muaj ib nub nwg moog hauj lwm tes txawm moog thaab tau
ib nom tuab neeg india los sov yog cov middle easterner le tug koj
ntsib hov ntaag, tes nam puj txawm vaam vaam tas zaag nuav yuav maag
nam india hov raab saib yuav zoo noog le caag, aub yaub, nam puj tes
yog ib nam puj miv miv aiv tsawv laiv, tes nam puj hov txawm pha thaub
india hov moog hotel ntaag, raws le nam puj pav mas thaub india nuav
yog ib nam virgin, tes thaum ob tug moog nkaag hotel tes nam puj txawm
hlob zog thaub india ceeg, thaub india hle loos nas has caag luj le
luj luaj nkaus le neeg le ntaag, nruab nkaus tuag zuaj ua nwg ti nkaus
nam puj hauv sab nam puj ntshaav txhua ntso ua nwg nam puj tuag kag ib
tsig lawm ntev loos, nam puj tau lug ntoog mob tau hov ntev, kuas txij
thaum hov lug tes nam puj mas yeej cas le crazy heev rua thaub india
hov kawg le lawm, thaub india los yeej crazy kawg ua nam puj hab vim
tas nam puj yog thauj thauj tug quas puj kws muab thaub hlob,,,,,ntau
dlhau lawm tes pav le nuav tso, kuv ntseeg tas mej cov nyob peg St.
Paul ko yeej paub txug case nuav zoo lawm, ntxim le yuav yog puj
phoojywg zoo ntaag tsij sub laiv noog tug lug os.
Post by phoojywg zoo
xyoo 1987, thaus peb tsiv lug nyob rua huv ib lub zog kws moob tsi
coob pis tsawg (thov txim yuav qha tsi tau tas yog lub zog twg), vim
lub zog ntawd muaj dlejnum ua hab tub muaj peb tug puav kwvtij lug
nyob rua ntawd lawm, puab txhaj kuas peb lug nrug puab nyob uake.  kuv
moog ua dlejnum rua ib lub company kws xaws khaub dluag.  lub company
nuav yeej luj hab kuj muaj tug puav puj moob moog ua dlejnum nyob rua
huv hab.  tus nai team leader kws saib peb ntawd yog ib tug quaspuj
tabsis nwg sab phem phem le hab nyaum nyaum le.  peb yeej ntshai
ntshai nwg kawg.  tabsis moo muaj, nwg kuj ca le raug muab nyaib moog
ua rua lwm department lawm tes puab txawm txais dlua ib tug yawm lug
saib peb.  tus yawm nuav ho has lug zoo zoo hab paab paab peb kawg
le.  nwg yeej lug check nraim saib yug ua tau le caag lawm, yug puas
ok hab ua tej yaam nyaav zog los nwg yeej paab paab yug kawg le.  nwg
lug ua tau le ntawd 2 xyoos ntau tes zoo le nwg txawm ca le muaj tsus
kws nyam kuv tsem tsawv tuaj lawm.  kuv yeej nteg tau le ntawd tabsis
kuv xaav tas nyab yuav tsi muaj dlaabtsi hab.  nwg kuj paab kuv, hab
muaj dlaabtsi los nwg yeej ua txuj lug nug kuv saib kuv xaav le caag.
nwg yuav moog noj mov los nwg nug saib kuv puas noj dlaabtsi nwg maam
yuav lug rua kuv.  tej zag tes kuv laam tso dlaag has tas kuv xaav noj
ib lub sandwich nua los nwg yeej yuav lug le hab.  muaj ib zag nwg has
kuv tas kuv xaav kuas nwg paab kuv dlaabtsi, kuv has tas kuv xaav kuas
nwg nce nyaj rua kuv.  nwg has tas yuav nce pis tsawg, kuv has tas nce
le $2.  thaus xaus xyoo na has nwg nce $1.50 rua kuv.  thamabdas mas
puab nce .50 xees xwb.  kuv sim nwg le nuav tes kuv paub has tas nwg
nyam kuv lawm.  nwg yog ib tug yawm middle east, nwg tub muaj quaspuj
lawm, nwg yeej zoo nraug tsawv hab yeej kheev kheev thaam hab tes kuv
yeej nquag nquag joke nrug nwg hab.
muaj ib zag kuv txawm tshuav ib qhov nyuas khaub dluag kws xaws tsi
tau taag hab txawm nyob xaws kuas tav.  tej zag le ntawm 30 nathis
extra ntawd laub.  tes nwg txawm lug ntsib kuv hab lug surprise kuv
has tas ua caag tsaam nua kuv tseem tsi tau moog tsev.  kuv has tas
kuv nyob xaws kag qhov nyuas khoom ntawd taag maam moog.  tes wb txawm
sawv ntawd sis thaam ib nyuas plag.  nwg txawm has txug nwg lub family
hab nug kuv txug kuv lub family tes nwg txawm has tas nwg mas pum has
tas kuv nim zoo nkauj ntxim nyam hab nquag heev ntxim kuv tug quas
yawg mas yog ib tug lucky man kawg le.  yog nwg tau ib tug quaspuj le
kuv mas ntshai yuav yog moov zoo heev.  kuv has rua nwg tas quaspuj
moob yeej zoo hab nquag nquag le.  tabsis nwg has tas nwg pum lwm tug
quaspuj moob tub tsi zoo le kuv.  kuv mas nim zoo le lub nub kws ci
zoo nkauj tshaaj hab yog nub twg kuv tuaj ua hauj lwm mas nub ntawd
nim tshaav ntuj rua nwg kawg le.  tej nyuag lug nuav xwb laiv, ca le
ua rua kuv faav sab tag.  kuv txawm ca le muaj ib tsus nyam nwg lawm
hab laiv.  kuv txawm has rua nwg tas mej cov tuabneeg middle east mas
zoo nraug tshaaj le.  kuv tub pum pum cov phab ej india lawm hab mas
koj zoo nraug npaum phab ej india tag.  mas nws haj yam zoo sab has
tas kuv nim qhuas nwg, nwg tug quaspuj tub tsi pum nwg zoo le ntawd.
kuv yuav lug tsev tes nwg txawm muaj kuv khawm nkaus hab has lug ua
tsaug has tas zoo sab kws kuv nim has tau ib cov lug zoo zoo le ntawd
rua nwg.
dlhau ntawd lug tes wb txawm cale muaj ntsiv sis thaab lawm.  txug tej
nub special los nwg kuj yuav tej nyuas khoom special nrug rua tej
dlaim card zoo zoo rua kuv.  kuv kuj ntshai cov puj moob kws nrug peb
ua hauj lwm tod paub hab, tabsis peb nyag kuj nyob nyag sis dleb tsawv
hab nwg ho muab kuv moog ua rua ib qhov chaw kws xaws lwm yaam khoom
lawm tes kuj tsi pum puab le hab.  nwg moog noj mov tes nwg pheej yuav
khoom noj lossis dlej haus lug pub rua kuv.  muaj ib zag tes nwg has
tas nub ntawd kuas kuv xob npaaj ua hauj lwm tabsis nwg yuav muaj ib
qhov hauj lwm rua kuv.  kuv kuj tsi paub has tas yog dlaabtsi.  nub
ntawd after lunch tes nwg kuas kuv nrug nwg moog ib qhov hauj lwm.
thaus wb moog tes nwg has tas tsi yog moog hauj lwm tabsis nwg coj kuv
nrug nwg moog saib ib zaaj movie.  kuv kuj poob sab has tas ua caag
laam ua le ntawd tsaam tug nais luj paub tes kuv poob kaam.  tabsis
nwg has tas tsi xob txhawj.  nwg txawm coj kuv moog saib ib zaaj movie
meskas.  moog saib yaav afternoon tes kuj tsi muaj tuabneeg tuaj coob
pis tsawg.  wb nkaag moog nyob huv tes nwg kuj yuav popcorn hab dlej
rua wb haus huv si.  thaus movie ua txug tog tes txawm muaj tej ntu
kws yog kev sis hlub mas ua rua kuv laaj saib tsawv.  tabsis nwg kuj
ntxhi rua kuv tas thov txim vim nwg tsi paub tas yuav ua le ntawd.
sov nwg dlaag los tag le lau.  ntshai nwg tub txhob txwm coj kuv moog
saib le ntawd ntaag.
txij ntawd lug tes kuv txawm cale muaj ntsiv crazy rua tug yawm
ntawd.  lub sab tsi taj tsi tug hab muaj tsus ncu ncu tug yawm ntawd.
kuj ntshai tsaam muaj teebmeem hab tabsis kuj xaav xaav pum nwg le
lawm hab laiv.  nwg los zoo le nwg ncu ncu yug le hab mas nquag nquag
lug ntawm yug lub chaw ua dlejnum kawg le hab.  tog luas has tas ua
tub saab nyag mov noj mas yeej qaab dlua nua los zoo le ntawd tag ne.
nyag kev sis thaam mas txawv le yug nrug kag yug tug quas yawg hab
tag.  ua ua ib nyuas ntu tes wb ca le muaj affair tag tag vim thaus
ntawd tes lub sab hab tej kev xaav sis lu dlhau lawm ne.  tabsis tej
nua yeej tsi muaj twg paub le ov, meb tej kuv tug quas yawg kag tub
tsi paub, even today.  wb muaj affair le nuav tau le ntawm 6 lub hlis
tes sov yog nwg ua nwg le caag, lub company txawm muab nwg nyaib moog
saib dlua lwm department lawm.  txawm le ntawd los wb yeej tseem nrhav
kev sis ntsib hab muaj affair oh maybe once or twice a month.  thaus
ntawd tes kuv yeej nrhav kev dlaag kuv tug quasyawg has tas kuv muaj
moog haujlwm rua nuav rua u le lawm.  vim kuv yeej khwv tau nyaj ntau
hab puab kuj nce nyaj rua kuv tes kuv siv tej nyuas ntawd lug dlaag
quas yawg xwb.  i know it's wrong but then i didn't really care.  i
was blind when it comes to love.  tabsis vim hloov dlejnum le ntawd
tes wb txawm nyob sib nrug zuj zug hab ua ib ntus tes txawm cale tsi
pum nwg tuaj tom kuv lawm.  thaus kawg kuv maam find out has tas nwg
hab nwg quaspuj muaj teebmeem es nwg tsiv moog lwm lub lav lawm.  kuv
txawm xaav tas kaav lam los mas, zoo kws nwg tsiv moog lawm hab.  yog
ua ntev ntshai yuav haj yam muaj npaas ham.  ca maam muab tej nuav
faus ca rua nruab sab xwb.
t***@gmail.com
2009-01-20 02:48:47 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
nam puj phoojywgzoo, noog koj cov lug nuav mas ntxim le koj yog nam
puj nyob peg St. Paul puab has has i tsij sub kaj, tsig ntev taag lug
nuav muaj ib puj Moob (yog has npe hab xeem tes kuv xaav mej coob tug
huv nuav yeej yuav paub nwg zoo) nwg tug quas ywg muab mov rua nwg noj
tsis tshaam txaus yeeg, tsis txaus nwg qhov nqes le tes nwg txawm
pheej moog thaab tug ub tug nuav kuas tau noj, nwg tug quas yawg yeej
paub tas nwg lub zug los tsis tsham txaus pig tsawg tes nwg txawm cas
le ywj nam puj, ua moog ua tuaj nam puj hov cas le moog noj mov cuav
zog phij phiam le, ua ua nwg moog lob tau ib nam miv nyuag haav zoov
(tug quas yawg noob tsis qoog ob tug thaj le tsis muaj) lug rua nam
quas yawg tu, muaj ib nub nwg moog hauj lwm tes txawm moog thaab tau
ib nom tuab neeg india los sov yog cov middle easterner le tug koj
ntsib hov ntaag, tes nam puj txawm vaam vaam tas zaag nuav yuav maag
nam india hov raab saib yuav zoo noog le caag, aub yaub, nam puj tes
yog ib nam puj miv miv aiv tsawv laiv, tes nam puj hov txawm pha thaub
india hov moog hotel ntaag, raws le nam puj pav mas thaub india nuav
yog ib nam virgin, tes thaum ob tug moog nkaag hotel tes nam puj txawm
hlob zog thaub india ceeg, thaub india hle loos nas has caag luj le
luj luaj nkaus le neeg le ntaag, nruab nkaus tuag zuaj ua nwg ti nkaus
nam puj hauv sab nam puj ntshaav txhua ntso ua nwg nam puj tuag kag ib
tsig lawm ntev loos, nam puj tau lug ntoog mob tau hov ntev, kuas txij
thaum hov lug tes nam puj mas yeej cas le crazy heev rua thaub india
hov kawg le lawm, thaub india los yeej crazy kawg ua nam puj hab vim
tas nam puj yog thauj thauj tug quas puj kws muab thaub hlob,,,,,ntau
dlhau lawm tes pav le nuav tso, kuv ntseeg tas mej cov nyob peg St.
Paul ko yeej paub txug case nuav zoo lawm, ntxim le yuav yog puj
phoojywg zoo ntaag tsij sub laiv noog tug lug os.
Post by phoojywg zoo
xyoo 1987, thaus peb tsiv lug nyob rua huv ib lub zog kws moob tsi
coob pis tsawg (thov txim yuav qha tsi tau tas yog lub zog twg), vim
lub zog ntawd muaj dlejnum ua hab tub muaj peb tug puav kwvtij lug
nyob rua ntawd lawm, puab txhaj kuas peb lug nrug puab nyob uake. kuv
moog ua dlejnum rua ib lub company kws xaws khaub dluag. lub company
nuav yeej luj hab kuj muaj tug puav puj moob moog ua dlejnum nyob rua
huv hab. tus nai team leader kws saib peb ntawd yog ib tug quaspuj
tabsis nwg sab phem phem le hab nyaum nyaum le. peb yeej ntshai
ntshai nwg kawg. tabsis moo muaj, nwg kuj ca le raug muab nyaib moog
ua rua lwm department lawm tes puab txawm txais dlua ib tug yawm lug
saib peb. tus yawm nuav ho has lug zoo zoo hab paab paab peb kawg
le. nwg yeej lug check nraim saib yug ua tau le caag lawm, yug puas
ok hab ua tej yaam nyaav zog los nwg yeej paab paab yug kawg le. nwg
lug ua tau le ntawd 2 xyoos ntau tes zoo le nwg txawm ca le muaj tsus
kws nyam kuv tsem tsawv tuaj lawm. kuv yeej nteg tau le ntawd tabsis
kuv xaav tas nyab yuav tsi muaj dlaabtsi hab. nwg kuj paab kuv, hab
muaj dlaabtsi los nwg yeej ua txuj lug nug kuv saib kuv xaav le caag.
nwg yuav moog noj mov los nwg nug saib kuv puas noj dlaabtsi nwg maam
yuav lug rua kuv. tej zag tes kuv laam tso dlaag has tas kuv xaav noj
ib lub sandwich nua los nwg yeej yuav lug le hab. muaj ib zag nwg has
kuv tas kuv xaav kuas nwg paab kuv dlaabtsi, kuv has tas kuv xaav kuas
nwg nce nyaj rua kuv. nwg has tas yuav nce pis tsawg, kuv has tas nce
le $2. thaus xaus xyoo na has nwg nce $1.50 rua kuv. thamabdas mas
puab nce .50 xees xwb. kuv sim nwg le nuav tes kuv paub has tas nwg
nyam kuv lawm. nwg yog ib tug yawm middle east, nwg tub muaj quaspuj
lawm, nwg yeej zoo nraug tsawv hab yeej kheev kheev thaam hab tes kuv
yeej nquag nquag joke nrug nwg hab.
muaj ib zag kuv txawm tshuav ib qhov nyuas khaub dluag kws xaws tsi
tau taag hab txawm nyob xaws kuas tav. tej zag le ntawm 30 nathis
extra ntawd laub. tes nwg txawm lug ntsib kuv hab lug surprise kuv
has tas ua caag tsaam nua kuv tseem tsi tau moog tsev. kuv has tas
kuv nyob xaws kag qhov nyuas khoom ntawd taag maam moog. tes wb txawm
sawv ntawd sis thaam ib nyuas plag. nwg txawm has txug nwg lub family
hab nug kuv txug kuv lub family tes nwg txawm has tas nwg mas pum has
tas kuv nim zoo nkauj ntxim nyam hab nquag heev ntxim kuv tug quas
yawg mas yog ib tug lucky man kawg le. yog nwg tau ib tug quaspuj le
kuv mas ntshai yuav yog moov zoo heev. kuv has rua nwg tas quaspuj
moob yeej zoo hab nquag nquag le. tabsis nwg has tas nwg pum lwm tug
quaspuj moob tub tsi zoo le kuv. kuv mas nim zoo le lub nub kws ci
zoo nkauj tshaaj hab yog nub twg kuv tuaj ua hauj lwm mas nub ntawd
nim tshaav ntuj rua nwg kawg le. tej nyuag lug nuav xwb laiv, ca le
ua rua kuv faav sab tag. kuv txawm ca le muaj ib tsus nyam nwg lawm
hab laiv. kuv txawm has rua nwg tas mej cov tuabneeg middle east mas
zoo nraug tshaaj le. kuv tub pum pum cov phab ej india lawm hab mas
koj zoo nraug npaum phab ej india tag. mas nws haj yam zoo sab has
tas kuv nim qhuas nwg, nwg tug quaspuj tub tsi pum nwg zoo le ntawd.
kuv yuav lug tsev tes nwg txawm muaj kuv khawm nkaus hab has lug ua
tsaug has tas zoo sab kws kuv nim has tau ib cov lug zoo zoo le ntawd
rua nwg.
dlhau ntawd lug tes wb txawm cale muaj ntsiv sis thaab lawm. txug tej
nub special los nwg kuj yuav tej nyuas khoom special nrug rua tej
dlaim card zoo zoo rua kuv. kuv kuj ntshai cov puj moob kws nrug peb
ua hauj lwm tod paub hab, tabsis peb nyag kuj nyob nyag sis dleb tsawv
hab nwg ho muab kuv moog ua rua ib qhov chaw kws xaws lwm yaam khoom
lawm tes kuj tsi pum puab le hab. nwg moog noj mov tes nwg pheej yuav
khoom noj lossis dlej haus lug pub rua kuv. muaj ib zag tes nwg has
tas nub ntawd kuas kuv xob npaaj ua hauj lwm tabsis nwg yuav muaj ib
qhov hauj lwm rua kuv. kuv kuj tsi paub has tas yog dlaabtsi. nub
ntawd after lunch tes nwg kuas kuv nrug nwg moog ib qhov hauj lwm.
thaus wb moog tes nwg has tas tsi yog moog hauj lwm tabsis nwg coj kuv
nrug nwg moog saib ib zaaj movie. kuv kuj poob sab has tas ua caag
laam ua le ntawd tsaam tug nais luj paub tes kuv poob kaam. tabsis
nwg has tas tsi xob txhawj. nwg txawm coj kuv moog saib ib zaaj movie
meskas. moog saib yaav afternoon tes kuj tsi muaj tuabneeg tuaj coob
pis tsawg. wb nkaag moog nyob huv tes nwg kuj yuav popcorn hab dlej
rua wb haus huv si. thaus movie ua txug tog tes txawm muaj tej ntu
kws yog kev sis hlub mas ua rua kuv laaj saib tsawv. tabsis nwg kuj
ntxhi rua kuv tas thov txim vim nwg tsi paub tas yuav ua le ntawd.
sov nwg dlaag los tag le lau. ntshai nwg tub txhob txwm coj kuv moog
saib le ntawd ntaag.
txij ntawd lug tes kuv txawm cale muaj ntsiv crazy rua tug yawm
ntawd. lub sab tsi taj tsi tug hab muaj tsus ncu ncu tug yawm ntawd.
kuj ntshai tsaam muaj teebmeem hab tabsis kuj xaav xaav pum nwg le
lawm hab laiv. nwg los zoo le nwg ncu ncu yug le hab mas nquag nquag
lug ntawm yug lub chaw ua dlejnum kawg le hab. tog luas has tas ua
tub saab nyag mov noj mas yeej qaab dlua nua los zoo le ntawd tag ne.
nyag kev sis thaam mas txawv le yug nrug kag yug tug quas yawg hab
tag. ua ua ib nyuas ntu tes wb ca le muaj affair tag tag vim thaus
ntawd tes lub sab hab tej kev xaav sis lu dlhau lawm ne. tabsis tej
nua yeej tsi muaj twg paub le ov, meb tej kuv tug quas yawg kag tub
tsi paub, even today. wb muaj affair le nuav tau le ntawm 6 lub hlis
tes sov yog nwg ua nwg le caag, lub company txawm muab nwg nyaib moog
saib dlua lwm department lawm. txawm le ntawd los wb yeej tseem nrhav
kev sis ntsib hab muaj affair oh maybe once or twice a month. thaus
ntawd tes kuv yeej nrhav kev dlaag kuv tug quasyawg has tas kuv muaj
moog haujlwm rua nuav rua u le lawm. vim kuv yeej khwv tau nyaj ntau
hab puab kuj nce nyaj rua kuv tes kuv siv tej nyuas ntawd lug dlaag
quas yawg xwb. i know it's wrong but then i didn't really care. i
was blind when it comes to love. tabsis vim hloov dlejnum le ntawd
tes wb txawm nyob sib nrug zuj zug hab ua ib ntus tes txawm cale tsi
pum nwg tuaj tom kuv lawm. thaus kawg kuv maam find out has tas nwg
hab nwg quaspuj muaj teebmeem es nwg tsiv moog lwm lub lav lawm. kuv
txawm xaav tas kaav lam los mas, zoo kws nwg tsiv moog lawm hab. yog
ua ntev ntshai yuav haj yam muaj npaas ham. ca maam muab tej nuav
faus ca rua nruab sab xwb.
Cov phoojywg,
Yug los ua hmong ib leeg ntxhais mas tu siab tshaj. Thaum uas yus
tseem hluas los raug yuam thaum laus los raug txiv neej txim txom.


