Discussion:
Hmoob KGB nyob Califonia.
(too old to reply)
p***@yahoo.com
2007-07-08 06:50:46 UTC
Permalink
Tau ntau xyoo dhau los no nplogliab thiab Nyablajliab tau tso ib pab
KGB Hmoob tuaj mus nyob raws cov zos loj uas Hmoob nyob. Pab neeg no
yog pab xa xov txhua yam rov mus rau nplogliab tiab Nyablaj liab hais
txog Hmoob kev movement nyob txawv tebchaws.

Thaum VP lawv raug ntes, muaj ob tug uas xa xov ntau tshaj plaws thiab
ua haujlwm nyahv tshaj yog ob tug nyob rau lub xeev California. Ob tug
ntawm ib tug yog Hmoob Vwj thiab ib tug yog Hmoob Thoj.
Moobsib
2007-07-08 08:27:35 UTC
Permalink
Yawg Loj Patikan Dawbhau,

Ua tsaug ntau rua koj tsaab xu. Txawm yog peb tog yog cov coj lub
tebchaws los peb yeej yuav tsum ua ib yaam nkaus. Qhov zoo tshaaj
plawg ces yog peb ua tau zoo npaum nkaus thaus cheev keeb es yawg loj
has mas kuv ntseeg has tas txawm Bloglab yuav tso KGB tuaj coob npaum
twg los puab kawg nkaag/zwm rua peb taag. Le caag los xij, peb yeej ua
tsi tau phem rua luas ces kawg peb yuav tau xyum ceev faaj hab muaj
secret zoo xwb.

Sis ntsib dlua,

MS
t***@hotmail.com
2007-07-08 13:26:07 UTC
Permalink
Post by p***@yahoo.com
Tau ntau xyoo dhau los no nplogliab thiab Nyablajliab tau tso ib pab
KGB Hmoob tuaj mus nyob raws cov zos loj uas Hmoob nyob. Pab neeg no
yog pab xa xov txhua yam rov mus rau nplogliab tiab Nyablaj liab hais
txog Hmoob kev movement nyob txawv tebchaws.
Patkansilver,

Aub yau!! Peb tus Ambaasador Mevkas nyob Lostsuas twb yog tus mus qhia
puas tsav yam rau Nplogliab txog tus laj num no.

Tus kwv tij, lub caij no ces KGB Hmoob los kuj muaj. CIA Hmoob los kuj
muaj. FBI Hmoob los kuj muaj. NSA Hmoob los kuj muaj. Tej zaum, DEA
thiab ATF Hmoob los kuj tseem muaj thiab. Txij no mus nej yuav tau
ceev faj tsam sawv daws tig sab twg los mag ntes.

Qhov zoo ces sawv daws txhob mus thab plaub es thiaj tsis mag plaub.