Teevmuamuag
Centurion
2009-01-20 12:49:57 UTC
Permalink
kuv zaaj mas txawv mej le. okay so ntau lub xyoo dlau lug kuv ua num
rua ib lub company. kuv yog ib tug network admin. muaj ib tug
Japanese woman nquag nquag hu kuv moog khu nwg lub computer vim nwg
lub computer pheej puag puag (tug puj nuav nwg hlub kuv ib xyoo tabsis
tseem hluas hab zoo nkauj heev le). Tsis ntev tom qaab nuav nwg pheeb
thaab thaab yug hab show yug ntau yaam, e.g., sexy parts. Muaj ib
zag kuv moog khu nwg lub computer ces nwg txawm sawv moog lawm. Ib
plag xwb nwg txawm rov lug hab muab qhov rooj kaw hab xauv kag (thaum
nwg sawv moog lawm, nwg twb moog hle underwear taag lawm). lub
sijhawm hov kuv nyob sau ib lub rooj (chair) hab taabtom configure nwg
lub computer. Nwg txawm ncaaj nraim lug muab nwg ob saab teg loj hlo
nwg dlaim dress hab tuav kag kuv xwbpwg hab nyob kag sau kuv. nwg
txawm nwj kuv hab ceg teg moog hle kuv txuj zipper rov rej hab tuav
nkaus kuv tug kwv thau tawm. Kuv muab nwg thawb sawv hab kuv ca le
tsiv tawm ntawm nwg lub office moog. Nub tom qaab nwg sau tau ib
dlaim email tuaj thov txim hab qhas kuv paub has tas nwg nyam hab hlub
kuv npaum caag. kuv teb rov moog rua nwg has tas nwg zoo nkauj heev
hab kuv los xaav nrug nwg kawg nkaus le tabsis tsuas yog lub sab ntsaw
xwb lub cev yuav ua tsis tau. kuv has ntxiv has tas kuas wb ua
phoojywg xwb es tsis txhob ua le hov lawm. txij hov lug wb kuj tsis
muaj teebmeem hab tabsis txhua zag kuv pum nwg mas kuv yeej xaav xaav
kawg le.
nres
2009-01-20 14:30:13 UTC
Permalink
kuv zaaj mas txawv mej le.  
Centurion....
....
PUAB AW...tus yawm nuav mas kuv txham le qhuas has tas " YOG TXWV NEEJ
TAG TAG HOS" nws tsis ca nws tus kwv Kaav nws, kuas nws Kaav hlu nws
tug kwv mas ....tug nuav yog tuab neeg zoo, tuab neeg NTSE nawb.
Thov qhuas hab nawv...3 cov nam quas yawg moob feem coob ces ca nwg
nam Kwv kav nwg ntau xwb....tsis txawj hais NO hlo le....
tou
2009-01-20 19:24:04 UTC
Permalink
Post by nres
kuv zaaj mas txawv mej le.  
Centurion....
....
PUAB AW...tus yawm nuav mas kuv txham le qhuas has tas " YOG TXWV NEEJ
TAG TAG HOS" nws tsis ca nws tus kwv Kaav nws, kuas nws Kaav hlu nws
tug kwv mas ....tug nuav yog tuab neeg zoo, tuab neeg NTSE nawb.
Thov qhuas hab nawv...3 cov nam quas yawg moob  feem coob ces ca nwg
nam Kwv kav nwg ntau xwb....tsis txawj hais NO hlo le....
Leej twg yuav muaj qhov story zoo li cas los sij, yog yus ua rau yus
tus kheej kom nyuaj siab xwb. Cov pojniam mas yog lawv xav kom lawv
tuag ciaj xwb thiaj xav mus tham hlua raug. Kuv yuav laug muab kuv
niag pojniam tua, tiam si kuv hos xav tias cia nws nyob nws thiaj pom
kev txom nyem yog muab nws tua kiag lawm ces tsam nws tsis paub txog
qhov ua mob siab thiab kua muag los ntawm zoo lis cas, ces kuv txawm
muab rab phom tshem kiag lawm xwb withim couple second she alive. Vim
qhov saib tsis tau yus tsev hmoob niam nos nws txom nyem yuav ob peb
zaug txiv los tsis muaj leej twg xav hlub nws, niam nos yog tham txog
wb lub neej ces npaj ntaub los sog kua muag xwb thiag. Menyuam los nws
tsis muaj lawm, neej nus los tsis nyiam nws, niam txiv los tuag tas
ziag nos tshuav nws tib leeg lawm xwb. Yav nov mus lawm tom ces nws
yuav tau them tej kev nws ua siab dub, siab phem, nws tseem yuav mob
tshaj qhov nos mus, thaum siav yuav tus los ntshe yeej yuav tsis muaj
leej twg tuav nws teg kiag lis, vim txoj kev phem nos ntag laus nws
yuav tau sau nrog nws mus mas thiaj tas. Leej twg yuav ua yim meem kav
tsij ua ntag, tseev zai yeej tsis muaj leej twg pom thiab paub tab si
thaum txoj sias yuav tus mas lub ntuj daim av yeej pom tag nws tej kev
phem mas yuav tau them kom tas thiaj tuag tau. Cov ua twb ua lawm los
txob poob siab thiab txob nyuaj siab yog yog sijhawm mas yeej yuav mag
tsim xwb thiaj tas. Hnub twg txoj siav tus lawm ces thiaj yuav hnov
qab nos nawb cov pog thiab cov yawg.
k***@gmail.com
2009-01-20 23:01:51 UTC
Permalink
Post by tou
Post by nres
kuv zaaj mas txawv mej le.  
Centurion....
....
PUAB AW...tus yawm nuav mas kuv txham le qhuas has tas " YOG TXWV NEEJ
TAG TAG HOS" nws tsis ca nws tus kwv Kaav nws, kuas nws Kaav hlu nws
tug kwv mas ....tug nuav yog tuab neeg zoo, tuab neeg NTSE nawb.
Thov qhuas hab nawv...3 cov nam quas yawg moob  feem coob ces ca nwg
nam Kwv kav nwg ntau xwb....tsis txawj hais NO hlo le....
Leej twg yuav muaj qhov story zoo li cas los sij, yog yus ua rau yus
tus kheej kom nyuaj siab xwb. Cov pojniam mas yog lawv xav kom lawv
tuag ciaj xwb thiaj xav mus tham hlua raug. Kuv yuav laug muab kuv
niag pojniam tua, tiam si kuv hos xav tias cia nws nyob nws thiaj pom
kev txom nyem yog muab nws tua kiag lawm ces tsam nws tsis paub txog
qhov ua mob siab thiab kua muag los ntawm zoo lis cas, ces kuv txawm
muab rab phom tshem kiag lawm xwb withim couple second she alive. Vim
qhov saib tsis tau yus tsev hmoob niam nos nws txom nyem yuav ob peb
zaug txiv los tsis muaj leej twg xav hlub nws, niam nos yog tham txog
wb lub neej ces npaj ntaub los sog kua muag xwb thiag. Menyuam los nws
tsis muaj lawm, neej nus los tsis nyiam nws, niam txiv los tuag tas
ziag nos tshuav nws tib leeg lawm xwb. Yav nov mus lawm tom ces nws
yuav tau them tej kev nws ua siab dub, siab phem, nws tseem yuav mob
tshaj qhov nos mus, thaum siav yuav tus los ntshe yeej yuav tsis muaj
leej twg tuav nws teg kiag lis, vim txoj kev phem nos ntag laus nws
yuav tau sau nrog nws mus mas thiaj tas. Leej twg yuav ua yim meem kav
tsij ua ntag, tseev zai yeej tsis muaj leej twg pom thiab paub tab si
thaum txoj sias yuav tus mas lub ntuj daim av yeej pom tag nws tej kev
phem mas yuav tau them kom tas thiaj tuag tau. Cov ua twb ua lawm los
txob poob siab thiab txob nyuaj siab yog yog sijhawm mas yeej yuav mag
tsim xwb thiaj tas. Hnub twg txoj siav tus lawm ces thiaj yuav hnov
qab nos nawb cov pog thiab cov yawg.
Cov Npawg,

Ua cas kuv tsis pom nej tham tej yam zoo ntau npaum li nej tham tej
yam PHEM. Tsum thiab lau...tsam nej tej hlwb kis coj kab phem tas lawm
os.

Xav Zoo
Liab
2009-01-21 21:01:05 UTC
Permalink
Ua cas peb cov pojniam hmoob no yuav haib ua luaj li? Tus twg twb yog
tus uas xav xav ua lwm haiv neeg xwb. Tsis tas li, lwm haiv neeg los
xav xav ua pojniam hmoob thiab xwb los laiv. Qhov pojniam hmoob xav
xav saj lwm haiv neeg mas yog lawv xav saj saib tus hotdog uas loj
tshaj hotdog hmoob ho qab li cas. Muaj ib zaug kuv nrog pojniam tham
tham txog peb niag niam tij ces kuv pojniam txawm hais tias tos niam
hlob mus thab nws niag nai ntshai yog niag nai ntawd li hotdog loj loj
thiaj txaus yees vob. Kuv cav npau taws tsawv rau pojniam thiab los
laiv. Tabsis kuv xav tias txawm tsis muaj ntau los yeej yuav muaj
tiag thiab, rau qhov cov uas mus deev cov niag tawv dawb mas lawv yeej
hais tias luag li yeej loj thiab ceev dua ua rau txaus siab kawg li no
las as. Qhov ntawd thiaj li ua rau pojniam hmoob daydream txog
txivneej meskas xwb tiag. Thaum luag tsij mus yeej mob ntag tabsis
thaum mus tag rau hauv lwm ces yeej zoo nkaus li uas thaum yus noj mov
puv puv plab ntag lau. Twb tsis hais pojniam hmoob na, pojniam meskas
kiag los yeej tsuas hais tus hotdog uas loj xwb, lawv thiaj li tsim
kom muaj lub pump kom loj tuaj ntag lau. Ntshe size yeej matter tiag
thiab au, cov yawg.

Kuv hnov lawv hais ib tus pog hmoob nyob CA mus tham tau ib tus yawg
meskas twb laus tsawv lawm tabsis tseem haib kawg nkaus li. Tus pog
ntawd mas enjoy tus yawg ntawd tas siab li. Luag yuav ua mas luag mab
mam nwj ib qho zuj zus, muab nab kuab los txhuam me ntsis ntawm tej
nqaij kom hlab rau ib ce, thiab txawj txawj siv lub cev mas tus pog
ntawd mas txaus siab tas tas li. Nws yeej hais tias yog ntxov paub li
ntawd mas ntshai nws twb tsis yuav nws niag txiv nplog thaum i. Nws
mus ua haujlwm ces txawm mus thab tau aib thaub meskas ntawd ces txawm
muab nws niag txiv nplog nrauj thiab mus yuav niag meskas ntawd lawm
ne.

Kuv muaj ib cov niag phoojywg meskas los lawv yeej joke joke tias lawv
mas yog tau mus rau sab Thaibteb thiab Vietnam mas yeej mus nrhiav kom
tau pojniam Asia nrog pw thiab xwb. Lawv nyiam qhov uas ceev ceev
ntawd thiab xwb. Lawv tseem hais tias peb cov neeg Asia mas thiaj li
ua rau lawv txaus siab vim Asia li yeej zoo nkauj thiab tsis nyias
nyias npaum li cov pog meskas cov. Meskas mas yog tau saj p* Asia
lawm mas lawv lub siab yeej tsis tuag li. Thaum npuav lawv los lawv
yeej hais tias npuav tau ceev tshaj vim lub qhov ncauj me dua. Ho
tsis tau experiece pojniam meskas saib ho zoo li cas thiab na. Nej
puas tau experience na, cov yawg? Qhuas npaum meskas qhuas pojniam
Asia no, yog tseem tau kiag lawm thiab mas yeej ua rau txivneej Hmoob
chim siab tas tas lau. Tos sawvdaws ua neej tsis tiav tus li twb yog
tej nyuag kam teb kam chaw ntawm nqaj tawv no ne.
K Thoj
2009-01-21 21:12:05 UTC
Permalink
Tus yawg phic saum no mas dag dhau. Tsis txaus ntseeg. Leejtwg ais
tseem yuav mus txog tom luag tsev ais tseem mus nrog luag saib q* hlau
tib si, tseem mus saib luag play rau yus ntsia tib si thiab na????
Yog muaj tiag mas 1. yawg no tsis yog txivneej yawg, 2. yawg no yog
yawg sam lawm, thiab 3. yawg no ua npau suav xwb.

Kuv mas kuj tsis tau pom Japanese thiab pom Suav Hongkong li, tabsis
pojniam hmoob mas kuj pom tus puav lawm thiab. Kuv kuj saib tej nyuag
movie uas lawv ua haib haib ntawd lawm thiab (I know many of you also
have), mas kuj tsis pom tias luag li yuav zoo dua poj hmoob li thiab
las as. Ua cas los ntshe pojniam hmoob yeej tseem haib dua, kuv thiab
nrhiav pojniam hmoob xwb, los yog lawv thiab pheej nrhiav kuv xwb :)
phoojywg zoo
2009-01-21 21:40:10 UTC
Permalink
liab, yeej yog le koj has hab los mas. kuv yeej tsi pabtibxej le
ntaag nawb. kuv muab ib cov muj quaspuj kws peb thaam thaam pem ua si
ua ke mas puab yeej has tas puab wonder has tas nrug quasyawg meskas
pw nua ho yuav zoo le caag. yuav kuas suavdlawg ua kag mas nyab yuav
tsi yog txhua txhua tug tabsis yog has qhov kws wonder hab xaav sim
zag puav xwb mas kuv xaav tas most women yeej xaav nawb. yog nug kag
mas puab yuav ua txuj has tas tsi xaav le tabsis huv puab lub sab
quaspuj mas yeej xaav tsawv hab ntaag od... yog muaj chance los yog
puab tug quasyawg laam kaam meb, puab yeej tsi yig kag le tag.

cov nam txivneej meskas los yeej has le koj has hab tag, has tas puab
moog thaibteb mas puab yeej moog nrhiav quaspuj thaib xwb. puab tseem
nug has tas puas muaj quaspuj moob yog muaj mas puab tseem xaav nrug
quaspuj moob dlua. kuv has tas yuav tsi muaj quaspuj moob tuaj ua nam
ndlav nyob rua bangkok los yog pavthabyas vim moob tsi ua tej ntawd.
moob mas yog thaab es thaam xwb tabsis yuav kuas moog ua kag nam ndlav
mas moob tsi kaam ua. puj thaib los yeej haib kawg hab od...kuv tub
nov has tas muaj ib tug txivneej moob moog yuav tau ib tug puj thaib
kws yog nam ndlav nua neb...tub yog vim qhov haib ntawd ntaag lau. ua
neej nyob tes leejtwg los yeej xaav tau tug haib xwb tag. mej sim
xaav saib, feem coob ntawm cov kws pheej moog thaam thaam hluas nraug
los yog thaam hluas nkauj tes tub yog vim puab tug khub ntawd ua tsi
taug txiv los yog tsi taug nam lawm xwb luas muas. ib txha mas tseem
has tas noj fawm ib ntus tes xaav noj qhob poob, noj nqaj qab ib ntus
tes xaav noj nqaj npuas hab nua ne.

anyway, zoo tag tes tsi xob thaab xwb. rua qhov thaus thaab tau lawm
tiv kawg le od... zoo le kev noj hovtxob nawb, thaus tsi nyam mas
ntsim kawg, tabsis thaus tiv lawm mas tsi tau hovtxob rau zaub yeej
tsi qaab le hab tag. ab yab, ntuj e... tej nyuas nuav xwb los ua caag
nim yuav ua rua tuabneeg nyob tsi tswm le lau!
Nkauj Hmoob Lis
2009-01-21 21:49:05 UTC
Permalink
Cov viv ncaus thiab cov me nus e, ntuj yeej tsim los kom muaj kev sib
hlub ces tsis tau hlub yeej tsis zoo ua neeg kiag nawb. Tos sawvdaws
hais ua luaj no los twb yog vim kev hlub xwb os. Kuv xav li sawvdaws
xav thiab tiag, kuv xav tias tos meskas nyiam asian ua luaj los asian
li yeej zoo dua tiag hos. Kuv muaj ib tug phoojywg uas tau xa duab
tuaj rau kuv saib mas nws li yeej haib tiag tiag nawb. Tus pog ntawd
yog meskas tseem pom thiab mas ntshai xyov meskas yuav ua li cas nyiam
lau. Kab hais tias nws tus txiv yeej lucky kawg lawm, txhob pum lwm
tus pom xwb. Nws hais tias nws tus txiv yog txiv hmoob tabsis ntxim
yuav tsis yog, ntxim yuav yog lwm haiv neeg lawm ntag lau.

Muaj yam zoo av tsij siv thiaj txaus siab. Txhob muab khaws thiab
zais cia tsam xeb lawm mog.
p***@gmail.com
2009-01-21 22:00:28 UTC
Permalink
K thoj,

Koj yuav tsi ntseeg kuv los tsuav kuv ntseeg tau kuv xwb vim luas tus
pojniam mas li ua kuv hais ntawd kuv yeej keep qhov disciplinarey nyob
hauv kuv lub hlwb tsi caim li os tabsi yog tus pojniam tsi muaj txiv
thiab hluas nkauj mas kuv tsi refuse if she give me the opportunity,
Tseem tshuav ib zaj me me thiab, tib lub caim ntawd tseem muaj ib tus
pojniam Nplog hais rau kuv tias Aib ! nong mak Aib laim au louk phou
nawng haib meb. Kuv teb nws tias koj muaj txiv mas kuv ua tsi tau vim
kuv yog ib tus neeg muaj sinthaam tsi xav tham luas tej pojniam. Tsi
ntev tom qab ntawd li ua 8 lub hli xwb muaj ib yawm Aib Hmoob xeem Lis
muab tus pog ntawd xa xa ua rau pog nrauj pog tus txiv kiag tabsi Aib
Hmoob ho tsi kam yuav niag poj Nplog ntawd thiab.

K. Thoj.. kuv tsi yog ib tug neeg ua xav xav ua luag tej pojniam, yog
muaj cov txiv neeg muab yus tus ua twb MOB MOB yus siab thiab ne nej
puas xav li ntawd?. Tsi tag li ntawd xwb yus yuav tau CEEV YUS LUB
NTSEJ MUAG THIAB MEEJMOM. Tsi tau ua luas tus pojniam yeej tsi tuag ib
sim nawb mog kwvtij Hmoob. Yog kuv paub tias kuv ua lawv tus pojniam
hnub no ces tagkis kuv tuag no ces kuv yeej yuav ua ntag vim tuag lawm
lawv ntxub tsi tau yus lawm.

Phi
Hmong-Lao
2009-01-21 22:49:29 UTC
Permalink
PY Phic & Centurion,
Cov txiv neej coj tus li neb ko yeej muaj tsawg. Yog tham mas lwm tus
yuav luag yus, lossis yuav xav hais tias yus ua tsis taus txiv neej
yawg. Kuv los yeej txawv tsis deb neb thiab. Muaj zaum puav uas lwm
tus poj niam lam pheej xav xav los thab yus, tabsis yus coj tus tus
thiab tsis tham txog kev nkauj kev nraug li ces nws cia li tso tseg
lawm xwb. Muaj ib zaug yog pojniam Hmoob, hos muaj ib zuag yog pojniam
Nyablaj. Yog yuav piav mas yuav ntev ces tsuas hais li no xwb.

HL
K Thoj
2009-01-21 23:06:07 UTC
Permalink
Phi, yog koj tsis tau ua tiag ces thov txim nawb. Kuv mam kom yawg
hlob VP xa ib lub medal rau koj hais tias koj yog ib tug txivneej
hmoob uas txaus qhuas tshaj plaws! Muab koj chaw nyob rau kuv es kuv
mam kom nais phoo xa tuaj rau koj. Kuv nyob ze ze ntawm yawg tsev
ntag nawb.
phoojywg zoo
2009-01-21 23:09:18 UTC
Permalink
hl, qha rua peb paub muas.... nim yuav ua le caag na... qha saib tug
puj moob ua le caag hab tug puj nyablaaj ua le caag es koj ho tsi kaam
thaam. qha kuas peb paub sub peb txhaj paub ceev faaj hab os nawb.
thov ua tsaug ua ntej le lawm ov...
phwvnyawm
2009-01-21 23:54:47 UTC
Permalink
Hmong Lao....aw,

Koj hais yog lawm laid.......yawg Phic thiab Centurion yeej yog xav
ntev xav lus thiaj ua ib siab tsis xa 2 niag pog ntawd nawb......yog
tsum cov zoo li yawg K. Thoj ces ham tsis zoo-oo nyob lawm los mas.

Kuv kiag mas yeej muaj tsis zoo li nej 3 yawg ko thiab od......thaum
pib mas yus xav zoj ua kiag no......thaum ti nkaus tsis muaj cuab kav
ua.....lub meej mom mas tseem ceeb tshaj plaws.......kuv pom ntawm
qhov muag kiag lawm thaum sawv daws paub tias tus yawg ntawd lam tau
lam deev tus ub, tus no ces ib tug tsis thiaj nws,2 tug tuaj....ua-ua
ces tas teb chaws tsis thiaj nws.....thaum no ces kawg poob tsim.

Yog yuav piav mas kuv muaj txog 10 tawm zaus lawm lauj qhov cov poj
nrauj los yog cov muaj txiv thab yus nad.

Phooj ywg zoo,

Kuv mas pab koj zoo nyob heev rau koj tus hluas nraug middle east
nawb.......kuv paub ntau tus poj niam mus xaws khaub ncaws li koj hais
ko mus deev cov neeg middle east......lawv tus twg los hais tias hom
neeg no mas ua zoo-oo nyob li no ko.......tsis yog poj niam hmoob xwb
od......cov poj Nyablaj,Suav,kaus Lim,Nplog,Thaib.....etc.....lawv
tham tias hom neeg no noj-j nqaij tshis thiab yaj ces lawv rab qau mas
tawv-v kawg no.......nej muab saib mas cov laug Tshis lais ib tug kav
7-8 tus maum laid......ntshai yuav tawv-v li lawv hais tiag yog noj
nqaij tshis ntau naj......yog li peb cov txiv neej hmoob yuav tau noj
nqaij Tshis thiab nawb......saib qau puas tawv li cov neeg middle
east.

Muaj ib tug pog nyob hauv peb zos no tiag nws mus tham tau ib yawg
middle east ces nws yeej tab meeg los hais rau nws tus txiv tias kuv
tus hluas nraug middle east mas tsoob kuv zoo nyob tiag-g......tsis
zoo li koj no rau yawg tiag......thaum pib ces yawg kuj khib-b
heev.....tab sis yawg mloog yawg tseg tsis taus yawg poj niam ces luag
tsoob luag tshuav los tsev xwb.......nws tseem hais ntxiv tias nws xav
kom tus yawg middle east ntawd ua kom nws muaj ib tug me nyuam
tub.......vim yawg ntawd rab qau mas zoo-oo nkauj......kom nws tus tub
rab qau zoo-oo nkauj thiaj muaj hluas nkauj nyiam thaum nws loj
lawm......nws yeej los tham rau cov poj niam haus zos no
tias.......thaum nws nrhab loo lub pim lub rua ras li Nkauj hmoob Lis
hais rau yawg middle east ntawd mas nws muab kov-v nrog kua zig nws
mam ua mas.....ntuj ...aw zoo-oo nyob mas nws qhov muag yeej ntxeev
tas siav tshuav tus xwb......thiab yeej zoo-oo nws nyob lawm 2-3 hnub
no laid......nws deev yawg no tau 6 hli ces nws cia li sau nra mus rog
nyob lawm....ces nws tus txiv cia li quaj-j cia xwb las as.......hnub
nws mus kiag ntawd ces nws tus txiv tsa suab nyhiav kiag no ko.

Tou,

Koj yuav tau ua siab loj-j nawb......txhob lam xuas phom rau es yus ho
mus nyob nkuaj tag sim neej.......koj yuav tau ua li ib yawg nyob hauv
peb zos no hais......kuv twb piav ib zaug lawm rov hais dua......tus
no mas nws poj niam ho mus deev hmoob thiab Mev........nws hais tias
koj niam....aw.....ua cas thaum koj mus deev-v hluas tag los
mas......koj txawj-j xoo thiab txawj-j nyom lawm laid.....koj deev
coob tus zog mas koj txawj zog tuaj........thaum ub mas koj tsis tau-
au mus deev hluas koj tsis txawv xoo/nyom li......koj xoo mas zoo-oo
kuv nyob li......nws yeej hais lus luag ntxhi rau nws poj niam xwb no
laid.
k***@aol.com
2009-01-22 13:41:18 UTC
Permalink
phwvnyawm aw--- haj..haj..haj.... kuv tsis xav hais tias nej cov mus
church, mus ntxuav plig ua neeg tshiab lawm yuav tsis lam tham txog
tej kev qias (dirty stuff) li no lawm no laiv. ua cas kuv yuav yuam
kev loj ua luaj haj...haj....haj...... koj muab tham tau khib peb cov
txiv neej hmoob dhau hwv lawm paub. cia kuv mam tham ib qho kom zoo
peb cov txiv neej hmoob siab thiab saib. koj tsis tau paub xwb. qhov
tseeb tiag tiag poj niam mekas mas tseem haib tshaj poj niam hmoob
lawm 10 tawm npaug os phwvnyawm aw.. koj mus sim mas koj thiaj paub
os. koj kom nws muab koj rab yaj phom npuav nkaus, rho nws tus nplaig
txauj ib teg ib teg rau koj rab yaj phom taub haus xwb ces koj yeej
dhia ib plhaw ib plhaw ua koj siav yuav luag tu yuav luag tu li os
mas. peb cov poj niam hmoob es yuav muaj leej twg txawj ua li no mas
haj..haj...haj.... koj sim nrog poj niam mekas tas ces koj yeej tsis
xav yuav koj niag meb thaub li lawm los mas.
Hmoob St. Paul
2009-01-22 15:26:11 UTC
Permalink
Kuv muaj niag npawg tuaj lwm lub lav tuaj saib ib tug poj nrauj hauv
MN no. Ua ntej ntawd yog nkawd sib tham hauv internet xwb tabsis
nkawd txiav txim siab sib ntsib. Nws tuaj saib tus pog ntawd nws kuj
hais tias nws nyiam tus pog ntawd kawg li. Thaum nws tuaj thawj zaug
ces nkawd kuj tsis tau muaj dabtsi going on thiab, tsuas yog sib tham
kom sib paub xwb. Dhau ntawd ces nkawd pheej sau ntawv email sib tham
thiab nws nco tus pog ntawd heev nws thiaj rov loo tuaj saib tus pog
ntawd. Nws kuj hais tias tus pog ntawd los kuj tseem zoo nkauj kawg
thiab cev kuj tseem zoo kawg.

Zaum ob nws rov tuaj xwb ces nws txawm tsis los saib kuv lawm, nws
txawm mus so tom hotel lawm xwb. Nws mus txog tsev nws mam hais tuaj
rau kuv paub tias nws twb mus txog tsev lawm no xwb. Tabsis nws kuj
hais tias nws kom tus pog ntawd mus saib nws tom hotel. Tus pog ntawd
kuj nyiam nws kawg li thiab. Nkawd sib tham sib tham ib chim ces nws
txawm muab tus pog ntawd nwj ib pas tabsis pog kuj tsis hais dab tsi.
Nws txawm puag kiag tus pog ntawd thiab mab mam muab nws lub tsho hle
ib txheej zuj zus ti nkaus cov nqaij tawv tsis tshuav ib daig khaub
ncaws li lawm. Tus pog ntawd los yeej yog nco txiv neej kawg kiag
lawm thiab vim zoo li tseg ntev tsis tau noj lawm ces yeej nqhis nqhis
kawg. Tus pog ntawd los kuj haib tiag tiag thiab txawj txawj nyom li
phwvnyawm hais ntawd thiab mas xa xa yawg sab tag. Nkawd nyuam qhuav
sib tham me ntsis thiab sib paub me ntsis xwb los nkawd twb ua haib
tas tas lawm. Yawg nyiam niag pog ntawd kawg vim pog yeej txawj heev,
ntxim li pog muaj experience los ntau lawm thiab. Tabsis kuv niag
npawg ntawd tsis mind hais tias nws yuav muaj experience li cas los
lawm los tsis matter, thaum txog yus ces yog yus li xwb.

Kuv saib mas nim no cov niag laus sib ntsib sib cuag ces yeej yog zaj
no xwb tiag. Leejtwg ais tseem yuav tuaj nyob saib tv sib tham nas
yod? Nim no ces kawg mus hotel thiab noj haus kom tsau npo lawm xwb
tiag. Yog nej no nej yuav mus tham hauv tsev los tom hotel na cov
yawg, thiab cov pog?
Tau Kawg
2009-01-22 16:14:03 UTC
Permalink
Kuv tsis tau ntsib dabtsi los tabsis cia kuv qhia nej txog kuv ib tug
phoojywg uas nws ntsib los lawm rau nej mloog. Kuv tsuas piav li nws
piav qhia kuv thiab xwb. Kuv tus phoojywg ntawd nws yog neeg txawj
txawj kho tsev, kho faisfab, kho ub kho no hauv tsev. Nws muaj lub
puav tsev xauj rau neeg los nyob. Muaj ib pab niam tub nplog los xauj
nws ib lub tsev nyob. Niag poj nplog ntawd niag txiv xiam thaum lawv
nyob rau Nongkhai lawm. Nws muaj 4 tug menyuam, tus hlob ntshe twb
yog teen lawm vob, rau qhov nws hais tias niag poj nplog ntawd cov
menyuam twb loj thiab mus kawm ntawv tag lawm no ne. Muaj ib hnub ces
lub niag tsev ntawd fais fab txawm tuag thiab niag poj nplog ntawd
txawm hu kom nws pab mus saib thiab mus kho. Nws txawm mus around li
noon time tej ntawd laub. Nws mus rau hauv qab basement thiab tseem
mus pw xauj ub xauj no. Niag poj nplog ntawd los kuj los nrog nws
tham saib yog tim dab tsi thiab. Ib pliag xwb ces niag poj nplog
ntawd txawm mus rau sab saud lawm. Nws kho tag ces fais fab txawm rov
ua haujlwm lawm. Tabsis niag poj nplog ntawd txawm hais tias lub sink
pheej tsis nqig dej zoo, thov kom nws pab saib. Nws thiaj mus thau
tej nyuag khoom hauv qab sink tawm thiab pw xauj lub sink. Nws tseem
ua li ntawd xwb ua cas nws hnov leejtwg xuas nws tus me kwv. Nws mam
ib nyuag lem taub hau mus saib ua cas yog niag poj nplog ntawd. Niag
poj nplog txawm hais rau nws tias aib, pais none kup nong dai bo? Nws
ntshai tas tas, ib ce ntshee na xwb. Nws yeej kho tsis taus sink li
lawm, vim niag poj nplog ntawd twb daws khawm tag, tsho rua ras, yeej
tsis hnav khiab mis li. Mis loj thiab tseem nruj kawg. Yawg xav tias
muab nws ua kiag xwb yeej tsis muaj leejtwg paub tabsis ho ntshai tsam
niag pog ntawd foob nws thiab ces nws txawm ua tawv tawv kom niag pog
ntawd tsum kiag. Yog tsis tsum nws yuav muab laij tawm tsev, no ces
niag pog ntawd txawm thov thov thiab rov khawm tso rau lawm.

Niag phoojywg ntawd yeej keej lawm thiab los mas. Yog nyob li lwm tus
uas tsis tijlim ces ntshe niag poj nplog ntawd twb tsis tau them nqi
tsev ntxiv lawm lau, muab me niam hluas los them xwb tau lawm. Tej
zaj niag zoo li no ces peb coob leej yeej hnov hnov los lawm. Tus
yuav ntsib li cas los muaj tabsis nyob ntawm tus thiab xwb. Muaj tej
tus ces khiav tawm, tabsis muaj tej tus ces khiav mus khawm.
Nkauj Hmoob Lis
2009-01-22 16:22:54 UTC
Permalink
Hmoob St. Paul, koj yuav ntsib kuv tus phoojywg no tsis tau nawb. Nws
nyob muaj zoo chaw lawm. Yuav tsum yog kuv tus no coj kiag koj mus
ntsib mas thiaj tau xwb. Yog xav ntsib mas yuav tsum xub ntsib kuv ua
ntej tso. Thab maij yang nahn, cab maij mis vahn cauw kup khao dai.
Yog koj tau ntsib nws thiab pom nws tus me niam hluas thiab mas xyov
koj puas yuav muaj zog rov mus tsev li lawm os me leej nus. Ntawm nws
tus txiv, nws twb offer rau kuv tabsis kuv tsis tau xyeej sijhawm
thaum nws offer ntawd na. Yeej khuv xim kawg thiab los mas tabsis cia
lwm zaus tso.
K Thoj
2009-01-23 15:24:57 UTC
Permalink
Cas nej yuav hais tias hmoob tsis txawj npaum meskas no na. Twb tsis
hais hmoob meskas na, cov niag hmoob nplog los ham tsis txawj txawj
kawg thiab los mas. Lub weekend tas los no kiag xwb kuv mus rau
Fresno thiab mus hnov ib cov kwvtij uas nyuam qhuav rov nplog teb los
tau tsis ntev, lawv hais tias lub xyoo no lawv mus nplog teb mas mas
cov poj ntsuam thiab poj nrauj mus coob kawg. Lawv mus mas lawv ua
cuag li lawv yog hluas nraug. Tej niag txivneej los cav raws lawv
kawg thiab hmoob pov pob qhov twg coob thiaj muaj neeg ntsauv coob ces
yog cov pog ntawd xwb. Lawv cov pojniam uas tsim txiaj ces yeej tuav
lawv cov txiv ruaj ruaj kom tsis txhob plam ntawm tes xwb no tiag.