Teev
T***@yahoo.com
2007-07-08 14:07:27 UTC
Permalink
Nej cov hluas hais yog lawm, cia kuv ntxiv me me rau nej daim list.
Peb twb tsis yog muab kgb Hmoob xwb, peb tseem muaj cov UN Hmoob, cov
nom tswv Hmoob coob coob nyob thoob txhua lub zej zog muaj Hmoob thiab
ho muaj huab tais Hmoob lawm thiab nas. Kuv saib nej cov kgb ces txawm
yog cov nom tswv nai phoo, kauslausnees, caub kheem caub moos Hmoob
niag nplaig xwb ntag es thiaj muab nej tus huab tais Hmoob cab mus
hnav ris tsho orange lawm ntag los mas.
Post by t***@hotmail.com
Post by p***@yahoo.com
Tau ntau xyoo dhau los no nplogliab thiab Nyablajliab tau tso ib pab
KGB Hmoob tuaj mus nyob raws cov zos loj uas Hmoob nyob. Pab neeg no
yog pab xa xov txhua yam rov mus rau nplogliab tiab Nyablaj liab hais
txog Hmoob kev movement nyob txawv tebchaws.
Patkansilver,
Aub yau!! Peb tus Ambaasador Mevkas nyob Lostsuas twb yog tus mus qhia
puas tsav yam rau Nplogliab txog tus laj num no.
Tus kwv tij, lub caij no ces KGB Hmoob los kuj muaj. CIA Hmoob los kuj
muaj. FBI Hmoob los kuj muaj. NSA Hmoob los kuj muaj. Tej zaum, DEA
thiab ATF Hmoob los kuj tseem muaj thiab. Txij no mus nej yuav tau
ceev faj tsam sawv daws tig sab twg los mag ntes.
Qhov zoo ces sawv daws txhob mus thab plaub es thiaj tsis mag plaub.
Teev
c***@hotmail.com
2007-07-08 20:40:44 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Nej cov hluas hais yog lawm, cia kuv ntxiv me me rau nej daim list.
Peb twb tsis yog muab kgb Hmoob xwb, peb tseem muaj cov UN Hmoob, cov
nom tswv Hmoob coob coob nyob thoob txhua lub zej zog muaj Hmoob thiab
ho muaj huab tais Hmoob lawm thiab nas. Kuv saib nej cov kgb ces txawm
yog cov nom tswv nai phoo, kauslausnees, caub kheem caub moos Hmoob
niag nplaig xwb ntag es thiaj muab nej tus huab tais Hmoob cab mus
hnav ris tsho orange lawm ntag los mas.
Post by t***@hotmail.com
Post by p***@yahoo.com
Tau ntau xyoo dhau los no nplogliab thiab Nyablajliab tau tso ib pab
KGB Hmoob tuaj mus nyob raws cov zos loj uas Hmoob nyob. Pab neeg no
yog pab xa xov txhua yam rov mus rau nplogliab tiab Nyablaj liab hais
txog Hmoob kev movement nyob txawv tebchaws.
Patkansilver,
Aub yau!! Peb tus Ambaasador Mevkas nyob Lostsuas twb yog tus mus qhia
puas tsav yam rau Nplogliab txog tus laj num no.
Tus kwv tij, lub caij no ces KGB Hmoob los kuj muaj. CIA Hmoob los kuj
muaj. FBI Hmoob los kuj muaj. NSA Hmoob los kuj muaj. Tej zaum, DEA
thiab ATF Hmoob los kuj tseem muaj thiab. Txij no mus nej yuav tau
ceev faj tsam sawv daws tig sab twg los mag ntes.
Qhov zoo ces sawv daws txhob mus thab plaub es thiaj tsis mag plaub.
Teev- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Sawvdaws,

Es peb twb tsis yog muaj Hmoob KGB, CIA, FBI, NSA, DEA, ATF, etc...
xwb tiam sis peb tseem muaj peb tebchaws Hmoob lawm thiab ne, nej yuav
ntshai tus dab tsi na lawv. Lub tebchaws kiag los peb muaj hos Hmng
Congress los peb muaj li lawm na peb tseem xav tau dab tsi mas Hmoob.

csy
t***@hotmail.com
2007-07-09 01:31:57 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Nej cov hluas hais yog lawm, cia kuv ntxiv me me rau nej daim list.
Peb twb tsis yog muab kgb Hmoob xwb, peb tseem muaj cov UN Hmoob, cov
nom tswv Hmoob coob coob nyob thoob txhua lub zej zog muaj Hmoob thiab
ho muaj huab tais Hmoob lawm thiab nas. Kuv saib nej cov kgb ces txawm
yog cov nom tswv nai phoo, kauslausnees, caub kheem caub moos Hmoob
niag nplaig xwb ntag es thiaj muab nej tus huab tais Hmoob cab mus
hnav ris tsho orange lawm ntag los mas.
Aub yau!! Koj tseem hais li ko thiab ces lawv cov Neohoum yuav ua li
cas ua neej lau. Yav tas, lawv mus ua phem rau lawm tus. Tsis ntev,
lawv sib tua lawv, hlawv lawv vaj lawv tsev. Zaum no lawv ho coj lawv
tib co mus kaw lawm thiab. Ntuj ua npog lawm tiag li lau. Neeg siab
tsis ncaj ncees ces kawg yuav xaus li no.

Teev
spider
2007-07-09 06:40:07 UTC
Permalink
Patikhansilverhair,

Who are the KGB in CA? Can you also tell their first names for us?