Lawv kuj hais tias tus puav pojniam ntawd kuj tseem zoo nkauj tsawv
thiab mas txhua hmo txivneej yeej line up mus nrog lawv pw xwb. Cov
niag pojniam ntawd los haib haib thiab mas yuav kom cov txivneej hmoob
ruam ntawd xuas nplaig yaim lawv ua ntej tso mam kam rau lawv tuaj
saud no mas lawv mas yaim tas siab nrho. Tej no mas lawv tsis hais
kiag rau kuv hnov, tabsis lawv cov niag pojniam sib tham ces kuv
pojniam ho mus hnov los piav qhia kuv. Txhais tau tias cov pojniam
hmoob nim no yeej txawj txawj kawg thiab yeej saib tej movies ua haib
haib ntawd txaus lawm thiaj li xav sim tej thaj uas haib haib ntawd.
Meskas cov niag movies ntawd los yeej dib dib me kwv thiab me niam
hluas kawg kiag li. Yog leejtwg saib ais tseem tsis khaus thiab ces
tsuas tag li ntawd lawm xwb.
phoojywg zoo
2009-01-23 15:59:12 UTC
Permalink
kuv no puab thaam txug ib tug puj moob nyob rua yaav qaab teb los keej
kawg le hab. nwg moog ua hauj lwm tes nwg tug nais ca le nyam nyam
nwg. kuv xaav tas txiv neej meskas tes thaus tau nyam quas puj moob
lawm tes yeej yog xaav ua txhua yaam kuas tau nrug pw xwb lau. tug
yawm meskas ntawd yeej muab tug puj ntawd hloov hauj lwm moog ua rua
qhov kws zoo zog, nce nyaj ntau zog hab ua ua favor rua tug puj ntawd
le. yog tug puj ntawd recommend ib nyuas yaam dlaabtsi mas aib thaub
ntawd yeej ua le tug puj ntawd has xwb. muaj ib zag tug puj ntawd
laam tso dlaag has tas kuas tug nais muab nwg lub office cov funiture
hloov dlua tshab na has ib lub week tom qaab xwb ua caag cov furniture
txawm hloov dlua tshab lawm tag. nwg ua le ntawd kuas tug puj ntawd
qaug quas lais rua nwg xwb. which she did.

ua le ntawd ib nyuas ntu xwb tes ob tug txawm muaj affair tag lau.
xub xub pib tes yog tug nais txawm email nwg has tas tug nais muaj ib
qhov tseem ceeb xaav nrug nwg thaam mas xaav kuas ob tug moog noj mov
es tug nais maam nrug nwg thaam. nwg kuj xaav tas sov yog dlej num
dlaab tsi los puas yog nwg ua txhum dlaab tsi lawm. nyuab nwg sab
kawg le. tabsis nub kws ob tug moog noj mov na has cav yog tug nais
has tas nwg nyag nyam tug puj ntawd lug ntev lawm. tug nais qhuas
qhuas has tas nwg mas nim zoo nkauj, luag ntxhi, hab nquag nquag le.
tug nais nim tis ib lub npe rua nwg has tas white dove nua mas vim zoo
le nwg yog ib tug tuab neeg innocent heev. tej ntawd xwb tag, ca le
ua rua tug puj ntawd qaug rua tug nais ntawd xub ndlag le lawm.

dlhau ntawd tes ob tug pheej nyag kev moog pw ua ke. tus nai mas nyam
tug puj moob ntawd lub cev kawg le, meaning has tas nyam lub nyuas
paaj ntsuag nplaim heev. thau twg tau moog pw ua ke mas tug nai muab
kag ib txuj phuam tsaus dlej suv so lug ntxuav lub paaj ntawd taag tes
xuas ncauj npuav hab yaim cuag yaim icecream le hab mas tug puj ntawd
nyam tag tag le. tug nai kuas tug puj ntawd tuaj sau ib chim tuaj huv
ib chim, nyo rua tug nais ua tom qaab ib chim, pw on the side ib chim,
ua txhua thaj le mas nwg has tas tej ntawd nwg tug quas yawg yeej tsi
txawj ua le. tug nai has tas yog nwg kaam mas tug nai xaav yuav nwg
heev, kuas nwg nrauj nwg tug quas yawg es ob tug lug sis yuav. nwg
cav tsi kaam hab laiv. nwg has tas ca ob tug ua si le ntawd xwb lom
zem dlua. vim nwg tub nov nov lawm has tas cov kws ca le lug sis yuav
tes tsi last long. tog tug nai yuav kuas ob tug sis yuav vim tug nais
nyam nwg lub paaj ntsuag nplaim heev. txhua zag kws nwg nrug tus nai
pw le ntawd taag mas tug nai yuav tsum muab 500 dollars rua nwg le.
cov kws ua heev heev hab haib haib le nuav mas ob tug tsuas ua le ib
hlis ib los ob xwb. huas cov nyuas kws maaj maaj es mos tsaus tsi
dlaws nqhes xwb tes yeej yog once a week. almost ever friday. tug
puj ntawd ua hauj lwm shift ob hab tes yeej yog lawb kaam ob tug maam
ua ob tug qhov hauj lwm xwb. nwg has tas feem ntau tes yog ua huv tug
nai lub tsheb xwb. zag puav kuj yog maaj hwv lawm tes kuj teem kag
huv office hab. kuv mas rhab dlhau, tsaam muaj tuabneeg laam lug pum
es yuav ua caag lau. tabsis luas yeej paub paub kawg lawm luas txhaj
kab ua.

mej saib, peb cov quas puj moob puas haib hab maj? cov quas puj moob
kws zoo nkauj tsawv hab cev los zoo sis meskas nyam kawg le au...
meskas mas yog puab tau xaav muab leej twg ua lawm mas puab tseem
txawj ntxag dlua le txiv neej moob ntxag. yog puab tseem yog nais hab
mas puab haj yam ntxag tau yooj yim. yog tug nai yeej zoo nraug tsawv
hab ua zoo zoo rua quas puj moob xwb tes quas puj moob yeej qheb rooj
lug tog xwb hab las as. yog nwg tug quas yawg tseem tsi hlub nwg hab
tes nwg yeej moog tug nyoog tsag le lawm luas muas....
Tub Hmoob
2009-01-23 16:02:25 UTC
Permalink
Phoojywgzoo, kuv tias tus pog uas koj hais saum no ntshe yuav tsis yog
tus uas koj hnov vob? Kuv ntseeg tias tus ntawd yog koj nod......
Tsis zoo hais tias yog yus ces lam hais tias yus hnov xwb. Yog tias
yog koj tiag mas, kuv yeej xav tias koj haib lawm nawb.
Pajyeeb Ntsha
2009-01-23 16:25:59 UTC
Permalink
Vuag, ua cas tau 1 week los no kuv tsis xyeej sijhawm tuaj hauv no xwb
es nej yuav tham haib ua luaj li os...OMG, hmong women these days are
so tough and rough. I guess we heard about affairs so requently that
it doesn't bother us any more. Couple years ago, I have a Cambodia
friend who we used to work together told a similar story about her
husband's affair with one of her cousins. My friend she is very
pretty, has nice figure and a lovely woman. Her husband is also tall,
handsome and approachable person. They both work hard to make a
living. He became a manager at his workplace and her cousin also works
there too, that's how the affair started. Actually, her cousin is a
divorcee and she is older than my friend's husband. The cousin is
about 47 and my friend's husband is about 42 or 43. But like they
say, some men prefer older women.

Ob niag ntawd sib nyiam ces nkawv pheej nrhiav sijhawm mus pw ua ke.
Kuv tus friend nkawv ob niam txiv nyias ua nyias shift, nws ua hmo
ntuj thiab nws tus txiv ua nruab hnub. Vim li ntawd nws thiaj tsis
paub txog nws tus txiv qhov affair, vim nws tus txiv pheej mus nrog
niag cousin ntawd pw tom tsev ua ntej nws tus pojniam los tsev. I
asked my friend about her cousin, does she have any children at home?
My friend said no. They have 2 children but are all grown up so they
don't live with her any more, so she's by herself. She lives in a
duplex and rent the other side to a mexican family. Li no ces nws
niag txiv thiaj li muaj muaj siab mus nrog niag pog ntawd pw. Tej
hnub ces nws yeej ncaj nraim mus tom niag pog ntawd tsev ua ntej mam
los tsev xwb, vim nws tus pojniam tsis nyob hauv tsev lawm.

For about a year or so, my friend started to notice something about
them. Before, her cousin used to come to their house but not
anymore. Well, there's no need to because she sees him daily whether
with clothes or without. Nws thiaj nyas mus ntes tau nkawd tom nws
tus cousin tsev ces nws thiaj tsis kam yuav nws tus txiv ntawd lawm.
Nws muab nws niag txiv nrauj thiab khiav mus rau TX lawm. Tabsis nws
niag cousin thiab niag txiv los nkawv cav tsis kam sib yuav thiab.
Nws niag txiv khiav mus rau CA lawm thiab. Sad story, but every
affair has it's own consequences. It's fun to play with and it makes
you feel really good at the time, but the consequence is high. For
some, they don't want to risk, but for some, they like the game. Win
or loose, as long as they enjoyed it.
Hmong-Lao
2009-01-23 16:15:37 UTC
Permalink
Cov phoojywg txhua tug,
Mus nyeem ib qhov xov xwm tshiab hais txog zaj no nyob rau lub ncauj
lug "Pab Tswv Yim - Lub Neej Affair"

Ua tsaug,

HL
k***@aol.com
2009-01-23 16:36:52 UTC
Permalink
tub hmoob-- bingo! who else would know all the little detail. yawg
phwvnyawm yeej paub tseeb kawg lawm. mekas muab nrab ceg dav dav rho
nplaig txauj kom kua nrog cuag zib ntab tag ces mekas mam sam loo rau
sauv.. npuj mus npuj los kom nrov cuag pab niag me nyuam nqua ntxais
maum npua txiv mis xwb mas poj niam hmoob 2 sab niag qhov muag, 2 lub
dub ntxeev kiag ua 2 lub niag dawb lawm xwb. ua ib teg tag mas zoo
nyob lawm 2-3 weeks.
Tub Hmoob
2009-01-23 18:30:30 UTC
Permalink
Cov yawg, kuv xav mas peb cov pojniam hmoob yeej haib tshaj lawm os.
Tus hmoob los xav ua, tus mev los xav ua, tus meskas los xav ua.
Txhais tau li cas, txhais tau hais tias p* hmoob yeej haib tshaj lawm
los mas. Qhov loj ces txhob pub luag xuas tau kiag xwb. Hnub twg
luag xuas tau lawm ces luag yeej yuav tsis tso tseg kiag nawb vim p*
hmoob zoo nkauj tas tas. Tsis tas li, pojniam hmoob los yeej xav xav
saj q* loj thiab ne. Lawv kuj xav paub tias yog yus pheej tua rab
nyuag phom me xwb tsis nrov zoo, xav tua rab phom loj thiab ntsaws lub
muas txwv loj rau saib ho tua tau nrov thiab mus deb npaum li cas
thiab. Yog lawv ho xav saj los kuj cia lawv saj lawv thiab los mas.
Liab
2009-01-23 18:44:01 UTC
Permalink
Tej thaum kuv lam nug pojniam ua si tias vim li cas cov pojniam hmoob
thiaj mus deev cov neeg tawv dawb. Pojniam hais tias muaj peb yam uas
ua rau tej pojniam hmoob ua li ntawd.
1-Money. Luag yeej muab nyiaj muas tau lawv lub siab lawm.
2-Size. Xav saj tus loj vim luag pheej cav tias loj mas zoo nyob
tshaj.
3-Just curious. Xav paub txhua yam xwb - xav paub tias luag txawj
kiss npaum cas, txawj ua npaum cas, txawj pes tsawg thaj, etc. vim
hmoob ces tsuas ua tib thaj qub tag mus li xwb thiab pheej tsis cia
kom pojniam zoo nyob (muaj orgasm) li ne. Luag ses luag cia kom
pojniam hmoob zoo nyob tag tso luag mam txau kua mis tawm no laiv. Ua
no ces pojniam hmoob ham tsis cia luag txau luag kua mis xwb las as.
phwvnyawm
2009-01-23 20:51:07 UTC
Permalink
Kwvtij....aw,

Hnub koj hais tias ua cas kuv yog ib tug ntseeg es ho hais tej lus
qias neeg.......tej lus no tsis muaj feem cuag nrog rau txoj kev
ntseeg nawb.......kev zoo nyob no hu ua tus neeg ntseeg dab tsi los
yeej txawj zoo nyob los sad? Koj ho hais ntxiv tias kuv hais khib-b
peb cov txiv hmoob li......ham tsis yog li kuv hais lawm los
mas.....hnub no koj tseem hais khib tshaj nad......hnub ces kuv twb
yuav luag ntxiv qhov koj hais no tiag......thaum tus pog ntawm sawv
kev yuav mus caum yawg middle east ces yawg thaub cav mus zij-j niag
pog kom txhob mus......niag cem kiag li no.....koj tus qau tsoob kuv
twb zoo nyob tsis zoo npaum kuv tus hluas nraug tus nplaig......kuv
tus hluas nraug tus nplaig sais......nws muab nws tus nplaig ua kiag
tau ib tug nkeej-j txauj-j li koj hais....txauj-j puag pem lub khem
los lub voj no ko..... xyov yawg thaub ntawd tus nplaig txuj kum ntev
ua luaj tiag......mas ua rau nws tsaus muag kiag.....ua orgasm kiag
no ....zoo nyob npaum no .......kuv tsis muaj hnub nrog koj nyob lawm
nawb niag qau me...qau kab nyuam dev.....tug niag ntsw-w muag-g nrog
koj nyob los tsis muaj hnub zoo siab......yawg quaj tas zog xwb las
as......yawg cov kwv tij tseem ntshai tsam yawg lam dai tuag thiab od.
Nkauj Hmoob Lis
2009-01-23 23:51:51 UTC
Permalink
Nej cov niag txiv neej hmoob no ces ntxim peb cov pojniam ua li ntawd
rau xwb tiag. Nyob los nej twb tsis hlub ne. yog muaj neeg hlub hlub
peb ces peb kuj mus xwb. Ua neeg nyob ham tsis ntshaw kev hlub xwb
las as. Tus hlub yus tiag tiag tus ntawd thiaj kam ua kom yus zoo
nyob ov... cov niag uas ua kom nws zoo nyob xwb, cov ntawd tsis yog
cov hlub yus tiag. Yuav ua tau li no thiab txivneej hmoob thiaj li
txawj thim xav.
Hmoob St. Paul
2009-01-26 15:26:55 UTC
Permalink
Nej saib na, peb nyuam qhuav hais hais li no xwb, lub weekend tag los
kuv twb txawm siv hnov kiag ib case hauv zos no uas ib yawg mag txhom
mus kaw nkuaj tabsis thaum kawg yog pojniam hmoob liam xwb ne. Tej
pojniam no yeej yog thab kom tau haujlwm rau lawv xwb tiag au...cov
yawg. Lawv yeej xav kom lawv tau nyiaj, thiab kom txivneej poob ntsej
muag xwb tiag. Nej xav tias yuav ua li cas thiaj li pab tau kom cov
pojniam hmoob no ua ntsuas nkaus hwv maj?
phoojywg zoo
2009-01-26 16:29:50 UTC
Permalink
kuv muaj ib tug nug (cousin) nyob rua faabkis teb nwg tug quaspuj moog
thaam faabkis mas mob nwg sab kawg kag le. nwg yog ib tug tuabneeg
nquag nquag hab moog ua dlejnum nyob rua huv ib lub laab muag qhob cij
tes tug nai nyam nyam nwg tes tug nais txawm taab ib lub rua nwg hab
kuas nwg dlha lub laab ntawd 15 xyoos xwb tes tug nai muab lub laab
ntawd rua nwg. nwg ua puv 15 xyoo le has ntawd tes taam sim nuav lub
laab ntawd yog nwg lub le lawm.

qhov teebmeem yog nwg khwv khwv tes txhua txhua taag kig nwg yuav tau
sawv ntxuv ntxuv moog ci qhob cij. nwg tug quaspuj los kuj ua hauj
lwm nyob rua huv ib lub loos muam hab. nwg tsi paub tabsis nwg tug
quasppuj ntawd tub thaam ib tug thaaj muam lug ntev lawm. tug thaaj
muam ntawd yog ib tug faabkis kws tseem hluas ib yaam le kuv tug
cousin ntawd hab xwb. thaus ob tug nyaj pib sis thaam mas tej zag tug
thaaj muam ntawd muaj le ntawm 45 xyoos tej ntawd hab xwb lau. nwg
yog tug paab hab saib ntaub ntawv rua tug thaaj muam ntawd. nwg pheej
flirt nrug tug thaaj muam ntawd hab tes thaaj muam txawm nyam nwg heev
heev tuaj. tug tais dlaab ntawd los yeej zoo nkauj hab ne. yog hom
tuabneeg has lug luag ntxhi hab yog hom muaj muaj pob tw. has le puab
qha kuv tes muaj ib christmas los sis thaus yuav xaus xyoo tes tug
thaaj muam ntawd txawm cale pib ua hauj lwm over time zuj zug hab
pheej muab ntaub ntawv rua tais dlaab ua ntau zuj zug tuaj tes kuas
tais dlaab nyob over time. thaasmabdas mas tais dlaab yeej lawb kaam
thaus 5 moos tabsis lub year end ntawd tes tais dlaab txawm pheej ua
txug le 8 moos vim ntaub ntawv ntau ntau. kuv tug nug los nwg pheej
busy heev heev hab tes nwg yeej tsi lug tsev until le kws 9 moos tej
ntawd hab xwb.

lawv le tais dlaab has tes muaj ib mo tes tug thaaj muam txawm lug
saib cov ntaub ntawv huv tais dlaab office tes txawm ua txuj ua ntawv
poob rua huv peg teb ze ze tais dlaab tes thaaj muam txawm nyo moog
khaws ntawv tabsis cale plhw tais dlaab plaab hlaub. tais dlaab has
tas ua caag nwg ua le ntawd tes nwg txawm thov thov txim tabsis nwg
sawv lug tes nwg txawm cale qha rua tais dlaab has tas nwg nyam tais
dlaab heev. tais dlaab mas zoo nkauj ntxim nyam hab nquag heev le mas
nwg yeej nyam tais dlaab lug ntev lawm. nwg cale muab tais dlaab
khawm nkaus nwj. tais dlaab los tub nyam nyam nom thaaj muam ntawd
lawm hab tes nwg kuj ca thaaj muam nwj le lawm hab. dlhau ntawd lug
tes ob tug txawm sis paub sab lawm tes thaaj muam ca le lug xuas nwg
pob tw hab ca le muab nwg nqaa hlo moog pw sau lub txaaj kws thaaj
muam kuaj kuaj tuab neeg tes naj mo kuaj tais dlaab le nuad..... ob
tug ua le ntawd lub year end ntawd taag tes kuj ca le ib ntus lawm hab
tabsis zoo le ob tug sis tseg tsi taug le tes tseem pheej nyag kev
moog pw ua ke tom tej hotel le hab. kuv tug nug los khwv khwv hab
saab saab hab tes tub tsi ncu yuav nrug tais dlaab pw le. qhov ntawd
tes ca le ua rua nwg tsi notice has tas tais dlaab tub tau noj tau
haus ntshe almost every night le vob. tais dlaab hab kuv tug nug tes
heev kawg los ib as thiv nyab yuav ua le ib zag tej ntawd hab xwb.

ua le ntawd tau 2 xyoos ntau tes kuv tug nug maam paub. qhov kuv tug
nug paub mas yog nwg txawm pum ib lub naab loov q* huv tais dlaab lub
purse. lub naab ntawd yeej tseem tsi tau siv, yeej tseem ntim huv lub
box zoo zoo. kuv tug nug txawm approached tais dlaab hab ua heev heev
has tas ntawd yog dlaabtsi? tais dlaab has tas ntawd yog lub naab
looj q* ntaag tabsis yog nwg provide rua cov tuabneeg mob kws tuaj
kuaj kuaj hoos muam xwb. tug nug tsi ntseeg hab ua heev heev ntxiv
tes nwg maam le qha qhov tseeb has tas yog thaaj muam le. ob tug tub
sis ua le ntawd lug ntev lawm. npaum le ntawd los tug nug tsuas quaj
quaj ca hab xwb. tais dlaab has tas vim nwg ua le ntawd lawm tes yog
kuv tug nug yuav nrauj nwg los nwg kuj tsi xaav le caag. ob tug muaj
3 tug mivnyuas tabsis puab tub luj taag hab muaj cuab muaj yig taag
lawm. tabsis tug nug nrauj tsi taug tais dlaab ne.... tej kwvtij mas
chim kawg le tabsis tug nug yeej has tas tug ntawd yog nwg tug hluas
nkauj puag thaus yau yau lug hab yog tuab tug kws nwg hlub tshaaj
plawg. txawm le ntawd los tsuav yog nwg tsum kag es tsi xob ua ntxiv
lawm xwb tes tug nug yeej kaam yuav xwb. tais dlaab yeej leeg has tas
maam le tsum. kuj tsum lawm tag (tabsis tsi paub has tas sov tsum hlo
le lawm vod....los sov tseem pheej theeb yeeb hab, no one knows). tug
nug kuas nwg tawm kaam lug nrug tug nug ua qhob cij xwb tabsis nwg has
tas nwg qhov hauj lwm ntawd zoo zoo hab puab them nyaj zoo zoo rua
nwg, mas nwg tsi xaav tawm. ca nwg maam thov kuas puab muab nwg nyaib
moog ua rua lwm lub hoos muam xwb. thaus kawg puab kuj kaam hab.

tabsis ob tug yeej sis ncu kawg le, especially tug thaaj muam mas ncu
nwg heev. thaaj muam tseem pheej tuaj saib nwg once in a while le
hab. qhov ntawd ntaag lau, kuv txhaj has tas sov nwg tseem theeb
theeb yeeb. nyab yuav tsi ua txhua mo lawm, tabsis ntshe ib hlis
tseem pheej rov sis ua ib zag le lau. tuabneeg yog tau pw uake ntau
zag npaum ntawd lawm mas lub sab yeej tseg tsi taug le lawm lau. xaav
ntsoov txhua lub sijhawm hab yeej xaav rov moog pw ua ke tsim kev hlub
dlua xwb lau.

thaum kawg tes tug nug hab tais dlaab ob tug txawm ua ib sab tsiv moog
nyob rua lwm lub zog lawm tes qhov teeb meem ntawd txhaj le xaus lawm
xwb. kuv qha tsi tau lub zog rua mej nawb tsaam mej xaav xaav paub
has tas yog leej twg tag. txawm tsiv moog le ntawd lawm los kuv xaav
tas qhov ntawd yuav nyob ntsoov huv tais dlaab lub sab txhua zag ob
tug pw ua ke tsim kev hlub le lau, mej has puas yog?
Pojniam Hmoob CA
2009-01-26 16:39:22 UTC
Permalink
What a love story! Nyeem koj zaj no xwb mas twb qaub kuv ib ce thoob
plaws. Txivneej ces ham tsis zoo li ntawd les es... Yog nws tau
nyiam koj lawm mas nws yeej xav ntsoov txog koj thiab xav xav pom koj
kawg. Nws yeej ua txhua yam kom muaj sijhawm tuaj pom koj li tiag.
Txawm tsis tau nrog kiag koj hais lus los xij, tsuav pom koj ib muag
xwb ces nws yeej zoo siab lawm. Ab...kuj yuav tsis yog txivneej xwb,
peb cov niag pojniam no los ham tsis zoo li ntawd thiab las as. Yog
yus nyiam leej twg lawm ces yeej xav xav sib pom. Cov niag laus ces
yog sib nyiam thiab sib ntsib ces ham tsis kawg zaj ntawd xwb las as.
Neeg laus sib nyiam es yuav muaj ab tsi ua na, kawg cev sib npuab
xwb. Koj sim xav saib, txhua tus laus uas sib tham ces yeej kawg me
kwv thiab niam hluas sib cuag xwb tiag. Muaj ib txhia tseem hais tias
txawm tsis sib tau los xij, tsuav tau nrog nws pw ib zaug hauv lub
neej xwb ces txaus siab lawm. Puas muaj ib tug uas koj xav xav nrog
pw ib zaug thiab los yog koj puas paub es puas muaj leejtwg uas xav
xav nrog koj pw ib zaug thiab? Yog koj tsis rov dag koj mas kuv paub
tias ob yam no koj yeej muaj xwb xwb, vim kuv twb muaj thiab ne.
hee...hee...
Hmong-Lao
2009-01-26 20:04:12 UTC
Permalink
Cov phoojywg,
Kuv ob zaj dabneeg mas yuav tsis muab piav, vim nws tsis tau kis txog
qhov yuav interest nej. Yog piav ces nej yuav hais tias nyuam qhuab
nyob li no xwb es no. Tabsis yog yus yog tus neeg tsis leem cai ces
yeej mus deb tshaj ntawd lawm nawb. Cia kuv los piav lwm leej lwm tus
zaj es nej thiaj ib nyuag xav nyeem. Tsis txhob to taub hais tias zaj
no yog kuv zaj no od! Zaj no mas tus txiv neej tsis leem cai pes tsawg
ces nyaj nej yuav xav nyeem.

Tej dabneeg no mas yeej muaj ntau piav tsis tag. Yuav luag txhua zaj
dabneeg no yeej xaus rau lo lus "Paub Li" huv tib si, especially rau
tus uas nws tsim qhov teebmeem. Yog yuav muab hais mas yeej khib nej
cov uas yog pojniam zog. Vim nej tus txiv mus tham hluas nkauj no ces
lub neej tseem coj rov los sib puab tau (not all), tabsis yog nej mus
tham hluas nraug no ces lub neej yeej tawg ntau xwb (mostly).

Zaj kuv yuav piav muaj li no: Muaj ib tug txiv neej Hmoob mus ua
business tim Thaibteb, nws kuj tau mus tham tau ib niag hluas nkauj
tim Thiab teb. Thaum rov los txog tseg, tus pojniam paub txog ces nws
txawm ua ntuj liab teb ntsuab yov tsis yuav tus txiv, thiab txwv tsis
pub tus txiv los tsev. Tus txiv tau los kim caug ntua pe thiab thov
kom tus niam zam txim rau nws es cia nws rov los ua ib tug zoo txiv
dua. Kuj yog tus niam xav pauj rov qab, nws thiaj kam cia tus txiv rov
los tsev thiab rov los ua niamtxiv dua. Tsis ntev tom qab ntawd, tus
txiv rov xam phaj tau mus ua business dua. Zaum no tus niam txawm xav
tau lub tswv yim ua pauj tus txiv. Nws mas tabmeeg tham foos nrog luag
tej txiv neej Hmoob tom tej kom niam pog txiv yawg hnov, es kom qhia
rau tus tub, kom tus tub mob mob siab no. Kuj yog muaj ib tug txiv
neej Hmoob somewhat leem cai xwb, cia li yuav luag yuam kev nrog tus
pog no. Nkawv sib teem tuaj mus sib ntsib rau ib qho chaw thaum ib tag
Hmo. Thaum tuaj txog ces tus pojniam Hmoob ntawd txawm hais tias "txiv
neej ces nqaij txog tes ces noj xwb los pos" no rau tus yawb hmoob
ntawd. Niag yawg Hmoob no txawm xav zoj hais tias, huag! cas zaum yus
muaj yus neej khov kho es yus txawm yuav ua tej yam niag neeg ntiaj
tog qaum pes sawm tsis taus yuav tsis nyog tiag tiag ntag lod! Nws xav
zoj li ntawd, ces nws thiaj li teb hais tias, kuv tsuas lam sim seb
koj puas tuaj taus tiag xwb. Txawm wb tuaj sib ntsib li no lawm los
cia wb tsis txhob ua ntau tshaj qhov no, ces nkawv sib tham me ntsis
xwb ces nyias mus nyias lawm.

Thaum tuv txiv rov los txog tsev. Niam pog txiv yawb, qhia tej uas
nkawv hnov nyab tham foos rau tus tub. Thaum no tus tub tau kiag ko
tuav lawm ces nws niag qees kom tus poj niam cia li qhia kom tau tus
hluas nraug uas nws tham mas thiaj rov yuav nws, tsis li ntawd ces
yeej tsis yuav nws li lawm. Tus pojniam ua tsis tau tes ces thiaj qhia
qhov tseeb. Thaum tus txiv paub qhov tseeb hais tias nws tau mus cuag
hluas nraug puag thaum ib tag hmo lawm no ces nws tig loo hais tias,
yog muaj tseeb li ntawv ces kuv yuav tsis tau koj lawm. Qhov tus txiv
ua li no vim nws twb yeej rov mus cuag tus qub hluas nkauj tim
Thaibteb dua lawm, ntxab ntxawm nws tau cai ces nws thiaj cuaj los
tsis yuav kaum los tsis yauv li lawm. Thaum no ces tus pojniam ho yog
tus los kim caug ntua thov, nws thov npaum li cas los tus txiv yeej
tsis kam rov yuav li lawm. Txog qhov kawg ces lub neej thiaj tau muab
sib faib nyias mus nyias. Tsis ntev tom qab no ces tus txiv mus yuav
kiag tau nws kaj me zaub mos tim Thaib los noj nyaws nyoom kom tus
niam khib khib kom siav tshuav tus. Hos tus pojniam ces ua poj nrauj
nriav hluas nraug rau ub rau no tsis muaj leej twb kam yuav ua pojniam
li lawm. Thaum nws paub hais tias nws lub qe tsw thoob zej thoob zos
thiab tseem niaj hnub pom niag qub txiv zom zaub mos nyawm nyoom ces
nws thiaj ua ib siab khiav mus nyob txawv zos lawm. Hmoov tsis muaj,
taub ob-peb nyuag xyoo tom qab xwb ces kaj me zaub mos hlav nto ntsis
ces nws tig loo xyeej tus txiv tias phem, thiab laus npaum ub npuam
no. Txog kawg ces muab tus txiv rais ua yawg nrauj, xav rov mus thov
niag quab pojniam los niag quab pojniam twb mus ua lev rab lev pua rau
lub teb lub chaw tau lawm 3-4 xyoos, ces ua ib siab zaum xob pus. Hos
tus txivneej somewhat laim cai no los lub neej yeej yog yuav luag
nchuav thiab, tabsis tej txheej ze muab sib kho sib kho rau ces kuj
ntsiag to lawm.

Kuv hnov cov lus no vim yog raug caw mus nrog sablaj txog qhov plaub
ntug uas hais saum toj no xwb,

HL
K Thoj
2009-01-26 20:54:39 UTC
Permalink
Hmong-Lao, kuv twb hnov lawv hais tias tus yawg txivneej uas koj hais
tias "somewhat liam cai" no twb yog koj ntag no ne... ua cas tsam no
ho muab hais li no lawm thiab es yog li cas tiag ma?
Pojniam Hmoob CA
2009-01-26 21:09:14 UTC
Permalink
Tus nus K, ua cas koj ntsiag to tsis qhia peb txog koj tus nkauj hmoob
lis neb tej qhuas hav thaum neb tuaj noj 30 rau hauv Fresno rau peb
mloog li lawm na? Qhia rau peb kom peb ho nrog koj zoo siab thiab lau.
K Thoj
2009-01-26 21:19:54 UTC
Permalink
Kuv twb xav tias ntsiag to lawm ces nej yuav ntsiag to thiab na has
uas tav no koj tseem noog txog thiab na? Xav mloog los kuj mam hais
tau kawg. Tus pog ntawd mas kuv twb hais tag los ntxov lawm hais tias
nws used to be my girlfriend tabsis muaj npas ham ces wb tsis sib tau
lawm xwb. Txawm li ntawd los wb pheej ua niag neeg dag ntsuav uas
pheej nyob nyob ces sib tiv-tuaj thiab kom zoo li txoj me hlua uas
tsis pub tu kiag. Tabsis ntev loo tau ib ntus ces nws txawm tsis
tivtuaj kuv li lawm thiaj ua rau kuv nco nws ua luaj los mas.

Ok, thaum pem Fresno ces kuv twb hais tias wb mus spend time uake lom
zem kawg no ne. Nws los nco nco kuv, kuv los nco nco nws ces thaum
sib cuag kiag ces yeej yog tos tsis nyoo yuav rawm pw ua ke xwb tiag.
Kuv niag nkauj hmoob lis ntawd yeej tseem zoo nkauj kawg thiab, tej ub
tej no los yeej tseem nruj nrees xwb, cav zoo li uas nws niag txiv cav
tsis tshua muab nws ua haujlwm thiab los xyov yog li cas, ua cas nws
tej yuav khoom siv tseem khov kho tiag. Kuv muab nws hle khaub ncaws
tib si thiab pw kiag mas tus me zoov nyoos cuag kab nyuam dev quaj
ntxij ntxej ntxiv ntxej xwb tiag. Wb ces yeej enjoyed one another tag
siab. Haub yau, tsis muaj yam uas yuav piav tau rau hauv no li os.
Piav los ntshai tsam nej yuav ua tsis taus haujlwm thiab laj laj sawv
mus kev li ces tsuas hais li no xwb lau. Yeej yog tau noj tau haus
lawm ntag no xwb los mas.

Koj pheej hais tias koj nyob rau CA no xwb es yog nyob rau lub zos twg
tiag na? Qhia peb thiab mas yuad......
Nkauj Mim
2009-01-26 21:28:25 UTC
Permalink
Qee yam uas nej hais hauv no txog pojniam mas kuv yeej ntseeg tias
muaj tiag thiab nawb.
1. Pojniam hmoob yeej xav xav sim Q loj. Txawm yog meskas thiab
fabkis los tsis mind.
2. Tus yus nyiam lawm yeej xav xav nrog nws ua ke ib zaug.
3. Tus nyiam yus lawm mas nws yeej xav xav nrog yus pw ua ke thiab
xav xav thab yus kawg. Thiab yeej qhuas qhuas yus kawg li. qhov nws
qhuas qhuas yus ntawd twb yog nws hais tias nws xav xav nwj yus, puag
yus thiab pom yus tus me niam hluas kawg nkaus no los mas.
4. Pojniam mas yog txivneej thab ntev thiab nyob uake ntev mas yeej
tsis tau kiag. Peb cov pojniam lub siab yeej muag tshaj yog luag hais
lus xwb mas tseem khiav tau, tabsis yog thaum raug luag muab nwj kiag
thiab puag kiag lawm ces yeej ua li meskas hais, peb yeej zoo li thooj
nabkuab uas yeej yaj (melting) hauv nws lub xwb ntiag lawm xwb, yog
hais tias peb tseem nyiam nws tsawv thiab na.
Hmong-Lao
2009-01-26 22:45:49 UTC
Permalink
Cov phoojywg, nkaujmuaj, kwvtij txhua tus,
Nej sij tham tham txog qhov loj qhov zoo li ub li no. Kuv xav kom nej
ua twb zoo xav ib zaug ntxiv seb puas yog li kuv hais. Nyob rau hauv
tej yeeb yaj kiab uas nej pom, tus phab ej, nas ej uas nej nyiam nyiam
thiab xav hais tias cas nws yuav zoo nkauj zoo nraug ua luaj, lossis
xav hais tias cas nws li khoom yuav zoo thiab loj ua luaj, nej puas
paub hais tias luag xaiv dhau coob leej ntau tus npaum li cas es mam
li xaiv tau tus ntawd coj los ua zaj yeeb yaj kiab ntawd. Dhau li
ntawd, tus uas nej pom zoo zoo thiab loj loj ntawd yog cuav yeeb xwb.
Txhais tau hais tias vim nws txoj hauj lwm, nws thiaj li risk nws lub
life los siv txhua tsav yam tshuaj, surgery, pump etc... los ua kom
nws zoo nkauj zoo nraug, thiab kom nws li Qos loj losis mis loj es kom
thiaj li ua rau cov neeg saib txaus siab nrog.