Just curious!
dony
2007-07-10 21:45:04 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Nej cov hluas hais yog lawm, cia kuv ntxiv me me rau nej daim list.
Peb twb tsis yog muab kgb Hmoob xwb, peb tseem muaj cov UN Hmoob, cov
nom tswv Hmoob coob coob nyob thoob txhua lub zej zog muaj Hmoob thiab
ho muaj huab tais Hmoob lawm thiab nas. Kuv saib nej cov kgb ces txawm
yog cov nom tswv nai phoo, kauslausnees, caub kheem caub moos Hmoob
niag nplaig xwb ntag es thiaj muab nej tus huab tais Hmoob cab mus
hnav ris tsho orange lawm ntag los mas.
nej tus huab tais Hmoob cab mus
hnav ris tsho orange lawm ntag los mas.
Thornspm,
koj yog ib tug laus neeg ua li cas koj pheej mock thiab hais lus li
tej niag me nyuam hluas uas twb tsis paub tab li ma? Puas yog ua li
tej laus hais uas laus lawm ces tig rov ua me nyuam yaus mas? Koj twb
yog peb ib tug tub txawj ntxhais ntse thiab es yuav tau ua lub me siab
loj me ntsis txawm tej niag laus tsis paub tab tau ua tej yam sab
thiab siab yus tus hluas muaj kev kawm siab lawmlos yuav tau zam txim
rau lawv thiab nawb. Yog yus tsis muaj kev zam txim ces yus yeej
tseem tsis
txawv cov niag laus awb lawj ntawd thiab xwb....hahahah thov tximnawb
yog hais sab thiab siab koj tus hluas
Post by T***@yahoo.com
Post by t***@hotmail.com
Post by p***@yahoo.com
Tau ntau xyoo dhau los no nplogliab thiab Nyablajliab tau tso ib pab
KGB Hmoob tuaj mus nyob raws cov zos loj uas Hmoob nyob. Pab neeg no
yog pab xa xov txhua yam rov mus rau nplogliab tiab Nyablaj liab hais
txog Hmoob kev movement nyob txawv tebchaws.
Patkansilver,
Aub yau!! Peb tus Ambaasador Mevkas nyob Lostsuas twb yog tus mus qhia
puas tsav yam rau Nplogliab txog tus laj num no.
Tus kwv tij, lub caij no ces KGB Hmoob los kuj muaj. CIA Hmoob los kuj
muaj. FBI Hmoob los kuj muaj. NSA Hmoob los kuj muaj. Tej zaum, DEA
thiab ATF Hmoob los kuj tseem muaj thiab. Txij no mus nej yuav tau
ceev faj tsam sawv daws tig sab twg los mag ntes.
Qhov zoo ces sawv daws txhob mus thab plaub es thiaj tsis mag plaub.
Teev- Hide quoted text -
- Show quoted text -
z***@gmail.com
2017-04-19 11:31:58 UTC
Permalink
barcelona

v***@yahoo.com
2007-07-09 01:10:07 UTC
Permalink
patikan es, moob kgb tsi yog nyob meskas teb xwb tabsim yeej muaj cov
kws nyob huv peb qhabnab kubxaj hab, koj puag paub has tas
zhen,bor2be, cwy, puav leej yog moob kgb, peb paub has tas nplog lab
muab puab ib leeg $25,000 tuab yaam le peb muab muag pov phmd hab,
Post by p***@yahoo.com
Tau ntau xyoo dhau los no nplogliab thiab Nyablajliab tau tso ib pab
KGB Hmoob tuaj mus nyob raws cov zos loj uas Hmoob nyob. Pab neeg no
yog pab xa xov txhua yam rov mus rau nplogliab tiab Nyablaj liab hais
txog Hmoob kev movement nyob txawv tebchaws.
Thaum VP lawv raug ntes, muaj ob tug uas xa xov ntau tshaj plaws thiab
ua haujlwm nyahv tshaj yog ob tug nyob rau lub xeev California. Ob tug
ntawm ib tug yog Hmoob Vwj thiab ib tug yog Hmoob Thoj.
Cat
2007-07-10 23:23:38 UTC
Permalink
He must not be a very good KGB or he is not because you already know
his identity.
fajkhaum
2007-07-11 00:20:55 UTC
Permalink
No... I know them through their bosses.

Faj
Post by Cat
He must not be a very good KGB or he is not because you already know
his identity.
Loading...