Tsis txhob xav hais tias pom cov phab ej, nas ej zoo zoo li ces lawv
haiv neeg ntawd txawm yauv zoo tag tus. Kuv qhia rau nej hais tias yog
nej mus txog rau tebchaws India mas nej yeej laj mus pom ib tug neeg
zoo nkauj los zoo nraug li cov uas nej pom hauv yeeb yaj kiab. Lwm
haiv neeg thiab lwm lub tebchaws los yeej txawv tsis deb. Yog yuav
tham txog yam khoom siv uas nej sij tham tham txog no, cov ordinary
txiv neej Dawb/Dub los yeej txawv tsis deb nej tus ordinary txiv neej
Hmoob, hos nej tus ordinary pojniam Hmoob los yeej txawv tsis deb tus
ordinary pojniam Dawb/Dub.

Hos hais txog qhov txawj ua kom zoo yus tus hlub lub siab ces tsis
hais los yeej paub, nyias yeej txawj txawj kawm nyias, txawj txawj
nrwb nyias, thiab txawj txawj ua nyias kom txaus nyias tus hlub lub
siab. Cov uas sij thuam hais tias nws tus txiv mas niam me li ub li
no, lossis niam tsis txawj li lub li no, tej no puav leej yog lus dag
lus keb tuas xwb. Qhov tseeb tshaj ces yog nws muaj sexual mental
problem lawm xwb. Tus neeg muaj sexual mental problem nws txoj kev xav
tau pojniam/txivneej yeej txawv dua li ib tug tib neeg ordinary. Cov
no thiaj yog cov uas nws muab kev plees kev yi saib hlo, thiab cov no
yog cov uas nws lub neej puas tag vim tib txoj kev mental no xwb.

Hais ntau dhau lawm ces hais li no xwb,

HL
Liab
2009-01-27 15:27:54 UTC
Permalink
Kuv mus nyeem txog phoojywg zoo zaj uas hais txog nws tus nus cousin
saum toj no, zoo li kuv yuav paub ob niam txiv ntawd laiv. Kuv ho
hnov txog muaj ib khub niam txiv nyob fabkis teb thiab, uas yog tus
niam tham ib yawg policeman thiab muaj thaub ntawd li ib tug menyuam.
Lawv hais tias tus pog ntawd mas enjoy yawg thaub fabkis ntawd rab q*
kawg li. Aib thaub ntawd nyab yuav haib npaum tus doctor fabkis uas
phoojywg zoo hais los saum no thiab. Khoom noj ces tau noj yam tshiab
ces yeej qab dua los mas. Muab tej stories no los xav thiab raws li
hnov mas pojniam hmoob yeej haib thiab yeej khaus kawg lawm thiab
nawb. Yog cov pojniam uas tuaj hauv no lam tau nyob ua ke thiab mas
xyov peb cov txivneej hmoob yuav ua cas li lau.
Tub Hmoob
2009-01-27 15:44:56 UTC
Permalink
Xyov kuv tsis paub tias yog ua npau suav nrog lwm tus make love no
puas yog affair. Ua cas nag hmo kuv lam ua npau suav nrog ib tus pog
sib hlub tiag. Kuv ua npau suav tias poj niam wb nrog rau ib pab
phoojywg mus camping. Peb sawvdaws yeej mus nthuav tau tent huv tibsi
thiab noj hmo tag ces sawvdaws txawm mus da dej tom ib tug me nyuam
dej uas ntws si thiab ntshiab si zoo da kawg. Mus da dej tag ces
pojniam wb txawm taug kev rov los ua cas kuv tsis nco qab kuv lub
kabpaus rau tom hav dej lawm. Kuv txawm pojniam tias kom nws mus ua
ntej kuv khiav khiav mus qa kuv lub kabpaus tso. Ces kuv txawm rov
mus tom hav dej. Mus txog tod kuv nrhiav npaum cas los tsis pom li.
Nco hais tias puag ta kuv tso kiag rau qhov ntawd xwb ntag, tabsis ua
cas tsis pom li. Txawm hnov ib lub suab qw qw hauv dej tuaj kom pab.
Kuv saib na has ua cas muaj neeg poob deg. Kuv txawm hle kiag tsho
thiab jump mus hauv dej ua cas yog peb ib tug pojniam hmoob, yog cov
phoojywg ntawd ib tug pojniam. Kuv mus rub kiag nws tawm thiab muab
nws nqa los pw kiag tim ntug dej. Tsis paub ua cas ces kuv txawm ua
cpr rau nws. Nws tsis xeev li thiab ces txawm ua cpr ntxiv ces nws
txawm ciaj rov los lawm. Kuv thov txim ntawm nws ua tau ua mouth to
mouth cpr rau nws lawm, tabsis nws hais tias tsis ua cas twb yog kuv
cawm nws xwb. Ces kuv txawm kom nws rov mus tom camp ground lawm.

Hmo ntawd los pw ib pliag xwb ua cas txawm hnov leejtwg los qhib kuv
lub tent. Ua cas yog tus pog poob deg puag ta. Nws nkag los thiab
nws hais tias nws tsi nco ua kuv tsaug lawm, nws yuav los ua kuv
tsaug. Kuv ntshai tsam pojniam hnov kuv thiaj mab mam hais rau nws
tias tsis ua cas twb yog zoo qhov uas kuv mus tom thawj xwb thiab pab
tau. Ces nws txawm nkag kiag los rau ntawm kuv thiab npuav nkaus kuv
qhov ncauj. Nws hais tias puag ta kuv npuav nws qhov ncauj mas zoo
tas tas li mas nws thiaj xeev rov qab los. Nws xav kom kuv npuav nws
ntxiv thiab. Ces nws txawm muab kuv nias loo tuaj hauv qab ces nws
hle tsho hle ris thiab muab kuv xoom tas siab. Kuv mas ntshai tsam
pojniam hnov kawg tabsis pojniam cav tsis nti li thiab. Ua ua ces kuv
ntsaj ntsaj ces kuv txawm tsim lawm.

Ntshai thiab ho zoo nyob thiab ho xav tsis thoob thiab tiag hais tias
ua cas lam ua tej zaj niag npau suav txawv txawv li ntawd. Nej puas
tau ua npau suav sib hlub nrog lwm tus thiab ua cas kuv lam ua li
ntawd. Ua li no es puas yog affair na?
Nkauj Mim
2009-01-27 16:00:34 UTC
Permalink
Tub hmoob, kuv xav tias txawm tab yog ua npau suav xwb los ntshe yuav
yog affair thiab au.... rau qhov yus twb nrog niag hauv npau suav sib
ua npaum nkaus li saum neej no lawm thiab ne. Tej zaum twb yog yus
muaj ib lub siab xav li ntawd lawm yus thiaj coj lub siab thiab kev
xav mus rau hauv npau suav. Thaum sib ua los twb ho zoo zoo nyob
thiab ces kuj yog affair lawm thiab.

Yog ua npau suav xwb mas kuv kuj ua los lawm thiab. Kuv ho ua npau
suav muaj affair nrog kuv ib niag coworker. Nws yog neeg Mev, nws
yeej zoo nraug thiab peb yeej nyiam sib tso dag tso luag ua si tom
chaw ua haujlwm. Kuv paub tias niag thaub ntawd yeej nyiam kuv tsawv
thiab rau qhov yog kuv nyob qhov twg mas nws yeej los nyob npuab kuv
tas mus li xwb. Ces kuv txawm ua npau suav tias kuv tseem nyob tom
haujlwm thiab ua haujlwm lig vim thaum ntawd peb lub company yeej busy
thiab ces txawm ua npau suav li ntawd. Kuv tseem check cov ntaub
ntawv filing hauv lub chav ntawd ua cas niag mev ntawd txawm los sawv
ntawm kuv. Kuv ceeb nws kuv thiaj hais tias ua cas nws tseem nyob
ntawd thiab? Nws hais tias nws nyob tos kuv mus tsev nws mam mus, nws
yuav nyob ua kuv luag. Kuv hais tias kuv ok kuv tsis need leejtwg ua
kuv luag los nws hais tias nws yuav nyob pab kuv. Ces nws txawm pab
kuv nqa cov ntawv mus rau hauv kuv chav. Tos nco xwb ua cas nws twb
cev tes xuas kuv mis thiab muab kuv tig loo los kiss kiag. Thaum pib
ces kuv kuj cav nti nti tsis kam kiag thiab tabsis tib pliag xwb ces
kuv twg ho khawm nws ruaj ruaj lawm thiab kiss nws cuag tsi tuaj lawm
thiab. Wb txawm hle tsuag tsuag khaub nkaws thiab nws muab kuv pw
nthi rau hauv floor thiab tua teeb kom neeg txhob pom ces nws khoov
kiag los kiss kuv ntxiv thiab muab nws tus kwv tsij kiag rau hauv kuv
mas oh......it feel so good. Nws tuaj saud ib chim, kuv tuaj saud ib
chim mas ua rau wb ob leeg zoo nyob kawg.

Ua npau suav txawv txawv li ntawd tag, tom qab kuv rov mus ua haujlwm
kuv cav muaj ntsis txaj muag rau niag mev ntawd thiab ho xav tias ab
tsam lam yuam kev ua tiag tiag ne, ho yuav ua li cas thiab no thiab
laiv. Ntshe yuav yog affair lawm thiab au...
tshajplaws
2009-01-28 03:45:57 UTC
Permalink
Post by Nkauj Mim
Tub hmoob, kuv xav tias txawm tab yog ua npau suav xwb los ntshe yuav
yog affair thiab au.... rau qhov yus twb nrog niag hauv npau suav sib
ua npaum nkaus li saum neej no lawm thiab ne.  Tej zaum twb yog yus
muaj ib lub siab xav li ntawd lawm yus thiaj coj lub siab thiab kev
xav mus rau hauv npau suav.  Thaum sib ua los twb ho zoo zoo nyob
thiab ces kuj yog affair lawm thiab.
Yog ua npau suav xwb mas kuv kuj ua los lawm thiab.  Kuv ho ua npau
suav muaj affair nrog kuv ib niag coworker.  Nws yog neeg Mev, nws
yeej zoo nraug thiab peb yeej nyiam sib tso dag tso luag ua si tom
chaw ua haujlwm.  Kuv paub tias niag thaub ntawd yeej nyiam kuv tsawv
thiab rau qhov yog kuv nyob qhov twg mas nws yeej los nyob npuab kuv
tas mus li xwb.  Ces kuv txawm ua npau suav tias kuv tseem nyob tom
haujlwm thiab ua haujlwm lig vim thaum ntawd peb lub company yeej busy
thiab ces txawm ua npau suav li ntawd.  Kuv tseem check cov ntaub
ntawv filing hauv lub chav ntawd ua cas niag mev ntawd txawm los sawv
ntawm kuv.  Kuv ceeb nws kuv thiaj hais tias ua cas nws tseem nyob
ntawd thiab?  Nws hais tias nws nyob tos kuv mus tsev nws mam mus, nws
yuav nyob ua kuv luag.  Kuv hais tias kuv ok kuv tsis need leejtwg ua
kuv luag los nws hais tias nws yuav nyob pab kuv.  Ces nws txawm pab
kuv nqa cov ntawv mus rau hauv kuv chav.  Tos nco xwb ua cas nws twb
cev tes xuas kuv mis thiab muab kuv tig loo los kiss kiag.  Thaum pib
ces kuv kuj cav nti nti tsis kam kiag thiab tabsis tib pliag xwb ces
kuv twg ho khawm nws ruaj ruaj lawm thiab kiss nws cuag tsi tuaj lawm
thiab.  Wb txawm hle tsuag tsuag khaub nkaws thiab nws muab kuv pw
nthi rau hauv floor thiab tua teeb kom neeg txhob pom ces nws khoov
kiag los kiss kuv ntxiv thiab muab nws tus kwv tsij kiag rau hauv kuv
mas oh......it feel so good.  Nws tuaj saud ib chim, kuv tuaj saud ib
chim mas ua rau wb ob leeg zoo nyob kawg.
Ua npau suav txawv txawv li ntawd tag, tom qab kuv rov mus ua haujlwm
kuv cav muaj ntsis txaj muag rau niag mev ntawd thiab ho xav tias ab
tsam lam yuam kev ua tiag tiag ne, ho yuav ua li cas thiab no thiab
laiv.  Ntshe yuav yog affair lawm thiab au...
NkaujMim,

Kuv xav tias nej coob leej ntau tus hais ntau yam zoo thiab phem
kawg....tiamsis....tau los nyeem zaj puav hauv no ca ua rau yus tus
nyeem kub lug lawm thiab laiv. Nej ne puas muaj li ntawd thiab?
v***@yahoo.com
2009-01-27 19:23:15 UTC
Permalink
Tub moob es, ua caag nim yuav has tas yog ua npau suav nua maj,zaaj
lug ntsuag koj pavx hov ces tub yog koj moog ua taag lawm los mas, kuv
ces tub tog tsi taug summer es yuav moog ua le koj has peg
Muabmigxuamtas los mas, koj paub yog vim le caag es MN xam hu ua lub
lav kws muaj 1000 legs nuav,
vmged
Post by Tub Hmoob
Xyov kuv tsis paub tias yog ua npau suav nrog lwm tus make love no
puas yog affair.  Ua cas nag hmo kuv lam ua npau suav nrog ib tus pog
sib hlub tiag.  Kuv ua npau suav tias poj niam wb nrog rau ib pab
phoojywg mus camping.  Peb sawvdaws yeej mus nthuav tau tent huv tibsi
thiab noj hmo tag ces sawvdaws txawm mus da dej tom ib tug me nyuam
dej uas ntws si thiab ntshiab si zoo da kawg.  Mus da dej tag ces
pojniam wb txawm taug kev rov los ua cas kuv tsis nco qab kuv lub
kabpaus rau tom hav dej lawm.  Kuv txawm pojniam tias kom nws mus ua
ntej kuv khiav khiav mus qa kuv lub kabpaus tso.  Ces kuv txawm rov
mus tom hav dej.  Mus txog tod kuv nrhiav npaum cas los tsis pom li.
Nco hais tias puag ta kuv tso kiag rau qhov ntawd xwb ntag, tabsis ua
cas tsis pom li.  Txawm hnov ib lub suab qw qw hauv dej tuaj kom pab.
Kuv saib na has ua cas muaj neeg poob deg.  Kuv txawm hle kiag tsho
thiab jump mus hauv dej ua cas yog peb ib tug pojniam hmoob, yog cov
phoojywg ntawd ib tug pojniam.  Kuv mus rub kiag nws tawm thiab muab
nws nqa los pw kiag tim ntug dej.  Tsis paub ua cas ces kuv txawm ua
cpr rau nws.  Nws tsis xeev li thiab ces txawm ua cpr ntxiv ces nws
txawm ciaj rov los lawm.  Kuv thov txim ntawm nws ua tau ua mouth to
mouth cpr rau nws lawm, tabsis nws hais tias tsis ua cas twb yog kuv
cawm nws xwb.  Ces kuv txawm kom nws rov mus tom camp ground lawm.
Hmo ntawd los pw ib pliag xwb ua cas txawm hnov leejtwg los qhib kuv
lub tent.  Ua cas yog tus pog poob deg puag ta.  Nws nkag los thiab
nws hais tias nws tsi nco ua kuv tsaug lawm, nws yuav los ua kuv
tsaug.  Kuv ntshai tsam pojniam hnov kuv thiaj mab mam hais rau nws
tias tsis ua cas twb yog zoo qhov uas kuv mus tom thawj xwb thiab pab
tau.  Ces nws txawm nkag kiag los rau ntawm kuv thiab npuav nkaus kuv
qhov ncauj.  Nws hais tias puag ta kuv npuav nws qhov ncauj mas zoo
tas tas li mas nws thiaj xeev rov qab los.  Nws xav kom kuv npuav nws
ntxiv thiab.  Ces nws txawm muab kuv nias loo tuaj hauv qab ces nws
hle tsho hle ris thiab muab kuv xoom tas siab.  Kuv mas ntshai tsam
pojniam hnov kawg tabsis pojniam cav tsis nti li thiab.  Ua ua ces kuv
ntsaj ntsaj ces kuv txawm tsim lawm.
Ntshai thiab ho zoo nyob thiab ho xav tsis thoob thiab tiag hais tias
ua cas lam ua tej zaj niag npau suav txawv txawv li ntawd.  Nej puas
tau ua npau suav sib hlub nrog lwm tus thiab ua cas kuv lam ua li
ntawd.  Ua li no es puas yog affair na?
n***@gmail.com
2009-01-27 19:43:35 UTC
Permalink
Post by v***@yahoo.com
Tub moob es, ua caag nim yuav has tas yog ua npau suav nua maj,zaaj
lug ntsuag koj pavx hov ces tub yog koj moog ua taag lawm los mas, kuv
ces tub tog tsi taug summer es yuav moog ua le koj has peg
Muabmigxuamtas los mas, koj paub yog vim le caag es MN xam hu ua lub
lav kws muaj 1000 legs nuav,
vmged
Post by Tub Hmoob
Xyov kuv tsis paub tias yog ua npau suav nrog lwm tus make love no
puas yog affair.  Ua cas nag hmo kuv lam ua npau suav nrog ib tus pog
sib hlub tiag.  Kuv ua npau suav tias poj niam wb nrog rau ib pab
phoojywg mus camping.  Peb sawvdaws yeej mus nthuav tau tent huv tibsi
thiab noj hmo tag ces sawvdaws txawm mus da dej tom ib tug me nyuam
dej uas ntws si thiab ntshiab si zoo da kawg.  Mus da dej tag ces
pojniam wb txawm taug kev rov los ua cas kuv tsis nco qab kuv lub
kabpaus rau tom hav dej lawm.  Kuv txawm pojniam tias kom nws mus ua
ntej kuv khiav khiav mus qa kuv lub kabpaus tso.  Ces kuv txawm rov
mus tom hav dej.  Mus txog tod kuv nrhiav npaum cas los tsis pom li.
Nco hais tias puag ta kuv tso kiag rau qhov ntawd xwb ntag, tabsis ua
cas tsis pom li.  Txawm hnov ib lub suab qw qw hauv dej tuaj kom pab.
Kuv saib na has ua cas muaj neeg poob deg.  Kuv txawm hle kiag tsho
thiab jump mus hauv dej ua cas yog peb ib tug pojniam hmoob, yog cov
phoojywg ntawd ib tug pojniam.  Kuv mus rub kiag nws tawm thiab muab
nws nqa los pw kiag tim ntug dej.  Tsis paub ua cas ces kuv txawm ua
cpr rau nws.  Nws tsis xeev li thiab ces txawm ua cpr ntxiv ces nws
txawm ciaj rov los lawm.  Kuv thov txim ntawm nws ua tau ua mouth to
mouth cpr rau nws lawm, tabsis nws hais tias tsis ua cas twb yog kuv
cawm nws xwb.  Ces kuv txawm kom nws rov mus tom camp ground lawm.
Hmo ntawd los pw ib pliag xwb ua cas txawm hnov leejtwg los qhib kuv
lub tent.  Ua cas yog tus pog poob deg puag ta.  Nws nkag los thiab
nws hais tias nws tsi nco ua kuv tsaug lawm, nws yuav los ua kuv
tsaug.  Kuv ntshai tsam pojniam hnov kuv thiaj mab mam hais rau nws
tias tsis ua cas twb yog zoo qhov uas kuv mus tom thawj xwb thiab pab
tau.  Ces nws txawm nkag kiag los rau ntawm kuv thiab npuav nkaus kuv
qhov ncauj.  Nws hais tias puag ta kuv npuav nws qhov ncauj mas zoo
tas tas li mas nws thiaj xeev rov qab los.  Nws xav kom kuv npuav nws
ntxiv thiab.  Ces nws txawm muab kuv nias loo tuaj hauv qab ces nws
hle tsho hle ris thiab muab kuv xoom tas siab.  Kuv mas ntshai tsam
pojniam hnov kawg tabsis pojniam cav tsis nti li thiab.  Ua ua ces kuv
ntsaj ntsaj ces kuv txawm tsim lawm.
Ntshai thiab ho zoo nyob thiab ho xav tsis thoob thiab tiag hais tias
ua cas lam ua tej zaj niag npau suav txawv txawv li ntawd.  Nej puas
tau ua npau suav sib hlub nrog lwm tus thiab ua cas kuv lam ua li
ntawd.  Ua li no es puas yog affair na?- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Neeg hmoob feem ntau tsuas paub freedom without disciplines xwb. That
why hmoob lub neej thiaj out of control.
v***@yahoo.com
2009-01-28 03:25:50 UTC
Permalink
ntuj es, koj has tsi yog lawm,kuv has mas yog peb paub freedom zoo
heev, koj sim saib qhov definition rua freedom nuav saib mas.The
members of a free society would have full dominion over their public
and private lives including sis ua, sis aim los sis yaim,
vmged
Post by n***@gmail.com
Post by v***@yahoo.com
Tub moob es, ua caag nim yuav has tas yog ua npau suav nua maj,zaaj
lug ntsuag koj pavx hov ces tub yog koj moog ua taag lawm los mas, kuv
ces tub tog tsi taug summer es yuav moog ua le koj has peg
Muabmigxuamtas los mas, koj paub yog vim le caag es MN xam hu ua lub
lav kws muaj 1000 legs nuav,
vmged
Post by Tub Hmoob
Xyov kuv tsis paub tias yog ua npau suav nrog lwm tus make love no
puas yog affair.  Ua cas nag hmo kuv lam ua npau suav nrog ib tus pog
sib hlub tiag.  Kuv ua npau suav tias poj niam wb nrog rau ib pab
phoojywg mus camping.  Peb sawvdaws yeej mus nthuav tau tent huv tibsi
thiab noj hmo tag ces sawvdaws txawm mus da dej tom ib tug me nyuam
dej uas ntws si thiab ntshiab si zoo da kawg.  Mus da dej tag ces
pojniam wb txawm taug kev rov los ua cas kuv tsis nco qab kuv lub
kabpaus rau tom hav dej lawm.  Kuv txawm pojniam tias kom nws mus ua
ntej kuv khiav khiav mus qa kuv lub kabpaus tso.  Ces kuv txawm rov
mus tom hav dej.  Mus txog tod kuv nrhiav npaum cas los tsis pom li.
Nco hais tias puag ta kuv tso kiag rau qhov ntawd xwb ntag, tabsis ua
cas tsis pom li.  Txawm hnov ib lub suab qw qw hauv dej tuaj kom pab.
Kuv saib na has ua cas muaj neeg poob deg.  Kuv txawm hle kiag tsho
thiab jump mus hauv dej ua cas yog peb ib tug pojniam hmoob, yog cov
phoojywg ntawd ib tug pojniam.  Kuv mus rub kiag nws tawm thiab muab
nws nqa los pw kiag tim ntug dej.  Tsis paub ua cas ces kuv txawm ua
cpr rau nws.  Nws tsis xeev li thiab ces txawm ua cpr ntxiv ces nws
txawm ciaj rov los lawm.  Kuv thov txim ntawm nws ua tau ua mouth to
mouth cpr rau nws lawm, tabsis nws hais tias tsis ua cas twb yog kuv
cawm nws xwb.  Ces kuv txawm kom nws rov mus tom camp ground lawm.
Hmo ntawd los pw ib pliag xwb ua cas txawm hnov leejtwg los qhib kuv
lub tent.  Ua cas yog tus pog poob deg puag ta.  Nws nkag los thiab
nws hais tias nws tsi nco ua kuv tsaug lawm, nws yuav los ua kuv
tsaug.  Kuv ntshai tsam pojniam hnov kuv thiaj mab mam hais rau nws
tias tsis ua cas twb yog zoo qhov uas kuv mus tom thawj xwb thiab pab
tau.  Ces nws txawm nkag kiag los rau ntawm kuv thiab npuav nkaus kuv
qhov ncauj.  Nws hais tias puag ta kuv npuav nws qhov ncauj mas zoo
tas tas li mas nws thiaj xeev rov qab los.  Nws xav kom kuv npuav nws
ntxiv thiab.  Ces nws txawm muab kuv nias loo tuaj hauv qab ces nws
hle tsho hle ris thiab muab kuv xoom tas siab.  Kuv mas ntshai tsam
pojniam hnov kawg tabsis pojniam cav tsis nti li thiab.  Ua ua ces kuv
ntsaj ntsaj ces kuv txawm tsim lawm.
Ntshai thiab ho zoo nyob thiab ho xav tsis thoob thiab tiag hais tias
ua cas lam ua tej zaj niag npau suav txawv txawv li ntawd.  Nej puas
tau ua npau suav sib hlub nrog lwm tus thiab ua cas kuv lam ua li
ntawd.  Ua li no es puas yog affair na?- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Neeg hmoob feem ntau tsuas paub freedom without disciplines xwb. That
why hmoob lub neej thiaj out of control.- Hide quoted text -
- Show quoted text -
k***@aol.com
2009-01-27 20:34:18 UTC
Permalink
phwvnyawm--haj..haj..haj.. koj mas cas yuav txawj phi ntxiv rau ua
luaj li thiab tiag.

nkaujmim-- ua npua suav wet dream nruab dab ntub mas yeej zoo nyob
tshaj. txiv neej mas yeej los ntau tshaj ho poj niam mas yeej nkos
tshaj thiab muaj kua tshaj, kawg ib tag hmo los yeej yuav tsum tau
sawv mus da dej thiab hloov underwear thiaj rov mus pw tau nev
haj..haj...haj...

vaajm-- tsis yog 1,000 legs os, kav yog 10,000 legs diam hos. ntau
npaum no es nej cov txawv lav thiaj pheej khiav tas zog los nrog peb
nyob peb lub lav mn ntag laus haj..haj..haj...
Hmoob St. Paul
2009-01-27 22:55:48 UTC
Permalink
Qhov tiag tiag mas yog 10,000 "lakes" tsis yog "legs" li neb hais.
Txhob lam muab peb lub state no hais ua dog ua dig meb! Lub state no
yog ib lub zoo, muaj hmoob ciaj nom ciaj tsw, muaj neeg txawj neeg
ntse coob leej nyob nawb. Muaj abtsi luag tsuas cav MN xwb thiab
laiv. Qhov tsis tshua zoo ces tsuas yog muaj poj nrauj coob me ntsis
lwm lub lav xwb. Cov poj nrauj hauv no yog muaj 250 leej. Thaum i
mas lawv lam hais tias muaj txog 8,000 leej no xwb, tabsis qhov tseeb
tiag tsis yog li ntawd, tsuas yog muaj 250 leej xwb. Muaj li ntawd
los kuj zoo thiab los mas...kom ho muaj chaw rau cov yawg nrauj ho mus
nrog lawv sib tham ua si kom hnub tsis txhob ntev ntev.
v***@yahoo.com
2009-01-28 03:29:47 UTC
Permalink
hmoob st.paul es, nom tsuv tum koj tseem tsi paub has tas muaj 10,000
legs hab ces kawg qhaa qhuav xwb,
vmged
Post by Hmoob St. Paul
Qhov tiag tiag mas yog 10,000 "lakes" tsis yog "legs" li neb hais.
Txhob lam muab peb lub state no hais ua dog ua dig meb!  Lub state no
yog ib lub zoo, muaj hmoob ciaj nom ciaj tsw, muaj neeg txawj neeg
ntse coob leej nyob nawb.  Muaj abtsi luag tsuas cav MN xwb thiab
laiv.  Qhov tsis tshua zoo ces tsuas yog muaj poj nrauj coob me ntsis
lwm lub lav xwb.  Cov poj nrauj hauv no yog muaj 250 leej.  Thaum i
mas lawv lam hais tias muaj txog 8,000 leej no xwb, tabsis qhov tseeb
tiag tsis yog li ntawd, tsuas yog muaj 250 leej xwb.  Muaj li ntawd
los kuj zoo thiab los mas...kom ho muaj chaw rau cov yawg nrauj ho mus
nrog lawv sib tham ua si kom hnub tsis txhob ntev ntev.
v***@yahoo.com
2009-01-28 03:27:35 UTC
Permalink
kwv es, ua tsaug og, kuv nov qaab ib lub zelo lawm, yog 10,000 legs
tsi yog 1000 legsle koj has,
vmged
Post by k***@aol.com
phwvnyawm--haj..haj..haj.. koj mas cas yuav txawj phi ntxiv rau ua
luaj li thiab tiag.
nkaujmim-- ua npua suav wet dream nruab dab ntub mas yeej zoo nyob
tshaj.  txiv neej mas yeej los ntau tshaj ho poj niam mas yeej nkos
tshaj thiab muaj kua tshaj, kawg ib tag hmo los yeej yuav tsum tau
sawv mus da dej thiab hloov underwear thiaj rov mus pw tau nev
haj..haj...haj...
vaajm-- tsis yog 1,000 legs os, kav yog 10,000 legs diam hos.  ntau
npaum no es nej cov txawv lav thiaj pheej khiav tas zog los nrog peb
nyob peb lub lav mn ntag laus haj..haj..haj...
Hmoob St. Paul
2009-01-22 15:43:52 UTC
Permalink
Kwv, ua cas koj yuav lam hais li na yawg... nim no pojniam hmoob ham
tsis txawj txawj kawg lawm thiab los mas. Ntshai tsuas yog koj tus
tseem tsis tau ua li rau koj xwb, kuv tus yeej ua ua li ntawd rau kuv
lawm thiab rau qhov kuv kuj ua ua li ntawd rau nws thiab mas nws nyiam
tas tas li os yawg..... Pojniam hmoob los xav xav kom meskas muab
lawv pw rhab ceg zoo zoo thiab nyom siab siab ais mam li xuas nplaig
play around xwb. Tej no peb txivneej hmoob ua tau kawg tabsis ib
txhia tsis txawm make kom nws pojniam zoo nyob xwb. Cov tsis kam ua
li no ces tsis ntev pojniam mus saj tau ces pojniam khiav lawm tiag.
Qhov nyuag ntawd xwb ua kiag rau kom nws txaus siab. Yog nws txaus
siab lawm ces nws mam tig loo muab koj npuav ces ob leeg mam ntsaj xwb
tiag. Tsis tas mus nrhiav pojniam meskas li os yawg. Koj tsis paub
xwb, cov niag mab dawb ntawd muaj ib tsos tsw tsw liab tsw tsw npua
mas yeej khoov tsis tau mus xuas npliag ua si li ua rau pojniam hmoob
kiag nawb. Khoov ntev ces twb yuav ntuav las as. Tiag hos....kuv
hais raws li experience los lawm nawb. Li cas los yeej tseem tsis xub
pojniam hmoob. Qhov twg tsis txawj ces qhia kiag rau xwb. Mus yuav
ntaub yuav ntawv los ob leeg nyeem thiab kawm xwb. Mus xauj movie los
saib hauv txaj ob leeg mam xyaum xwb los mos....

Nkauj Hmoob Lis, ua cas kuv yuav xav ntsib koj tus phoojywg uas koj
qhuas qhuas ntawd kawg ne. Ntxim yuav haib tiag thiab aud...yog npaum
li koj hais ntawd na. Cov haib li ntawd mas ua li koj hais ntawd,
tsis txhob pub meskas tau kov thiab yaim kiag li nawb. Cia rau yus
tus hmoob ua nkaus nkaus xwb thiaj tsimnyog ua ib zaug pojniam hmoob.
Cov li ntawd yog meskas tseem tau xuas kiag lawm thiab ces meskas yeej
tsis tso li lawm ntag hos. Tabsis koj twb hais tias xyov nws niag
txiv puas tseem yog hmoob no ne. Ua li koj twb ntsib nws niag txiv
lawm thiab los ua cas koj ho hais li ntawd na? Kuv saib mas ntxim li
koj twb xav xav saj nws niag txiv lawm thiab tsis sub puas yog?
n***@gmail.com
2009-01-23 19:31:36 UTC
Permalink
Post by tou
Post by nres
kuv zaaj mas txawv mej le.  
Centurion....
....
PUAB AW...tus yawm nuav mas kuv txham le qhuas has tas " YOG TXWV NEEJ
TAG TAG HOS" nws tsis ca nws tus kwv Kaav nws, kuas nws Kaav hlu nws
tug kwv mas ....tug nuav yog tuab neeg zoo, tuab neeg NTSE nawb.
Thov qhuas hab nawv...3 cov nam quas yawg moob  feem coob ces ca nwg
nam Kwv kav nwg ntau xwb....tsis txawj hais NO hlo le....
Leej twg yuav muaj qhov story zoo li cas los sij, yog yus ua rau yus
tus kheej kom nyuaj siab xwb. Cov pojniam mas yog lawv xav kom lawv
tuag ciaj xwb thiaj xav mus tham hlua raug. Kuv yuav laug muab kuv
niag pojniam tua, tiam si kuv hos xav tias cia nws nyob nws thiaj pom
kev txom nyem yog muab nws tua kiag lawm ces tsam nws tsis paub txog
qhov ua mob siab thiab kua muag los ntawm zoo lis cas, ces kuv txawm
muab rab phom tshem kiag lawm xwb withim couple second she alive. Vim
qhov saib tsis tau yus tsev hmoob niam nos nws txom nyem yuav ob peb
zaug txiv los tsis muaj leej twg xav hlub nws, niam nos yog tham txog
wb lub neej ces npaj ntaub los sog kua muag xwb thiag. Menyuam los nws
tsis muaj lawm, neej nus los tsis nyiam nws, niam txiv los tuag tas
ziag nos tshuav nws tib leeg lawm xwb. Yav nov mus lawm tom ces nws
yuav tau them tej kev nws ua siab dub, siab phem, nws tseem yuav mob
tshaj qhov nos mus, thaum siav yuav tus los ntshe yeej yuav tsis muaj
leej twg tuav nws teg kiag lis, vim txoj kev phem nos ntag laus nws
yuav tau sau nrog nws mus mas thiaj tas. Leej twg yuav ua yim meem kav
tsij ua ntag, tseev zai yeej tsis muaj leej twg pom thiab paub tab si
thaum txoj sias yuav tus mas lub ntuj daim av yeej pom tag nws tej kev
phem mas yuav tau them kom tas thiaj tuag tau. Cov ua twb ua lawm los
txob poob siab thiab txob nyuaj siab yog yog sijhawm mas yeej yuav mag
tsim xwb thiaj tas. Hnub twg txoj siav tus lawm ces thiaj yuav hnov
qab nos nawb cov pog thiab cov yawg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ua zoo ua nyuab. Ua phem ua yooj yim, Hmoob nyiam ua qhov uas ua yooj
yim xwb, hmoob ua lub neej yam tsis muaj kev xyuam xim zias, ces hmoob
tsuas pom lub neej txoj kev puas xwb yeej tsis pom lub neej txoj kev
khov zoo. Yog li no kuv pheej thiaj hais tias hmoob tseem tsis tau vam
meej kiag li.

ntuj...
k***@gmail.com
2009-01-27 23:59:10 UTC
Permalink
Post by tou
Post by nres
kuv zaaj mas txawv mej le.  
Centurion....
....
PUAB AW...tus yawm nuav mas kuv txham le qhuas has tas " YOG TXWV NEEJ
TAG TAG HOS" nws tsis ca nws tus kwv Kaav nws, kuas nws Kaav hlu nws
tug kwv mas ....tug nuav yog tuab neeg zoo, tuab neeg NTSE nawb.
Thov qhuas hab nawv...3 cov nam quas yawg moob  feem coob ces ca nwg
nam Kwv kav nwg ntau xwb....tsis txawj hais NO hlo le....
Leej twg yuav muaj qhov story zoo li cas los sij, yog yus ua rau yus
tus kheej kom nyuaj siab xwb. Cov pojniam mas yog lawv xav kom lawv
tuag ciaj xwb thiaj xav mus tham hlua raug. Kuv yuav laug muab kuv
niag pojniam tua, tiam si kuv hos xav tias cia nws nyob nws thiaj pom
kev txom nyem yog muab nws tua kiag lawm ces tsam nws tsis paub txog
qhov ua mob siab thiab kua muag los ntawm zoo lis cas, ces kuv txawm
muab rab phom tshem kiag lawm xwb withim couple second she alive. Vim
qhov saib tsis tau yus tsev hmoob niam nos nws txom nyem yuav ob peb
zaug txiv los tsis muaj leej twg xav hlub nws, niam nos yog tham txog
wb lub neej ces npaj ntaub los sog kua muag xwb thiag. Menyuam los nws
tsis muaj lawm, neej nus los tsis nyiam nws, niam txiv los tuag tas
ziag nos tshuav nws tib leeg lawm xwb. Yav nov mus lawm tom ces nws
yuav tau them tej kev nws ua siab dub, siab phem, nws tseem yuav mob
tshaj qhov nos mus, thaum siav yuav tus los ntshe yeej yuav tsis muaj
leej twg tuav nws teg kiag lis, vim txoj kev phem nos ntag laus nws
yuav tau sau nrog nws mus mas thiaj tas. Leej twg yuav ua yim meem kav
tsij ua ntag, tseev zai yeej tsis muaj leej twg pom thiab paub tab si
thaum txoj sias yuav tus mas lub ntuj daim av yeej pom tag nws tej kev
phem mas yuav tau them kom tas thiaj tuag tau. Cov ua twb ua lawm los
txob poob siab thiab txob nyuaj siab yog yog sijhawm mas yeej yuav mag
tsim xwb thiaj tas. Hnub twg txoj siav tus lawm ces thiaj yuav hnov
qab nos nawb cov pog thiab cov yawg.
---------------------------------------------------------------------------­---------------------------------------------------------------------------­-----
Ua zoo ua nyuab. Ua phem ua yooj yim, Hmoob nyiam ua qhov uas ua yooj
yim xwb, hmoob ua lub neej yam tsis muaj kev xyuam xim zias, ces hmoob
tsuas pom lub neej  txoj kev puas xwb yeej tsis pom lub neej txoj kev
khov zoo. Yog li no kuv pheej thiaj hais tias hmoob tseem tsis tau vam
meej kiag li.
ntuj...- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Cov Npawg,

Yuav tau xaiv tej lub ntsiab lus ZOO coj los tham thiaj tsis ua rau
luag pom nej haiv Hmoob tus cujpwm. Nej sim uas zoo saib seb thaum
tham txog zaj affair mas yuav luag txhua tus, thaum tham txog tej lus
nyiaj lus kub mas qee leej tham xwb. Yog ua cas rau peb lawm tiag?
Tsis txhob cia peb lub hlwb huajvam rau sab tsis zoo.

Xav Zoo
n***@gmail.com
2009-01-27 18:45:33 UTC
Permalink
Post by tou
Post by nres
kuv zaaj mas txawv mej le.  
Centurion....
....
PUAB AW...tus yawm nuav mas kuv txham le qhuas has tas " YOG TXWV NEEJ
TAG TAG HOS" nws tsis ca nws tus kwv Kaav nws, kuas nws Kaav hlu nws
tug kwv mas ....tug nuav yog tuab neeg zoo, tuab neeg NTSE nawb.
Thov qhuas hab nawv...3 cov nam quas yawg moob  feem coob ces ca nwg
nam Kwv kav nwg ntau xwb....tsis txawj hais NO hlo le....
Leej twg yuav muaj qhov story zoo li cas los sij, yog yus ua rau yus
tus kheej kom nyuaj siab xwb. Cov pojniam mas yog lawv xav kom lawv
tuag ciaj xwb thiaj xav mus tham hlua raug. Kuv yuav laug muab kuv
niag pojniam tua, tiam si kuv hos xav tias cia nws nyob nws thiaj pom
kev txom nyem yog muab nws tua kiag lawm ces tsam nws tsis paub txog
qhov ua mob siab thiab kua muag los ntawm zoo lis cas, ces kuv txawm
muab rab phom tshem kiag lawm xwb withim couple second she alive. Vim
qhov saib tsis tau yus tsev hmoob niam nos nws txom nyem yuav ob peb
zaug txiv los tsis muaj leej twg xav hlub nws, niam nos yog tham txog
wb lub neej ces npaj ntaub los sog kua muag xwb thiag. Menyuam los nws
tsis muaj lawm, neej nus los tsis nyiam nws, niam txiv los tuag tas
ziag nos tshuav nws tib leeg lawm xwb. Yav nov mus lawm tom ces nws
yuav tau them tej kev nws ua siab dub, siab phem, nws tseem yuav mob
tshaj qhov nos mus, thaum siav yuav tus los ntshe yeej yuav tsis muaj
leej twg tuav nws teg kiag lis, vim txoj kev phem nos ntag laus nws
yuav tau sau nrog nws mus mas thiaj tas. Leej twg yuav ua yim meem kav
tsij ua ntag, tseev zai yeej tsis muaj leej twg pom thiab paub tab si
thaum txoj sias yuav tus mas lub ntuj daim av yeej pom tag nws tej kev
phem mas yuav tau them kom tas thiaj tuag tau. Cov ua twb ua lawm los
txob poob siab thiab txob nyuaj siab yog yog sijhawm mas yeej yuav mag
tsim xwb thiaj tas. Hnub twg txoj siav tus lawm ces thiaj yuav hnov
qab nos nawb cov pog thiab cov yawg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peb hmoob tej zaum tsis tau understand lo lus "Freedom" no kom meej
tiag. To me, freedom means I can do anything I want, but it has to be
with disciplines, and under control. Not to let freedom destroy onself
life. Freedom is very good for the smarts and the educated one. Yog
leej twg paub siv freedom kom yog ces nws lub neej txawm tsis zoo los
nws tus kheej yeej yuav zoo rau nws.

ntuj...
K Thoj
2009-01-27 18:57:16 UTC
Permalink
Ntuj aw, ua cas tav no es ntuj tseem tsis tau paub hais tias neeg yeej
paub tag lawm hais tias lo lus freedom no yog txhais li cas. Paub
kawg los mas tabsis qhov neeg yuav siv qhov freedom ntawd yog nyob
ntawd lawv xwb, tsis yog nyob ntawm ntuj. Qhov post no tsis yog hais
txog freedom, nws yog hais txog affair. Saib kom meej meej mam post
ma... Twb yog neeg muaj muaj freedom es thiaj li muaj affair ntag los
mas.
p***@gmail.com
2009-01-21 00:07:10 UTC
Permalink
Cov phoojywg,

Kuv muaj ib zaj thiab. Thaun xyoo 1998 ntawd kuv ua hauj lwm rau ib
lub company electronic, kuv yog tus test engineer ua saib cov HP in-
circuit testers. Muaj ib tus pojniam Suav Hongkong tuaj ua assembly.
Muaj ib hnub nws txawm qas tau 2 lub candy txaij-j zoo nkauj los pub
rau kuv noj. Kuv xav tias tej zaum nws hnov kuv ua pas tswv phem los
cas. Muaj ib hnub nws hais rau kuv tias wb mus cig ua si tom park, kuv
teb nws tias mus los mus tiag. Wb mus nws txawm hais rau kuv tias yog
wb ua dabtsi no koj xob fall in love rau kuv nawb. Kuv teb nws tias
kuv tsi fall li os tabsi tsi ntev me me ntawd xwb nws hais rau kuv
tias nws tus txiv yog ib tus sale engineer rau cov light in the
airport thoob Amelikas. Ces nws txawj coj kuv mus saib nws lub tsev,
thaum wb mus txog ntawd nws lub tsev mas nws coj kuv mus cig saib nws
thiab nws tus txiv nkawm lub txaj thiab saib nws cov jewelry box ua
nyob hauv lub walking closet. Nws muab lub jewelry box unlocked ces
nws qhias kuv thiab muab ib yam ib yam rau kuv saib. Thaum wb saib tag
nws coj kuv wb nqe nrov los rau first floor nws txawm mus qhiv lub
china cabinet thiab muab tau ib tus toy, yog muab txhua chuav ua
pojniam thiab txiv neej sib make love ntawd los rau kuv saib thiab nws
tseem muab ua ua rau kuv saib thiab. Kuv xav zoj tias tus poj no xav
ua kuv ntag tabsi kuv yeej ib txwm muaj qhov DISCIPLINARY nyob hauv
kuv lub hlwb tias yog tus pojniam muaj txiv mas kuv yuav tsi kov tus
pjojniam ntawd ib sim neej hais txog nws lub cev pojniam.. Ces li ua 5
nathis ntxiv ces kuv hais rau nws tias kuv mus tsev lawm nws thiaj los
muab kuv hug thiab sib sib zog zawm kuv. Thiab nws tseem hais rau kuv
tias nws tus txiv mas mus the whole week except weekend xwb thiaj los
tsev.

Thov kom peb Hmoob muaj ib tus discipline los control peb lub siab
thaib lub hlwb es thiaj tsi piam peb lub neej os kwvtij Hmoob. Tsi li
ntawd ces pom niam hluas txawm yuav ua niam hluas, pom niam laus txawm
yuav ua niam laus.
T***@yahoo.com
2009-01-21 01:29:18 UTC
Permalink
Txiv neej mas kuv xaav tas muaj tsawg tug kawg yog tas ua tau le koj
hab ib yawm pav txug nam puj nyiv pooj os, Moob tej laus piv txuj lug
tas txiv neej tes yog moog plhlob es kauv lug tes kawg tua, ua tuab
neeg nyob yog nyob nyob pim cas le lug txug tes kawg ua xib, tsawg tug
mas pum kauv los thaj le xav tas tej tsaj hov nwg tsis tau xaav tuag
yog le tsis txhob tua, kuv tug laug nuav mas yeej try to be self-
discipline kawg kag le has txug zaaj nuav os kuas not guarantee yog
tas yug nyob yug es pheej muaj tej xwm txheej zoo le hov lug tempt yug
ua luaj nas, hahaha, luag tub tas ntshai yog ua tsis taug txiv neej
lawm xib, yog tseem ua taug tes yeej tsis tsham seem le lauj kuv saib
os.
Post by k***@gmail.com
Cov phoojywg,
Kuv muaj ib zaj thiab.  Thaun xyoo 1998 ntawd kuv ua hauj lwm rau ib
lub company electronic, kuv yog tus test engineer ua saib cov HP in-
circuit testers. Muaj ib tus pojniam Suav Hongkong tuaj ua assembly.
Muaj ib hnub nws txawm qas tau 2 lub candy txaij-j zoo nkauj los pub
rau kuv noj. Kuv xav tias tej zaum nws hnov kuv ua pas tswv phem los
cas. Muaj ib hnub nws hais rau kuv tias wb mus cig ua si tom park, kuv
teb nws tias mus los mus tiag. Wb mus nws txawm hais rau kuv tias yog
wb ua dabtsi no koj xob fall in love rau kuv nawb. Kuv teb nws tias
kuv tsi fall li os tabsi tsi ntev me me ntawd xwb nws hais rau kuv
tias nws tus txiv yog ib tus sale engineer rau cov light in the
airport thoob Amelikas. Ces nws txawj coj kuv mus saib nws lub tsev,
thaum wb mus txog ntawd nws lub tsev mas nws coj kuv mus cig saib nws
thiab nws tus txiv nkawm lub txaj thiab saib nws cov jewelry box ua
nyob hauv lub walking closet. Nws muab lub jewelry box unlocked ces
nws qhias kuv thiab muab ib yam ib yam rau kuv saib. Thaum wb saib tag
nws coj kuv wb nqe nrov los rau first floor nws txawm mus qhiv lub
china cabinet thiab muab tau ib tus toy, yog muab txhua chuav ua
pojniam thiab txiv neej sib make love ntawd los rau kuv saib thiab nws
tseem muab ua ua rau kuv saib thiab. Kuv xav zoj tias tus poj no xav
ua kuv ntag tabsi kuv yeej ib txwm muaj qhov DISCIPLINARY nyob hauv
kuv lub hlwb tias yog tus pojniam muaj txiv mas kuv yuav tsi kov tus
pjojniam ntawd ib sim neej hais txog nws lub cev pojniam.. Ces li ua 5
nathis ntxiv ces kuv hais rau nws tias kuv mus tsev lawm nws thiaj los
muab kuv hug thiab sib sib zog zawm kuv. Thiab nws tseem hais rau kuv
tias nws tus txiv mas mus the whole week except weekend xwb thiaj los
tsev.
Thov kom peb Hmoob muaj ib tus discipline los control peb lub siab
thaib lub hlwb es thiaj tsi piam peb lub neej os kwvtij Hmoob. Tsi li
ntawd ces pom niam hluas txawm yuav ua niam hluas, pom niam laus txawm
yuav ua niam laus.
t***@yahoo.com
2009-01-19 18:23:06 UTC
Permalink
Post by phoojywg zoo
cov viv ncaug hab cov nug, peb moob tuaj rua tebchaws nuav pheej muaj
muaj affair le es yog tim dlaabtsi?  mej sau qha peb suavdlawg paub
hab saib yog le caag hab yuav ua le caag txhaj txwv tau los yog khu
tau qhov teebmeem nuav?  mej sau mej le taag kuv maam sau kuv qhov.
ua tsaug.
Vim txoj kev hlub xwb zoo dhau lawm xwb.
nog-dab-zaub
2009-01-20 12:16:24 UTC
Permalink
3 hmoob coob coob kawg , lub neej puas tag vim txoj kev plees kev yi
no xwb tiag...

Ntawm cov txiv neej mas yog muab ua movie no , tsis paub xyov yuav
muab tis npe hu li cas...Tiam sis ntawm poj niam
mas ntshai yog ua MOVIE yuav muab tis npe hu ua : " POJ NIAM KEV LWJ
SIAB ".

kuv xav tias ua neeg nyob ntiaj teb ces leej twg los yeej Try ua tas
puas tsav yam , kom nws lub neej zoo, sawv ntseg ntsees. Tiam sis zoo
li yus "TSIM QHOV ZOO" tus tod xij " txua qhov phem tas siab
nrho....ces thaum kawg , tej neej thiaj puas tag...tso tub tso kiv ua
ntsuag ciaj....

tsuas hais txij thaum sib yuav lawm xwb....kuv muaj 2 tug me nyuam
lawm. Muaj 1 hnub peb mus taj laj....ces thaum los them nyiaj...ua li
cas tom no, tsuas muaj 1 tug neeg ua ko tw them nyiaj xwb...tiam sis
ua cas kuv niag Ex ho mus tos tod...muaj neeg 3-4 leej ua ko tw them
nyiaj ??!!! ....kuv txawm hais nws tias...." Los tom no, neeg tsawg
dua..." nws tsis kam los thiab....kuv rov hais dua zaum 2 ces kuv kuj
nyob tom no tos nws twj ywm. Nyaij los kuj yog kuv nqa...Nws saib tsis
tau tes....ces nws thiaj li los. Cas thaum them nyiaj ntawd ces kuv
pom kuv tus Ex plhu liab liab, ntsuab ntsuab...!!! ces tus poj niam
( dawb) sau nyiaj ntawd cia li hais tias " nyob zoo !!! koj nyob li
cas lawm ? Cas koj tsis qhia (to introduce ) koj tus poj niam rau
kuv ??....kuv niag ex tsis paub hais dab tsi ces....kuv ntsia nkawd
qhov muag dub nciab...ces wb cia li los..

Chim kuv heev...los txog tsev, kuv mam nug nws zoo zoo saib yog dab
tsi tiag...ces nws piav li no :

- thaum wb nyuam qhuav sib yuav thiab los nyob ze ntawm lub taj laj
ntawd...nws ua hauj lwm los ntxov thiab xij tuaj ncig ua si...ces nws
txawm ntsib tus pog ntawd, nws nyob deb ntawm wb li 10 mn xwb. nws
nug kuv tias " koj puas nco thaum wb ntawd nws xij sawv ntxov ntxov
mus ua hauj lwm "overtime" ? thaum ntawd,ces yog nws sawv ntxov mus
tim tus pog ntawd tsev...mus nrog tus pog ntawd pw....Thaum xub thawj
ces zaum puav ces kuj work thiab tiam sis feem ntau ces ...thaum mus
mas yawg siab ua poog poog xwb...npaj khov kho mus ntag...pog los kuj
xav kawg li...npaj sov so tos yawg xwb. Tiam sis yawg tsis to taub
tias...ua li cas thaum yawg ti kiag lawm...ces yawg cia zog ntaug
tag...tuag e..cuag kaj niag zaub hlablawm xwb...UA tsis taus li...

niag Ex ntawd los kuj niaj hnub mus work overtime tau 2 hli
thiab...thaum kawg ces yawg cia li ua siab tso tseg yog vim yawg siab
xav xwb...ti nkaus ces yawg ntsws ntsee xws kaj zaub xwb no...??!!!
hahahahh ...

Txoj dab neeg tseem tshuav ntev heev....tiam sis hais li no rau 3 tau
luag xwb...

Tiam sis luag tej laus hais tias ...nplooj yoog kav, noob yoog
tsav....nplooj yoog ko, noob yoog nco....nws muaj affair ntau
case....Xyov puas yog 1 tug neeg tsis tuav cuab tuav yig...tsis muaj
responsibility hauv lub neej los ua li cas es lub taub hau thiaj khoom
khoom mus ua tej no los xyov yog ua li cas li....

Xav txog lub neej lwj siab, zoo li no mas...zoo li yus TXAUS TXAUS
kawg li lawm....ntau xyoo npaum no los zoo li " yus yeej tsis "ZOO
DHUAV li..."

xyov txiv neej ntiaj teb no yeej zoo li no tas tus los xyov tus txiv
neej Tsim txiaj, tuav cuab tuav yim...nyob tsim txiaj hlo , muaj
thiab ????????????....

tso li no nawb.
c***@gmail.com
2017-07-13 13:56:10 UTC
Permalink
Post by phoojywg zoo
cov viv ncaug hab cov nug, peb moob tuaj rua tebchaws nuav pheej muaj
muaj affair le es yog tim dlaabtsi? mej sau qha peb suavdlawg paub
hab saib yog le caag hab yuav ua le caag txhaj txwv tau los yog khu
tau qhov teebmeem nuav? mej sau mej le taag kuv maam sau kuv qhov.
ua tsaug.
Loading...